Duurzame energie

Uitreiking innovatieprijs

Kom op 21 maart naar de uitreiking van de Rabo Duurzame Innovatieprijs. Het thema van de dag is duurzaam leiderschap.

Lees meer

Vooroordelen circulaire economie

De circulaire gedachte wint terrein. Toch is niet elke ondernemer overtuigd. Onze experts ontkrachten vijf vooroordelen.

Lees het artikel

Blust de overheid de zon?

Volgens sectormanager Hans van den Boom wordt de zon onze grootste energiebron. Maar dat is niet dankzij onze overheid.

Lees de blog

Smeerolie voor geothermie

Ondanks alle aandacht voor geothermie starten er maar weinig nieuwe projecten. Een waarborgfonds kan dit veranderen.

Lees de blog

Trends en ontwikkelingen

Duurzame energie is een sterke groeimarkt. Steeds meer bedrijven wekken energie op voor eigen gebruik of leveren aan het net of hun buren.

  • Meer dan 40% van groene stroom wordt opgewekt met wind.
  • De Nederlandse overheid heeft de ambitie om het percentage duurzame energie te verhogen van 5% in 2014 naar 14% in 2020.
  • Alleen in de biogas-sector stagneert de groei door beschikbaarheid en prijsvorming van biomassa reststromen.

Subsidieregeling voor duurzame energie

Om de productie van duurzame energie mogelijk te maken is er een subsidiemogelijkheid van de overheid: Stimulering Duurzame Energie (SDE). Binnen de SDE-regeling wordt per kWh opgewekte stroom, warmte of per m3 groen gas de onrendabele top gesubsidieerd. 

Zonne-energie

Zonne-energie kan voor kleinverbruikers financieel interessant zijn voor opwekking voor eigen gebruik. Voor grootschalige projecten kan SDE  bijdragen om rendabel stroom te leveren aan het net. De terugverdientijd is afhankelijk van fiscale capaciteit, ligging van het dak, investeringsniveau en het stroomtarief van de ondernemer.

Zonnepanelen combineren met asbestverwijdering

Er staan in Nederland nog diverse gebouwen met asbest. Wilt u de plaatsing van zonnepanelen combineren met asbestverwijdering? Bij verschillende provincies zijn er subsidieprogramma's.

Biogas

Biogas ontstaat doordat bacteriën in een zuurstofarme omgeving organisch materiaal  omzetten in methaangas en CO2. Denk bijvoorbeeld aan levensmiddelen over de houdbaarheidsdatum, GFT-afval, mest of bermgras (laagwaardige reststromen). Biogas kan worden gebruikt voor het opwekken van energie in de vorm van elektriciteit, warmte, injectie in het gasleidingnet en transportbrandstof.  

De Nederlandse biogassector wordt duurzamer doordat steeds meer laagwaardige reststromen worden gebruikt. De groei stagneert door beschikbaarheid en prijsvorming van biomassa reststromen.

Windenergie

Windenergie is in Nederland een belangrijke vorm van duurzame energie. Bijna de helft van de groene stroom wordt opgewekt met wind. Door de lage kostprijs op windrijke locaties is er nog veel potentieel. Vergunningverlening en het subsidiebeleid zijn bepalende factoren voor de groei van deze sector. Ondanks de lage kostprijs van windenergie op land is de SDE-subsidie noodzakelijk voor een rendabele bedrijfsvoering.

Geothermie

Aardwarmte wordt ook wel geothermische energie of diepe geothermie genoemd. Dit is energie die van meer dan vijfhonderd meter diep wordt onttrokken aan de aardkorst.

De overheid bestempelt de glastuinbouw als topsector voor geothermie. Energiekosten lopen daar steeds verder op en geothermie biedt kansen om te verduurzamen. Het is daarnaast rendabel en biedt perspectief.

Contact

Rabobank