EMIR Refit is een hervorming van de EMIR-regelgeving, bedoeld om de veiligheid en transparantie bij de handel in Over The Counter-derivaten te bevorderen. EMIR Refit is sinds 17 juni 2019 van kracht. Op deze pagina zetten we de belangrijkste wijzigingen voor je op een rij.

  EMIR staat voor European Market Infrastructure Regulation. EMIR is op enkele punten gewijzigd met als doel de wetgeving eenvoudiger en evenrediger te maken en de kosten te verminderen. Hierdoor is de nieuwe regelgeving EMIR Refit ontstaan.

  Lees meer over EMIR

  Houd er rekening mee dat deze pagina alleen dient als algemene achtergrondinformatie en niet noodzakelijkerwijs alle aspecten van dit onderwerp behandelt. Deze pagina is niet bedoeld om individueel, juridisch of ander advies te geven. EMIR Refit kan van invloed zijn op (OTC) derivatenactiviteiten en je relatie met ons, dus we raden je aan om je hierover te informeren en indien nodig professioneel advies in te winnen.

  1. Wijzigingen voor financiële tegenpartijen

  Definitie van financiële tegenpartij
  Onder EMIR Refit wordt de definitie van financiële tegenpartijen uitgebreid met bepaalde aanvullende categorieën waarvan wordt aangenomen dat ze een systeemrisico vormen voor het financiële systeem. De definitie van financiële tegenpartij wordt uitgebreid met de volgende tegenpartijen:

   

  Alternatieve beleggingsfondsen (AIF's) ongeacht de locatie van hun beheerder (AIFM); enCentrale Effectenbewaarinstellingen (CSD's)

  Raakt deze wijziging van de definitie jou? Neem dan contact met ons op.

  Neem contact op

  Houd er rekening mee dat het merendeel van de nieuwe vereisten van EMIR Refit met onmiddellijke ingang is geïmplementeerd. Daarom is de uitgebreide definitie van financiële tegenpartij al sinds 17 juni 2019 van toepassing.

  Vrijstelling van de clearingverplichting voor kleine financiële tegenpartijen
  Met EMIR Refit is de reikwijdte van de clearingverplichting gewijzigd. Financiële tegenpartijen met OTC-derivatenposities die geen van de clearingdrempels overschrijden, zijn vrijgesteld van de clearingverplichting.

  Als de positie van een financiële tegenpartij een van de clearingdrempels overschrijdt of als een financiële tegenpartij deze berekening niet uitvoert, moet zij haar relevante bevoegde autoriteit en de ESMA (European Securities and Markets Authority) op de hoogte stellen. Financiële tegenpartijen die ervoor kiezen hun posities niet te berekenen, zijn altijd onderworpen aan de clearingverplichting.

  Clearingdrempels
  Financiële tegenpartijen kunnen om de 12 maanden hun geaggregeerde gemiddelde van het einde van de maand, aan het einde van de voorgaande 12 maanden berekenen. Deze posities moeten worden geaggregeerd op het niveau van de groep waartoe ze behoren. Berekeningen voor Alternatieve Beleggingsinstellingen (AIFs) moeten op fondsniveau worden uitgevoerd. De gemiddelde positie moet worden vergeleken met de clearingdrempels die momenteel van toepassing zijn:

  DerivatenklasseDrempelwaarde (in bruto nominale waarde)
  Kredietderivaten€ 1 miljard
  Aandelenderivaten€ 1 miljard
  Rentederivaten€ 3 miljard
  Valutaderivaten€ 3 miljard
  Grondstoffenderivaten en overige derivaten€ 3 miljard

  Wat betekent dit voor jou?
  Voldoe je aan onderstaande criteria? Neem dan contact op met ons.

  1. Je bent (of wordt) een financiële tegenpartij met OTC-derivatentransacties bij de Rabobank; en 
  2. je hebt de noodzakelijke berekening uitgevoerd en je totale gemiddelde positie aan het einde van de maand voor de voorgaande 12 maanden heeft geen van de clearingdrempels overschreden
  Neem contact op

  Houd er rekening mee dat het merendeel van de nieuwe vereisten van EMIR Refit met onmiddellijke ingang is geïmplementeerd. Daarom moeten financiële tegenpartijen vanaf 17 juni 2019 hun relevante bevoegde autoriteit en ESMA op de hoogte stellen als hun posities een van de clearingdrempels overschrijden of als ze ervoor kiezen hun positie niet te berekenen.

  2. Wijzigingen voor niet-financiële tegenpartijen

  Clearingverplichting beperkt tot derivatenklasse(n) waarvoor de clearingdrempel is overschreden
  Niet-financiële tegenpartijen die de clearingdrempel voor één activaklasse overschrijden, zijn alleen aan de clearingverplichting voor die specifieke derivatenklasse onderworpen en moeten hun relevante bevoegde autoriteit en de ESMA op de hoogte stellen. De clearingverplichting voor alle derivatenklassen, zoals het geval was onder EMIR, is komen te vervallen. Niet-financiële tegenpartijen die ervoor kiezen hun posities niet te berekenen, zijn echter wel altijd onderworpen aan de clearingverplichting voor alle activaklassen.

  De posities moeten worden geaggregeerd op het niveau van de groep waartoe de tegenpartij behoort. Niet-financiële tegenpartijen kunnen hun totale gemiddelde niet-afdekkingspositie aan het einde van de maand voor de voorgaande 12 maanden berekenen op basis van de volgende clearingdrempels die momenteel van toepassing zijn.

  Clearingdrempels

  DerivatenklasseDrempelwaarde (in bruto nominale waarde)
  Kredietderivaten€ 1 miljard
  Aandelenderivaten€ 1 miljard
  Rentederivaten€ 3 miljard
  Valutaderivaten€ 3 miljard
  Grondstoffenderivaten en overige derivaten€ 3 miljard

  Wat betekent dit voor jou?
  Voldoe je aan onderstaande criteria? Neem contact op met ons via e-mail. Stuur ook de kennisgeving van de relevante bevoegde autoriteit mee.

  1. je bent (of wordt) een niet-financiële tegenpartij van OTC-derivatentransacties met de Rabobank;
  2. je hebt de benodigde berekening(en) uitgevoerd en je totale gemiddelde positie aan het einde van de maand voor de voorgaande 12 maanden overschrijdt een van de clearingdrempels; en
  3. je hebt dit aan je relevante bevoegde autoriteit aangetoond.
  Neem contact op

  Houd er rekening mee dat het merendeel van de nieuwe vereisten van EMIR Refit met onmiddellijke ingang is geïmplementeerd. Daarom kunnen niet-financiële tegenpartijen, de nodige positieberekeningen uitvoeren en hun relevante bevoegde autoriteit en ESMA op de hoogte brengen als hun posities een van de clearingdrempels overschrijden.

  Rapportage aan een transactieregister
  Onder EMIR moeten beide tegenpartijen bij een derivatentransactie de details van het contract, inclusief wijzigingen en beëindigingen, melden aan een transactieregister (TR).

  Onder EMIR Refit is dit gewijzigd. Bij transacties tussen een financiële tegenpartij en een niet-financiële tegenpartij die zich onder de clearingdrempels bevindt, is de financiële tegenpartij wettelijk aansprakelijk voor de rapportage namens beide partijen. Deze eis is van toepassing vanaf 12 maanden na de datum van inwerkingtreding van EMIR Refit (oftewel 18 juni 2020). De niet-financiële tegenpartij is verantwoordelijk voor het verstrekken van de rapportagegegevens aan de financiële tegenpartij, voor zover die redelijkerwijs niet kunnen worden verwacht van de financiële tegenpartij.

  Een niet-financiële tegenpartij met een positie onder de clearingdrempels kan er echter voor kiezen om zelf te rapporteren in plaats van te vertrouwen op haar financiële tegenpartij.

  Vragen?
  Heb je nog vragen over EMIR Refit? Stel ze ons gerust.

  Neem contact op