Samen Sterk en Samen Vitaal Fonds

Een prettige omgeving om te wonen, werken en recreëren. Door het leggen van verbindingen en delen van kennis, scheppen we kansen voor een vitale regio. Dit kan alleen als inwoners en lokale partijen samenwerken en hun krachten bundelen. Bestaande en nieuwe initiatieven hebben draagvlak nodig om een bijdrage te leveren aan maatschappelijke ontwikkelingen. Samen gaan we voor een sterk en vitaal Noord-Limburg. Doe je mee?

Elke vier jaar doet Rabobank onderzoek naar de maatschappelijk en sociaal-economische structuur van de regio. De uitdagingen die we hieruit formuleren worden door de gemeenschap opgepakt en nieuwe initiatieven ontplooien zich. De realisatie vraagt om een samenwerking tussen stakeholders uit de regio. Deze community staat voor die verbinding. Ideeën verder brengen naar concrete initiatieven. De Rabobank verbindt zich aan 5 thema's, die ook uit het onderzoek als uitdagingen naar voren komen.

Iedereen Financieel Gezonder

De sterke vergrijzing in de regio leidt tot een hogere zorgbehoefte. Echter, de beroepsbevolking (en dus ook het aantal mantelzorgers per oudere) krimpt. De toenemende vergrijzende populatie leidt tot sociaal-maatschappelijke vraagstukken zoals bijvoorbeeld eenzaamheid, toenemende psychosociale zorg en grotere behoefte aan levensbestendige woningen. Daarnaast kenmerkt de regio zich met weinig hoogopgeleiden en met relatief veel laaggeletterden en financiële laag-geletterdheid in verhouding tot de rest van Nederland. Met elkaar helpen we gezinnen, verenigingen en bedrijven om financieel bewust te zijn, zodat ze zelf de touwtjes goed in handen houden. Als bank stimuleren wij financiële zelfredzaamheid voor iedereen. Door inzicht en overzicht te bieden, en door te blijven stimuleren om te sparen voor later. Daarvoor zetten we kennis en netwerken in. Daarom stimuleren we programma’s als No Credit Game Over; een stadsspel dat jongeren in beweging brengt rond het thema schulden en verzorgen we gastlessen ‘Bank voor de Klas’ op basisscholen, middelbare scholen en hoger onderwijs.

Duurzamer Groeien

De maakindustrie is de grootste industrie in de regio, gevolgd door logistiek en agribusiness. De regio Noord-Limburg kenmerkt zich daarnaast door de grote hoeveelheid MKB-bedrijven. Er zijn weinig leidende bedrijven en veel “verborgen kampioenen”. Er zijn vele initiatieven die ernaar streven de regio duurzamer, vitaler en innovatiever te maken, op allerlei fronten en binnen verschillende sectoren. Cross-overs tussen sectoren en samenhangende sturing tussen al deze initiatieven zijn momenteel schaars. Ook cross-border samenwerking kan op langere termijn kansen bieden. Bij Rabobank geloven we in deze kracht van samenwerking. Daarom gaat het bij ons niet alleen om geld, maar delen we ook graag onze kennis en ons netwerk. Ondernemers stimuleren om samen slimmer te innoveren en te verduurzamen. Een voorbeeld hiervan is Open Brains; een wekelijke innovatie- en brainstormsessie waar professionals, bedrijven, startups of studenten de kans krijgen hun innovatieve idee te presenteren aan de community. Of het initiatief Jonge Bestuurders met Trots; dat opkomt voor meer jongeren als bestuurder in het lokale verenigingsleven.

Duurzamer Wonen

De regio telt relatief veel eengezins- en koopwoningen. De woonvoorraad lijkt nu voldoende, maar woonbehoeftes veranderen door groei van 65plus- en eenpersoonshuishoudens. Richting 2040 worden tekorten verwacht in levensloopbestendige woningen en starterswoningen. De regio Noord-Limburg doet het uitzonderlijk goed op het gebied van recyclen, maar moet vol aan de slag om haar duurzaamheidsambities (30% duurzame energieopwekking en energiebesparing van 35% in 2030) te realiseren. Het is een grote maatschappelijke opgave: de overgang naar schone energie in de Nederlandse woningmarkt. Als maatschappelijke bank en grootste hypotheekverstrekker van Nederland willen wij zoveel mogelijk bijdragen aan die verduurzaming. We investeren daarom in coöperatieve oplossingen en werken samen met andere organisaties om de energietransitie te versnellen. Hiervoor hebben we een speciaal team van Woon Innovatie Managers gevormd. Zij zetten hun kennis, ervaring en netwerk in om de Limburgse huizenmarkt sneller te verduurzamen. Een ander lokaal initiatief is langer thuis met technologie. Het doel van dit project is om tijdig bewustzijn te creëren over de mogelijkheden van technologie om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen.

Duurzamere Voeding

Noord-Limburg is inmiddels een expertisecentrum van duurzame voeding, mede door de komst van de Brightlands Campus Greenport Venlo. Het onderzoek laat zien dat de gezondheid van kinderen op scholen achteruitgaat, ze bewegen minder en worden dikker. De regio heeft daarmee de kans om enerzijds met haar expertise en anderzijds met de aanwezigheid van de land- en tuinbouw, de kans om dit samen te brengen en naar de scholen te brengen. Met als doel om de kinderen gezonder te maken. Dit past tevens binnen circulaire landbouw om de ketens te verkorten. Waarmee producten niet over de hele wereld worden verscheept, maar meer in de regio lokaal worden verspreid. We dragen bij aan genoeg en gezond voedsel voor iedereen, wat ook op een duurzame manier geproduceerd is. Rabobank helpt organisaties de voedselketen te vernieuwen en duurzamer te werken. Dat doen we door onze branchekennis en netwerken ter beschikking te stellen. Ook brengen we producenten, consumenten en overheid bij elkaar om samen oplossingen te vinden voor het voedselvraagstuk. Een voorbeeld hiervan is deelname in de academische leerstoel Jeugd, Voeding en Gezondheid welke gericht onderzoek doet naar de effecten van gezonde voeding onder jeugd en jongeren. Een ander initiatief is de Groente en Fruitbrigade; een extra inzamelpunt in de regio voor groente en fruit in samenwerking met de voedselbank. Het initiatief helpt om voedselverspilling tegen te gaan.

Energietransitie

Klimaatverandering heeft grote impact op onze leefomgeving. Bij steeds meer mensen groeit het besef dat we hier iets aan moeten doen. In 2015 sloten 195 landen, waaronder ook Nederland, het klimaatakkoord van Parijs. De belangrijkste afspraak? De gemiddelde temperatuurstijging op aarde mag niet meer bedragen dan 2 graden Celsius. Een opwarming van 2 graden lijkt weinig, maar heeft grote gevolgen. Namelijk, langere en extremere hitteperioden, stormen en overstromingen, periode van droogte, bosbranden en verwoestijning, zeespiegelstijging en massaal uitsterven van diersoorten. De opwarming van de aarde wordt onder andere veroorzaakt door het uitstoten van grote hoeveelheden CO2. Om de opwarming tegen te gaan moet er dus minder CO2 uitgestoten worden. Eén van de manieren om dit te bereiken is het overstappen van 'grijze energie' naar 'groene energie'. Gas en kolen zijn fossiele brandstoffen, ze zijn niet onuitputtelijk en zullen een keer opraken. Daarnaast stoten ze broeikasgassen uit, wat zorgt voor de opwarming van de aarde.

Simpel gezegd is de energietransitie het besparen van energie, dus zuinig en slim omgaan met energie én de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. De Stichting Binnensport Beesel stond voor de uitdaging hun accommodaties toekomstbestendig te maken. Het Team Duurzaam Wonen Limburg hielp hun daarbij. Kijk hiervoor op de site van Duurzaam Wonen Limburg:

Duurzaam Wonen Limburg

Lees meer over de thema’s op de Rabobank site
Lees meer over de thema's op de Regio Limburg site

Voor vragen over de 5 thema's kun je ook mailen naar communicatie.LIM@rabobank.nl

De ledenraad van Rabobank Noord-Limburg is zeer nauw betrokken bij de realisatie van deze maatschappelijke thema's. Een commissie van ledenraadsleden & medewerkers beoordelen op welke manier aanvragen ondersteunt kunnen worden. De commissie maakt hierin een afweging op basis van de voorwaarden, het beschikbare budget en inhoud van aanvragen. De commissie neemt alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren mét begroting in behandeling.

Heeft jouw vereniging of stichting een mooi project of idee, wat bijdraagt aan één van deze maatschappelijke uitdagingen in regio Noord-Limburg? Stuur dan een aanvraag in. In de voorwaarden lees je waar de aanvraag aan moet voldoen. Kijk hierbij goed dat de aanvraag voldoet aan 1 van de 4 thema's.

Voorwaarden

 • De aanvrager is een officiële stichting of vereniging en bankiert bij Rabobank Noord-Limburg; 
 • Het project draagt blijvend bij aan minimaal één van de maatschappelijke thema's van de bank, te weten: duurzame voeding, duurzamer wonen, duurzamer groeien, iedereen financieel gezonder en energietransitie;
 • Het project vindt plaats in gemeente Horst aan de Maas, de gemeente Venray, de gemeente Venlo, de gemeente Beesel of de plaatsen Well, Wellerlooi en Baarlo;
 • De aanvraag is voorzien van plan van aanpak en een sluitende begroting;
 • De aanvraag is niet financieel afhankelijk van de Rabobank (co-financiering), maar de Rabobank hecht wel veel waarde aan de vrijwilligers die ingezet worden voor het project;
 • Bij toezegging kan de bank aanvullende voorwaarden stellen;
 • Het project dient binnen twee jaar na toekenning gestart/gerealiseerd te zijn;
 • Een aanvrager kan één keer per drie jaar een projectaanvraag indienen;
 • De toegewezen gelden mogen niet voor een ander doel worden gebruikt dan waarvoor ze zijn toegekend;
 • Indien achteraf zou blijken dat aanvrager ten tijde van de aanvraag essentiële informatie niet heeft verstrekt, kan de Rabobank de verleende financiële ondersteuning vorderen;
 • De toegewezen bedragen door Rabobank zijn altijd inclusief eventueel verschuldigde belastingen;
 • De directie behoudt zich het recht voor om de voorwaarden te wijzigen en/of het fonds op te heffen. Tegen de besluitvorming is geen beroep mogelijk. Daar waar het reglement niet in voorziet, beslist de directie van de bank;

Wij doneren niet aan; 

 • Politieke, milieubelastende of religieuze projecten;
 • Individuen;
 • Projecten die bestaan uit dekking van de exploitatiekosten, commercieel zijn, een winstoogmerk hebben of aan fondsenwerving doen voor een andere partij;
 • Projecten die al zijn gestart of afgerond;
 • Terugkerende projecten, die al eerder een bijdrage hebben ontvangen Feesten, jubilea, renovaties, vervanging van middelen (zoals instrumenten of kleding)

Vergaderdata

Jouw aanvraag dient uiterlijk 2 weken voor de vergadering ingediend te zijn. De volgende vergaderingen zijn gepland op 31 mei, 5 juli, 6 september en 15 november 2021.

Meteen een aanvraag indienen

Sponsoring en Rabo Clubsupport

Met sponsoring versterkt Rabobank de lokale samenleving. Rabobank Noord-Limburg ondersteunt deze verenigingen en stichtingen met kennis en kapitaal doormiddel van Rabo ClubSupport. Naast Rabo ClubSupport nemen we geen incidentele, reguliere sponsoraanvragen in behandeling. {Rabo ClubSupport} Als coöperatieve bank investeren we elk jaar een deel van onze winst in verenigingen en stichtingen, dit doen we door Rabo ClubSupport. En het mooie is, onze leden hebben er invloed op. Verenigingen en stichtingen kiezen een mooi doel, en voeren hier campagne voor om veel stemmen te winnen. En dat is belangrijk, want elke stem is geld waard. Geld om zonnepanelen op het clubhuis te leggen of om het aanbod in de kantine wat gevarieerder te maken of om het aantal sportvelden uit te breiden. 

Rabobank zet zich daarnaast samen met NOC*NSF, de aangesloten sportbonden, LKCA en Kunstbende in om verenigingen meer zelfredzaam en toekomstbestendig te maken. Iedere vereniging heeft vanzelfsprekend haar eigen unieke ambities. En binnen iedere vereniging spelen specifieke thema’s en vraagstukken een rol. Op welk gebied wil jouw vereniging zich versterken? Door het binden van meer vrijwilligers? Door verduurzaming van de accommodatie? Een solide sponsorplan? Welke ambities jouw vereniging ook heeft, wij helpen je graag verder met het realiseren ervan. Dat doen we met 1-op-1 begeleiding, masterclasses en workshops.

Lees meer over Rabo Clubsupport

Service & contact

Klantenservice

Heb je een vraag? Vind het antwoord op onze online klantenservice.

Geen antwoord gevonden? Chat onderaan de pagina met onze virtuele assistent.

Particulieren

Bedrijven

Ma-vr: 8.00-18.00 uur
Za: 9.00-17.30 uur


Service & contact

Klantenservice

Heb je een vraag? Vind het antwoord op onze online klantenservice.

Geen antwoord gevonden? Chat onderaan de pagina met onze virtuele assistent.

Bellen

Particulieren

Bedrijven

Ma-vr: 8.00-18.00 uur
Za: 9.00-17.30 uur