Compensatie-aanbod

Als na toetsing blijkt dat je recht hebt op een vergoeding, ontvang je van ons een aanbiedingsbrief met een aanbod voor compensatie. Omdat het een uitgebreide brief is met meerdere bijlagen, lichten we deze brief graag op hoofdlijnen toe in onderstaande animatievideo.

Wat is de planning?

Medio oktober 2017 hebben we aan de eerste klanten een brief gestuurd met ons aanbod. Het doel is om uiterlijk eind 2018 aan al onze klanten een aanbod te hebben verstuurd.

Wat zijn de oorzaken van verdere vertraging?

De uitvoering van het uniform herstelkader rentederivaten (herstelkader) kost veel tijd. Het herstelkader is erg technisch en complex. Het is opgesteld door een onafhankelijke commissie en telde eerst 40 pagina’s. Door diverse uitbreidingen is het herstelkader inmiddels uitgegroeid tot 240 pagina’s. Deze uitbreidingen zijn vaak het gevolg van vragen over de toepassing van het herstelkader. Inmiddels zijn bijna alle vragen beantwoord en kunnen we volop aan de slag met het één voor één nalopen van alle dossiers en het vaststellen van de compensatie per klant. Wel hebben we in de voorafgaande periode voorbereidend werk op de dossiers kunnen doen, zodat we nu meer snelheid kunnen maken.

Elk van de 9.500 dossiers hebben we gemiddeld tien dagen in behandeling. Elke dag zijn hier ruim 400 collega’s mee aan het werk. Iedere berekening en elke brief met ons aanbod wordt daarna gecontroleerd door een onafhankelijke accountant. Deze aanpak is zorgvuldig maar tijdrovend.

Een andere oorzaak voor de vertraging is onze zorgvuldigheid bij het verzamelen van klantinformatie (ca. 8.500.000 documenten) en het automatiseren van de herbeoordeling. Hoewel dit tijd kostte in de aanloop, hebben we er bewust voor gekozen om het proces van herbeoordelen te automatiseren. We waarborgen zo dat elke klant op dezelfde manier wordt behandeld.

De behandeling van erg complexe dossiers kunnen we deels automatiseren, maar vraagt ook expertise van specialisten. Helaas zijn er niet genoeg specialisten beschikbaar om deze dossiers snel te kunnen afronden.

Is er een berekening van het compensatie-aanbod in de brief opgenomen?

Door de grote hoeveelheid formules en periodes waarop de berekening betrekking heeft, is er geen berekening van het compensatie-aanbod in de aanbiedingsbrief opgenomen. In de bijlagen van de brief is wel een overzicht opgenomen van de uitgangspunten die zijn gebruikt bij de berekening (in aanmerking komende leningen, aannames, etc.). Wel krijg je een uitsplising per stap.

Wat is de hoogte van het eindbedrag op de betaaldatum?

De hoogte van het eindbedrag op de betaaldatum is nog niet bekend op het moment dat wij u de aanbiedingsbrief sturen. Het eindbedrag ziet u in de eindafrekeningsbrief. Het eindbedrag bestaat uit de compensatie per 30 december 2016 met daarin meegenomen de wettelijke rente. Daarnaast zijn er nog andere variabelen die ervoor zorgen dat het eindbedrag anders is dan het aanbod voor compensatie uit de aanbiedingsbrief zoals:

 • de eventuele compensatie plus de wettelijke rente over de periode vanaf de peildatum tot en met de betaaldatum;
 • de eventuele vergoeding voor de gemaakte kosten aan een belangenorganisatie en/of financieel-technisch adviseur (een accountant valt hier in beginsel niet onder) en/of advocaat die je hebt gedeclareerd;
 • het eventueel uitbetaalde voorschot op de compensatie;
 • de eventuele financiële tegemoetkoming(en) die je hebt ontvangen na 30 december 2016. Dit kan betekenen dat de definitieve compensatie €0,- is. Dit wordt zichtbaar bij het eindbedrag in de afsluitende brief.
Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met het compensatie-aanbod?

Als je het niet eens bent met het aanbod voor compensatie, kun je een bezwaar indienen tegen de uitvoering van het herstelkader via het Contact Centrum Rentederivaten. Je kunt dan nieuwe (financiële) gegevens aanleveren. Wij bekijken jouw situatie dan graag nog een keer. Ook kun je over bepaalde zaken van het aanbod ‘bindend advies’ aanvragen. Je moet dan wel eerst het aanbod accepteren. Meer hierover lees je in de aanbiedingsbrief.

Ook voor klachten over de behandeling van jouw rentederivatendossier kun je een e-mail sturen aan het Contact Centrum Rentederivaten: herbeoordeling.rentederivaten@rabobank.nl.

Wat is finale kwijting?

Als je het aanbod accepteert, dan geef je finale kwijting. Je kunt de Rabobank dan niet meer aansprakelijk stellen voor je rentederivatendossier.

Welke advieskosten komen in aanmerking voor een vergoeding?

Volgens het herstelkader keren we kosten uit die in aanmerking komen voor een vergoeding als u voor 1 maart 2016 op individuele basis een advocaat en/of een financieel-technisch adviseur (een accountant valt hier in beginsel niet onder) heeft ingeschakeld voor een klacht, aanspraak en/of vordering over het rentederivaat, of zich voor deze datum heeft aangesloten bij een belangenorganisatie. Binnen deze regeling vallen alleen kosten die zijn heeft gemaakt tot en met 19 december 2016. Dit is de datum waarop de Derivatencommissie het definitieve herstelkader presenteerde. De vergoeding geldt niet voor de btw die over deze kosten is betaald. Zodra je het aanbod voor compensatie ondertekent, kun je geen nieuwe kosten meer declareren.

Wat kan ik doen als ik vragen heb over het aanbod?

Als je vragen hebt over ons compensatie-aanbod, het er niet mee eens bent of het aanbod niet accepteert, dan kun je het volgende doen:

 • Je kunt ons bellen of mailen met je vraag.
 • Je kunt bindend advies aanvragen.
 • Je kunt een klacht indienen.
 • Je kunt het aan de rechter of het Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid) voorleggen.

Wil je bellen of mailen over je vraag?
Heb je een vraag of zit er volgens jou een fout in ons aanbod? Neem dan contact op met het Contact Centrum Rentederivaten. Je kunt hen telefonisch bereiken via 030-2130860, of met een e-mail: herbeoordeling.rentederivaten@rabobank.nl. Wij proberen dan je vragen te beantwoorden en zullen eventuele fouten herstellen.

Wil je bindend advies aanvragen?
Als je het niet eens bent met ons aanbod, kun je bindend advies aanvragen bij de onafhankelijke Geschillencommissie MKB-Rentederivaten.

Het herstelkader zegt dat je alleen bindend advies kunt aanvragen als je ons aanbod verder accepteert en ons dus ‘finale kwijting’ geeft. Ook accepteert je (bij voorbaat) de uitspraak van de Geschillencommissie. Als je ons aanbod niet accepteert, kun je dus geen bindend advies aanvragen. Vanaf de datum van je ondertekening heb je vier weken om bindend advies aan te vragen. Dit kun je doen via bijlage 6 van onze aanbiedingsbrief.

Je kunt alleen in de volgende gevallen bindend advies aanvragen bij de Geschillencommissie:

 • Je kunt aantonen dat wij bij de aanbieding van herstel de zogeheten ‘vaste kern’ van jouw rekening-courant verkeerd hebben vastgesteld, waardoor ten onrechte (een deel van) jouw rekening-courant wordt aangemerkt als een lening die door jouw rentederivaat kan worden afgedekt (paragraaf 3.3.4 onder c van het herstelkader).
 • De Rabobank heeft juist wel of juist niet leningen in aanmerking genomen voor de afdekking van jouw rentederivaat, terwijl dat volgens jou onjuist is (paragraaf 3.3.4 onder d van het herstelkader).
 • De Rabobank heeft je herstel van een overhedge aangeboden dat volgens jou niet het beoogde gevolg was bij het aangaan van jouw lening of rentederivaat (paragraaf 3.3.7 van het herstelkader).

De kosten voor het aanvragen van bindend advies zijn €250,-. Als de Geschillencommissie je gelijk geeft, ontvang je de €250,- terug.

Meer informatie over bindend advies, bijvoorbeeld waaraan de aanvraag moet voldoen, kun je lezen in het Reglement Bindend Advies van de Derivatencommissie. Dit staat onder het kopje ‘Publicaties’ op www.derivatencommissie.nl.

Wil je een klacht indienen?
Als je ons aanbod niet accepteert, kun je ook een klacht bij ons indienen. Dat kan via het Contact Centrum Rentederivaten. Je kunt hen telefonisch bereiken via 030-2130860, of met een e-mail: herbeoordeling.rentederivaten@rabobank.nl.