Voordracht kandidaten herbenoeming ledenraad IJsseldelta

23 november 2021 9:41

De Rabobank is een financiële dienstverlener met haar wortels in Nederland. De Rabobank draagt met moed en daadkracht bij aan het oplossen van maatschappelijke problemen in de samenleving. De missie van de Rabobank luidt ‘Growing a better world together’.

Vacature Ledenraad Noordenveld West Groningen

“Samen werken aan een betere wereld”

Samen werken aan een betere wereld

Wij gaan voor een betere wereld waar we samen aan werken. Het gaat om jou, om elkaar, om je leefomgeving en om de wereld. Rabobank IJsseldelta zet haar kennis, netwerk en financiën in om de regio sterker te maken. Dat is de kracht van een coöperatie.

Ledenraad Rabobank IJsseldelta

De ledenraad -bestaande uit 16 leden van de bank- behartigt het belang van klanten en leden. Ledenraadsleden zijn betrokken bij lokale activiteiten en zijn sparringpartner voor directie en raad van commissarissen van Rabobank IJsseldelta. Jaarlijks vinden er wisselingen in de samenstelling van de ledenraad plaats.

De directie draagt in overleg met de ledenraad -of een afvaardiging daarvan- de volgende kandidaten voor herbenoeming in de ledenraad voor:

-Arjan Boeve, Genemuiden
-Theo van Sambeeck, Hattem

Zelf kandidaten aandragen

Het staat leden van Rabobank IJsseldelta vrij om, met de steun van tien leden, zelf kandidaten aan te dragen. Stuur hiervoor vóór 29 november een e-mail naar communicatie.mon@rabobank.nl. Wij nemen vervolgens contact met jou op. Daarbij vertellen wij je graag wat er van een ledenraadslid verwacht wordt en wat je kunt doen om jezelf kandidaat te stellen.

Procedure

Wanneer er meer kandidaten zijn dan vacatures, organiseert Rabobank IJsseldelta een vergadering. Via onze website houden we je op de hoogte. Indien het aantal kandidaten gelijk is aan de vacatures, worden de kandidaten zonder toestemming van de kieskring gekozen. Indien sprake is van meer kandidaten dan vacatures binnen de ledenraad, vindt stemming in de kieskring plaats over de benoeming. Deze stemming gebeurt schriftelijk. Besluitvorming van de kieskring geschiedt conform artikel 17, lid 7 van de statuten met gewone meerderheid. Blanco uitgebrachte stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Ben je het eens met de kandidaatstelling, dan hoef je niets te doen. De herbenoeming van de leden van de ledenraad is dan per 30 november 2021 een feit. De leden worden op de hoogte gebracht van de uitslag van de verkiezing. Dit gebeurt door middel van berichtgeving op deze website.

Vragen?

De directie en ledenraad hopen met deze herbenoemingen blijvend goed invulling te geven aan de invloed en betrokkenheid die je hebt als lid. Wanneer je vragen of opmerkingen hebt, kun je mailen naar communicatie.mon@rabobank.nl.