Voordracht kandidaten benoeming ledenraad Rabobank Salland

22 april 2022 15:41

De Rabobank is een financiële dienstverlener met haar wortels in Nederland. De Rabobank draagt met moed en daadkracht bij aan het oplossen van maatschappelijke problemen in de samenleving. De missie van de Rabobank luidt ‘Growing a better world together’.

Vacature Ledenraad Noordenveld West Groningen

Samen werken aan een betere wereld

Wij gaan voor een betere wereld waar we samen aan werken. Het gaat om jou, om elkaar, om je leefomgeving en om de wereld. Rabobank Salland zet haar kennis, netwerk en financiën in om de regio sterker te maken. Dat is de kracht van een coöperatie.

Ledenraad Rabobank Salland

De ledenraad -bestaande uit minimaal 30 leden van de bank- behartigt het belang van klanten en leden. Ledenraadsleden zijn betrokken bij lokale activiteiten en zijn sparringpartner voor directie en raad van commissarissen van Rabobank Salland. Jaarlijks vinden er wisselingen in de samenstelling van de ledenraad plaats.

Voor de invulling van de openstaande vacature draagt de directie de volgende kandidaat voor:

· Stef Beltman uit Broekland

Zelf kandidaten aandragen

Het staat leden van Rabobank Salland vrij om, met de steun van tien leden, zelf kandidaten aan te dragen. Stuur hiervoor vóór 9 mei 2022 een e-mail naar communicatie.mon@rabobank.nl. Wij nemen vervolgens contact met jou op. Daarbij vertellen wij je graag wat er van een ledenraadslid verwacht wordt en wat je kunt doen om jezelf kandidaat te stellen.

Procedure

Wanneer er meer kandidaten zijn dan vacatures, organiseert Rabobank Salland een vergadering. Via onze website houden we je op de hoogte. Indien het aantal kandidaten gelijk is aan de vacatures, worden de kandidaten zonder toestemming van de kieskring gekozen. Indien sprake is van meer kandidaten dan vacatures binnen de ledenraad, vindt stemming in de kieskring plaats over de benoeming. Deze stemming gebeurt schriftelijk. Besluitvorming van de kieskring geschiedt conform artikel 17, lid 7 van de statuten met gewone meerderheid. Blanco uitgebrachte stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Ben je het eens met de kandidaatstelling, dan hoef je niets te doen. De herbenoeming van de leden van de ledenraad is dan per medio mei 2022 een feit. De leden worden op de hoogte gebracht van de uitslag van de verkiezing. Via deze website houden we je op de hoogte.

Vragen?

De directie en ledenraad hopen met deze benoeming blijvend goed invulling te geven aan de invloed en betrokkenheid die je hebt als lid. Wanneer je vragen of opmerkingen hebt, kun je mailen naar communicatie.mon@rabobank.nl.