Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Rabobank versterkt de lokale samenleving op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. Dit doen we met kennis, het slim inzetten van ons netwerk, maar ook door een deel van onze winst terug te geven aan de samenleving. Rabobank Noord-Limburg doneert vanuit de volgende fondsen:

 • Rabo ClubSupport
 • Coöperatiefonds
 • Stimuleringsfonds

Rabo ClubSupport

Met Rabo ClubSupport reiken we ieder jaar een deel van onze winst uit aan de lokale verenigingen en stichtingen in de regio Noord-Limburg. Alle leden ontvangen ieder vijf stemmen die ze kunnen uitbrengen op hun favoriete clubs. Iedere stem is geld waard. Hoe meer stemmen, hoe hoger de financiële ondersteuning voor de betreffende vereniging of stichting. Op deze manier wil Rabobank Noord-Limburg bijdragen aan het verenigingsleven, een belangrijk onderdeel van een vitale samenleving.

Planning 2020

Ook in 2020 vindt Rabo ClubSupport plaats. Naar aanleiding van de coronacrisis en de bijkomende maatregelen stellen we de campagne Rabo ClubSupport uit tot na de zomerperiode. Een passende beslissing in deze veranderende situatie. In de aanloop naar de zomerperiode worden verenigingen en stichtingen uitgenodigd om zich aan te melden voor Rabo ClubSupport. Vanaf begin september start daadwerkelijk de inschrijfperiode. Verenigingen en stichtingen die bij onze bank bankieren én aan de voorwaarden voldoen, kunnen meedoen. Als vereniging en stichting ontvang je van ons vanzelf bericht. Je hoeft je dus nog niet aan te melden of actie te ondernemen. Ben je lid van onze bank? Ook dan geldt: je ontvangt vanzelf bericht. We houden je op de hoogte.

Lees meer over Rabo ClubSupport

Vanaf 1 juli 2020 gaan Rabobank Horst Venray en Rabobank Venlo e.o. samen verder als Rabobank Noord-Limburg. Dit jaar kunnen verenigingen, stichtingen en organisaties uit de regio Horst Venray een aanvraag indienen voor het Coöperatiefonds en verenigingen, stichtingen en organisaties uit Venlo en omgeving voor het Stimuleringsfonds. Hieronder vind je meer informatie over de fondsen en aanvullende voorwaarden.

Stimuleringsfonds

Een deel van onze winst gaat naar het Stimuleringsfonds. Via dit fonds steunen wij maatschappelijke (meestal eenmalige) projecten die een bijdrage leveren aan de economische, maatschappelijke en culturele omgeving in de regio. Aanvragen worden beoordeeld door een commissie, bestaande uit een afvaardiging van de ledenraad. Aanvragen, voorzien van aanvullende informatie over jouw project, zoals begroting, plan en doelstellingen, kun je sturen naar communicatie.noord-limburg@rabobank.nl.

Mail ons

Coöperatiefonds

Het Coöperatiefonds ondersteunt verenigingen en stichtingen bij het realiseren van projecten. Projecten die gericht zijn op het verbeteren van de leefbaarheid en kwaliteit van de samenleving in de regio. Dit kan heel divers zijn. Belangrijk is dat het gaat om projecten waarvoor een eenmalige investering nodig is. En waarvan gedurende meerdere jaren geprofiteerd kan worden.

We vinden het verder belangrijk dat er binnen het project samengewerkt wordt met meerdere partijen en dat het project niet gericht is op de eigen vereniging of stichting, maar op een breder publiek. Op deze manier hebben zoveel mogelijk mensen profijt van het fonds. De volledige voorwaarden staan elders op deze pagina beschreven.

Nieuwe aanvragen kunnen t/m 15 november ingediend worden via de button "Dien een aanvraag in" op deze website. Vergeet niet om eerst even de voorwaarden te lezen. Heb je in de tussentijd vragen, neem dan gerust contact op met het team Marktbewerking, Communicatie & Coöperatie (communicatie.noord-limburg@rabobank.nl).

Neem contact met ons op

Voorwaarden

Een aanvraag voor het Coöperatiefonds kan alleen via deze website ingediend worden. Een plan van aanpak en een sluitende begroting zijn verplichte bijlagen. Aanvragen voor het Coöperatiefonds moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. Het fonds stelt zich ten doel om projecten te ondersteunen gericht op het verbeteren van de leefbaarheid en de kwaliteit van de samenleving in onze regio.
 2. Het project moet passen bij de merkwaarden van Rabobank en de leefomgeving in de regio versterken.
 3. Het project richt zich op partijen binnen de gemeente Horst aan de Maas, de gemeente Venray en de dorpen Well en Wellerlooi.
 4. De aanvrager is een bancaire relatie van de Rabobank.
 5. Een aanvraag kan alleen online via de website ingediend worden.
 6. De aanvraag betreft een eenmalige investering die niet behoort tot de normale exploitatie.
 7. De minimale bijdrage uit het Coöperatiefonds is € 1.500,-
 8. Het project, de organisatie en de investeringen worden door een beoordelingscommissie getoetst op o.a. de volgende criteria:
  • Het initiatief is gericht op het bevorderen van vitaliteit, kwaliteit en leefbaarheid in de regio.
  • Het project dient in zijn geheel financieel evenals uitvoerend haalbaar te zijn.
  • Projecten die innovatieve elementen in zich hebben en waar het verbinden van (groepen) mensen voorop staat genieten de voorkeur.
  • De mate waarin door de vereniging zelfwerkzaamheid wordt ingezet om middelen te werven, wegen zwaar mee bij de beoordeling van de aanvraag.
  • Heb je reeds andere financiële bronnen aangesproken of benaderd (denk hierbij aan bijdrages van landelijke fondsen, gemeente, provincie etc.) dan wordt dit als aanbeveling meegenomen.
 9. Aanvragers die uitsluitend een beroep doen op het Coöperatiefonds voor de financiering van hun project worden afgewezen.
 10. Projecten mogen niet afhankelijk zijn van een bijdrage uit het Coöperatiefonds. De verhouding tussen de investering en de gevraagde bijdrage dient in evenwicht te zijn.
 11. Het project heeft geen betrekking op een (primaire) overheidstaak, bijvoorbeeld basiszorg of veiligheid op straat.
 12. Aan het project mogen geen religieuze of politieke belangen zijn gekoppeld.
 13. De aanvrager dient een rechtspersoon te zijn. Uitzondering hierop is slechts in zeer speciale gevallen mogelijk.
 14. Het project is niet bancair gevoelig, kan de belangen van de bank en haar relaties niet schaden (geen concurrentievervalsing) en mag geen reputatieschade voor de bank opleveren.
 15. Aan het project of de organisatie mogen geen commerciële doelstellingen en geen winstoogmerk verbonden zijn.
 16. De aanvraag dient vergezeld te gaan van een deugdelijk plan van aanpak en een sluitende begroting. Tevens dien je uitgebreid toe te lichten hoe je het project denkt te financieren.
 17. Bijdrages uit het Coöperatiefonds zijn niet bestemd voor:
  • de aanschaf of vervanging van uniformen en/of instrumenten
  • het organiseren of bekostigen van jubilea
  • de installatie van zonnepanelen
  • vervanging van daken i.v.m. aanwezigheid van asbest
 18. De aanvrager is bereid om een presentatie te verzorgen over het project.
 19. Aan de toekenning van het project kunnen aanvullende voorwaarden verbonden worden.
 20. Het gehonoreerde project dient binnen één jaar opgestart te zijn en binnen vijf jaar afgerond te zijn.
 21. Indien achteraf zou blijken dat aanvrager ten tijde van de aanvraag essentiële informatie niet heeft verstrekt, kan het coöperatiefonds restitutie van de verleende financiële ondersteuning vorderen.
 22. Er mogen binnen Rabobank Noord-Limburg geen andere verzoeken voor financiële bijdragen voor het project worden ingediend. Deelname aan de Rabobank ClubSupport is wel toegestaan.
 23. De bijdrage is eenmalig. De uitkeringen uit het Coöperatiefonds zijn geoormerkt. Deze gelden mogen niet voor iets anders gebruikt worden dan waarvoor ze zijn toegekend.
 24. De aanvrager brengt gedurende de loop van het project verslag uit van de vorderingen van het project. Rabobank Noord-Limburg krijgt het recht om zowel in haar interne als externe communicatie haar betrokkenheid met het project op te nemen.
 25. Eventuele (inkomsten- of schenk)belasting die over de bijdrage moet worden betaald, komt voor rekening van de aanvrager. Voor details verwijzen we naar de website van de belastingdienst.
 26. Een aanvrager (vereniging of stichting) kan één keer per jaar een projectaanvraag indienen. Na 3 jaar kan voor een eerder gehonoreerd project opnieuw een projectaanvraag ingediend worden.
 27. Indien een aanvraag wordt afgewezen, kan er voor hetzelfde project niet opnieuw een aanvraag worden ingediend.
 28. De beoordelingscommissie bestaat uit zes ledenraadsleden en vier externe experts met een specifieke expertise. Jaarlijks vindt er een wisseling van ten minste één expert plaats. Wanneer een vacature ontstaat in de groep van de zes ledenraadsleden, wordt deze opgevuld vanuit de ledenraad van Rabobank Noord-Limburg. Als een vacature ontstaat in de groep van experts, wordt gezocht naar een nieuwe expert.
 29. De directie van de bank is in overleg en na advies van de ledenraad bevoegd te besluiten tot wijziging van de voorwaarden en/of opheffing van het fonds. Een eventueel saldo zal dan aan de bank worden teruggegeven.
 30. Tegen de besluitvorming van de beoordelingscommissie is geen beroep mogelijk. Daar waar het reglement niet in voorziet, beslist de directie van de bank.

Beoordeling

Een commissie beoordeelt de binnengekomen aanvragen. Deze bestaat uit zes ledenraadsleden en vier experts van buiten de bank. Deze expert houden zich bezig met de thema’s:

 • Leefbaarheid
 • Kunst en cultuur
 • Jongeren
 • Onderwijs en zorg

Contact

Ma-vr: 8.00-18.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven