Veehouderij en visserij 2018

Wereldwijde bevolkingsgroei zorgt voor toenemende consumptie

Door de wereldwijde consumptiegroei stijgt ook de vraag naar zuivel, vlees, eieren en vis. Voor de totale sector landbouw, bosbouw en visserij wordt zowel dit jaar als volgend jaar een groei in omzet en volume verwacht.

Groeiverwachting in procenten ten opzichte van het jaar ervoor

20172018
Omzet0,41,2
Afzetprijzen-0,8-0,3
Volume1,21,5

Deze cijfers betreffen de volledige sector: landbouw, bosbouw en visserij

Kansen voor groei

  • De vraag naar producten die inspelen op een specifieke behoefte blijft groeien. Bijvoorbeeld kleinere verpakkingen geschikt voor eenpersoonshuishoudens en gebruik onderweg. 
  • Ook de vraag naar biologische producten groeit. Hoewel vraag en aanbod een fragiel evenwicht kent, speelt deze trend in alle ketens een rol. Naar verwachting zal de vraag de komende tien jaar nog toenemen.  
  • Afzet via korte ketens draagt bij aan een beter verdienmodel, hierbij zijn dierenwelzijn en smaak belangrijke koopargumenten.

Melkveehouderij

Wereldwijd groeit de vraag naar zuivelproducten. Voor komend jaar verwacht Rabobank een wereldwijde consumptiegroei van 1,2 tot 1,3 procent. Deze groei is met name toe te schrijven aan de bevolkingsgroei in Azië, (Noord-) Afrika en het Midden-Oosten. In Europa en Noord-Amerika groeit vooral de vraag naar een grotere diversiteit aan (hoogwaardige) zuivelproducten in kleinere verpakkingen. De consumptie van melk neemt hier al jaren af, met name door de vergrijzing. De kleinere verpakkingen passen in een toename van het aantal eenpersoonshuishoudens en de toename van eten en drinken onderweg. De zuivelmarkt kenmerkte zich de afgelopen tien jaar door sterkere fluctuaties in prijs. Dat kwam doordat vraag en aanbod niet altijd aansloten en door de afbouw van EU-interventiemogelijkheden.

Rundvlees, varkensvlees en pluimvee

Rundvlees
De vraag naar rundvlees in Europa staat onder druk. Door innovatie en promotie kan de sector hier weerstand aan bieden. Daarnaast biedt afzet naar regio's buiten Europa perspectief, vooral voor kalfsvlees. Rundvleesproductie is meer voor de binnenlandse (regionale) markt bestemd. De komende jaren moet de sector verder aan de slag om lange-afstandstransporten te verminderen en het antibioticagebruik verder te verlagen. Bedrijven van voldoende omvang met een hoog diergezondheidsniveau en goede technische resultaten hebben perspectief en blijven aantrekkelijke contractpartners.

Varkensvlees
De varkensvleesconsumptie binnen de EU is stabiel. Verwachting is dat de productie richting 2025 een groei laat zien van 1,5 procent. Wereldwijd neemt de vraag naar varkensvlees toe, waarbij China en Japan de belangrijkste afzetmarkten zijn. Verwachting is dat 2017 een bovengemiddeld voerwinstjaar wordt. Voor 2018 is de verwachting dat het, als gevolg van de werking van de varkenscyclus, een gemiddeld voerwinstjaar wordt. Om concurrentiekracht te behouden en te versterken, moet de Nederlandse varkenshouderij veranderen van aanbod- naar meer vraaggedreven. Dit vraagt om het structureel investeren in draagvlak: landelijk, lokaal

Pluimveevlees
De vraag naar pluimveevlees groeit de komende jaren door met circa 1,5 procent per hoofd van de bevolking in de EU. Het aanbod stijgt echter harder dan de vraag, vooral vanuit Oost-Europa. In Polen, Hongarije en Roemenië groeit de sector snel. Pluimveevlees profiteert van de trend van meer gemaksvoeding en het gezonde imago, de vrij lage prijs en pluimvee kent geen geloofsbeperkingen. Door de veranderingen in de vleeskuiken- en de broedeimarkt is het belangrijk dat de focus komt te liggen op innovatie in productie. Hiermee kan Nederland in internationaal perspectief haar koploperspositie behouden. In de vermeerderingssector zal krimp plaatsvinden om de balans in vraag en aanbod te herstellen. De algemene verschuiving gaat meer naar vraaggestuurde productie.

Eieren

De Europese markt voor eieren is door de Fipronil-affaire ernstig verstoord, dit zal tot in 2018 duren. Hierdoor zal de prijsvorming naar verwachting bovengemiddeld zijn. De keten zal moeten werken aan herstel van vertrouwen bij consumenten en afnemers. Voor Nederland als exportland is dit vertrouwen een absolute voorwaarde. Het verleden leert dat na prijspieken herstel van aanbod optreed, wat veelal tot een kentering in de markt leidt. Ondernemers kunnen hier voortijdig rekening mee houden in hun risicomanagement.

Vis

Wereldwijd groeit de behoefte aan (duurzame) vis als bron van eiwitten. Voor de industrie fungeert Nederland als draaischijf tussen de vangst in Noord-Europa en consumptie in Zuid-Europa. De platvisbestanden in de Noordzee groeien, dus de aanvoer blijft goed, mits de totale toegestane vangsten (TAC) niet teveel worden ingeperkt met visquota. Daarnaast zorgen nieuwe vistechnieken voor (substantiële) verlaging van de kostprijs. Hiermee is de concurrentiepositie van de Nederlandse vissers goed, echter de innovatieve pulstechniek is nog niet gelegaliseerd in de EU. De sector is erg afhankelijk van de diesel- en visprijs. Door ontwikkelingen in de nieuwbouw van schepen en aanpassingen in de netten neemt het energieverbruik af. De visprijzen fluctueren dagelijks als gevolg van vraag en aanbod. De keten is gebaat bij een stabielere prijs omdat er vaak sprake is van langlopende (verkoop-)contracten. De vissers willen een eerlijke prijs voor hun natuurproduct. Meer ketenintegratie kan uitkomst bieden. Daarnaast kunnen de gevolgen van Brexit zeer groot zijn, aangezien 60 procent van de Nederlandse visvangst wordt gevangen in Engelse wateren.

Gerelateerde sectoren

Voedingsmiddelenindustrie

Land- en tuinbouw

Contact

Rabobank