Sponsoring en donaties

Rabobank Alkmaar e.o. ondersteunt verschillende evenementen en projecten die bijdragen aan een sterkere lokale samenleving. Dit doen wij door een deel van onze winst terug te geven aan de lokale samenleving. Met sponsoring en donaties versterken wij het verenigingsleven en daarmee de plaatselijke gemeenschap.

Sponsoring

Het Nederlandse verenigingsleven vormt het hart van het sponsorbeleid van de Rabobank. Rabobank ondersteunt sport en cultuur in de breedste zin van het woord. Niet incidenteel, maar langdurig. Als lokale sponsor is de Rabobank nauw verbonden met een groot aantal verenigingen, stichtingen en clubs. Wij benaderen verenigingen proactief en daarom nemen wij op dit moment geen losse sponsorverzoeken in behandeling. Met onze sponsorrelaties werken we samen om de culturele, maatschappelijke en sportieve ambities van verenigingen in de gemeentes Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk en voormalig Harenkarspel op een duurzame manier te versterken. Dit doen wij op drie manieren.

Verenigingsondersteuning

Rabobank Alkmaar e.o. focust op het opbouwen van partnerships tussen onze bank en de plaatselijke verenigingen en stichtingen op het gebied van sport en cultuur. Wij ondersteunen verenigingen en stichtingen met ambitie. Niet vanaf de zijlijn, maar samen met hen en in co-creatie. Omdat zij van ongekend belang zijn voor de toekomst. Ze versterken de samenleving en zorgen voor sociale samenhang.

Rabobank ondersteunt met kennis en mankracht om verenigingen en stichtingen echt sterker te maken aan de hand van vijf thema's: bestuur, financiën, duurzaam ondernemen, gezondheid en maatschappelijke betrokkenheid. Dit doen wij samen met koepels uit de sport- en cultuursector, NOC*NSF, Kunstbende en Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) voor een periode van twee jaar.

Inspiratieavond en pitches

Voor maandag 22 januari zijn diverse verenigingen en stichtingen uitgenodigd voor een inspiratieavond. Deze avond wordt het traject Verenigingsondersteuning uitgelegd en gaan we met elkaar in gesprek. Veel verenigingen blijken met dezelfde uitdagingen te zitten, bijvoorbeeld op het gebied van binden van leden en vrijwilligers, een gezonde en duurzame accommodatie of samenwerkingen tussen verenigingen onderling. Soms hebben andere verenigingen daar al een passende oplossing voor.

Rabobank Alkmaar e.o. gaat, samen met NOC*NSF en lokale organisaties, verenigingen en stichtingen helpen zich klaar te maken voor de toekomst door ze te ondersteunen met kennis en begeleiding. Wij dagen clubs uit om hun ambities op het gebied van financiën, bestuurlijk, gezondheid, duurzaamheid en/ of maatschappelijk te pitchen. Uit de presentatie moet vooral blijken dat de club de wil en energie heeft om te werken aan deze ambitie.

Om in aanmerking te komen voor verenigingsondersteuning door Rabobank Alkmaar e.o. kunnen verenigingen en stichtingen tot uiterlijk 8 maart een pitch insturen. Daaruit wordt een selectie gemaakt. Na de intakegesprekken wordt eind mei bekend gemaakt welke verenigingen de bank voor twee jaar gaat ondersteunen.

Sponsorprojecten

Rabobank Alkmaar e.o. sponsort een selectief aantal verenigingen en stichtingen in ons werkgebied op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. Bij sponsoring draait alles om een meerjarig partnership: wat kunnen we op een lange termijn voor elkaar betekenen? Zo maken we beide een sprong vooruit. Het gaat bij sponsoring om verenigingen en stichtingen met een breed draagvlak. Eén van de uitgangspunten voor sponsoring is dat de Rabobank de clubs zelf benadert die zij wil sponsoren. Het is niet meer mogelijk voor clubs om sponsoring aan te vragen. Wel kan de club nog in aanmerking komen voor donaties uit ons Coöperatiefonds.

Rabobank Clubkas Campagne

Rabobank Alkmaar e.o. hecht veel waarde aan de lokale leefbaarheid en ondersteunt veel verenigingen en stichtingen in haar omgeving. Dit doen wij door de Rabobank Clubkas Campagne. De Clubkas Campagne komt in plaats van de Rabo Fietssponsortocht en is dé manier om sponsorgeld van de Rabobank te krijgen.

Rabobank Clubkas Campagne. Wat is het?

De gedachte achter de Rabobank Clubkas Campagne is dat leden van de Rabobank inspraak krijgen in de verdeling van een gedeelte van de winst van de bank. Onze bank stelt hiervoor € 150.000,- beschikbaar. Dit bedrag mogen de leden van de bank verdelen over de verenigingen en stichtingen die meedoen. Dit doen zij door stemmen uit te brengen op de clubs die zij een warm hart toedragen. Hoe meer stemmen, des te hoger de bijdrage voor de vereniging of stichting!

Donaties

Een mooi project, maar niet de middelen? Dan kunt u een aanvraag indienen voor een donatie uit ons Coöperatiefonds. Met donaties uit ons Coöperatiefonds dragen wij bij aan investeringen en bestedingen ter verbetering van de economische, sociale en culturele omgeving, inclusief duurzame initiatieven. Het gaat om bijdragen in kennis, netwerk en/of geld aan collectieve thema’s zoals zelfredzaamheid, duurzaamheid, voeding, ondernemerschap, innovatie en lokale leefomgeving.

Voorwaarden aanvragen Coöperatiefonds

Bij donaties is geen tegenprestatie nodig. Wel is het belangrijk dat uw aanvraag aan een aantal voorwaarden voldoet:

 • De aanvrager is een bedrijf, vereniging, stichting of coöperatie en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De aanvraag vindt plaats in de gemeente Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk, incl. voormalig Harenkarspel.
 • Binnen 1 jaar na toekenning moet de aanvraag gerealiseerd zijn.
 • De aanvraag is voorzien van een uittreksel Kamer van Koophandel, projectplan, begroting en dekkingsplan, recent financieel verslag en eventuele offertes.
 • Bij voorkeur bevat de aanvraag een tastbaar doel. De nadruk ligt op ontwikkeling / verandering / vernieuwing en niet alleen op groot onderhoud of vervanging.
 • De bijdrage is inclusief schenkbelasting of BTW.
 • De hoogte van de donatie bedraagt maximaal 33% van de totale kosten.
 • Rabobank mag melding maken van de donatie in haar communicatie (in- en extern).
 • Alleen volledige verzoeken worden behandeld. Elke aanvraag wordt afzonderlijk beoordeeld. Een eerdere toewijzing aan een gelijksoortige aanvraag is geen garantie. Bij toekenning kan de bank aanvullende voorwaarden stellen.

Welke aanvragen komen niet in aanmerking?

 • Indien de aanvrager de afgelopen 2 jaar al een donatie heeft ontvangen
 • Reguliere exploitatiekosten of loonkosten van derden
 • Aanvragen die gevaarlijk of belastend zijn voor deelnemers, publiek of milieu.
 • Aanvragen met een politiek of religieus doel.
 • Aanvragen met een winstoogmerk.
 • Aanvragen van individuele personen.
 • Aanvragen voor indirecte sponsoring; evenement ter inzameling van geld voor een ander project.
 • Aanvragen voor/vergoeding van kosten die al gemaakt zijn.
 • Aanvragen voor initiatieven die redelijkerwijs thuishoren in de jaarbegroting van de aanvragende organisatie (exploitatierekening)
 • Aanvragen van commerciële organisaties die voor ondersteuning van eigen bedrijfsmatige activiteiten sponsoring vragen

Beoordeling

De commissie bestaande uit ledenraadsleden, een commissaris, een directeur en medewerkers van onze bank, beoordelen op onderstaande data de nieuwe aanvragen.

De commissie neemt alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren mét begroting en dekkingsplan in behandeling. U kunt uw aanvraag tot twee weken voordat de vergadering plaats vindt indienen.

De vergaderdata voor 2018 zijn:

 • Maandag 18 juni 2018
 • Maandag 17 september 2018
 • Maandag 26 november 2018

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven