Verder op deze pagina:

  Binnen de metaalindustrie vallen constructiebedrijven, bedrijven gespecialiseerd in oppervlaktebehandeling en bedrijven actief in algemene metaalbewerking. Voor deze branche deelt de Rabobank recente cijfers en trends.

  Verwachtingen metaalindustrie gematigd positief

  De vraag naar producten uit de metaalindustrie zal naar verwachting de komende jaren licht stijgen. De Nederlandse metaalindustrie kan mede door haar sterke exportpositie hiervan profiteren. De afgelopen jaren is de metaalproductenindustrie sterk gegroeid zowel in productie als omzet.

  Economie

  In de metaalproductenindustrie opereren relatief veel kleine bedrijven, met minder dan tien werknemers. In de metaalproductenindustrie zijn haast 12.000 bedrijven actief, 85% heeft minder dan 10 werknemers in dienst. Velen zijn toeleveranciers en er wordt veelal geproduceerd op basis van specificaties van de opdrachtgever. Voor veel bedrijven is het een uitdaging om op te schuiven van capaciteitsleverancier naar ontwikkelpartner. Als ontwikkelpartner bieden ze meer toegevoegde waarde en zijn ze minder makkelijk inwisselbaar voor een andere toeleverancier.

  Toch wordt er in de praktijk nog vaak op prijs geconcurreerd. Voor toeleveranciers in de metaalindustrie zijn kostprijsverlaging en productiviteitsverhoging belangrijke prestatie-indicatoren waarop wordt gestuurd. In deze branche worden de seriegroottes kleiner. Een flexibel productieproces is belangrijk om producten beter en sneller te kunnen aanpassen aan de vraag van de klant. De Nederlandse metaalproductenindustrie heeft hierin een sterke positie opgebouwd.

  De Rabobank verwacht dat bedrijven die inspelen op deze veranderende vraag en procesinnovatie excellent implementeren beter zullen presteren.

  Duurzaamheid

  Bedrijven in de metaalindustrie richten zich vaak nog onvoldoende op duurzaamheid en circulaire businessmodellen. Dit terwijl de eindgebruiker steeds vaker duurzame producten verlangt en de overheid steeds strengere duurzaamheidseisen stelt.

  Om beter aan te sluiten op de vraag van de klant moeten bedrijven in de branche circulaire businessmodellen gaan ontwikkelen, bijvoorbeeld door producten modulair te ontwerpen of andere materialen te gebruiken.

  Daarbij gebruiken bedrijven in de metaalindustrie veel energie in het productieproces (lassen, draaien), dus zullen zij extra aandacht moeten besteden aan het terugdringen van hun energieverbruik. Zowel modulair ontwerpen als energiereductie kan op de korte termijn extra kosten met zich meebrengen, maar op de lange termijn resulteren in lagere exploitatiekosten.

  De Rabobank verwacht dat bedrijven die aandacht besteden aan duurzaamheid en circulariteit in de toekomst beter zullen presteren.

  "Productie in de metaalindustrie is arbeidsintensief, dus (behoud van) kundig personeel is van belang."

  Innovatie

  Continue innovatie is noodzakelijk om concurrerend te blijven en de ketenpositie te versterken. Afnemers stellen ten slotte steeds hogere eisen aan snelheid, kwaliteit en flexibiliteit. Innovaties in de metaalproductenindustrie kunnen niet los worden gezien van innovaties in de belangrijkste afzetmarkten. Voor een bedrijf is het dus erg belangrijk om feeling te houden met de ontwikkelingen op de afzetmarkten en hierop te anticiperen. Het aantal productvarianten stijgt en de gemiddelde seriegroottes nemen af. Bedrijven uit de metaalproductenindustrie moeten hun bedrijfsprocessen hierop aanpassen en innoveren. Toeleveranciers creëren een “lock in” wanneer zij direct betrokken zijn bij productontwikkeling van hun afnemers. Met andere woorden: de kans bestaat dat afnemers niet meer zonder ze kunnen.

  Uitdagingen voor ondernemers in de metaal

  Hoe kan ik kosten verlagen en productiviteit verhogen?Hoe versterk in mijn ketenpositie?Hoe kan ik meer service bieden aan klanten?Hoe kan ik meer flexibel produceren?Hoe verhoog ik de bezettingsgraad van mijn machinepark?Wat kan ik automatiseren?Wat kan ik met nieuwe technologie?Hoe kom ik aan gekwalificeerd personeel?

  Afnemers van de branche verwachten dat producenten constant innoveren.

  Personeel

  Digitalisering en robotisering zullen de wijze waarop geproduceerd wordt veranderen. Dit vraagt ook om andere kennis en ervaring van het personeel. Ondernemers kunnen hier op inspelen door medewerkers continu bij te scholen.

  De vraag naar technisch personeel neemt over de volle breedte van de economie toe. Metaalbedrijven komen steeds moeilijker aan technisch geschoold personeel. Het tekort aan personeel beperkt in toenemende mate de groeimogelijkheden, wat zich mogelijk vertaalt in lagere bedrijfsresultaten.

  Steeds meer bedrijven in de metaal kiezen ervoor om zelf personeel op te leiden. Bedrijven die als erkend leerbedrijf bekend staan kunnen zo jong talent aantrekken en tegelijkertijd bijdragen aan de lokale gemeenschap.

  De Rabobank verwacht dat bedrijven die uitblinken in flexibiliteit én in staat zijn personeel aan zich te binden beter zullen presteren.

  Wet- en regelgeving

  De Rabobank verwacht dat bedrijven die uitblinken in flexibiliteit én in staat zijn personeel aan zich te binden beter zullen presteren.

  CE –markering

  Veel industriële productgroepen mogen uitsluitend worden verhandeld in de Europese Economische Ruimte (EER) als ze CE-markering hebben. CE-markering geeft aan dat het product voldoet aan wettelijke eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.REACH wetgeving

  REACH is een Europese verordening over de productie van en handel in chemische stoffen. Het beschrijft waar bedrijven en overheden zich aan moeten houden. REACH staat voor: Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen.

  Voor meer info over productregelgeving zie rvo.nl

  Milieuwetgeving

  Milieudoelstellingen vanuit de EU betekenen dat metaalbedrijven hun productieprocessen moeten verduurzamen. Denk aan minder CO2-uitstoot en het beperken van energieverbruik.

  De Rabobank verwacht dat bedrijven die tegen lage kosten weten te verduurzamen en de focus leggen op innovatie beter zullen presteren.

  Aanbod Rabobank

  Rabobank als maatschappelijk partner

  De Rabobank is nauw betrokken bij het topsectorenbeleid en is ambassadeur van smart industry. Daarbij is de bank ook betrokken bij de verschillende thema’s binnen smart industry, zoals 3D-printing en robotica. De Rabobank is sponsor van RoboValley en DinNL.

  Verder is de Rabobank gesprekspartner voor de belangrijke brancheorganisaties in de sector.

  Laatste update: december 2019

  Cijfers en trends per branche

  Elektrotechniek Machinebouw Scheepsbouw