Blog tuinbouw

Cor Hendriks

Perspectief voor de Nederlandse glastuinbouw?

Onlangs werd mij gevraagd of de Rabobank nog perspectief ziet voor de Nederlandse glastuinbouw. Ik antwoordde met een volmondig "já". Ik ben ervan overtuigd dat in ons land alle basiselementen voor een sterke sector aanwezig zijn. De technische en teelttechnische kennis zijn van een hoog niveau en dat ziet en weet men ook elders in de wereld. Máár: er moet in Nederland wel hoognodig iets gebeuren.

Rendement

Vanaf 2009 staan de rendementen in de glastuinbouw sterk onder druk en kampt een aanzienlijk deel van de sector met een verlieslatende exploitatie. Onder andere door de gestegen kosten voor energie, maar vooral door de te lage opbrengstprijzen. Binnen de sierteelt is er een groot verschil in rendement tussen de diverse gewassen. Gemiddeld genomen is daar wel enige mate van herstel opgetreden, maar dat zie ik niet in de glasgroenteteelt, waar de situatie dus zorgelijk blijft. De glasgroentesector mist de regie over haar product en is vooral concurrent van zichzelf. Dit leidt tot opbrengstprijzen onder het kostprijsniveau. Ondertussen staan innovaties stil en holt de moderniteit van de sector achteruit. Dat houdt geen sector vol. De glastuinbouw moet daarom de nodige inspanning leveren en noodzakelijke bewegingen maken om weer tot een rendabel verdienmodel te komen. Wat dat betreft is het vijf voor twaalf.

Krimp aantal bedrijven

Het aantal bedrijven in de glastuinbouw is sinds 2000 gedaald van ruim 11.000 naar ongeveer 4.400 bedrijven. We constateren dat jaarlijks gemiddeld circa 5 tot 6% van de bedrijven de sector verlaat. Zij het met het verschil dat het in de betere tuinbouwjaren een vrijwillige bedrijfsbeëindiging betrof en de laatste jaren een, door het ontbreken van rendement, noodgedwongen beëindiging. Ik wil daarbij opmerken dat het areaal slechts beperkt is gekrompen. Ik ben van mening dat voor behoud van een sterke sector een beperkte areaalkrimp niet erg is. Dit uit oogpunt van de producties, die zijn per oppervlakte-eenheid gestegen (en stijgen nog steeds), waardoor Nederland bij een beperkte areaalkrimp voldoende kritische massa kan blijven leveren. Zorgelijker vind ik de onder druk staande rendementen en verlieslatende exploitaties, hetgeen tot een afkalving van het totale tuinbouwcomplex kan leiden. 

Blog, 26 januari 2015

Contact

Rabobank