Compensatie-aanbod

Veelgestelde vragen

Als na toetsing blijkt dat u recht heeft op een vergoeding, ontvangt u van ons een aanbiedingsbrief met een aanbod voor compensatie. Omdat het een uitgebreide brief is met meerdere bijlagen, lichten we deze brief graag op hoofdlijnen toe. Deze toelichting kunt u vinden in een animatie op deze site. Bekijk de animatie.

Wat is de planning?

Medio oktober 2017 hebben we aan de eerste klanten een brief gestuurd met ons aanbod. Het doel is om uiterlijk eind 2018 aan al onze klanten een aanbod te hebben verstuurd.

Is er een berekening van het compensatie-aanbod in de brief opgenomen?

Door de grote hoeveelheid formules en periodes waarop de berekening betrekking heeft, is er geen berekening van het compensatie-aanbod in de aanbiedingsbrief opgenomen. In de bijlagen van de brief is wel een overzicht opgenomen van de uitgangspunten die zijn gebruikt bij de berekening (in aanmerking komende leningen, aannames, etc.).

Wat is de hoogte van het eindbedrag op de betaaldatum?

De hoogte van het eindbedrag op de betaaldatum is nog niet bekend op het moment dat wij u de aanbiedingsbrief sturen. Het eindbedrag ziet u in de eindafrekeningsbrief. Het eindbedrag bestaat uit de compensatie per 30 december 2016 met de wettelijke rente over de periode van 31 december 2016 tot en met de betaaldatum. Daarnaast zijn er nog andere variabelen die ervoor zorgen dat het eindbedrag anders is dan het aanbod voor compensatie uit de aanbiedingsbrief zoals:

 • de compensatie plus de wettelijke rente over de periode vanaf de peildatum tot en met de betaaldatum;
 • de eventuele vergoeding voor de gemaakte kosten aan een belangenorganisatie en/of financieel-technisch adviseur en/of advocaat die u heeft gedeclareerd;
 • het eventueel uitbetaalde voorschot op de compensatie;
 • de eventuele financiële tegemoetkoming(en) die u heeft ontvangen na 30 december 2016.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met het compensatie-aanbod?

Als u het niet eens bent met het aanbod voor compensatie, kunt u een bezwaar indienen tegen de uitvoering van het herstelkader via het Contact Centrum Rentederivaten. U kunt dan nieuwe (financiële) gegevens aanleveren. Wij bekijken uw situatie dan graag nog een keer. Ook kunt u over bepaalde zaken van het aanbod ‘bindend advies’ aanvragen. U moet dan wel eerst het aanbod accepteren. Meer hierover leest u in de aanbiedingsbrief.

Ook voor klachten over de behandeling van uw rentederivatendossier kunt u een e-mail sturen aan het Contact Centrum Rentederivaten: herbeoordeling.rentederivaten@rabobank.nl

Welke advieskosten komen in aanmerking voor een vergoeding?

Volgens het herstelkader keren we kosten uit die in aanmerking komen voor een vergoeding als u voor 1 maart 2016 op individuele basis een advocaat en/of een financieel-technisch adviseur heeft ingeschakeld voor een klacht, aanspraak en/of vordering over het rentederivaat, of zich voor deze datum heeft aangesloten bij een belangenorganisatie. Binnen deze regeling vallen alleen kosten die zijn heeft gemaakt voor 19 december 2016. Dit is de datum waarop de Derivatencommissie het definitieve herstelkader presenteerde. De vergoeding geldt niet voor de btw die over deze kosten is betaald. Zodra u het aanbod voor compensatie ondertekent, kunt u geen nieuwe kosten meer declareren.

Wat kan ik doen als ik vragen heb over het aanbod?

Als u vragen heeft over ons compensatie-aanbod, het er niet mee eens bent of het aanbod niet accepteert, dan kunt u het volgende doen.

 • U kunt ons bellen of mailen met uw vraag.
 • U kunt bindend advies aanvragen.
 • U kunt een klacht indienen.
 • U kunt het aan de rechter of het Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid) voorleggen.

Wilt u bellen of mailen over uw vraag?
Heeft u een vraag of zit er volgens u een fout in ons aanbod? Neem dan contact op met het Contact Centrum Rentederivaten. U kunt hen telefonisch bereiken via 030-2130860, of met een e-mail: herbeoordeling.rentederivaten@rabobank.nl. Wij proberen dan uw vragen te beantwoorden en zullen eventuele fouten herstellen.

Wilt u bindend advies aanvragen?
Als u het niet eens bent met ons aanbod, kunt u bindend advies aanvragen bij de onafhankelijke Geschillencommissie MKB-Rentederivaten.

Het herstelkader zegt dat u alleen bindend advies kunt aanvragen als u ons aanbod verder accepteert en ons dus ‘finale kwijting’ geeft. Ook accepteert u (bij voorbaat) de uitspraak van de Geschillencommissie. Als u ons aanbod niet accepteert, kunt u dus geen bindend advies aanvragen. Vanaf de datum van uw ondertekening heeft u vier weken om bindend advies aan te vragen. Dit kunt u doen via bijlage 6 van onze aanbiedingsbrief.

U kunt alleen in de volgende gevallen bindend advies aanvragen bij de Geschillencommissie.

 • U kunt aantonen dat wij bij de aanbieding van herstel de zogeheten ‘vaste kern’ van uw rekening-courant verkeerd hebben vastgesteld, waardoor ten onrechte (een deel van) uw rekening-courant wordt aangemerkt als een lening die door uw rentederivaat kan worden afgedekt (paragraaf 3.3.4 onder c van het herstelkader).
 • De Rabobank heeft juist wel of juist niet leningen in aanmerking genomen voor de afdekking van uw rentederivaat, terwijl dat volgens u onjuist is (paragraaf 3.3.4 onder d van het herstelkader).
 • De Rabobank heeft u herstel van een overhedge aangeboden dat volgens u niet het beoogde gevolg was bij het aangaan van uw lening of uw rentederivaat (paragraaf 3.3.7 van het herstelkader).

De kosten voor het aanvragen van bindend advies zijn €250,-. Als de Geschillencommissie u gelijk geeft, ontvangt u de €250,- terug.

Meer informatie over bindend advies, bijvoorbeeld waaraan de aanvraag moet voldoen, kunt u lezen in het Reglement Bindend Advies van de Derivatencommissie. Dit staat onder het kopje ‘Publicaties’ op www.derivatencommissie.nl.

Wil u een klacht indienen?
Als u ons aanbod niet accepteert, kunt u ook een klacht bij ons indienen. Dat kan via het Contact Centrum Rentederivaten. U kunt hen telefonisch bereiken via 030-2130860, of met een e-mail: herbeoordeling.rentederivaten@rabobank.nl.

Contact

Rabobank