Vacature voorzitter Raad van Commissarissen Rabobank Rijn en Veenstromen

Voorzitter RvC

De Rabobank is een coöperatieve bank die vanuit het belang van de klant handelt. Klanten kunnen lid worden van de bank en vanuit die rol invloed en zeggenschap uitoefenen op het reilen en zeilen van de bank. Het besturingsmodel van de lokale Rabobank kent drie organen: de ledenraad, de raad van commissarissen (RvC) en de directie. De ledenraadsleden worden gekozen door de leden van de lokale Rabobank. De RvC wordt benoemd door de ledenraad. De directie wordt benoemd door de RvC. Op landelijk niveau vertegenwoordigt de voorzitter van de RvC de belangen van de klanten, de leden en de lokale Rabobank in de Algemene Ledenraad (ALR) en in de kring Midden-Nederland. In deze organen zal de voorzitter RvC actief meedenken, analyseren en meebeslissen over zaken die op de ALR aan de orde komen, zoals bijvoorbeeld de strategie van de Rabobank.

Rabobank Rijn en Veenstromen

Het werkgebied van de afdeling Rijn en Veenstromen ligt in het Veenweidegebied, met als grootste woonkernen Bodegraven, Mijdrecht, Kockengen en Woerden. De bank heeft klanten in onder meer handel, bouw, industrie, commercieel vastgoed en melkveehouderij en natuurlijk de particuliere klanten. De bank acteert vanuit het motto “We doen het anders, we doen het beter” naar haar klanten en daarmee op het bankbedrijf.

Over Rabobank Rijn en Veenstromen

Raad van Commissarissen

Viertal rollen

De RvC heeft vier rollen, te weten: toezichthouder, werkgever, verbinder en adviseur. De RvC heeft een coöperatief hart en ziet erop toe dat de Rabobank handelt vanuit het belang van de klant. De RvC houdt toezicht op de adequate uitvoering van taken door de directievoorzitter. De RvC keurt een aantal belangrijke beleidsbe­slissingen goed en ziet er op toe dat de directievoorzitter bij belangrijke beleidsvoornemens de leden consulteert en adviezen van de leden in de beleidsvaststelling betrekt.

Betrokken partijen

Betrokken partijen zijn klanten, leden, ledenraad, medewerkers, de lokale gemeenschap en de overige onderdelen van de Rabobank. De RvC dient daarbij in woord en daad het belang van de betrokken partijen binnen de Rabobank in brede zin. Dit betekent bijvoorbeeld dat de lokale commissaris ambassadeur is richting de lokale ondernemers en samenleving.

Kerntaken

Eén van de kerntaken van de RvC is het toezicht houden op het beleid van de lokale bank door de directievoorzitter, waaronder de naleving van de wet- en regelgeving en de mate waarin de directievoorzitter het lange termijnbelang van de klant en de lokale maatschappelijke oriëntatie voor ogen houdt. Een andere belangrijke kerntaak is het uitoefenen van de werkgeversrol voor de directievoorzitter.

De RvC verbindt de leden van de afdeling en de samenleving met de bank en het collectief van Rabobank. Als netwerker/verbinder maakt hij of zij onderdeel uit van 'community banking'. De RvC adviseert de directievoorzitter en biedt ondersteuning bij het onderhouden van contacten op maatschappelijk gebied en houdt toezicht op de lokale compliance. De RvC onderschrijft de coöperatie als relevante organisatiefilosofie en -vorm voor de Rabobank en bewaakt de invulling van de coöperatieve doel­stelling van de bank, met specifieke aandacht voor het ledenbeleid en de invloed van leden op het beleidsproces.

Samenstelling

De samenstelling van de RvC vraagt om een goede balans en voldoende complementariteit. De raad beschikt als collectief over ervaring op het gebied van coöpera­tie, commercie, financiën, audit/control, legal en human resource manage­ment. Ook beschikt het collectief over kennis van en ervaring met vakgebieden en sectoren die relevant zijn voor het werkgebied. Wij zijn op zoek naar een voorzitter die de bovenstaande ervaring en kennis in zich heeft.

Voorzitter Raad van Commissarissen

De voorzittersfunctie past jou omdat je een goede sparringpartner bent van de directievoorzitter en goed contact onderhoudt met diverse stakeholders, ledenraadsleden, andere lokale banken en organen binnen de Rabobank.

Het vertegenwoordigen van de belangen van klanten, leden en de lokale bank binnen de ALR en kring Midden-Nederland past jou in de rol als voorzitter. Daarbij hoort het nadenken over de strategie van de Rabobank, het organiseren van een jaarlijkse zelfevaluatie met de RvC, het zorgdragen voor transparantie en verantwoording over het functioneren.

Als voorzitter leid je de vergaderingen van de RvC, stel je in overleg de agenda, verslaglegging en actiepunten op en waarborg je deze. Jij zorgt voor een goed samenspel binnen het gezelschap, de directievoorzitter en de ledenraadsleden.

Een voorzitter is onafhankelijk en heeft een positief-kritische en pro actieve grondhouding als toezichthouder. Hij/zij kijkt op hoofdlijnen en vanuit een breed perspectief naar zaken die van belang zijn om een evenwichtige afweging van de diverse belangen te maken. Je bent goed bekend met en actief betrokken bij de lokale gemeenschap en hebt zicht op de lokale ontwikkelingen. Je hebt affiniteit met bancair ondernemerschap en digitalisering, zonder zelf op de stoel van de directievoorzitter te gaan zitten.

Je beschikt in ieder geval over de competenties klantfocus, omgevingsgerichtheid, oordeelsvorming, besluitvaardigheid, organisatie-sensitiviteit, onafhankelijkheid en samenwerken en bent niet angstig om te falen of een afwijkende mening te hebben.

In de rol van voorzitter ben je bereid en in staat voldoende tijd voor de functie uit te trekken, heb je minimaal een HBO denk- en werkniveau en ben je lid van de Rabobank of bereid lid te worden. In de rol van voorzitter investeer je regelmatig in de eigen professionalisering en zal je na de eerste benoeming het introductieprogramma voor commissarissen volgen. Verder ben je woonachtig in het werkgebied.

Extra vereisten

Je bent in staat de samenhang tussen de diverse beleidsaspecten te zien, van lokaal tot internationaal, en handelt daarnaar. Je bezit uitstekende communicatieve vaardigheden en bent een gezaghebbend persoon binnen en buiten de bank. Je vertolkt als persoon of brengt actief pluriformiteit en diversiteit in, zowel in de ledenraad als in de ALR en kring Midden-Nederland. Je hebt leidinggevende ervaring en beschikt over levenservaring en –wijsheid met veel gevoel voor intermenselijke relaties. De procedure loopt tot september 2020. Vanaf eind augustus worden de gesprekken ingepland. Het eerste gesprek is op woensdag 9 september met de leden van de selectiecommissie, het tweede gesprek dat mogelijk volgt is met de selectiecommissie en de directievoorzitter op vrijdag 18 september. Solliciteren kan tot maandag 31 augustus 2020 via de onderstaande button waarmee het sollicitatieformulier ingevuld wordt met de benodigde documentatie zoals een actueel CV en een motivatie. Voor aanvullende informatie over de functie is het mogelijk om in contact te komen met Francois Carstens, de huidige voorzitter RvC. Dit kan door contact op te nemen via de onderstaande contactgegevens. Voor procedurele vragen kan er contact worden opgenomen met de selectiecommissie. Bel ons (0348) 42 70 00 of mail naar communicatie.rv@rabobank.nl. De Rabobank voert een actief diversiteitsbeleid, daarom wordt bij een passende geschiktheid de voorkeur gegeven aan vrouwelijke kandidaten, kandidaten met een diverse culturele afkomst en/of kandidaten met een meer arbeidsbeperking.

Solliciteren

Woerden, 14-7-2020

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn