EMIR Clearingverplichting

Direct naar:

  Binnen de European Market Infrastructure Regulation (EMIR) geldt een centrale clearingverplichting. Dit betekent: het centraal afhandelen van OTC-derivatentransacties door een centrale tegenpartij (CCP). Het belangrijkste doel van de regels is om risico’s te verminderen en de stabiliteit van het financiële stelsel te verbeteren.

  Om te bekijken of de organisatie boven of onder de drempelwaarde uitkomt, maak je een berekening op basis van verschillende factoren. Hierbij tellen de derivatencontracten van de totale groep waarvan objectief kan worden vastgesteld dat ze niet als hedge-instrument aangewend worden. Tegenpartijen die ervoor kiezen hun posities niet te berekenen, zijn altijd onderworpen aan de clearingverplichting.

  Clearingverplichting voor financiële tegenpartijen

  Financiële tegenpartijen kunnen om de 12 maanden hun geaggregeerde gemiddelde van het einde van de maand, aan het einde van de voorgaande 12 maanden berekenen. Deze posities moeten worden geaggregeerd op het niveau van de groep waartoe ze behoren. Berekeningen voor Alternatieve Beleggingsinstellingen (AIFs) moeten op fondsniveau worden uitgevoerd. De gemiddelde positie moet worden vergeleken met de clearingdrempels die momenteel van toepassing zijn.

  Clearingdrempels

  DerivatenklasseDrempelwaarde (in bruto nominale waarde)
  Kredietderivaten€ 1 miljard
  Aandelenderivaten€ 1 miljard
  Rentederivaten€ 3 miljard
  Valutaderivaten€ 3 miljard
  Grondstoffenderivaten en overige derivaten€ 3 miljard

  Vrijstelling van de clearingverplichting voor kleine financiële tegenpartijen

  Met EMIR Refit is de reikwijdte van de clearingverplichting gewijzigd. Financiële tegenpartijen met OTC-derivatenposities die geen van de clearingdrempels overschrijden, zijn vrijgesteld van de clearingverplichting.

  Als de positie van een financiële tegenpartij een van de clearingdrempels overschrijdt of als een financiële tegenpartij deze berekening niet uitvoert, moet zij haar relevante bevoegde autoriteit en de ESMA (European Securities and Markets Authority) op de hoogte stellen. Financiële tegenpartijen die ervoor kiezen hun posities niet te berekenen, zijn altijd onderworpen aan de clearingverplichting.

  Wat betekent dit voor jou?

  Ben je of word je een financiële tegenpartij met OTC-derivatentransacties bij de Rabobank? Heb je daarnaast de noodzakelijke berekening uitgevoerd en je totale gemiddelde positie aan het einde van de maand voor de voorgaande 12 maanden heeft geen van de clearingdrempels overschreden? Neem dan contact met je accountmanager.

  Niet-financiële tegenpartijen

  De posities moeten worden geaggregeerd op het niveau van de groep waartoe de tegenpartij behoort. Niet-financiële tegenpartijen kunnen hun totale gemiddelde niet-afdekkingspositie aan het einde van de maand voor de voorgaande 12 maanden berekenen op basis van de hierboven genoemde clearingdrempels.

  Clearingverplichting beperkt

  Voor niet-financiële tegenpartijen die de clearingdrempel voor één activaklasse overschrijden, geldt alleen de clearingverplichting voor die specifieke derivatenklasse. Zij moeten hun relevante bevoegde autoriteit en de ESMA op de hoogte stellen. De clearingverplichting voor alle derivatenklassen, zoals het geval was onder EMIR, is komen te vervallen. Hierbij tellen de derivatencontracten van de totale groep mee, waarvan objectief vastgesteld kan worden dat ze niet als hedge-instrument aangewend worden. Niet-financiële tegenpartijen die ervoor kiezen hun posities niet te berekenen, zijn echter wel altijd onderworpen aan de clearingverplichting voor alle activaklassen.

  Wat betekent dit voor jou?

  Voldoe je aan onderstaande criteria? Neem dan contact op met je accountmanager via e-mail. Stuur ook de kennisgeving van de relevante bevoegde autoriteit mee.

  1. Je bent (of wordt) een niet-financiële tegenpartij van OTC-derivatentransacties met de Rabobank;
  2. Je hebt de benodigde berekening(en) uitgevoerd en je totale gemiddelde positie aan het einde van de maand voor de voorgaande 12 maanden overschrijdt een van de clearingdrempels; en
  3. Je hebt dit aan je relevante bevoegde autoriteit aangetoond.

  Veelgestelde vragen over de clearingverplichting

  Welke classificaties kent EMIR?

  Tegenpartijen moeten zelf hun classificatie vaststellen. EMIR kent vier classificaties:

  FC+: financiële tegenpartijen, zoals banken, die handelen boven de clearingdrempel

  FC-: financiële tegenpartijen die handelen onder de clearingdrempel

  NFC+: niet-financiële tegenpartijen die handelen boven de clearingdrempel

  NFC-: niet-financiële tegenpartijen die handelen onder de clearingdrempel

  Wat is de definitie van een financiële tegenpartij?

  Onder EMIR Refit wordt de definitie van financiële tegenpartijen uitgebreid met bepaalde aanvullende categorieën waarvan wordt aangenomen dat ze een systeemrisico vormen voor het financiële systeem. De definitie van financiële tegenpartij wordt uitgebreid met de volgende tegenpartijen: Alternatieve beleggingsfondsen (AIF's) ongeacht de locatie van hun beheerder (AIFM); en Centrale Effectenbewaarinstellingen (CSD's).

  Wat moet ik doen als ik word gekwalificeerd als financiële tegenpartij?

  Als de positie van een financiële tegenpartij een van de clearingdrempels overschrijdt of als een financiële tegenpartij deze berekening niet uitvoert, moet zij haar relevante bevoegde autoriteit en de ESMA (European Securities and Markets Authority) op de hoogte stellen. Lees meer over classificatie 2 en 3 op rabobank.com.

  Wat wordt onder clearing verstaan en voor wie is dit verplicht?

  Onder EMIR hebben tegenpartijen die classificeren als FC+ of NFC+ een clearingverplichting. Dit betekent dat het verplicht is om OTC-derivatentransacties centraal af te handelen via een centrale tegenpartij (CCP). Bij clearing plaatst de CCP zich tussen de tegenpartijen en neemt de wederzijdse verplichtingen over. Hierdoor wordt het tegenpartijrisico beperkt. Het belangrijkste doel hiervan is om risico’s te verminderen en de stabiliteit van het financiële stelsel te verbeteren.

  Hoe wordt berekend of een partij boven de clearingdrempel uitkomt?

  De organisatie maakt een berekening op basis van verschillende factoren. Bijvoorbeeld of diens classificatie als financiële tegenpartij of niet-financiële tegenpartij en in welke derivatenklasse OTC-derivaten zijn afgesloten. De berekening van de positie in OTC-derivaten moet iedere 12 maanden opnieuw worden gemaakt. Een tegenpartij die ervoor kiest geen berekening te maken van zijn posities in OTC-derivaten, is altijd onderworpen aan de clearingverplichting voor alle derivatenklassen. Een tegenpartij die boven de clearingdrempel uitkomt of kiest geen berekening te maken, dient dit te melden aan de toezichthouder.

  Berekening voor financiële tegenpartijen

  Voor financiële tegenpartijen geldt dat zij iedere 12 maanden hun geaggregeerde gemiddelde posities in OTC-derivaten aan het einde van de maand voor de voorgaande 12 maanden moeten berekenen. Deze berekening moet op groepsniveau worden gemaakt, waarbij de posities in OTC-derivaten van andere entiteiten binnen de groep moeten worden meegerekend. Indien een financiële tegenpartij boven de drempelwaarde van een van de derivatenklassen uitkomt, geldt dat deze partij voor alle derivatenklassen onder de clearingverplichting valt.

  Berekening voor niet-financiële tegenpartijen

  Voor niet-financiële tegenpartijen geldt een andere berekening van hun geaggregeerde gemiddelde maandeinde posities in OTC-derivaten voor de voorgaande 12 maanden. Zij hoeven alleen OTC-derivatentransacties mee te tellen die zijn bedoeld zijn om de risico’s van de entiteit of de groep waartoe deze behoort af te dekken. Ook de transacties in OTC-derivaten die andere niet-financiële tegenpartijen die tot dezelfde groep behoren, moeten worden mee geteld. Niet-financiële tegenpartijen vallen alleen onder de clearing verplichting voor de derivatenklassen waarvoor ze boven de drempelwaarde uitkomen. Net als financiële tegenpartijen moeten niet-financiële tegenpartijen de berekening elke 12 maanden opnieuw maken.

  Wat moet ik doen als ik boven een clearingdrempel kom?

  Het is het meest waarschijnlijk dat je wordt geclassificeerd als niet-financiële partij, handelend onder de EMIR-clearingdrempels. Wanneer een clearingdrempel wordt overschreden gaan automatisch meer EMIR-onderdelen voor je gelden. Als je het vermoeden hebt dat je wordt geclassificeerd als financiële tegenpartij of als niet-financiële tegenpartij boven een clearingdrempel, verzoeken we je contact op te nemen met je accountmanager voor nadere informatie en afstemming.

  Ben je zakelijke klant bij een lokale Rabobank? Dan mag je derivatencontracten uitsluitend inzetten als hedge-instrument, dus voor het afdekken van een risico.

  Wat gebeurt er als de berekening boven de clearingdrempel uitkomt?

  Komt de berekening boven de clearingdrempel uit? Of heeft de partij geen berekening van hun posities gemaakt? Dan geldt de clearingverplichting. Daarnaast gelden ook andere strengere eisen dan voor partijen die niet onder de clearingverplichting vallen. Bijvoorbeeld het uitwisselen van onderpand (margin) of het dagelijks waarderen van transacties tegen de marketwaarde.

  De berekende posities moet worden vergeleken met de clearingdrempels:

  Clearingdrempels

  Derivatenklasse Drempelwaarde (in bruto nominale waarde)
  Kredietderivaten € 1 miljard
  Aandelenderivaten € 1 miljard
  Rentederivaten € 3 miljard
  Valutaderivaten € 3 miljard
  Grondstoffenderivaten en overige derivaten € 3 miljard

  Meer informatie over EMIR

  Lees meer informatie op Rabobank.nl

  EMIR Risicobeperkingen EMIR Rapportageverplichting EMIR International Verorderning EMIR (PDF)

  We raden je aan om jezelf vertrouwd te maken met EMIR. Win daarom regelmatig advies in bij andere organisaties over de (mogelijke) verplichtingen onder EMIR.

  Autoriteit Financiële Markten Europese commissie KvK ESMA