Sponsoring en Rabofondsen

Rabobank Oosterschelde sponsort lokale activiteiten op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. We zien graag een samenwerking waarbij twee partijen elkaar steunen.

Wij helpen u met onze mensen, diensten, kennis en/of geld. Als tegenprestatie vragen wij om publiciteit, netwerkmogelijkheden of het organiseren van een activiteit.

Aanvragen

Jaarlijks bereiken ons veel sponsoraanvragen. Dien uw aanvraag in ieder geval vóór 31 maart in, na deze datum behandelen wij geen aanvragen meer.

We hanteren de volgende uitgangspunten voor sponsoring.

Voorwaarden

Aanvragen voor sponsoring moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De aanvraag komt van een vereniging of stichting die ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel.
 • De organisatie is klant van Rabobank Oosterschelde of wil dat worden.
 • De organisatie is professioneel en betrouwbaar
 • De organisatie staat ingeschreven op een adres in de gemeente Tholen, Schouwen-Duiveland, Goes, Kapelle, Reimerswaal of Borsele.
 • De activiteit vindt plaats in één van deze gemeenten.
 • De activiteit is voor een (breed) publiek toegankelijk.
 • De Rabobank is de enige bank, verzekeraar en hypotheekverstrekker die het project sponsort.
 • De organisatie houdt zich bezig met sociale, maatschappelijke, culturele of sportieve activiteiten.
 • De sponsorbijdrage komt ten goede aan de lokale gemeenschap.
 • Elke aanvraag wordt apart beoordeeld.
 • Een organisatie ontvangt niet meer dan één keer per jaar een bijdrage.

Wij sponsoren geen:

 • Activiteiten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek.
 • Politieke of religieuze activiteiten.
 • Personen.
 • Activiteiten en organisaties met een winstdoelstelling.
 • Feesten en jubilea zonder maatschappelijk belang.
 • Braderieën en rommelmarkten.
 • Activiteiten die het milieu onnodig beschadigen.
 • Goede doelen.
 • Kosten die op de normale jaarbegroting van de organisatie horen.
 • Activiteiten waarbij vaste financiële steun van de Rabobank nodig is.

Voorbeelden sponsoring

Goes/Borsele

 • DWO ‘15
 • GMHC
 • Goese Golf
 • Goes Marketing
 • Jumpin’ de Weel
 • Togo

Kapelle/Reimerswaal

 • Podium Reimerswaal
 • Rabobank Reimerswaalcup
 • ZRTC Theo Middelkamp

Schouwen-Duiveland

 • Bruse Boys
 • HSD
 • Halve van Renesse
 • Kustmarathon
 • MZC’11 Rabobank Bedrijventoernooi
 • Golfclub Grevelingenhout

Tholen

 • Noad ‘67
 • Rabobank Zevendorpentocht
 • Stavoord 6

Rabofondsen

We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Rabobank Oosterschelde doneert vanuit het Fonds Coöperatief Dividend en de Clubkas Campagne.  

Fonds Coöperatief Dividend

Met bijdragen vanuit het Fonds Coöperatief Dividend maken we de regio economisch, sociaal en cultureel beter. Onze steun bestaat niet alleen uit geld. U kunt ook hulp krijgen van:

 • Het netwerk van de bank.
 • De media.
 • Medewerkers van Rabobank Oosterschelde.

U kunt uw aanvraag indienen tot en met 1 november 2018. 

Voorwaarden

We nemen alleen volledige aanvragen in behandeling. Een sluitende begroting is een verplichte bijlage. Aanvragen voor het Fonds Coöperatief Dividend moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De aanvraag komt van een vereniging of stichting.
 • De organisatie is professioneel en betrouwbaar.
 • De organisatie staat ingeschreven op een adres in de gemeente Tholen, Schouwen-Duiveland, Goes, Kapelle, Reimerswaal of Borsele.
 • De activiteit/ het project vindt plaats in één van deze gemeenten.
 • De Rabobank heeft het recht om achteraf te controleren wat er met de donatie is gedaan.
 • Het Fonds Coöperatief Dividend steunt maximaal 33,33% van de totale kosten.
 • Een bijdrage wordt pas betaald als zeker is dat de activiteit/ het project doorgaat.
 • Een bijdrage uit het Fonds Coöperatief Dividend is eenmalig.
 • De organisatie levert zelf ook een financiële bijdrage of krijgt hulp van anderen.
 • Uitbetaling is mogelijk tot twee jaar na toezegging van de bijdrage.
 • Iedere aanvraag wordt apart beoordeeld.
 • De organisatie komt één keer per drie jaar in aanmerking voor een bijdrage.

Wij steunen geen:

 • Organisaties die in 2017 al een sponsorbijdrage hebben ontvangen. Bij toezegging van een bijdrage kan de bank extra voorwaarden stellen. de volgende zin toevoegen: Alle toegekende bedragen zijn inclusief btw en eventueel verschuldigd schenkingsrecht.
 • Activiteiten/ projecten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek, zoals vechtsport.
 • Activiteiten/ projecten die nog in de ideeënfase zitten.
 • Activiteiten/ projecten die al zijn uitgevoerd.
 • Activiteiten/ projecten met een politiek of religieus doel.
 • Activiteiten/ projecten met als doel winst maken.
 • Persoonlijke doelen.
 • Vaste kosten die op de begroting staan.
 • Kosten waarvoor overheden of andere instanties verantwoordelijk zijn.

Bij toezegging van een bijdrage kan de bank extra voorwaarden stellen.

Beoordeling

Een commissie beoordeelt uw aanvraag. Iedere kieskring heeft een eigen commissie. Deze bestaat uit:

 • Drie ledenraadsleden
 • Een medewerker Marketing & Communicatie
 • Een marktteamlid

Rabobank Clubkas Campagne

De uitslag van de Rabobank Clubkas Campagne is bekend! Onze leden hebben het verenigingsleven massaal gesteund!

Er zijn 35.840 stemmen uitgebracht door onze leden in de afgelopen weken. Een fantastisch resultaat! Het bedrag van 120.000 euro is verdeeld over de verengingen. Hieronder leest u per vereniging het bedrag dat ze hebben opgehaald. We bedanken alle leden die hun stem hebben uitgebracht en wensen de deelnemende clubs succes met de realisatie van hun plannen!

Klik hier om de totale uitslag te bekijken!

Criteria

Om als vereniging of stichting mee te mogen doen met de Rabobank Clubkas Campagne, moet aan de volgende criteria worden voldaan:

 • De vereniging/stichting moet zich jaarlijks opnieuw inschrijven om deel te mogen nemen aan de Rabobank Clubkas Campagne. 
 • De vereniging/stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De vereniging/stichting is klant en lid bij Rabobank Oosterschelde
 • De vereniging/stichting dient een maatschappelijk, sportief, recreatief, cultureel doel en draagt bij aan de lokale leefbaarheid in het werkgebied.
 • De vereniging/stichting is primair een vrijwilligersorganisatie die niet gericht is op het maken van winst.
 • De vereniging/stichting draagt bij aan de lokale leefbaarheid in het werkgebied van Rabobank Oosterschelde; de activiteiten van de vereniging/stichting vinden plaats in het werkgebied van de bank.
 • De vereniging/stichting is gevestigd in het werkgebied van Rabobank Oosterschelde.
 • De vereniging/stichting moet per 1 februari van het kalenderjaar waarin de Rabobank Clubkas Campagne plaatsvindt een zakelijke rekening (actief gebruik) hebben bij Rabobank Oosterschelde
 • De vereniging/stichting is voor 1 februari van het kalenderjaar waarin de Clubkas Campagne plaatsvindt lid bij Rabobank Oosterschelde.
 • De vereniging/stichting kan maar één keer in aanmerking komen voor deelname. Subafdelingen of subcommissies van een vereniging/stichting komen niet in aanmerking.
 • De vereniging/stichting maakt bij deelname kenbaar wat haar bestedingsdoel is voor de bijdrage die ze van de Rabobank ontvangt.
 • De bijdrage van de Rabobank Clubkas Campagne mag enkel bestemd worden voor maatschappelijke doelen ter verbetering van de aspecten leefbaarheid, educatie, cultuur, sport en recreatie.
 • De vereniging/stichting die een ondersteuning ontvangt in de vorm van sponsoring of uit het Coöperatiefonds kan ook in aanmerking komen voor de Rabobank Clubkas Campagne.

Uitgesloten van deelname

Uitgesloten van deelname aan Rabobank Clubkas Campagne zijn:

 • Religieuze en politieke verenigingen/stichtingen
 • Vrienden van…, vriendenclubs, clubs van 50/100/et cetera
 • Supportersclubs en steunstichtingen
 • Verenigingen/stichtingen ter promotie van..
 • Personeels- en winkeliers en ondernemers verenigingen
 • Verenigingen die milieubelastende sporten en/of vechtsporten uitoefenen
 • Kinderopvang
 • Monumenten en erfgoed
 • Huurders(belangen)verenigingen/stichtingen
 • Stichtingen onroerend goed beheer
 • Verenigingen van (huis)eigenaren en bewonersverenigingen
 • Stichtingen Derdengelden
 • Spaarclubs en beleggingsclubs
 • Verenigingen/stichtingen die activiteiten buiten het werkgebied van de bank hebben/steunen (incl. buitenland). Uitzondering hierop zijn verenigingen/stichtingen die een lokale afdeling zijn van een landelijke vereniging/stichting (zoals Zonnebloem)
 • Particuliere initiatieven
 • Bibliotheken
 • Belangenverenigingen,  actiecomités en klankbordgroepen
 • Scholen of daaraan gerelateerde verenigingen/stichtingen (basisscholen, voortgezet onderwijsinstellingen, mbo, hbo, universiteiten, volksuniversiteiten, muziekscholen studentenverenigingen, leerlingenverenigingen, onderwijsstichtingen, ouderverenigingen, et cetera)
 • Zorginstellingen
 • Serviceclubs 
 • Media (bijvoorbeeld: kranten, wijkbladen, televisiestations, radioprogramma's etc.)

Voorwaarden

 • De directie van Rabobank Oosterschelde behoudt te allen tijde het recht om verenigingen/stichtingen uit te sluiten van, dan wel toe te laten tot de Rabobank Clubkas Campagne.
 • Rabobank Oosterschelde mag achteraf om verantwoording vragen van de besteding van de bijdrage aan de vereniging/stichting.
 • Indien de vereniging/stichting niet kan aantonen dat de bijdrage aan het opgegeven doel is besteed, wordt deze vereniging/stichting uitgesloten van deelname aan de Rabobank Clubkas Campagne.
 • Leden van Rabobank Oosterschelde kunnen hun stem uitbrengen tijdens de Rabobank Clubkas Campagne. Iedereen die voor 1 februari lid is, ontvangt een stemkaart per post.
 • De bijdrage van Rabobank Clubkas Campagne mag enkel bestemd worden voor maatschappelijke doelen.
 • Rabobank Oosterschelde verplicht verenigingen/stichtingen die meedoen aan de Rabobank Clubkas Campagne niet tot het bieden van een tegenprestatie. Wij stellen het wel op prijs als de vereniging een advertentie plaatst in het clubblad, een logo plaatst op de site of het reclamebord langs het veld laat hangen.
 • De deelnemende verenigingen/stichtingen zijn zelf verantwoordelijk voor het eventueel doen van aangifte BTW-/Schenkbelasting.

Veelgestelde vragen

De veel gestelde vragen zijn ingedeeld in vijf categorieën: 
- Algemeen 
- Voorwaarden 
- Lidmaatschap 
- Stemmen 
- Na het stemmen

Categorie algemeen

1. Wat is de aanleiding voor Rabobank Clubkas Campagne? 

Rabobank Oosterschelde kiest ervoor om leden invloed te laten hebben op het toekennen van geld voor de verenigingen en stichtingen die zij een warm hart toedragen. Rabobank Oosterschelde hecht veel waarde aan lokale leefbaarheid en wil op deze manier daar haar bijdrage aan leveren.

2. Is Rabobank Clubkas Campagne een landelijke actie die bij alle lokale banken ingezet wordt?
Nee, de basis van de campagne is ontwikkeld door Rabobank Peelland Zuid. Inmiddels zijn er wel veel andere lokale banken die een dergelijke campagne voeren.

3. Wat is het verschil tussen Rabobank Clubkas Campagne, sponsoring en het coöperatief dividend?
Rabobank Clubkas Campagne
Rabobank Clubkas Campagne is er om de verenigingen en stichtingen financieel een steuntje in de rug te geven. Dit komt in plaats van het donatieprogramma ‘Steentje bij’. Het bedrag is bedoeld om de vereniging te ondersteunen bij activiteiten die ze ontplooit. De bijdrage vanuit Rabobank Clubkas Campagne is afhankelijk van het aantal stemmen dat uitgebracht wordt op de vereniging of stichting. Daarnaast onderscheiden we nog twee andere manieren van financiële steun, namelijk sponsoring en coöperatief dividend.

Sponsoring
Rabobank Oosterschelde is een van de grotere sponsoren in de regio. Elk jaar steunen wij in ons werkgebied allerlei activiteiten op het gebied van sport, cultuur en kennis. Dit doen wij met geld, kennis en menskracht. Wij willen hierbij activiteiten sponsoren die passen bij onze bank en ons werkgebied. Sponsoring en de Rabobank zijn nauw met elkaar verbonden. Sponsoring is voor ons meer dan alleen maar naamsbekendheid. Het is een vorm van samenwerking waar beide partijen beter van worden.

Coöperatief Dividend
Met het Coöperatief Dividend willen wij onze maatschappelijke betrokkenheid in de praktijk brengen. Wij steunen economische, sociaal-economische en sociaal-culturele activiteiten in onze regio. Het doel is om de economische bedrijvigheid te stimuleren en de leefbaarheid te vergroten. Het gaat om investeringen en bestedingen aan collectieve doelen, dus niet aan een individu, klant of lid. Onder investeringen en bestedingen verstaan we niet alleen het doneren van geld maar ook het inzetten van ons netwerk, media, medewerkers en middelen.

4. Hoeveel verenigingen doen mee aan Rabobank Clubkas Campagne?
Er zijn ongeveer 425 verenigingen en stichtingen die in aanmerking komen voor Rabobank Clubkas Campagne.

5. Blijven verenigingen de vaste bijdrage voor een reclamebord of advertentie ontvangen?
Deze afspraken zijn contractueel vastgelegd, dus deze lopende contracten worden gerespecteerd.

6. Wat moeten verenigingen doen die nu bijvoorbeeld een bord langs het speelveld hebben hangen?
Rabobank Oosterschelde heeft hierover afspraken vastgelegd met de verenigingen. Deze borden blijven dus hangen zolang het contract loopt.

7. Wordt het budget verdeeld over de kerkdorpen of per ledenafdeling?
Nee, er wordt geen onderverdeling gemaakt naar een gemeente, kerkdorp of ledenafdeling. Leden uit het ene dorp willen wellicht ook verenigingen/stichtingen uit een ander dorp ondersteunen en dat is mogelijk.

8. Als Rabobank Clubkas Campagne ieder jaar gehouden wordt, is het dan niet waarschijnlijk dat de uitslag ieder jaar hetzelfde is, omdat ieder jaar dezelfde leden mogen stemmen?
Daar is niets over te zeggen. Leden van Rabobank Oosterschelde mogen ieder jaar weer andere verenigingen steunen. De leden van Rabobank Oosterschelde bepalen ieder jaar welke verenigingen geld krijgen.

9. Waarschijnlijk krijgen kleine verenigingen veel minder stemmen dan grote verenigingen. Is dat niet oneerlijk?
De leden van Rabobank Oosterschelde bepalen op welke vereniging zij gaan stemmen. Zij bepalen dus waar het geld naar toe gaat. De kans is aanwezig dat grote verenigingen meer stemmen krijgen, maar dit ligt natuurlijk ook aan de inzet van de vereniging zelf. Bovendien worden mensen gestimuleerd hun stemmen te verdelen; er mogen namelijk maximaal twee stemmen op eenzelfde vereniging uitgebracht worden.

10. Wat doet Rabobank Oosterschelde om Rabobank Clubkas Campagne onder de aandacht te brengen bij haar leden?
Rabobank Oosterschelde besteedt in haar ledenmagazine aandacht aan Rabobank Clubkas Campagne. Daarnaast roept Rabobank Oosterschelde rondom de periode dat de leden hun stem uit mogen brengen, de leden op via advertenties/berichten in de weekbladen om hun stemmen uit te brengen. Tevens stelt Rabobank Oosterschelde middelen beschikbaar aan de verenigingen en stichtingen, zodat zij hun leden kunnen oproepen om te stemmen. Denk hierbij aan posters en flyers voor in een kantine en banners voor op de website. Bovendien ontvangen alle leden persoonlijk een uitnodiging om hun stem uit te brengen.

11. Hoeveel geld is er dit jaar beschikbaar voor Rabobank Clubkas Campagne?
Rabobank Oosterschelde stelt € 120.000,- beschikbaar voor Rabobank Clubkas Campagne.

12. Zet Rabobank Oosterschelde ook social media in tijdens Rabobank Clubkas Campagne?
Ja, je kunt ons onder andere volgen op Twitter: https://twitter.com/RaboOost. Wil je mee praten over Rabobank Clubkas Campagne? Gebruik dan #Clubkasrabooost.

Categorie voorwaarden

13. Wat zijn de criteria waaraan een vereniging moet voldoen?
De Rabobank Clubkas Campagne staat open voor verenigingen en stichtingen die klant én lid zijn van Rabobank Oosterschelde. De vereniging/stichting:

 • moet voor een brede doelgroep toegankelijk en/of interessant zijn.    
 • dient een maatschappelijk, sportief, recreatief, cultureel doel en draagt bij aan de lokale leefbaarheid in het werkgebied van Rabobank Oosterschelde.
 • is vóór 1 februari van het kalenderjaar waarin de Clubkas Campagne plaatsvindt lid bij Rabobank Oosterschelde.
 • staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • is gevestigd in het werkgebied van Rabobank Oosterschelde.
 • de activiteiten van de vereniging/stichting vinden plaats in het werkgebied van Rabobank Oosterschelde.
 • kan maar één keer in aanmerking komen voor deelname. 
 • is primair een vrijwilligersorganisatie die niet gericht is op het maken van winst.
 • maakt bij deelname kenbaar wat haar bestedingsdoel is voor de bijdrage die ze van de Rabobank ontvangt.
 • die een ondersteuning ontvangen in de vorm van sponsoring of uit het Coöperatiefonds kunnen ook in aanmerking komen voor de Rabobank Clubkas Campagne.

14. Als een vereniging gesponsord wordt komt zij dan niet meer in aanmerking voor de Rabobank Clubkas Campagne?
Sponsorcontracten staan los van deelname aan de Rabobank Clubkas Campagne.

15. Welke verenigingen mogen meedoen met Rabobank Clubkas Campagne?
De verenigingen die voldoen aan de criteria (zie vraag 1) , opgesteld door Rabobank Oosterschelde, komen in aanmerking voor Rabobank Clubkas Campagne.

16. Waarom moet men als vereniging ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel om voor Rabobank Clubkas Campagne in aanmerking te komen?
Deze voorwaarde hebben we gesteld, omdat we alleen formele verenigingen toe willen laten. Ofwel: het geld moet ook op een formeel georganiseerde wijze ten goede van de gemeenschap komen. Dit mag niet uitgekeerd worden op naam van privépersonen. Dit dient ook ter voorkoming dat iedere willekeurige club kan meedoen. Denk hierbij aan kaartclubs of vriendenclubs. Daarnaast gelden nog een aantal andere voorwaarden, zie hiervoor ook de eerdere vraag over de voorwaarden waaraan voldaan moet worden.

17. In de criteria staat dat de vereniging gevestigd moet zijn in het werkgebied van Rabobank Oosterschelde. Wat is het werkgebied van Rabobank Oosterschelde?
Het werkgebied van Rabobank Oosterschelde bevat de gemeenten Schouwen-Duiveland, Tholen, Goes, Borsele, Reimerswaal en Kapelle.

18. Onze vereniging voldoet wel aan de criteria die gesteld worden om mee te mogen doen. Waarom wordt de vereniging/stichting dan toch uitgesloten?
Een aantal categorieën van verenigingen is uitgesloten van deelname aan Rabobank Clubkas Campagne, zie criteria.

19. Vraagt Rabobank Oosterschelde voor Rabobank Clubkas Campagne ook een tegenprestatie?
Rabobank Oosterschelde verplicht verenigingen/stichtingen die meedoen aan de Rabobank Clubkas Campagne niet tot het bieden van een tegenprestatie. Wij stellen het wel op prijs als de vereniging een advertentie plaatst in het clubblad of een logo plaatst op de site.

20. Moeten de verenigingen het geld dat met Rabobank Clubkas Campagne verdiend wordt op een bepaalde manier besteden?
De bijdrage van Rabobank Clubkas Campagne mag enkel bestemd worden voor maatschappelijke doelen.

21. Is er een minimum en/of maximum bedrag dat per vereniging uitgekeerd wordt?
Ja, het minimum bedrag bij deelname is € 100, inclusief BTW.

Categorie Lidmaatschap

22. Hoeveel leden heeft Rabobank Oosterschelde op dit moment?
Rabobank Oosterschelde heeft op dit moment ruim 21.000 leden.

23. Kunnen mensen lid worden van Rabobank Oosterschelde zonder dat men een rekening heeft bij Rabobank Oosterschelde?
Nee, dit is niet mogelijk.

24. Mag je met een en/of rekening beiden lid worden van de bank?
Ja, met een en/of rekening mag je beiden lid worden van de bank.

25. Kunnen mensen nu lid worden van Rabobank Oosterschelde, zodat ze ook mee kunnen stemmen?
Mensen kunnen onder bepaalde voorwaarden op ieder gewenst moment lid worden van Rabobank Oosterschelde (ze moeten o.a. klant zijn bij Rabobank Oosterschelde). Wanneer men vóór 1 februari 2018 lid is van Rabobank Oosterschelde dan mag men meestemmen tijdens Rabobank Clubkas Campagne van 2018.

26. Hoe kun je lid worden van Rabobank Oosterschelde?
Mensen kunnen het lidmaatschap aanvragen via de site. U kunt echter ook binnenlopen bij één van onze kantoren. Daar wordt het lidmaatschap dan ter plekke voor u geregeld.

27. Als iemand lid is van een andere Rabobank, mag die persoon dan ook lid worden van Rabobank Oosterschelde?
Nee, je mag maar van één lokale Rabobank lid zijn.

28. Hoe kunnen mensen weten of ze lid zijn van Rabobank Oosterschelde?
Klanten van Rabobank Oosterschelde kunnen in Internetbankieren, onder ‘Mijn gegevens’ zien of ze lid zijn van Rabobank Oosterschelde.

29. Is het de bedoeling dat de verenigingen leden gaan werven voor Rabobank Oosterschelde?
Nee, dit is niet de bedoeling. Indien mensen lid willen worden van de bank, kunnen zij zich inschrijven als lid.

30. Hoe kunnen clubs weten wie lid is van Rabobank Oosterschelde? Komt er bijvoorbeeld een lijst op de site?
Nee, er komt geen ledenlijst op onze site te staan. Deze gegevens zijn privacygevoelig.

Stemmen

31. Wanneer vindt het stemmen plaats?

Het stemmen vindt plaats van woensdag 4 april tot en met maandag 16 april 2018.

32. Wie mogen er stemmen op de verenigingen?
Alle natuurlijke personen die lid zijn van Rabobank Oosterschelde mogen hun stemmen uitbrengen op de verenigingen en stichtingen.

33. Hoe werkt het stemmen?
Alle leden van Rabobank Oosterschelde worden persoonlijk uitgenodigd om hun stemmen uit te brengen. Ieder lid krijgt vijf stemmen ter beschikking die uitsluitend via internet uitgebracht mogen worden. Dit gaat op een beveiligde manier. Een lid mag maximaal twee stemmen op eenzelfde vereniging of stichting uitbrengen. 

34. Waarom is er gekozen voor vijf stemmen per lid?
Er is gekozen voor vijf stemmen per lid, zodat iemand meerdere verenigingen kan steunen. In een gezinssituatie is het bovendien vaak zo dat kinderen van meerdere verenigingen lid zijn. Zo worden meerdere verenigingen (per lid/gezin) gesteund.

35. Wat is de waarde van een stem?
Deze wordt achteraf bepaald. Rabobank Oosterschelde stelt € 120.000,- beschikbaar voor Rabobank Clubkas Campagne. Het beschikbare bedrag wordt gedeeld door het aantal uitgebrachte stemmen. De vereniging/stichting ontvangt het aantal op de vereniging/stichting uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een stem waard is

36. Wanneer worden de leden van Rabobank Oosterschelde opgeroepen om hun stemmen uit te brengen?
De leden krijgen eind maart een persoonlijke stemcode en oproep om hun stem uit te brengen. De stemperiode loopt van woensdag 4 april tot en met maandag 16 april 2018.

37. Moeten de leden van Rabobank Oosterschelde lid zijn van de vereniging waarop ze stemmen?
Nee, dit is niet nodig. De leden van Rabobank Oosterschelde mogen op alle verenigingen stemmen, die meedoen aan Rabobank Clubkas Campagne.

38. Hoe kan een vereniging stemmen krijgen?
Door de leden van de eigen vereniging op te roepen om bij vader, moeder, opa, oma, broer, zus, oom, tante, neef, nicht, vrienden en kennissen te informeren of ze lid zijn van Rabobank Oosterschelde en te vragen hun vereniging te steunen.

39. Ik ben mijn kaart kwijt met de stemcode om te kunnen stemmen. Wat nu?
Helaas kunnen wij de kaart met de stemcode maar één keer versturen. Het is niet mogelijk om de stemcode opnieuw te verstrekken.

40. Ik heb geen kaart gehad met een stemcode om te kunnen stemmen. Hoe kan dit?
Waarschijnlijk bent u geen lid maar klant, dit kunt u nakijken op uw persoonlijke pagina van internetbankieren.

41. Ik kan de vereniging waarop ik wil stemmen niet vinden. Hoe kan dit?
In de stemmodule kan gezocht worden op naam, maar ook op plaatsnaam. Als de vereniging niet te vinden is, voldoet deze niet aan de voorwaarden van Rabobank Clubkas Campagne.

42. Ik heb al een keer gestemd en ik wil nu de stemmen van iemand anders invoeren. Ik kom alleen niet meer in het inlogscherm?
Als u een keer op 'uitloggen' klikt komt u weer in het inlogscherm en kan er met een nieuwe code gestemd worden.

43. Ik heb geen computer. Kan ik iemand anders laten stemmen?
Ja, dit kan. U kunt de code aan iemand anders geven, die namens u de stemmen uitbrengt. U kunt natuurlijk ook samen met iemand anders stemmen op zijn/haar pc.

44. Ik heb geen computer. Kan ik mijn stemmen op iedere willekeurige computer uitbrengen?
Ja, dit is geen probleem.

45. Ik wil lid worden, zodat ik volgend jaar ook kan stemmen. Hoe doe ik dit?
U kunt lid worden als u klant bent bij Rabobank Oosterschelde en minimaal één dienst afneemt. Meer informatie over het lidmaatschap vindt u op onze website. U kunt natuurlijk ook altijd bij één van onze kantoren binnen lopen. Onze medewerkers helpen u graag.

46. Ik ben klant van Rabobank Oosterschelde. Waarom mag ik niet stemmen?
Alleen leden van Rabobank Oosterschelde mogen stemmen. Als u klant bent, bent u niet ook automatisch lid. Klanten die minimaal één dienst afnemen mogen lid worden. Meer informatie over het lidmaatschap vindt u op onze website. U kunt natuurlijk ook altijd bij één van onze kantoren binnen lopen. Onze medewerkers helpen u graag.

47. Waarom moet je lid zijn om te mogen stemmen?
Rabobank Oosterschelde is een coöperatie met leden. Onze leden hebben een streepje voor. Rabobank Clubkas Campagne is een manier om onze leden rechtstreeks inspraak te geven in een gedeelte van onze winstbestemming.

48. Ik wil helemaal niet meedoen aan Rabobank Clubkas Campagne. Kan dat?
Ja, dat kan. U hoeft dan niet te stemmen.

49. Mijn code werkt niet?
De code bestaat uit een combinatie van cijfers en letters. Let u hierbij op het gebruik van hoofdletters en het onderscheid tussen bijvoorbeeld het cijfer '0' en de hoofdletter 'o' en het cijfer '1' en de hoofdletter 'i'.

50. Ik heb mijn stemmen uitgebracht en al bevestigd. Kan ik nog iets wijzigen?
Zodra u uw stemmen heeft bevestigd, is het niet meer mogelijk om nog wijzigingen aan te brengen. U kunt dan niet meer opnieuw inloggen met de code.

Na het stemmen

51. Wanneer worden de bedragen uitgekeerd?
De bedragen worden eind april  bekendgemaakt. In mei kunnen de begunstigden het bedrag op de rekening verwachten. Het bedrag is inclusief eventuele BTW en de ontvangende stichting/vereniging is zelf verantwoordelijk voor een eventuele belastingafdracht.

52. Is de uitslag van de stemming meerdere jaren geldig?
Nee, ieder jaar wordt er opnieuw gestemd door de leden van Rabobank Oosterschelde. De stemming kan dus ieder jaar anders uitvallen. Bovendien wordt het budget voor Rabobank Clubkas Campagne ieder jaar opnieuw vastgesteld door de directie van Rabobank Oosterschelde.

53. Heeft de bijdrage uit de Rabobank Clubkas Campagne gevolgen voor de gemeentelijke subsidie?
Nee, deze bijdrage heeft geen gevolgen voor de gemeentelijke subsidie.

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven