Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving.

Sponsoring

Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland sponsort lokale activiteiten op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. In ruil daarvoor helpt u mee bij het vergroten van onze naamsbekendheid.

Voorwaarden

Jaarlijks ontvangen wij veel sponsorverzoeken. Deze worden maandelijks door de sponsorcommissie behandeld. Helaas kunnen wij niet alle verzoeken accepteren. U verstuurt uw aanvraag online en uiterlijk vier weken van tevoren. Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling. Verplichte bijlagen zijn een plan van aanpak en een sluitende begroting. Voor sponsoring gelden de volgende voorwaarden:

 • De organisatie is een vereniging of stichting.
 • De organisatie is klant van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland of wil dat worden.
 • De activiteit vindt plaats in de regio van Heerenveen, Gorredijk, Grou, Oosterwolde en Wolvega.
 • De sponsorbijdrage komt ten goede aan de lokale gemeenschap.
 • De activiteit biedt voldoende mogelijkheden voor tegenprestaties.
 • De Rabobank is uw enige sponsor in de financiële sector.

Wij sponsoren geen:

 • Politieke, religieuze of activistische activiteiten.
 • Activiteiten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek, zoals vechtsport.
 • Activiteiten die het milieu onnodig beschadigen, zoals auto- of motorsport.
 • Kosten die op de normale jaarbegroting van de organisatie horen.
 • Feesten, uitjes en jubilea.
 • Advertenties of reclameborden.
 • Het maken van boeken of cd’s.
 • Goede doelen.

Donaties

We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland doneert vanuit het:

 • Coöperatiefonds, tot maximaal € 12.500 per project
 • Stimuleringsfonds, tot maximaal € 50.000 per project

Coöperatiefonds

Het Coöperatiefonds is er voor activiteiten die de leefbaarheid in de lokale samenleving vergroten. Wij steunen hiermee projecten die een bijdrage leveren aan de economische, sociale en culturele omgeving in onze regio.

Voorwaarden Coöperatiefonds

Wilt u een project indienen? Vul dan het aanvraagformulier in en voeg daarbij de verplichte bijlagen. Uw aanvraag is voorzien van een projectplan, een verkorte balans en een verlies & winstrekening en een kosten-/dekkingsplan van het project. Hierin geeft u aan hoe u de kosten wilt dekken door eigen middelen en bijdragen van derden.

Om in aanmerking te komen voor een donatie vanuit het Coöperatiefonds gelden de volgende voorwaarden:

 • De organisatie is een vereniging of stichting.
 • De activiteit vindt plaats in de regio van Heerenveen, Gorredijk, Grou, Oosterwolde en Wolvega.
 • De activiteit valt binnen de normen en waarden van de lokale gemeenschap.
 • Een donatie aan een activiteit is eenmalig en bedraagt maximaal € 12.500.
 • De organisatie ontvangt per twee jaar maximaal € 12.500 bij meerdere aanvragen.
 • De organisatie levert zelf ook een bijdrage in de vorm van geld of mankracht.
 • De gevraagde donatie staat in verhouding tot de omvang van de doelgroep.
 • De organisatie brengt de activiteit onder de aandacht en laat de Rabobank dit ook doen.
 • Een donatie wordt pas betaald als zeker is dat de activiteit doorgaat.
 • Uitbetaling is mogelijk tot twee jaar na goedkeuring van de donatie.
 • Elke aanvraag wordt apart beoordeeld.

Dit komt niet in aanmerking voor donatie vanuit het Coöperatiefonds:

 • Activiteiten die al zijn uitgevoerd.
 • Religieuze of politieke activiteiten.
 • Kosten die op de normale jaarbegroting van de organisatie horen
 • Activiteiten en organisaties met commerciële of winstdoelstellingen.
 • Sponsorverzoeken, onderzoeksprojecten, studiedagen, congressen, feesten en jubilea.

Afwijzing blijft mogelijk
De commissie Coöperatiefonds, bestaande uit ledenraadsleden van de bank, behandelt elk verzoek zorgvuldig. Zelfs als de aanvraag aan de criteria voldoet, blijft afwijzing mogelijk. Over een afwijzing gaan wij niet in discussie.

Belangrijke data

De commissie bestaat uit leden en vergadert vier keer per jaar. De sluitingsdata voor aanvragen zijn:

 • 1 maart
 • 26 mei
 • 1 september
 • 1 november

Stimuleringsfonds

Het Stimuleringsfonds heeft als doel om de leefbaarheid in de regio te ontwikkelen. Hiermee steunen we activiteiten met een duidelijk duurzaam of innovatief karakter.

Voorwaarden Stimuleringsfonds

Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling. Verplichte bijlagen zijn onder andere een plan van aanpak en een sluitende begroting. Meer informatie over bijlagen vindt u in het formulier. Wij kunnen u vragen om uw aanvraag toe te lichten. Voor donatie vanuit het Stimuleringsfonds gelden de volgende voorwaarden:

 • De aanvrager is een organisatie of een vertegenwoordiger van een organisatie.
 • De organisatie is bij voorkeur klant van Rabobank Heerenveenen-Zuidoost Friesland of wil dat worden.
 • De donatie komt de regio Heerenveen, Gorredijk, Grou, Oosterwolde en Wolvega ten goede.
 • Het project richt zich duidelijk op MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen), duurzaamheid of innovatie.
 • Het project valt binnen de normen en waarden van de lokale gemeenschap.
 • De organisatie brengt verslag uit over de voortgang en het resultaat van de activiteit.
 • De organisatie staat een controle door de bank toe.
 • Een donatie aan een activiteit is eenmalig.
 • Een donatie wordt pas betaald als zeker is dat het project doorgaat.
 • Uitbetaling is mogelijk tot twee jaar na goedkeuring van de donatie.
 • De donatie betreft maximaal 15% van de totale investering met een maximum van € 50.000.
 • De organisatie betaalt een deel van de kosten zelf of haalt een groot deel uit andere bronnen.
 • De organisatie mag één keer per 3 jaar een beroep doen op het Stimuleringsfonds, de Rabobank mag positief van deze termijn afwijken.
 • Elke aanvraag wordt apart beoordeeld.

Dit komt niet in aanmerking voor donatie vanuit het Stimuleringsfonds:

 • Projecten die al zijn uitgevoerd.
 • Projecten die nog in de ideeënfase zitten.
 • Kosten die op de normale begroting van de organisatie horen.

Belangrijke data

De commissie vergadert vier keer per jaar. De sluitingsdata voor aanvragen zijn:

 • 1 maart
 • 1 juni
 • 1 september
 • 15 november

Contact

24 uur per dag bereikbaar via telefoon en chat.


Particulieren


Bedrijven