Blog industrie

Michiel Soffers

Transitie: van vraag- naar aanbodgedreven

Michel Soffers

Op donderdag 29 januari kwamen circa twintig medische industriële toeleveranciers en producenten (OEM’s) bij elkaar voor een bijeenkomst over de veranderende zorg in Nederland. Philips, Enraf-Nonius, FME en de Rabobank schetsten trends en ontwikkelingen in de sector, die dienden als basis voor een discussie over actuele thema’s zoals ketensamenwerking en innovatie.

Michel van Schaik (directeur Gezondheidszorg van de Rabobank) legde uit dat we aan het begin van een fundamentele transitie in de zorg staan en doet daarvoor een beroep op de innovatiekracht van de industriële sector. Door demografische veranderingen zijn de kosten van de gezondheidszorg op termijn niet meer op te brengen. De zorgsector dient op een andere manier vormgegeven te worden. Met de nadruk  op preventie en vitaliteit, behandelingen zoveel mogelijk in de eerste lijn, effectieve diagnostisering (met behandeling in de tweede lijn) en regievoering en verantwoordelijkheid leggend bij de burger zelf. Technologie is een belangrijke ‘enabler’ die deze transitie naar een ecosysteem in de zorg kan versnellen. ‘Technology push’ zal dan wel plaats moeten gaan maken voor ‘technology pull’, wat zal leiden tot het vergroten van de patiëntwaarde en daarmee de kwaliteit van leven van burgers.

Integratie van de keten

Zowel Murk Westerterp (Philips Healthcare) als Gjalt Gjaltema (Enraf-Nonius) gaven voorbeelden van huidige integratie in de keten. Er wordt in de praktijk steeds meer gefocust op de werking en effectiviteit van een technologisch apparaat in zijn context, in plaats van alleen de ontwikkeling van dit apparaat zelf. Philips en Enraf-Nonius stellen zich steeds meer op als proces-eigenaar en brengen ketenpartijen bij elkaar om gezamenlijk tot oplossingen te komen. Tegelijkertijd wordt de constatering gemaakt dat zorgverzekeraars sterk focussen op kostenverlaging. Door als industriële toeleverancier enkel te streven naar kostenverlaging in plaats van ‘total cost of ownership’, loopt Nederland het risico dat innovatie uiteindelijk weglekt naar het buitenland.

De impact van technologische ontwikkeling

Frank Raaphorst (Rabobank Industry Knowledge team) schetste een vergezicht van de mogelijke impact van technologische ontwikkelingen. Ook hij herkent de noodzaak van verandering; door vergrijzing en stijging van chronische aandoeningen kunnen de kosten van de gezondheidszorg alleen maar beheerst worden als de gezondheidszorg op een andere manier wordt georganiseerd. Raaphorst voorziet een groeiende bijdrage van ICT en biotechnologie en laat afsluitend de mogelijkheden zien van technologische innovaties op het gebied van implantaten/protheses. Door toepassing van 3D-printing, ontwikkeling van bionische implantaten, kunstmatige organen en regeneratieve geneeskunde zal in de toekomst veel meer mogelijk zijn. Dit dient echter geen wissel te trekken op de betaalbaarheid van de sector.

Samenwerken aan nieuwe ecosystemen

Edwin Dekker (Programmamanager FME Life Sciences & Health) deed een oproep aan de industrie om vaker de samenwerking met bedrijven in de keten aan te gaan. Dit is gewenst om gezamenlijk concrete business-cases te ontwikkelen, bijvoorbeeld om ‘outsourcing’ van technologisch personeel naar het buitenland te voorkomen.

Heeft u meer interesse in dit onderwerp, neem dan contact op met Frank Raaphorst voor een sectorstudie van Rabobank over medische technologie of met mij of een sectorbankier Industrie uit uw regio. Wij gaan graag met u hierover in gesprek.

Ik nodig u van harte uit om te reageren op deze blog en/of andere onderwerpen in onze netwerkgroep op LinkedIn.

Blog, 12 februari 2015

Reageer via Rabobank Industrie netwerkgroep op LinkedIn

Contact

Rabobank