Het spinnenweb Positieve gezondheid is een geschenk uit de hemel

Door het concept Positieve gezondheid kunnen we tot een betere interactie met de bevolking komen en samenwerking versnellen, stelt Jo Maes, directeur van Huis voor de Zorg.

Al heel wat jaren maakt het Huis voor de Zorg zich sterk om mensen in staat te stellen meer verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen gezondheid. Samen met zo'n 2000 bestuurlijke vrijwilligers, die in Limburg goed georganiseerd zijn in maatschappelijke organisaties, probeert de organisatie op allerlei plekken in zorg en welzijn de zeggenschap van burgers te versterken en ondersteuning te bieden hoe burgers die verantwoordelijkheid over de eigen gezondheid beter kunnen invullen. "Zo nemen we deel aan verschillende regioprojecten en VWS-proeftuinen in Limburg zoals Blauwe Zorg en Mijn Zorg. In al die projecten werken de zorgverzekeraars, de zorgaanbieders -huisartsen en medisch specialisten- én verzekerde burgers samen aan triple aim.

Concrete resultaten

Hoe kunnen we de inwoners van een gebied gezonder maken? Ervaren de bewoners van het gebied ook een toename in de kwaliteit van leven? En hoe verlagen we daarmee de zorgkosten in het gebied?" De afgelopen vier jaar hebben die samenwerkingsprojecten behoorlijke concrete resultaten geboekt, stelt Maes. "Zo krijgen patiënten met bepaalde chronische ziekten allemaal de goedkoopste én effectiefste medicatie. Patiënten met hartklachten die niet levensbedreigend zijn, kunnen in Heerlen terecht bij een eerstelijnspluscentrum met een cardiovasculaire straat en hoeven dus niet door de hele molen van het ziekenhuis. En in Maastricht verwijzen huisartsen patiënten naar de Stadspoli waar patiënten in een minder klinische omgeving sneller advies krijgen van een medisch specialist van het Maastricht UMC+ , zonder dat het eigen risico wordt aangesproken."

Nuttig voor de samenleving

Het concept positieve gezondheid komt wat Maes betreft als een 'geschenk uit de hemel'. "Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en zelf de regie te voeren in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen. Met die nieuwe definitie en het daaraan gekoppelde spinnenweb Positieve gezondheid hebben wij opeens gereedschap om niet alleen met die burger in gesprek te gaan, maar ook met werkgevers, zorgaanbieders en gemeenten. Een huisarts kan het spinnenweb als gespreksmiddel gebruiken, maar ook een patiënt of burger kan zijn eigen gezondheid ermee in kaart brengen. De spin geeft aandachtspunten waar je aan kunt gaan werken. En daarmee kunnen wij weer handen en voeten geven aan samenwerkingsprojecten. Positieve gezondheid is een geweldige verbetering ten opzichte van de oude definitie van gezondheid. Mensen worden nu aangesproken op wat ze wel nog kunnen en niet op hun ziekte. Zo horen wij al jaren van onze achterban dat werk even belangrijk is als behandeling van ziekte. Als mensen iets nuttigs voor de samenleving kunnen doen, blijven ze veel gezonder."

Regionale huisartsengroepen

Niet alleen in de Limburgse samenwerkingsprojecten zijn ze enthousiast, de provincie Limburg heeft inmiddels de ambitie om de eerste positief gezonde provincie van Nederland te worden. "Ziekenhuizen, huisartsen, apothekers, thuiszorgorganisaties, zorgverzekeraars met daarom heen een schil van gemeenten, provincie en welzijnsinstellingen gaan nu op basis van dit concept samenwerken en daarmee de triple aim-gedachte handen en voeten geven", stelt Jo Maes.

"Zo ook in de proeftuinen als Blauwe zorg in Maastricht waar in wijken met veel armoede en werkloosheid al deze partijen samen met de bewoners een verbeterslag willen maken. Zowel voor de bewoners als de hulpverleners wordt het spinnenweb van Machteld Huber het ankerpunt waarlangs ze de zorg gaan verbeteren. Het Institute for Positive Health geeft ons nu de inhoud waardoor samenwerking tussen gemeenten, zorgverzekeraars, zorgaanbieders en klanten zal versnellen."

Tips van Jo Maes over regionale samenwerking.

"Uniek aan Limburg is dat alle huisartsen in Limburg aangesloten zijn bij een regionaal bedrijf. Dat is een randvoorwaarde om de komende jaren echte slagen te maken in verbetering van de zorg voor de patiënt. Organiseer je dus als huisarts in een groep, dat kan een bv of coöperatie zijn. Neem het initiatief om als regionale huisartsengroep eerst met de specialisten in het ziekenhuis en de apotheek te gaan praten. Mijn ervaring is dat huisartsen en medisch specialisten echte doeners zijn die elkaar snappen en goed kunnen verkennen op welke punten ze de zorg voor die betreffende regio kunnen verbeteren. Haal dus niet in de eerste ronde al de gemeente of de welzijnsorganisaties erbij, want dan krijg je een Poolse landdag waar niets uitkomt. Betrek wel meteen mensen van de werkvloer, patiëntenorganisaties en cliëntenraden erbij. Als je dat vanaf het begin doet, dan doe je daar op termijn voordeel mee."

Contact

Rabobank