Verder op deze pagina:

  Glasgroenteteelt is de teelt van groenten onder glas, met als voornaamste producten: tomaten, paprika's, komkommers en aubergines. Voor deze branche deelt de Rabobank recente cijfers en trends.

  De status van de Nederlandse tuinbouw

  Het jaar 2019 was een gemiddeld tot goed jaar voor de glasgroentesector doordat opbrengstprijzen voor de teler op een redelijk tot goed niveau lagen.

  Het langetermijnperspectief voor de Nederlandse tuinbouw is voorzichtig positief. De sector kan bijdragen aan de realisatie van een duurzaam voedselsysteem: als leverancier van gezonde en duurzaam geproduceerde producten. Tegelijkertijd zijn er vele uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, energietransitie, arbeid, maar ook afzetstructuur.

  Schaalvergroting en verdergaande samenwerking blijven actueel. De grote bedrijven blijven groeien, deels door overname, waardoor het verschil met bedrijven van een gemiddelde bedrijfsomvang toeneemt. En bedrijven van gemiddelde omvang richten zich meer op samenwerking. De gemiddelde leeftijd van ondernemers blijft stijgen, waardoor een grote groep op termijn zal stoppen. Bedrijven van gemiddelde omvang richten zich meer op samenwerking.

  Lees ook het Visiebericht Glasgroente

  Structurele veranderingen nodig

  Het sentiment voor de glasgroenteteelt is op dit nog redelijk positief doordat de rendementen in 2019 redelijk tot goed waren. De sector staat echter inmiddels voor forse uitdagingen. Zo stijgen de kosten voor arbeid, onder meer door de per 1 januari 2020 ingevoerde wet voor flexibele arbeid. Ook energiekosten nemen toe vanwege extra belastingen. Verder is de toenemende ziektedruk een bron van zorg.

  De sector blijft afhankelijk van externe factoren, zoals het weer, geopolitiek en valuta. Daardoor blijven er grote fluctuaties in prijsvorming. Komende jaren verwachten wij meer investeringen in verduurzaming, versterking van de afzetstructuur en ketensamenwerking.

  Nederlandse productie glasgroenteteelt

  De Nederlandse productie van glasgroenteteelt is sterk afhankelijk van de export. Daarbij zijn Duitsland en het Verenigd Koninkrijk de grootste afzetlanden.

  Nederlands product scoort goed op:

  • Leveringsbetrouwbaarheid;
  • Voedselveiligheid;
  • Duurzaamheid;
  • Een kwalitatief totaalassortiment (gedurende het hele jaar).

  Om blijvend hierin uit te blinken zal de focus nog meer moeten verschuiven naar:

  • Regiefunctie;
  • Ketensamenwerking;
  • Marketingconcepten.

  Economie

  Uitbreidingsplannen en modernisering van glasgroentebedrijven zijn vluchtig en afhankelijk van gerealiseerde rendementen. Als gevolg van goede rendementen in de jaren 2015 tot en met 2017 zagen wij in 2018 een aantrekkend investeringsanimo. Voor de komende jaren verwachten we een dempend effect door de wisselende resultaten uit 2018 en de diverse uitdagingen die op de sector afkomen in 2020. We verwachten ook dat ondernemers investeringsbeslissingen zullen heroverwegen en/of uitstellen, met het oog op verduurzaming van de sector.

  "Duurzaam produceren wordt voor de sector een kans om zich internationaal te onderscheiden."

  Duurzaamheid

  Consument, retail, ngo’s, maar ook de overheid stellen hogere eisen aan de productiewijze van glasgroente, op het gebied van:

  • Gewasbeschermingsmiddelen;
  • Gebruik fossiele brandstoffen;
  • Watergebruik.

  Duurzaam produceren wordt steeds meer een randvoorwaarde (license to produce). De Rabobank draagt bij aan deze verduurzaming door onder andere klanten te stimuleren duurzamer te telen. Voor de sector een kans om zich te onderscheiden van producenten uit het buitenland.

  De jaarrondteelt van het kwalitatief hoogwaardig product stijgt nog steeds (voornamelijk tomaat) door inzet van belichting (SON-T, maar ook LED en/of hybride). Hierdoor is de sector in staat om een constante hoeveelheid en kwaliteit te leveren toegevoegde waarde te leveren en te voldoen aan de wensen van de retail.

  Inzet van warmtekrachtkoppeling (wkk) en/of ketel is vaak nog nodig om het totale energieplaatje, inclusief inzet van CO2, op een efficiënte en economische wijze in te vullen.

  Er ontstaan steeds meer lokale en regionale initiatieven voor duurzame energievoorziening in de glastuinbouw. Geothermie, biomassa, gebruik van restwarmte en andere alternatieve energiebronnen zijn nog steeds in opkomst. De uitdaging zit onder andere in de beschikbaarheid (en mogelijkheden voor afvangen) van zuivere CO2.

  Innovatie

  Innovatie is belangrijk voor de sector. Technologische innovaties op het gebied van energie, teelt, automatisering en verwerking (bijvoorbeeld in de vorm van robotisering), inzet van camera’s en gebruik van ‘big data’ dragen bij aan kostprijsverlaging of een betere afstemming op de vraag.

  Innovatie in de energieneutrale kas, aardwarmte, logistieke processen, moderne camera sorteer- en verpakkingslijnen, circulariteit afvalstromen en recirculatie van watergebruikt en energieschermen horen bij modern ondernemerschap. Innovatie op het gebied van nieuwe verdienmodellen, concepten en marktstructuur is beperkt. Hier ligt nog een uitdaging voor de sector.

  Maatschappij

  De schaalvergroting zorgt voor maatschappelijke druk vanwege landschappelijke inpassing, lichtuitstoot, transportbewegingen en inzet en huisvesting van buitenlandse werknemers. 

  De glastuinbouwondernemers maken veel gebruik van buitenlandse medewerkers, vaak ingehuurd. Uitzendbureaus dienen gecertificeerd te zijn (NEN 4401/4402).

  Wet- en regelgeving

  • Duurzaamheidseisen zijn er zowel wettelijk als bovenwettelijk (bijvoorbeeld door de Retail);
  • Nieuwbouwkassen hebben een vergunningsplicht. Rabobank stimuleert de bouw van Groen Label kassen (o.a. door middel van Groenfinanciering);
  • Eisen voor het huisvesten van werknemers op het bedrijf of de huurlocatie verschillen per gemeente;
  • Aan uitzendbureaus worden eisen gesteld via NEN 4401/4402-certificering;
  • Per 1 januari 2018 mogen glastuinbouwbedrijven geen ongezuiverd drainwater meer lozen op het oppervlaktewater. Mogelijk vergt dit nog investeringen;
  • Door aangescherpte verzekeringseisen is een brandwerend scherm in alle glasteelten per 1 januari 2017 verplicht.

  Lees ook wat de mogelijke gevolgen van Brexit zijn voor food & agri-bedrijven

  Aanbod Rabobank

  Eind 2015 is de coalitie Herstructurering en Ontwikkeling Tuinbouw (HOT) van start gegaan. Dit samenwerkingsverband heeft als doel ‘Toekomstbestendige en leidende positie van de Nederlandse glastuinbouw verzekeren’. Oorspronkelijk is er gestart met een vijftal satellieten. De Rabobank was de trekker van de satelliet-herstructurering met als onderdelen de fysieke herstructurering en mentale herstructurering. Momenteel richt HOT zich op drie thema’s: Energie, Fysieke herstructurering en Onderneming 2026.

  Laatste update: december 2019