Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving.

Sponsoring

Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland sponsort lokale activiteiten op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. In ruil daarvoor helpt u mee bij het vergroten van onze naamsbekendheid.

Voorwaarden

Jaarlijks ontvangen wij veel sponsorverzoeken. Deze worden maandelijks door de sponsorcommissie behandeld. Helaas kunnen wij niet alle verzoeken accepteren. U verstuurt uw aanvraag online en uiterlijk vier weken van tevoren. Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling. Verplichte bijlagen zijn een plan van aanpak en een sluitende begroting. Voor sponsoring gelden de volgende voorwaarden:

 • De organisatie is een vereniging of stichting.
 • De organisatie is klant van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland of wil dat worden.
 • De activiteit vindt plaats in de regio van Heerenveen, Gorredijk, Grou, Oosterwolde en Wolvega.
 • De sponsorbijdrage komt ten goede aan de lokale gemeenschap.
 • De activiteit biedt voldoende mogelijkheden voor tegenprestaties.
 • De Rabobank is uw enige sponsor in de financiële sector.

Wij sponsoren geen:

 • Politieke, religieuze of activistische activiteiten.
 • Activiteiten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek, zoals vechtsport.
 • Activiteiten die het milieu onnodig beschadigen, zoals auto- of motorsport.
 • Kosten die op de normale jaarbegroting van de organisatie horen.
 • Feesten, uitjes en jubilea.
 • Advertenties of reclameborden.
 • Het maken van boeken of cd’s.
 • Goede doelen.

Donaties

We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland doneert vanuit het:

 • Coöperatiefonds, tot maximaal € 7.500 per project
 • Stimuleringsfonds, tot maximaal € 50.000 per project

Coöperatiefonds

Het Coöperatiefonds steunt projecten die de regio sociaal, economisch en cultureel sterker maken. Als vereniging of stichting met een goed idee kunt u steun krijgen vanuit het Coöperatiefonds. Het project moet bijdragen aan de welvaart en het welzijn in het werkgebied van de bank.

Voorwaarden Coöperatiefonds

U wilt graag een bijdrage uit het Coöperatiefonds van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland. Om te kunnen beoordelen of uw aanvraag in aanmerking komt, hebben wij een aantal gegevens nodig. Stuur ons het volledig ingevulde formulier met de benodigde bijlagen toe.

Om in aanmerking te komen voor een donatie vanuit het Coöperatiefonds gelden de volgende voorwaarden:

 • De organisatie is een vereniging of stichting, welke 2 jaar klant is van de Rabobank.
 • De organisatie dient te zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De activiteit vindt plaats in de regio van Heerenveen, Gorredijk, Grou, Oosterwolde en Wolvega.
 • De activiteit sluit bij voorkeur aan bij minimaal één van de thema’s van onze maatschappelijke agenda. Deze zijn: Duurzaamheid, Circulaire economie, Aansluiting onderwijs & bedrijfsleven / innovatie, Gezonde voeding / Banking4Food, Eenzaamheid / sociale ongelijkheid.
 • Per organisatie kan 1x per drie kalenderjaren een aanvraag worden gehonoreerd.
 • De organisatie levert zelf ook een bijdrage in de vorm van geld of mankracht.
 • De gevraagde donatie staat in verhouding tot de omvang van de doelgroep/project.
 • De organisatie brengt de activiteit onder de aandacht en geeft de Rabobank toestemming om de activiteit onder de aandacht te brengen.
 • Bij toekenning van een donatie kan het fonds aanvullende voorwaarden stellen.
 • Verzoeken die nog in de ideeënfase zitten, vallen buiten het fonds.
 • Een donatie wordt pas betaald als zeker is dat het project/de activiteit doorgaat.
 • Uitbetaling is mogelijk tot twee jaar na goedkeuring van de donatie.

Dit komt niet in aanmerking voor donatie vanuit het Coöperatiefonds:

 • Projecten/activiteiten die al (deels) zijn gerealiseerd.
 • Projecten met een politieke, religieuze doelstelling of met milieubelastende activiteiten.
 • Kosten die op de normale jaarbegroting/binnen de exploitatie van de organisatie horen.
 • Projecten/activiteiten/organisaties met commerciële of winstdoelstellingen.
 • Feesten en jubilea, sponsorverzoeken, onderzoeksprojecten, studiedagen, congressen.

Afwijzing blijft mogelijk
Aanvraag worden behandeld door de commissie Coöperatiefonds, hierin zitten ledenraadsleden van de bank. We ontvangen ieder jaar veel aanvragen en moeten daardoor keuzes maken. Zelfs als de aanvraag aan de criteria voldoet, blijft afwijzing mogelijk.

Belangrijke data

De commissie bestaat uit leden en vergadert vier keer per jaar. De sluitingsdata voor aanvragen zijn:

 • 1 maart
 • 1 juni
 • 12 september
 • 7 november

Stimuleringsfonds

Het Stimuleringsfonds heeft als doel om de leefbaarheid in de regio te ontwikkelen. Hiermee steunen we activiteiten met een duidelijk duurzaam of innovatief karakter.

Voorwaarden Stimuleringsfonds

Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling. Verplichte bijlagen zijn onder andere een plan van aanpak en een sluitende begroting. Meer informatie over bijlagen vindt u in het formulier. Wij kunnen u vragen om uw aanvraag toe te lichten. Voor donatie vanuit het Stimuleringsfonds gelden de volgende voorwaarden:

 • De aanvrager is een organisatie of een vertegenwoordiger van een organisatie.
 • De organisatie is bij voorkeur klant van Rabobank Heerenveenen-Zuidoost Friesland of wil dat worden.
 • De donatie komt de regio Heerenveen, Gorredijk, Grou, Oosterwolde en Wolvega ten goede.
 • Het project richt zich duidelijk op MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen), duurzaamheid of innovatie.
 • Het project valt binnen de normen en waarden van de lokale gemeenschap.
 • De organisatie brengt verslag uit over de voortgang en het resultaat van de activiteit.
 • De organisatie staat een controle door de bank toe.
 • Een donatie aan een activiteit is eenmalig.
 • Een donatie wordt pas betaald als zeker is dat het project doorgaat.
 • Uitbetaling is mogelijk tot twee jaar na goedkeuring van de donatie.
 • De donatie betreft maximaal 15% van de totale investering met een maximum van € 50.000.
 • De organisatie betaalt een deel van de kosten zelf of haalt een groot deel uit andere bronnen.
 • De organisatie mag één keer per 3 jaar een beroep doen op het Stimuleringsfonds, de Rabobank mag positief van deze termijn afwijken.
 • Elke aanvraag wordt apart beoordeeld.

Dit komt niet in aanmerking voor donatie vanuit het Stimuleringsfonds:

 • Projecten die al zijn uitgevoerd.
 • Projecten die nog in de ideeënfase zitten.
 • Kosten die op de normale begroting van de organisatie horen.

Belangrijke data

De commissie vergadert vier keer per jaar. De sluitingsdata voor aanvragen zijn:

 • 1 maart
 • 1 juni
 • 1 september
 • 15 november

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven