Vereniging of stichting oprichten

U wilt een vereniging of stichting oprichten. Welke stappen u dan doorloopt en wat daarbij komt kijken, zetten we hier op een rij.

Opstellen: een verenigings- of stichtingsplan

Het oprichten van een vereniging of stichting begint met maken van een plan. Hierin beschrijft u onder andere uw activiteiten, doelgroep, doelstellingen en financiële situatie.

Bestuur vereniging of stichting kiezen
Bepaal wie er in het bestuur van uw vereniging of stichting komt. Kies een voorzitter, wijs een penningmeester aan en eventueel een secretaris of andere bestuursleden.

Statuten opstellen
De statuten van uw vereniging of stichting vormen een officieel document. Uw leden moeten dit goedkeuren, bijvoorbeeld tijdens de Algemene Ledenvergadering. U beschrijft in de statuten onder andere:

 • het vestigingsadres van uw vereniging of stichting
 • de namen van bestuursleden
 • hoe u omgaat met eventueel financieel overschot
 • de rechten en plichten van uw vereniging of stichting, bijvoorbeeld naar uw leden 

Huishoudelijk reglement
Het huishoudelijk reglement beschrijft de regels over de dagelijkse gang van zaken bij uw vereniging of stichting. Het is praktischer dan de statuten, maar mag daarmee niet in strijd zijn. Ook deze huisregels laat u goedkeuren door uw leden. U zet er bijvoorbeeld in hoe u de bezetting in uw kantine regelt, wat de kledingrichtlijnen zijn of hoe u omgaat met het gebruik van materialen.

Kiezen: de rechtsvorm

Bepaal of u een vereniging wilt oprichten of een stichting. Als u weet of u een vereniging of stichting opricht, ga dan naar de notaris om dit officieel te maken.

Welke rechtsvorm u kiest, hangt af van uw doel. Hieronder vindt u de verschillen tussen een stichting en een vereniging.

Stichting

 • geen leden
 • winst intern verdelen niet mogelijk
 • winstuitkering mogelijk indien bestemd voor ideëel of sociaal doel

Rechtsvorm Stichting

Vereniging

 • wel leden
 • winst intern verdelen niet mogelijk
 • winstuitkering mogelijk indien bestemd voor liefdadig doel of reservefonds

Rechtsvorm Vereniging

Inschrijven: ga naar de Kamer van Koophandel

Als uw vereniging is opgericht op basis van een notariële akte, is een inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK) verplicht. Het is verstandig om daarvoor te kiezen. Het bestuur en uw leden zijn dan niet persoonlijk aansprakelijk. Bij een faillissement of ontbinding van de vereniging blijft de vereniging zelf schuldenaar of schuldeiser en niet de personen achter de vereniging.

Voor het oprichten van een stichting is het altijd verplicht om naar de notaris en dus de KvK te gaan. Ook in dat geval is geen sprake van persoonlijke aansprakelijkheid van het bestuur.

Regelen: bankzaken zoals een zakelijke rekening

Een goed georganiseerde vereniging of stichting opent een zakelijke rekening. Hiervoor heeft u een KvK-nummer nodig. De Rabobank biedt verenigingen en stichtingen korting op de zakelijke rekening. Denk ook na over verzekeringen die u nodig heeft, bijvoorbeeld om aansprakelijkheid te dekken. Pas opgerichte verenigingen en stichtingen die korter dan een jaar bestaan hoeven nu het eerste halfjaar geen premie te betalen voor hun aansprakelijkheidsverzekering.

Maken: begroting voor gezonde financiën

De financiële positie van uw vereniging of stichting is sterker als u niet alleen afhankelijk bent van contributies.

Kosten bespaart u onder andere door:

 • kennis en vaardigheden van uw leden te benutten
 • geen betaalde krachten in te huren
 • gezamenlijk inkopen te doen met andere verenigingen of stichtingen

Extra inkomsten genereert u bijvoorbeeld:

 • via sponsors of door donaties
 • door exploitatie van een kantine
 • met een borgstelling voor financiering via Stichting Waarborgfonds Sport

Stichting Waarborgfonds Sport
De Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) kan uitkomst bieden als u onvoldoende zekerheden kunt bieden bij een financieringsaanvraag. Het is hun doel om meer sportverenigingen te voorzien van een eigen accommodatie. Door het geven van een borgstelling heeft de bank meer zekerheid dat de lening zal worden terugbetaald.

Meer lezen op SWS.nl

ANBI-keurmerk
Misschien komt u in aanmerking voor een ANBI-keurmerk van de Belastingdienst. Hiermee wordt schenken aan uw vereniging of stichting fiscaal aantrekkelijker.

Meer lezen op Belastingdienst.nl

Werven: vrijwilligers voor voldoende hulp

Veel verengingen en stichtingen zijn afhankelijk van vrijwilligers. U werft hen bijvoorbeeld door mond-tot-mondreclame, de inzet van social media of bijvoorbeeld websites voor vrijwilligersvraag- en aanbod. Natuurlijk kan een oproep in een lokale krant ook nuttig zijn.

Contact

Rabobank