SFDR: Sustainable Finance Disclosure Regulation

De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) is een Europese verordening gericht op een betere informatievoorziening over de rol van duurzaamheidsaspecten bij financiële instrumenten. SFDR is effectief vanaf 10 maart 2021 en maakt deel uit van het ‘Actieplan: duurzame groei financieren’ dat is opgesteld door de Europese Commissie. Dit alles is gericht op het behalen van de klimaat doelstellingen zoals geformuleerd in de Overeenkomst van Parijs. SFDR brengt verplichtingen met zich mee voor beleggingsondernemingen en kredietinstellingen die adviesdienstverlening aanbieden. Hieronder informeren we je in hoeverre SFDR van toepassing is op de rentederivaten adviesdienstverlening bij Rabobank.

Datum van publicatie d.d. 2 maart 2021

Duurzaamheidsrisico’s bij advies dienstverlening

Met rentederivaten kun je het renterisico op je financiering geheel of gedeeltelijk afdekken. Afhankelijk van je situatie sluit je een rentederivaat af met óf zonder advies. Omdat dit advies zich kwalificeert als beleggingsadvies onder MiFID II wetgeving, valt onze adviesverlening bij rentederivaten binnen het bereik van SFDR. SFDR verplicht de Rabobank om haar klanten te informeren over de rol die duurzaamheidsrisico’s hierbij spelen. Duurzaamheidsrisico’s, of ESG-risico’s, zijn alle risico’s die voortkomen uit milieu-, sociale, of governance factoren, en een negatief effect op de waarde van het product kunnen veroorzaken.

Rabobank geeft geen advies over rentederivaten die worden aangehouden voor speculatieve doeleinden. Dit wil zeggen dat het renterisico in je portefeuille en de mogelijkheden om dit renterisico af te dekken daarom altijd leidend zijn in ons advies aan jou. Omdat duurzaamheidsrisico’s geen onderdeel zijn van het af te dekken risico en geen invloed hebben op de waarde van het derivaat, spelen duurzaamheidsrisico’s geen rol in ons advies aan jou.

No consideration of sustainability adverse impacts

Op grond van de SFDR moet de bank aangeven of bij het opstellen van het advies rekening wordt gehouden met negatieve effecten van een beleggingsbeslissing op duurzaamheidsfactoren. Duurzaamheidsfactoren zijn factoren op het gebied van ecologie, sociale zaken, werkgelegenheid, mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping. Rabobank richt zich echter uitsluitend op het risico dat je wil afdekken. Daarom is het renterisico in je portefeuille en de mogelijkheden om dit risico af te dekken leidend in ons advies en spelen negatieve effecten op duurzaamheidsfactoren hierbij geen rol. In het advies houden we rekening met je financiële situatie, je doelstellingen, en je risicobereidheid ten aanzien van renterisico’s. Ook kijken we naar je kennis en ervaring met rentederivaten. Op basis van deze informatie bepalen we of een product past bij jouw situatie en doen we voorstellen voor productoplossingen.

Beloningsbeleid; de rol van duurzaamheidsrisico’s bij het verlenen van advies

Rabobank geef haar klanten geen advies over investeringen maar over het af te dekken renterisico. Duurzaamheidsrisico’s zoals bedoeld in de SFDR zijn geen risico’s die worden afgedekt of waarover Rabobank advies geeft. Daarom zijn duurzaamheidsrisico’s geen onderdeel van het beloningsbeleid voor medewerkers die advies geven over het afdekken van renterisico’s met rentederivaten.

View this page in English