Compensatie-aanbod

Kom je in aanmerking voor een aanbod voor compensatie volgens het herstelkader en heb je nog geen aanbod gehad? Dan krijg je van ons nog vóór eind 2018 een aanbiedingsbrief met een aanbod of een brief met een voorstel voor een volledig voorschot.

1. Aanbiedingsbrief met aanbod

Als je een aanbiedingsbrief ontvangt, is het aanbod nog niet in alle gevallen beoordeeld door de verplicht gestelde accountant. De beoordeling vindt in dat geval achteraf plaats.

2. Brief met voorstel voor volledige compensatie

Als je een brief ontvangt waarin we je een volledig voorschot aanbieden, dan is dit een goede indicatie van het bedrag waar je volgens het herstelkader minimaal (nog) recht op hebt. Op een later tijdstip ontvang je alsnog de aanbiedingsbrief met een aanbod dat is beoordeeld door de verplicht gestelde onafhankelijke beoordelaar.

Let op:

Is het bedrag na deze beoordeling hoger dan het bedrag in de aanbiedingsbrief of in het volledig voorschot, dan ontvang je het verschil als je het definitieve aanbod voor compensatie accepteert. Wanneer dit bedrag lager uitvalt, hoef je niets terug te storten.

De uitgebreide aanbiedingsbrief bevat meerdere bijlagen. Daarom vind je de inhoud op hoofdlijnen terug in onderstaande animatievideo.

Wat is de planning?

Medio oktober 2017 hebben we aan de eerste klanten een aanbiedingsbrief gestuurd met ons aanbod. Het doel is om uiterlijk eind 2018 aan al onze klanten een aanbiedingsbrief met een aanbod of een voorstel met een volledig voorschot te hebben verstuurd.

Omdat de herbeoordeling van de rentederivaten langer duurt dan gewenst, bood de Rabobank aan klanten die daarvoor in aanmerking kwamen eerder een coulancevoorschot aan op het aanbod voor compensatie volgens het uniform herstelkader rentederivaten.

Klanten die zich in een kwetsbare situatie bevinden en voor maart 2018 nog geen compensatieaanbod hadden ontvangen, hebben wij daarnaast een aanvullend voorschot aangeboden.

Ook kent de Rabobank sinds januari 2017 de zogenaamde Spoedprocedure. Deze procedure is met name bedoeld om kwetsbare klanten wanneer nodig versneld een voorschot aan te kunnen bieden.

Wat zijn de oorzaken van de opgelopen vertraging?

Het uniform herstelkader rentederivaten is erg technisch en complex. Het is opgesteld door een onafhankelijke commissie en telde eerst 40 pagina’s. Door diverse uitbreidingen is het herstelkader inmiddels uitgegroeid tot 240 pagina’s. Deze uitbreidingen zijn vaak het gevolg van vragen over de toepassing van het herstelkader. Inmiddels zijn bijna alle vragen beantwoord. Elk van de 9.500 dossiers hebben we gemiddeld tien dagen in behandeling. Elke dag zijn hiermee ruim 400 collega’s aan het werk. Deze aanpak is zorgvuldig, maar ook tijdrovend.

Een andere oorzaak voor de vertraging is onze zorgvuldigheid bij het verzamelen van klantinformatie (ca. 8.500.000 documenten) en het automatiseren van de herbeoordeling. Hoewel dit tijd kostte in de aanloop, kozen we er bewust voor om het proces van herbeoordelen te automatiseren. Zo waarborgen we dat elke klant op dezelfde manier wordt behandeld.

De behandeling van erg complexe dossiers kunnen we deels automatiseren, maar vraagt ook expertise van specialisten. Helaas zijn er niet genoeg specialisten beschikbaar om deze dossiers snel te kunnen afronden.

Staat er een berekening van het compensatie-aanbod in de aanbiedingsbrief?

Door de grote hoeveelheid formules en periodes waarop de berekening betrekking heeft, is er geen berekening van het compensatie-aanbod in de aanbiedingsbrief opgenomen. In de bijlagen van de brief staat wel een overzicht van de uitgangspunten die zijn gebruikt bij de berekening (in aanmerking komende leningen, aannames, etc.). Ook krijg je een uitsplitsing per stap.

Wat is de hoogte van het eindbedrag op de betaaldatum?

De hoogte van het eindbedrag op de betaaldatum is pas bekend als je de afsluitende brief met het eindbedrag ontvangt. Het eindbedrag bestaat uit de compensatie per 30 december 2016 met daarin meegenomen de wettelijke rente. Daarnaast zijn er nog andere variabelen die ervoor kunnen zorgen dat het eindbedrag anders is dan het aanbod voor compensatie uit de aanbiedingsbrief, zoals:

 • de eventuele compensatie plus de wettelijke rente over de periode vanaf de peildatum tot en met de betaaldatum;
 • de eventuele vergoeding voor de gemaakte kosten aan een belangenorganisatie en/of financieel-technisch adviseur (een accountant valt hier in beginsel niet onder) en/of advocaat die je hebt gedeclareerd;
 • het eventueel uitbetaalde voorschot op de compensatie;
 • de eventuele financiële tegemoetkoming(en) die je hebt ontvangen na 30 december 2016. Dit kan betekenen dat de definitieve compensatie € 0,- is. Dit wordt zichtbaar bij het eindbedrag in de afsluitende brief.
Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met het compensatie-aanbod uit de aanbiedingsbrief?

Als je het niet eens bent met het aanbod voor compensatie uit de aanbiedingsbrief, kun je een bezwaar indienen tegen de uitvoering van het herstelkader via het Contact Centrum Rentederivaten. Je kunt dan nieuwe (financiële) gegevens aanleveren. Wij bekijken jouw situatie dan graag nog een keer. Ook kun je over bepaalde zaken van het aanbod ‘bindend advies’ aanvragen. Je moet dan wel eerst het aanbod accepteren. Meer hierover lees je in de aanbiedingsbrief.

Ook voor klachten over de behandeling van jouw rentederivatendossier kun je een e-mail sturen aan het Contact Centrum Rentederivaten: herbeoordeling.rentederivaten@rabobank.nl.

Wat is finale kwijting?

Als je het aanbod uit de aanbiedingsbrief accepteert, dan geef je finale kwijting. Je kunt de Rabobank dan niet meer aansprakelijk stellen voor je rentederivatendossier.

Welke advieskosten komen in aanmerking voor een vergoeding?

Volgens het herstelkader keren we de kosten uit die in aanmerking komen voor een vergoeding als u voor 1 maart 2016:

 • op individuele basis een advocaat en/of een financieel-technisch adviseur (een accountant valt hier in beginsel niet onder) heeft ingeschakeld voor een klacht, aanspraak en/of vordering over het rentederivaat;
 • heeft aangesloten bij een belangenorganisatie.

Binnen deze regeling vallen alleen kosten die zijn heeft gemaakt tot en met 19 december 2016. Dit is de datum waarop de Derivatencommissie het definitieve herstelkader presenteerde. De vergoeding geldt niet voor de btw die over deze kosten is betaald. Zodra je het aanbod voor compensatie ondertekent, kun je geen nieuwe kosten meer declareren.

Wat kan ik doen als ik vragen heb over het aanbod uit de aanbiedingsbrief?

Als je vragen hebt over ons compensatie-aanbod, het er niet mee eens bent of het aanbod niet accepteert, dan kun je:

 • ons bellen of mailen met je vraag;
 • bindend advies aanvragen;
 • een klacht indienen;
 • het voorleggen aan de rechter of het Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid).

Wil je bellen of mailen over je vraag?
Heb je een vraag of zit er volgens jou een fout in ons aanbod? Neem dan contact op met het Contact Centrum Rentederivaten via 030-2130860, of herbeoordeling.rentederivaten@rabobank.nl.

Wil je bindend advies aanvragen?
Als je het niet eens bent met ons aanbod uit de aanbiedingsbrief, kun je bindend advies aanvragen bij de onafhankelijke Geschillencommissie UHK MKB-Rentederivaten.

Volgens het herstelkader kun je alleen bindend advies aanvragen als je ons aanbod verder accepteert en ons dus finale kwijting geeft. Ook accepteer je (bij voorbaat) de uitspraak van de Geschillencommissie. Als je ons aanbod niet accepteert, kun je dus geen bindend advies aanvragen. Vanaf de datum van je ondertekening heb je vier weken om bindend advies aan te vragen. Dit kun je doen via bijlage 6 van onze aanbiedingsbrief.

Je kunt alleen in de volgende gevallen bindend advies aanvragen bij de Geschillencommissie:

 • Je kunt aantonen dat wij bij de aanbieding van herstel de zogeheten ‘vaste kern’ van jouw rekening-courant verkeerd hebben vastgesteld, waardoor ten onrechte (een deel van) jouw rekening-courant wordt aangemerkt als een lening die door jouw rentederivaat kan worden afgedekt (paragraaf 3.3.4 onder c van het herstelkader).
 • De Rabobank heeft juist wel of juist niet leningen in aanmerking genomen voor de afdekking van jouw rentederivaat, terwijl dat volgens jou onjuist is (paragraaf 3.3.4 onder d van het herstelkader).
 • De Rabobank heeft je herstel van een overhedge aangeboden dat volgens jou niet het beoogde gevolg was bij het aangaan van jouw lening of rentederivaat (paragraaf 3.3.7 van het herstelkader).

De kosten voor het aanvragen van bindend advies zijn € 250,-. Als de Geschillencommissie je gelijk geeft, ontvang je dit bedrag terug.

Meer informatie over bindend advies, bijvoorbeeld waaraan de aanvraag moet voldoen, kun je lezen in het Reglement Bindend Advies van de Derivatencommissie. Dit staat onder het kopje ‘Publicaties’ op www.derivatencommissie.nl.

Wil je een klacht indienen?
Als je ons aanbod niet accepteert, kun je ook een klacht bij ons indienen. Dat kan via het Contact Centrum Rentederivaten. Je kunt hen telefonisch bereiken via 030-2130860, of met een e-mail: herbeoordeling.rentederivaten@rabobank.nl.

Hoe ziet mijn brief eruit bij een aanbiedingsbrief met een beoordeling achteraf?

Deze ziet er hetzelfde uit als een aanbiedingsbrief met een beoordeling vooraf door de accountant. Het enige verschil is dat er in de brief vermeld staat dat de beoordeling achteraf plaatsvindt. Als je akkoord gaat met het aanbod, geef je finale kwijting. Je ontvangt dan de afsluitende brief met het eindbedrag. Let op: Is het bedrag na de beoordeling door de accountant hoger, dan ontvang je het verschil als je het definitieve aanbod voor compensatie accepteert. Wanneer dit bedrag lager uitvalt, hoef je niets terug te storten.

De uitgebreide aanbiedingsbrief telt diverse bijlages. Daarom lichten we deze graag op hoofdlijnen toe in de animatie over de aanbiedingsbrief voor compensatie.

Hoe ziet mijn brief eruit bij een volledig voorschot?

Je ontvangt eerst een brief waarin we je een volledig voorschot aanbieden. Dit volledig voorschot is een goede indicatie van het bedrag waar je volgens het herstelkader (nog) minimaal recht op hebt. Dit doen wij zodat je eerder over het bedrag kunt beschikken. In deze brief staat geen berekening en de brief bevat geen uitgebreide bijlagen. Binnen drie weken na ontvangst van de brief wordt het bedrag op je rekening gestort. Als je het bedrag niet wilt ontvangen, kun je dit aangeven. Hoe dit moet, staat in de brief. Op een later tijdstip ontvang je alsnog de aanbiedingsbrief met een aanbod voor compensatie dat is beoordeeld door de accountant. Als je akkoord gaat met het aanbod uit de aanbiedingsbrief geef je finale kwijting.

Let op: Is het bedrag na de beoordeling door de accountant hoger dan het volledig voorschot, dan ontvang je het verschil als je het definitieve aanbod voor compensatie accepteert. Wanneer dit bedrag lager uitvalt, hoef je niets terug te storten.

Wat is het verschil tussen een beoordeling door de accountant vooraf en achteraf?

Er is geen verschil in de beoordeling door de verplicht gestelde onafhankelijke beoordelaar van het aanbod. Het voordeel van beoordeling door de accountant achteraf is dat je eerder ons aanbod ontvangt en je al eerder over het bedrag kunt beschikken.

Wanneer vindt de beoordeling van de aanbiedingsbrief achteraf plaats?

Naar verwachting zal de beoordeling van het aanbod uit de aanbiedingsbrieven met een beoordeling achteraf door de accountant in het eerste halfjaar van 2019 plaatsvinden. Je ontvangt hierover dan een bericht.

Wanneer ontvang ik een aanbiedingsbrief als ik een volledig voorschot ontvang?

Als je een voorstel voor een volledig voorschot ontvangt, dan krijg je naar verwachting in het eerste halfjaar van 2019 een definitieve aanbiedingsbrief met een aanbod dat door de accountant is beoordeeld.

Wordt het aanbod bij een beoordeling achteraf en het volledig voorschot gebruikt voor eventuele achterstanden en/of overstanden?

Zijn erop het moment van uitbetalen betalingsachterstanden op de leningen en/of overstanden in rekening-courant? Dan wordt het bedrag eerst gebruikt om deze achterstanden en/of overstanden aan te vullen (zie ook Q&A III.30 van het herstelkader).

Wat zijn de fiscale consequenties van een beoordeling achteraf?

Voor de fiscale gevolgen voor jouw specifieke situatie, adviseren wij je contact op te nemen met jouw fiscale adviseur.