Hoe versterken wij onze regio?

Samen bereik je meer dan alleen. Als lokale bank zijn we betrokken bij onze omgeving en versterken zo de regio. Het bruist van verenigingen en stichtingen die het maatschappelijke, sociale en culturele leven verbeteren. Met Rabo ClubSupport, Sponsoring, het Coöperatiefonds en het Stimuleringsfonds versterkt Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland de lokale samenleving.

Rabo ClubSupport

Met Rabo ClubSupport investeren we als coöperatieve bank een deel van onze winst in lokale verenigingen en stichtingen. Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland stelt hiervoor elk jaar een aanzienlijk bedrag beschikbaar. De leden van de bank verdelen het bedrag door te stemmen op verenigingen en stichtingen die zij een warm hart toe dragen. Iedere stem is geld waard.

Meer over Rabo ClubSupport?

Lid worden?

Sponsoring

Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland sponsort lokale activiteiten op het gebied van sport, cultuur en maatschappij.

Sponsoring is een zakelijke overeenkomst. Een samenwerking waarbij twee partijen iets voor elkaar kunnen betekenen. Wij steunen de partij, maar verwachten van hen ook een actieve houding in tegenprestaties. Wij gaan voor een partnership: sponsoring moet duidelijk een ‘win-win situatie’ opleveren. Met ongeveer 15 geselecteerde verenigingen/stichtingen gaan we een meerjarig partnership aan.

Coöperatiefonds

Het Coöperatiefonds steunt projecten die de regio sociaal, economisch en cultureel sterker maken. Als vereniging of stichting met een goed idee kunt u steun krijgen vanuit het Coöperatiefonds.

Het Coöperatiefonds steunt projecten in de regio die een bijdrage leveren aan de volgende thema's:

 • Zelfredzaamheid
 • Ondernemerschap
 • Voeding

Daarbij richt onze aandacht zich specifiek op initiatieven gericht op:

 • Financiële zelfredzaamheid
 • Duurzaam vastgoed
 • Ondernemers helpen groeien
 • Circulaire economie
 • Food & Agri in Nederland

Projecten waarvoor een bijdrage wordt gevraagd vinden plaats in de regio en leveren een bijdrage aan de welvaart en welzijn van de regio.

Voorwaarden Coöperatiefonds

Aanvragen voor een bijdrage worden beoordeeld door de commissie Coöperatiefonds. Deze commissie, bestaande uit een aantal ledenraadsleden, beoordeelt elk kwartaal de aanvragen aan de hand van de onderstaande voorwaarden.

 • De organisatie is een vereniging of stichting en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De vereniging of stichting is tenminste 1 jaar klant van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland.
 • Het project vindt plaats in de regio van Heerenveen, Gorredijk, Grou, Oosterwolde of Wolvega.
 • Het project is toegankelijk voor een breed publiek in de regio Heerenveen, Gorredijk, Grou, Oosterwolde of Wolvega.
 • Bij voorkeur is de vereniging of stichting ook hier gevestigd. 
 • Het project past bij minimaal één van de hierboven beschreven thema’s.
 • Per project kan maximaal € 7.500,- worden aangevraagd.
 • De gevraagde bijdrage staat in verhouding tot de omvang van het project en de doelgroep.
 • Per vereniging of stichting wordt één keer per drie jaar een bijdrage toegezegd.
 • De vereniging of stichting levert zelf ook een bijdrage in de vorm van geld of mankracht.
 • Een aanvraag betreft een concreet project dat binnen een jaar na toezegging wordt uitgevoerd. 
 • Bij toekenning kunnen aanvullende voorwaarden door de Rabobank worden gesteld.
 • Uitbetaling van een toegezegde bijdrage is mogelijk tot twee jaar na goedkeuring.
 • Uitbetaling van een toegezegde bijdrage vindt plaats als het zeker is dat het project doorgaat.
 • Voor uitbetaling van een donatie vraagt de bank kopieën van facturen van het project op.
 • De kosten voor het project dient de vereniging of stichting eerst zelf te betalen. Betaling vanuit het Coöperatiefonds gebeurt achteraf. 

Dit komt niet in aanmerking voor donatie vanuit het Coöperatiefonds:

 • Projecten/activiteiten die al (deels) zijn gestart of al zijn gerealiseerd.
 • Projecten die milieubelastend zijn.
 • Projecten met een politieke of religieuze doelstelling.
 • Projecten waarvan de kosten voor uitvoering vallen binnen de normale jaarbegroting of exploitatie van de vereniging of stichting.
 • Projecten met een winstoogmerk of georganiseerd door een commerciële organisatie.
 • Feesten, jubileumfeesten en reünies.
 • Individuele activiteiten en studiereizen.
 • Projecten gericht op goede doelen.
 • Incidentele sponsorverzoeken.
 • De organisatie van een (jaarlijks terugkerend) evenement. Zie hiervoor Rabo ClubSupport.

Afwijzing blijft mogelijk

We ontvangen ieder jaar veel aanvragen voor een bijdrage uit het Coöperatiefonds. De commissie moet daardoor keuzes maken en heeft het recht een aanvraag (deels) af te wijzen, ook als deze aan de voorwaarden voldoet.

Aanvraag indienen

Via de oranje button kan een aanvraag worden ingediend. Om te kunnen beoordelen of de aanvraag in aanmerking komt, hebben wij een aantal gegevens en de onderstaande documenten nodig.

 • Projectplan / plan van aanpak
 • Projectbegroting
 • Financiële gegevens (financieel verslag en begroting)
 • Uittreksel van de Kamer van Koophandel
Sluitingsdata

Elk kwartaal beslist de commissie Coöperatiefonds welke verenigingen en stichtingen een donatie krijgen. De sluitingsdata zijn als volgt:

 • 1 maart
 • 1 juni
 • 1 september
 • 12 november

Binnen vier weken na sluitingsdatum word je via e-mail over het besluit geïnformeerd.

Stimuleringsfonds

Het Stimuleringsfonds heeft als doel de leefbaarheid in de regio te ontwikkelen. Innovatieve projecten die bijdragen aan een duurzame samenleving en een bloeiend economisch klimaat, kunnen voor een bijdrage uit het Stimuleringsfonds worden voorgedragen.

Voorwaarden Stimuleringsfonds

 • De aanvrager is een organisatie of een vertegenwoordiger van een organisatie.
 • De organisatie is bij voorkeur klant van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland of wil dat worden.
 • De donatie komt de regio Heerenveen, Gorredijk, Grou, Oosterwolde en Wolvega ten goede.
 • Het project heeft een duidelijk innovatief karakter, draagt bij aan een duurzame samenleving en bloeiend economisch klimaat.
 • Het project valt binnen de normen en waarden van de lokale gemeenschap.
 • De organisatie brengt verslag uit over de voortgang en het resultaat van de activiteit.
 • De organisatie staat een controle door de bank toe.
 • Een donatie aan een activiteit is eenmalig.
 • Een donatie wordt pas betaald als zeker is dat het project doorgaat.
 • Uitbetaling is mogelijk tot twee jaar na goedkeuring van de donatie.
 • De donatie betreft maximaal 15% van de totale investering met een maximum van € 50.000.
 • De organisatie betaalt een deel van de kosten zelf of haalt een groot deel uit andere bronnen.
 • De organisatie kan één keer per 3 jaar een beroep doen op het Stimuleringsfonds, de Rabobank kan positief van deze termijn afwijken.
 • Elke aanvraag wordt apart beoordeeld.

Dit komt niet in aanmerking voor donatie vanuit het Stimuleringsfonds:

 • Projecten die al zijn uitgevoerd.
 • Kosten die op de normale begroting van de organisatie horen.

De commissie vergadert vier keer per jaar. De sluitingsdata voor aanvragen zijn:

Aanvraag indienen

Via de oranje button kan een aanvraag worden ingediend. Om te kunnen beoordelen of de aanvraag in aanmerking komt, hebben wij een aantal gegevens en de onderstaande documenten nodig. Heb je vragen over de procedure of hulp nodig, neem dan contact op met communicatie.heerenveen@rabobank.nl.

 • Projectplan / plan van aanpak
 • Projectbegroting
Sluitingsdata
 • 1 maart
 • 1 juni
 • 1 september
 • 15 november

Contact

Ma-vr: 8.00-18.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven