Sponsoring en donaties

Sponsoring

Bij sponsoring bewijzen twee partijen elkaar een dienst. Rabobank Maastricht en Omstreken levert faciliteiten, menskracht, geld of kennis. In ruil daarvoor vragen wij een passende tegenprestatie die onze naamsbekendheid verhoogt. Wij sponsoren ieder jaar lokale activiteiten op het gebied van sport, cultuur, maatschappij en recreatie.

Tegenprestaties

Naamsbekendheid voor Rabobank Maastricht en Omstreken creëert u bijvoorbeeld door:

 • het toevoegen van advertenties, merknaam of logo van de Rabobank aan communicatiemiddelen als toegangskaarten, programmaboekjes, folders of uitnodigingen
 • het ophangen van vlaggen, spandoeken of reclameborden
 • het vermelden van rekeningnummer en Rabobank op briefpapier van de vereniging
 • het vermelden van Rabobank op website van de vereniging
 • het uitreiken van informatie over de producten en diensten van de Rabobank aan publiek dat uw event bezoekt

Voorbeelden

Enkele voorbeelden van sponsorprojecten van Rabobank Maastricht en Omstreken:

 • Maastrichts Mooiste, stichting All4Sport
 • 't Preuvenemint, stichting ’t Struyskommitee
 • De Meerssen marathon
 • Koninklijke Oude Harmonie Eijsden
 • Voetbalvereniging Scharn
 • Hockeyvereniging Meerssen

Voorwaarden

Uw organisatie, vereniging of stichting:

 • streeft niet naar winst
 • is of wordt klant bij onze bank
 • wordt niet gesponsord door een andere bank, hypotheekverstrekker of verzekeringsmaatschappij
 • is professioneel en betrouwbaar

Uw project, evenement of activiteit:

 • heeft een lokaal karakter
 • vindt plaats in Bunde, Eijsden, Gronsveld, Maastricht, Meerssen of Valkenburg aan de Geul
 • biedt bij voorkeur mogelijkheden voor netwerk- en marketingactiviteiten

Rabobank Maastricht en Omstreken sponsort in ieder geval geen:

 • personen
 • recordpogingen
 • milieubelastende sporten
 • projecten die een gevaar opleveren voor deelnemers en publiek
 • projecten met politieke of religieuze doelstellingen
 • jubilea anders dan 25 jaar of een veelvoud hiervan (50, 75, 100 jaar enzovoort)

Voor meer informatie belt u ons op telefoonnummer (043) 328 18 10.

Coöperatiefonds

Rabobank Maastricht en Omstreken stort elk jaar een deel van haar winst in het Coöperatiefonds. Vanuit dit fonds ondersteunt de bank uniek georganiseerde projecten, of projecten die extra geld kunnen gebruiken voor een goede start. Hierbij is geen tegenprestatie nodig. Wel moet het project aan een aantal voorwaarden voldoen.

Voorbeelden

In 2015 ontvingen verschillende aanvragers een donatie uit het Coöperatiefonds. Hieronder enkele voorbeelden.

 • Natuurhistorisch Museum Meerssen: de inrichting van het Huis voor Natuur, Cultuur en Erfgoed
 • Stichting Bühneproducties Maos & Neker: de nieuwe productie "En… nog 'ne fijne daag!"
 • RKSV Leonidas-W: diverse activiteiten in het kader van het 75 jarig bestaan van de voetbalvereniging
 • VV Walram: festiviteiten in het kader van het 75-jarig jubileum
 • Stichting Buurtbusproject Valkenburg-Margraten: een feestavond voor vrijwilligers en partners in het kader van het 30-jarig bestaan
 • Stichting provinciaal Museum Limburg (Het Bonnefantenmuseum): 20 jarig verjaardagsfeest Bonnefanten Museum
 • Zonnebloem, afdeling Geulle: een feest voor de vrijwilligers in het kader van het 25 jarig bestaan
 • Stichting Ljubljana-monument Schin op Geul: behoud van cultureel erfgoed (monument)

Voorwaarden

Het Coöperatiefonds Rabobank Maastricht en Omstreken stelt zich ten doel om initiatieven te ondersteunen die erop gericht zijn het sociaal-maatschappelijk of culturele leven in het werkgebied van Rabobank Maastricht en Omstreken te verbeteren en daarmee tevens de vitaliteit, kwaliteit, leefbaarheid en duurzaamheid van de samenleving te bevorderen.

De Adviescommissie Coöperatiefonds bestaat uit 8 leden. De directievoorzitter fungeert als technisch voorzitter.

De aanvrager

 • Is een rechtspersoon (vereniging of stichting).
 • Is een non-profit organisatie.
 • Is een bancaire relatie.
 • Is professioneel en betrouwbaar.
 • Kan één keer in de drie jaar een aanvraag indienen.
 • Is bereid om op verzoek van de bank een presentatie te verzorgen over het project of de mogelijkheid te bieden een werkbezoek af te leggen.
 • Brengt op verzoek verslag uit van de vorderingen van het project.
 • Stemt in met het belangeloos medewerking te verlenen aan een eventuele publiciteitscampagne of andere publicitaire uitingen op initiatief van Rabobank Maastricht en Omstreken.

Het project

 • Richt zich volledig op het werkgebied van Rabobank Maastricht en Omstreken.
 • Is aangedragen door een organisatie gevestigd in het werkgebied.
 • Heeft een brede maatschappelijke betekenis.
 • Past bij de identiteit van Rabobank Maastricht en Omstreken; dichtbij, betrokken, maatschappelijk stimulerend en/of toonaangevend.
 • Behoort niet tot de normale exploitatie. Er moet sprake zijn van bijzondere activiteiten c.q. een bijzonder project. Indien er sprake is van een jubileum, betreft het een 25-jarig bestaan of een veelvoud daarvan. Bij carnavalsverenigingen is sprake van een jubileum bij een 11-jarig bestaan of een veelvoud daarvan.
 • Het fonds neemt geen aanvragen voor ver- en herbouw in behandeling.
 • Levert een bijdrage aan een collectief doel.
 • Kent maatschappelijk draagvlak.
 • Valt binnen de normen en waarden van de gemeenschap.
 • Is niet in strijd met de uitgangspunten van de Rabobank.
 • Kent geen conflictgevoelig onderwerp.
 • Kent geen directe religieuze of politieke belangen.
 • Heeft geen winstoogmerk.

Niet in aanmerking komen:

 • Onderzoeksprojecten.
 • Investeringen in onroerende goederen (verbouwingen).
 • Jaarlijks terugkerende activiteiten.
 • Projecten behorende tot de overheidstaken.
 • Studiedagen, congressen, seminars.
 • Officiële landelijke (goede) doelen die via een lokale afdeling een verzoek indienen.
 • Initiatieven die door Rabobank Nederland en/of de Rabobank Foundation worden ondersteund.
 • Kosten bedoeld voor uren of salaris in welke vorm dan ook.

De aanvraag

 • Dient vergezeld te gaan van een financiële onderbouwing (inclusief een sluitende begroting) en bij voorkeur een uitgewerkt plan van aanpak. Het Coöperatiefonds behandelt alleen volledige verzoeken.

De besluitvorming

 • Het Coöperatiefonds neemt geen aanvragen in behandeling voor projecten die al zijn gerealiseerd.
 • Het fonds keert pas uit als het totale project gerealiseerd kan worden en de factuur door de bank is ontvangen.
 • Voor een positief besluit moet een project met grote waarschijnlijkheid op korte termijn uitvoerbaar zijn. Verzoeken die nog in de ideeënfase zitten, vallen buiten het fonds. Het staat de Adviescommissie Coöperatiefonds vrij om de aanvragers te adviseren hoe ze hun verzoek concreter kunnen maken.
 • Bij toekenning van een donatie wordt van de ontvanger verwacht dat de aanvrager na afloop van het project aan de bank verslag doet over het resultaat. De ontvanger stelt op verzoek een project- en financiële evaluatie beschikbaar. Mocht uit de evaluatie blijken dat het project niet of niet in voldoende mate is gerealiseerd, behoudt de bank zich het recht voor de bijdrage (of een gedeelte daarvan) terug te vorderen.
 • Bij toekenning van een donatie kan de Adviescommissie Coöperatiefonds aanvullende voorwaarden stellen.
 • Het Coöperatiefonds verstrekt over het algemeen geen bijdragen van 100%. De bijdrage is maximaal 1/3 van de totaal benodigde middelen tot een bedrag van € 5.000,-. De aanvrager draagt zelf een deel van de kosten of haalt een substantieel deel uit andere bronnen.
 • Rabobank Maastricht en Omstreken vermeldt expliciet bij de toekenning van bedragen dat de geschonken bedragen inclusief verschuldigde BTW en schenkingsrecht zijn. Eventuele (inkomsten)belasting die over de donatie moet worden betaald, komt voor rekening van de aanvrager. Voor details verwijzen we naar de website van de belastingdienst.
 • Elke aanvraag wordt op zich beoordeeld. Een eerdere toewijzing aan een gelijksoortig project, kan dus nooit een maatstaf zijn voor een andere aanvraag.
 • Tegen de besluitvorming van de directie is geen beroep mogelijk. Daar waar het reglement niet in voorziet, beslist de directie van de bank.

Bel voor meer informatie met het directiesecretariaat (043) 328 18 10.

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven