Herbeoordeling rentederivaten

Voor wie is het herstelkader?

Had u als MKB-klant tussen 1 april 2011 en 1 april 2014 een rentederivaat, dan kan het uniform herstelkader rentederivaten op u van toepassing zijn. Als na toetsing blijkt dat u recht heeft op een vergoeding, ontvangt u van ons een aanbiedingsbrief met een aanbod voor compensatie. Omdat het een uitgebreide brief is met meerdere bijlagen, lichten we deze brief graag op hoofdlijnen toe. Deze toelichting kunt u vinden in een animatie op deze site. Bekijk de animatie.

U ontvangt ook een brief als u niet in aanmerking komt voor een herbeoordeling omdat u volgens het herstelkader bijvoorbeeld ‘professioneel’ of ‘deskundig’ was op het moment dat u het rentederivaat afsloot. Lees meer.

Omdat de herbeoordeling van de rentederivaten langer duurt dan gewenst, biedt de Rabobank aan klanten een voorschot aan op het aanbod voor compensatie volgens het herstelkader. Lees meer

Hoe voert de Rabobank het herstelkader uit voor haar klanten?

In onderstaande video ontdekt u hoe de Rabobank het herstelkader uitvoert, hoe wij in gesprek zijn met klanten en wat klanten van onze aanpak vinden.

Factsheet herbeoordeling rentederivaten

Vraag & antwoord

Hoe werkt de herbeoordeling?

Eerst toetsen wij of uw rentederivaat in aanmerking komt voor een herbeoordeling. We onderzoeken daarvoor bijvoorbeeld of u ‘professioneel’ of ‘deskundig’ was op het moment dat u het rentederivaat afsloot. In dat geval komt u namelijk niet in aanmerking voor een herbeoordeling volgens het herstelkader. Als blijkt dat u recht heeft op een compensatie, dan ontvangt u een aanbiedingsbrief. Uiteraard ontvangt u ook een bericht als u niet in aanmerking komt voor een herbeoordeling. In de animatie ‘herbeoordelingsproces rentederivaten’ leggen we uit hoe de Rabobank onderzoekt of u in aanmerking komt voor een herbeoordeling van uw rentederivaat en welke stappen wij vervolgens doorlopen.

Waaruit bestaat de compensatie uit het herstelkader?

Het herstelkader bestaat uit vier stappen die samen leiden tot een compensatie:

  • In stap 1 maken we van complexe rentederivaten (anders dan een swap, cap of collar) meer eenvoudige producten.
  • In stap 2 kijken we of uw rentederivaat voldoende aansluit/aansloot bij uw lening. Als dit niet zo is, bepalen we de compensatie en het herstel die we u bieden. Denk hierbij aan de looptijd of de hoogte van de hoofdsom van het rentederivaat die afwijkt van de looptijd of het bedrag van de lening.
  • In stap 3 bepalen we hoe hoog de eventuele coulancevergoeding is als u een renteswap en/of een rentecollar had/heeft. Dit gebeurt met de in stap 1 en 2 herstelde rentederivaten. Deze coulancevergoeding is maximaal 100.000 euro.
  • In stap 4 bepalen we de eventuele compensatie voor het onverwacht verhogen van de opslag van uw lening die hoort bij het rentederivaat.

Meer informatie leest u op www.derivatencommissie.nl.

Wat is de planning?

Het versturen van de aanbiedingsbrieven met ons aanbod voor compensatie volgens het herstelkader is helaas vertraagd. Dat komt onder andere omdat dossiers complexer zijn dan vooraf gedacht. Medio oktober 2017 hebben we aan de eerste klanten een brief gestuurd met ons aanbod. Het doel is om uiterlijk eind 2018 aan al onze klanten een aanbod te hebben verstuurd.

Ook is er vertraging opgetreden in het versturen van de brieven aan klanten die niet in aanmerking komen voor een herbeoordeling volgens het herstelkader. Klanten die volgens het herstelkader ‘professioneel’ of ‘deskundig’ waren toen zij het rentederivaat afsloten, komen niet in aanmerking voor een herbeoordeling volgens het herstelkader. Eerder hebben wij u gemeld dat u tussen eind mei en eind september 2017 bericht hierover van ons ontvangt. Wij zijn in oktober begonnen met het versturen van brieven met dit bericht. De verwachting is dat we onze klanten hier eind Q1 2018 over hebben geïnformeerd.

Wat is de termijn voor de opt-in-regeling?

De Rabobank zal flexibel omgaan met de termijn voor de ‘opt-in regeling’. Tot het accepteren van het aanbod voor een compensatie kunt u nog opt-in rentederivaten bij ons aanmelden. Dit wijkt af van het herstelkader waarin staat dat dit kan tot 30 september 2017. Op het moment dat u het aanbod voor compensatie accepteert, eindigt de opt-in termijn.

Als u van ons een brief ontvangt met het bericht dat u niet in aanmerking komt voor een herbeoordeling volgens het herstelkader, zijn uw opt-in rentederivaten daar al in meegenomen. Dit geldt zowel voor de opt-in rentederivaten die u zelf bij ons heeft aangemeld als die waarvan u dat nog niet heeft gedaan.

Ik val onder Bijzonder Beheer, heeft dit invloed op mijn herbeoordeling?

De herbeoordeling van het derivatendossier verloopt voor alle klanten hetzelfde. Ook de regels voor de bepaling van de hoogte van de compensatie zijn gelijk. Wel moet de Rabobank Bijzonder Beheer-klanten volgens het herstelkader zoveel als mogelijk met voorrang behandelen. Zo krijgen deze klanten zo vroeg mogelijk uitsluitsel of zij in aanmerking komen voor een compensatie en zo ja, wat de hoogte van die compensatie is.

Hoe kan ik een klacht of bezwaar indienen over de uitvoering van het herstelkader?

Voor vragen, bezwaren of klachten over (de uitvoering van) het herstelkader kunt u terecht bij het Contact Centrum Rentederivaten. Hier kunt u ook terecht als u het niet eens bent met de toetsing van uw rentederivatendossier of met het aanbod voor een compensatie volgens het herstelkader. U kunt het Contact Centrum Rentederivaten bereiken via uw Rabobank of door een e-mail te sturen aan: herbeoordeling.rentederivaten@rabobank.nl.

Hoe kan ik een klacht indienen over mijn rentederivaat?

Voor klachten over de behandeling van uw rentederivatendossier kunt u terecht bij:

Waarom heb ik nog geen antwoord gekregen op mijn eerdere klacht?

Als u eerder een klacht heeft ingediend over uw rentederivaat, dan is deze klacht in beginsel niet verder in behandeling genomen in afwachting van de herbeoordeling van uw rentederivaat volgens het herstelkader. Zodra de herbeoordeling van uw rentederivaat volgens het herstelkader is afgerond, wordt u geïnformeerd over de uitkomst van uw eerdere klacht.

Klachten ten aanzien van rentederivaten die buiten het toepassingsgebied van het herstelkader vallen, nemen we in behandeling nadat wij u geïnformeerd hebben dat deze rentederivaten buiten het toepassingsgebied van het herstelkader vallen.

Wat zijn de regels voor verjaring van mijn klacht?

Als uw rentederivaten binnen het toepassingsgebied van het herstelkader vallen, gelden voor u de uniforme afspraken over verjaring zoals die staan in artikel 4.1.6 van het herstelkader. Liep de verjarings- of klachtplichttermijn van uw klacht af tussen 1 maart 2016 en de verzenddatum van onze aanbiedingsbrief? Dan verlengen wij deze tot 13 weken na het versturen van onze aanbiedingsbrief waarin wij u een compensatieaanbod volgens het herstelkader doen. Als u ons aanbod voor compensatie niet accepteert en voorafgaand aan onze aanbiedingsbrief een klacht heeft ingediend, dan krijgt u van ons nog een reactie op uw klacht.

De herbeoordeling van rentederivaten die eerder (voor een deel of volledig) door de Rabobank zijn herbeoordeeld, maar buiten het toepassingsgebied van het herstelkader vallen, maken we af als deze nog niet is afgerond. Daarbij nemen we het geldende recht als uitgangspunt. U ontvangt dan een brief over de uitkomst van deze herbeoordeling. Hierbij hanteren wij dezelfde afspraken over verjaring als voor klanten die binnen het toepassingsgebied van het herstelkader vallen. Dit betekent dat als de verjarings- of klachtplichttermijn na 1 maart 2016 en tot dertien weken na het versturen van de brief met genoemde herbeoordeling verloopt, deze termijn wordt verlengd tot dertien weken na het versturen van deze brief.

Voortgang herbeoordelingen volgens het uniform herstelkader per 12 april 2018

Actief betrokken MKB-klanten door bank*10.628
Aantal verstuurde aanbiedingsbrieven360
Totaalbedrag uitbetaalde compensatie€4.622.989
Aantal verstuurde voorschotbrieven7.140
Totaalbedrag uitbetaalde voorschotten€298.733.500

* Van deze klanten moet nog worden vastgesteld of zij daadwerkelijk in aanmerking komen voor een herbeoordeling volgens het uniform herstelkader rentederivaten MKB

Contact

Rabobank