Herbeoordeling rentederivaten

Had je als MKB-klant tussen 1 april 2011 en 1 april 2014 een rentederivaat? Dan kan het uniform herstelkader rentederivaten op jou van toepassing zijn. Als je recht hebt op een vergoeding, ontving je in 2018 van ons een aanbiedingsbrief met een aanbod voor compensatie of een aanbod voor een volledig voorschot. Als je een volledig voorschot hebt ontvangen, ontvang je in 2019 een aanbiedingsbrief.

Vraag & antwoord

Hoe werkt de herbeoordeling?

Eerst toetsen wij of jouw rentederivaat in aanmerking komt voor een herbeoordeling. We onderzoeken daarvoor bijvoorbeeld of je ‘professioneel’ of ‘deskundig’ was op het moment dat je het rentederivaat afsloot. In dat geval kom je namelijk niet in aanmerking voor een herbeoordeling volgens het herstelkader. Als blijkt dat je niet in aanmerking komt, sturen we je een brief over de uitkomst met een toelichting.
Bekijk voor meer informatie de video 'Hoe werkt het herbeoordelen?'

Waaruit bestaat de compensatie uit het herstelkader?

Het herstelkader bestaat uit vier stappen die samen leiden tot een compensatie:

  • In stap 1 maken we van complexe rentederivaten (anders dan een renteswap, rentecap of rentecollar) meer eenvoudige producten.
  • In stap 2 kijken we of je rentederivaat voldoende aansluit/aansloot bij je lening. Als dit niet zo is, bepalen we de compensatie en het herstel die we je bieden. Denk hierbij aan de looptijd of de hoogte van de hoofdsom van het rentederivaat die afwijkt van de looptijd of het bedrag van de lening.
  • In stap 3 bepalen we hoe hoog de eventuele coulancevergoeding is als je een renteswap en/of een rentecollar had of hebt. Dit gebeurt met de in stap 1 en 2 herstelde rentederivaten. Deze coulancevergoeding is maximaal 100.000 euro.
  • In stap 4 bepalen we de eventuele compensatie voor het onverwacht verhogen van de opslag van je lening die hoort bij het rentederivaat.

Meer informatie lees je op www.derivatencommissie.nl.

Wat is de planning?

In 2018 ontvingen alle klanten die hiervoor in aanmerking komen een aanbiedingsbrief met een aanbod voor compensatie of een aanbod voor een volledig voorschot. Klanten die een volledig voorschot hebben ontvangen, ontvangen in 2019 de aanbiedingsbrief met een berekening en een uitgebreide toelichting. Als je een aanbiedingsbrief hebt ontvangen die nog niet beoordeeld is door de onafhankelijke beoordelaar, vindt deze beoordeling plaats in 2019 of 2020. Je ontvangt hierover een brief.

Hoe kan ik een klacht of bezwaar indienen over de uitvoering van het herstelkader?

Voor vragen, bezwaren of klachten over (de uitvoering van) het herstelkader kun je terecht bij het Contact Centrum Rentederivaten. Hier kun je ook terecht als je het niet eens bent met de toetsing van je rentederivatendossier of met het aanbod voor een compensatie volgens het herstelkader. Je kunt het Contact Centrum Rentederivaten bereiken via je Rabobank of door een e-mail te sturen aan: herbeoordeling.rentederivaten@rabobank.nl.

Voor klachten over de behandeling van je rentederivatendossier kun je ook terecht bij:

  • het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Of je klacht hiervoor in aanmerking komt, lees je op www.kifid.nl/rentederivaten;
  • de rechter.
Waarom heb ik nog geen antwoord gekregen op mijn eerdere klacht?

Als je eerder een klacht hebt ingediend over je rentederivaat, dan is deze klacht in beginsel niet verder in behandeling genomen in afwachting van de herbeoordeling van je rentederivaat volgens het herstelkader. Zodra de herbeoordeling van je rentederivaat volgens het herstelkader is afgerond, word je geïnformeerd over je eerdere klacht.

Klachten ten aanzien van rentederivaten die buiten het toepassingsgebied van het herstelkader vallen, nemen we in behandeling nadat wij je geïnformeerd hebben dat deze rentederivaten buiten het toepassingsgebied van het herstelkader vallen.

Wat zijn de regels voor verjaring van mijn klacht?

Als je rentederivaten binnen het toepassingsgebied van het herstelkader vallen, gelden voor jou de uniforme afspraken over verjaring zoals die staan in artikel 4.1.6 van het herstelkader. 

Liep de verjarings- of klachtplichttermijn van je klacht af tussen 1 maart 2016 en de verzenddatum van onze aanbiedingsbrief? Dan verlengen wij deze tot 13 weken na het versturen van onze aanbiedingsbrief waarin wij je een compensatieaanbod volgens het herstelkader doen. Als je ons aanbod voor compensatie niet accepteert en voorafgaand aan onze aanbiedingsbrief een klacht hebt ingediend, dan krijg je van ons nog een reactie op je klacht.

De herbeoordeling van rentederivaten die eerder (voor een deel of volledig) door de Rabobank zijn herbeoordeeld, maar buiten het toepassingsgebied van het herstelkader vallen, maken we af als deze nog niet is afgerond. Daarbij nemen we het geldende recht als uitgangspunt. Je ontvangt dan een brief over de uitkomst van deze herbeoordeling. Hierbij hanteren wij dezelfde afspraken over verjaring als voor klanten die binnen het toepassingsgebied van het herstelkader vallen. Dit betekent dat als de verjarings- of klachtplichttermijn na 1 maart 2016 en tot dertien weken na het versturen van de brief met genoemde herbeoordeling verloopt, deze termijn wordt verlengd tot dertien weken na het versturen van deze brief.

Heb je nog vragen?

Voor overige vragen kun je contact opnemen met jouw Rabobank. Je kunt ook een e-mail sturen naar het Contact Centrum Rentederivaten.

Stuur een e-mail

Voortgang

Alle klanten die in aanmerking komen voor een herbeoordeling, ontvingen in 2018 een aanbiedingsbrief met een aanbod voor compensatie of een aanbod voor een volledig voorschot. Uitgebreide informatie over de voortgang zie je in de factsheet herbeoordeling rentederivaten:

Voortgang herbeoordelingen volgens het uniform herstelkader per 8 oktober 2019

Actief betrokken MKB-klanten door bank*
10.538
Aantal verstuurde aanbiedingsbrieven
8.469
Aantal verstuurde eindafrekeningsbrieven6.713
Totaalbedrag uitgekeerde compensatie**€ 660.960.693

* Van deze klanten moet nog worden vastgesteld of zij daadwerkelijk in aanmerking komen voor een herbeoordeling volgens het uniform herstelkader rentederivaten MKB.
** Inclusief uitgekeerd als voorschot.

Herstelacties

Heb je nog lopende rentederivaten op het moment dat je de afsluitende brief ontvangt met daarin het eindbedrag van de compensatie? Dan is het mogelijk dat jouw bestaande rentederivaat wordt omgezet naar een minder complex alternatief dat voor jou voordeliger is. Dit kan een renteswap, een rentecap of een rentecollar zijn.

Lees meer