Sponsoring en Rabofondsen

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en het Rabofonds Den Haag versterkt Rabobank de regio.

Sponsoring

Rabobank Regio Den Haag sponsort lokale activiteiten op het gebied van sport, cultuur en maatschappij.

Sport
De nadruk ligt op hockey en voetbal. Sportclubs en verenigingen van andere sporten kunnen deelnemen aan onze ClubKasCampagne.

Cultuur
We zijn partner van partijen uit de regio die zich richten op (klassieke) muziek, dans en kunst. Hiermee willen we cultuur toegankelijk maken voor een breder publiek.

U kunt hieronder toetsen of uw project in de toekomst in aanmerking komt voor sponsoring.

Wij zoeken op dit moment geen nieuwe sponsorprojecten.

Voor een sponsorbijdrage verwijzen we je naar Rabo ClubSupport.

Criteria Sponsoring

d.d. 01-01-2016

De aanvragen voor sponsoring worden aan de volgende criteria getoetst:

 • De activiteit vindt plaats binnen het werkgebied van de bank. Het werkgebied van Rabobank Regio Den Haag omvat Den Haag, Rijswijk, Voorschoten, Leidschendam-Voorburg, Leidschenveen, Wassenaar, Ypenburg, Zoetermeer en Benthuizen
 • Het project/ activiteiten hebben betrekking op sport of cultuur
 • Indien sport: hockey of voetbal. Alle overige sporten nodigen we van harte uit deel te nemen aan onze ClubKasCampagne
 • Indien cultuur: (klassieke) muziek, dans en museale kunst. Alle overige projecten nodigen we uit deel te nemen aan onze ClubKasCampagne
 • De organisatie of vereniging heeft een bancaire relatie met Rabobank Regio Den Haag
 • Het project/ activiteit levert impact en relevant bereik op voor Rabobank Regio Den Haag
 • Het project mag geen gevaar opleveren voor deelnemers of publiek
 • Het project levert het milieu geen onnodige belasting op
 • Het project heeft geen politieke of religieuze doelstelling
 • De activiteit schaadt de belangen van Rabobank Regio Den Haag niet
 • De activiteit levert een bijdrage aan de doelstellingen (dichtbij, betrokken, toonaangevend) van Rabobank Regio Den Haag  De sponsorbijdrage komt niet ten gunste van één individu
 • De sponsorbijdrage komt niet ten gunste van één individu maar van de lokale gemeenschap
 • De sponsorbijdrage betreft geen prijs voor loterijen en overige (kans)spelen
 • De organisatie die wordt gesponsord moet professioneel en betrouwbaar zijn
 • Samenwerking tussen de Rabobank en de vereniging/stichting staat centraal
 • De Rabobank vraagt nadrukkelijk branche exclusiviteit als sponsor. Dat betekent dat de aanvraag niet wordt gehonoreerd wanneer andere banken, hypotheekverstrekkers of verzekeraars optreden als sponsor van het evenement of van de organisatie
 • Geen permanente, financiële afhankelijkheid van de Rabobank
 • Aanvragen worden tijdig – minimaal drie maanden voorafgaand aan de activiteit - ingediend

Rabofondsen

Rabobank Regio Den Haag richt zich niet alleen op individuele maar ook op gemeenschappelijke belangen. Wij willen samen met onze leden, klanten en andere partners de samenleving versterken. We delen onze kennis, zetten ons netwerk in en leveren ook financieel een bijdrage. We zorgen ervoor dat een deel van onze winst terug gaat naar de omgeving via lokale fondsen en via de landelijk en internationaal werkende Rabobank Foundation.

Wij wijzen bedragen toe vanuit:

 • het Stimuleringsfonds
 • het Innovatiefonds
 • Rabo Clubsupport

Stimuleringsfonds

Vier keer per jaar kan er een aanvraag worden gedaan voor het Stimuleringsfonds. Het fonds wil initiatieven in ons werkgebied aanmoedigen. De stimuleringsfondscommissie, die bestaat uit ledenraadsleden, beoordeelt de binnengekomen aanvragen en wijst de bedragen toe.

Sluitingsdatum AanvragenVergaderdata
1 maart 202117 maart 2021
1 juni 202116 juni 2021
1 september 202115 september 2021
1 december 202115 december 2021

Voorbeelden

 • Holland Dance - DanceAble
 • 50 jaar podiumkunsten in Rijswijk
 • Stichting Duivenvoorde - realisatie van een bezoekerspaviljoen
 • Exploitatie film over de geschiedenis van Scheveningen
 • Ipse de Bruggen - Project 'Ik kom bij je eten'
 • Organisatie Zomerspektakelweek Benthuizen

Criteria Stimuleringsfonds

d.d. 01-01-2016

De aanvragen voor het Stimuleringsfonds worden aan de volgende criteria getoetst:

 • De aanvrager is een rechtspersoon zijn of een rechtspersoon vertegenwoordigen;
 • De aanvraag heeft betrekking op een activiteit of initiatief in het werkgebied van Rabobank Regio Den Haag en is dienstbaar aan inwoners/ondernemers uit het werkgebied van Rabobank Regio Den Haag;
 • Het initiatief/project dient een maatschappelijk, sociaal of cultureel doel, dat aansluit bij de speerpunten van de Rabobank te weten; Leefbaarheid (zorg, wonen, cultuur, sport), Economische vitaliteit, Duurzaamheid of Banking for Food;
 • Het initiatief of project heeft een structureel en duurzaam karakter.
 • De aanvrager is minimaal al een half jaar klant van de Rabobank

Een aanvraag voor een initiatief wordt in elk geval afgewezen wanneer:

 • het initiatief Rabobank Regio Den Haag of de Rabobank Groep kan schaden;
 • mogelijk sprake is van gevaar voor deelnemers of publiek;
 • het belastend is voor het milieu;
 • het politieke of religieuze denkbeelden betreft;
 • sprake is van een conflictgevoelig onderwerp;
 • het een maatschappelijk discutabele organisatie betreft;
 • het gaat om een aanvulling van financieringstekorten of exploitatiekosten, niet projectgebonden;
 • financiering tot de normale taak van andere organen behoort (bijvoorbeeld overheid);
 • sprake is van een commerciële doelstelling van het initiatief/project;
 • het een herhaling betreft van een identieke projectaanvraag; na 3 jaar is een nieuwe aanvraag weer toegestaan;
 • het een feest, herdenking of jubileum betreft, waarbij geen sprake is van een duidelijk maatschappelijk gedragen doel;
 • een project reeds heeft plaatsgevonden;
 • er, inclusief toekenning vanuit het fonds, geen sluitende begroting van het project is;
 • de financiële positie van de aanvragende partij toereikend is door eigen reserves.
 • wanneer de aanvrager een sponsorcontract heeft lopen met Rabobank Regio Den Haag, dan is een bijdrage uit het fonds uitgesloten.

De aanvraag

 • De aanvraag is compleet en wordt aangeleverd met de benodigde bijlagen.
 • De aanvrager van het project informeert de commissie tussentijds over de voortgang. Na realisatie, doch maximaal binnen 2 jaar, wordt een evaluatie ingediend die voldoet aan de richtlijnen van de commissie.
 • De resultaten worden SMART geformuleerd en hebben betrekking op klant, bank en samenleving.
 • Tegen een afwijzing kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Innovatiefonds

Het Innovatiefonds richt zich op grote(re)en innovatieve projecten, die gericht zijn op het aanpakken van maatschappelijk problemen. De projecten hebben invloed op de lokale samenleving. Naast een bijdrage in geld heeft onze bank daarbij vaak ook een dienstverlenende, verbindende of andere actieve rol. De innovatiefondscommissie beoordeelt de aanvragen en wijst de bedragen toe.

Sluitingsdatum AanvragenVergaderdata
1 maart 202117 maart 2021
1 juni 202116 juni 2021
1 september 202115 september 2021
1 december 202115 december 2021

Voorbeelden

 • Stichting Scheveningse Vis - promoten van het eten van vis
 • Jatiz - talentontwikkeling van probleemjongeren in de regio Haaglanden
 • Culturele Business Case
 • Sophia Revalidati - SmartLab

Criteria Innovatiefonds

d.d. 01-01-2016

Voor het Innovatiefonds komen projecten in aanmerking die:

 • streven naar een nalatenschap, waarmee continuïteit wordt gewaarborgd;
 • worden gerealiseerd in en primair ten goede komen aan mensen binnen het werkgebied van de Rabobank Regio Den Haag. Secundair kunnen ook mensen en/of organisaties buiten het werkgebied profijt hebben van de projecten;
 • streven er naar om binnen twee jaar na toekenning te zijn gerealiseerd en daarna zelfredzaam te zijn;
 • bij voorkeur starten binnen een half jaar na toekenning;
 • tot stand komen in samenwerking met lokale partijen. In deze samenwerking wordt gestreefd naar synergie en benadering vanuit nieuwe invalshoeken en vernieuwende en creatieve ideeën. Meerdere partijen (o.a. overheid, maatschappelijke organisaties en/of bedrijfsleven) zijn of worden bij het project betrokken.

Een project wordt uitgesloten wanneer:

 • deze het belang van Rabobank Regio Den Haag of de Rabobank Groep kan schaden;
 • deze gevaar oplevert voor deelnemers of publiek;
 • deze belastend is voor het milieu;
 • deze politieke of religieus doel dient;
 • deze een conflictgevoelig onderwerp betreft;
 • deze een maatschappelijk discutabele organisatie betreft;
 • deze een aanvulling is van financieringstekorten, exploitatiekosten, niet projectgebonden salariskosten, kosten van levensonderhoud en kosten verbonden aan de overige activiteiten van de aanvrager;
 • deze tot de normale financieringstaak van andere organen behoort

De aanvraag

 • De aanvraag is compleet en wordt aangeleverd met de benodigde bijlagen.
 • De aanvrager van het project informeert de commissie tussentijds over de voortgang. Na realisatie wordt een evaluatie ingediend, zowel over de die voldoet aan de richtlijnen van de commissie. Hierin zijn in elk geval de resultaten en de financiële verantwoording opgenomen.
 • De resultaten worden SMART geformuleerd en hebben betrekking op klant, bank en samenleving.
 • Tegen een afwijzing kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.
 • De ontvanger dient een bestedingscontrole door de bank toe te staan.
 • Voor alles waar in het reglement niet in is voorzien is de commissie Innovatiefonds bindend.

Rabo ClubSupport

Als coöperatieve bank investeren we in clubs en verenigingen. Voorgaande jaren met de Clubkas Campagne. Vanaf dit jaar met Rabo ClubSupport. Verenigingen en stichtingen kiezen een mooi doel, en voeren campagne om zo veel mogelijk stemmen van leden van onze bank te winnen. En dat is belangrijk, want elke stem is geld waard.

Resultaten 2019

Service & contact

Klantenservice

Heb je een vraag? Vind het antwoord op onze online klantenservice.

Geen antwoord gevonden? Chat onderaan de pagina met onze virtuele assistent.

Particulieren

Bedrijven

Ma-vr: 8.00-18.00 uur
Za: 9.00-17.30 uur


Service & contact

Klantenservice

Heb je een vraag? Vind het antwoord op onze online klantenservice.

Geen antwoord gevonden? Chat onderaan de pagina met onze virtuele assistent.

Bellen

Particulieren

Bedrijven

Ma-vr: 8.00-18.00 uur
Za: 9.00-17.30 uur