Prinsjesdag 2018

Het gaat goed met de Nederlandse economie. Wat de coalitie vorig jaar al aankondigde in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’, wordt nu concreet gemaakt in de Miljoenennota 2019. 

Rabobank voorziet volgend jaar een economische groei van 2,3%, maar de koopkracht zal met ‘slechts’ 1,5% stijgen, door de btw-verhoging, hogere zorgpremies en een nog steeds matige loonontwikkeling.

Lees wat de maatregelen voor u persoonlijk betekenen, nu en op de lange termijn.

Wonen

Wat verandert er in 2019 voor mensen met een eigen woning?

Maximale hypotheekrenteaftrek versneld afgebouwd

Het maximale percentage voor hypotheekrenteaftrek neemt sinds 2014 met 0,5%-punt per jaar af. Op 1 januari 2019 gaat dit percentage van 49,5% naar 49%. In het laatste regeerakkoord is afgesproken om het maximale percentage voor hypotheekrenteaftrek versneld af te bouwen. In het nieuwe voorstel wordt vanaf 2020 versneld afgebouwd met 3% per jaar (2,95%-punt voor 2023). Hierdoor wordt de maximale renteaftrek in 2023 37,05%. 

Dit kan invloed hebben op de betaalbaarheid van uw hypotheek in de toekomst. Dit geldt voor de aftrekbare kosten voor de eigen woning, zoals (hypotheek)rente en rente van schulden aangegaan voor de afkoop van de rechten van erfpacht, opstal en beklemming.

Wijziging eigenwoningforfait

Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van uw woning. Dit bedrag moet u bij uw inkomen optellen voor uw eigen woning. Hierover betaalt u belasting. De percentages voor het eigenwoningforfait worden aangepast en komen er als volgt uit te zien:

WOZ- waarde 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Tot € 12.500 0% 0% 0% 0% 0% 0%
€ 12.500 - € 25.000 0,25% 0,25% 0,20% 0,20% 0,20% 0,15%
€ 25.000 - € 50.000 0,40% 0,35% 0,35% 0,30% 0,30% 0,25%
€ 50.000 - € 75.000 0,55% 0,50% 0,45% 0,40% 0,40% 0,35%
€ 75.000 - € 1.060.000* 0,70% 0,65% 0,60% 0,50% 0,50% 0,45%
Meer dan € 1.060.000 2,35% 2,35% 2,35% 2,35% 2,35% 2,35%

* Het bedrag van € 1.060.000 wordt nog geïndexeerd.

Voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 12.500 en € 1.060.000 wordt het percentage verlaagd en daalt het eigenwoningforfait waarover u belasting moet betalen. Bedraagt de WOZ-waarde meer dan € 1.060.000, dan blijft het percentage van 2,35% ongewijzigd.

Wet Hillen

De aftrek Hillen is van toepassing als het eigenwoningforfait hoger is dan de aftrekbare kosten voor de eigen woning. De aftrek was even groot als het (positieve) verschil tussen beide. Per saldo dus geen belastbare inkomsten uit eigenwoning. Vanaf 2019 wordt deze aftrek in 30 jaren in stappen van 3 1/3%-punt afgebouwd tot nihil.

Stel dat het eigenwoningforfait € 3.000 is en de aftrekbare kosten € 2.000. De aftrek Hillen is dan in 2019: 96 2/3 % (= 100 -/- 3 1/3%) van (€ 3.000 -/- € 2.000) = € 966,67. Als belastbare inkomsten uit eigen woning resteert dan: € 3.000 -/- € 2.000 -/- € 966,67 = € 33,33. Hierover moet inkomstenbelasting in box 1 worden betaald.

Zorg

In het kort: het eigen risico blijft gelijk, de premie stijgt en ook de zorgtoeslag stijgt.

Eigen risico

In 2019 blijft het verplicht eigen risico € 385. Dit betekent dat voor zorg uit het basispakket u de eerste € 385 zelf betaalt.

Premie

Het kabinet verwacht dat de zorgpremie in 2019 met € 10 per maand stijgt. Uiterlijk 12 november maken de zorgverzekeraars de nieuwe premies bekend.

Benieuwd naar de nieuwe premies van de Interpolis Zorgverzekeringen?

Meld u aan voor de Premie Alert. Dan ontvangt u bericht zodra de premies bekend zijn.

Zorgtoeslag

De zorgtoeslag wordt verhoogd. Daarom zullen de meeste huishoudens die daar recht op hebben, niets merken van de stijging van de premie. Huishoudens die geen recht hebben op zorgtoeslag merken de hogere premie wel.

Lees meer over veranderingen in de zorgverzekering

Vermogen

In 2019 betaalt u belasting over uw spaar- en beleggingstegoed boven € 30.360. De Belastingdienst rekent hiervoor met een fictief rendement. De belastingdruk verschilt per schijf. Het fictieve rendement gaat omlaag tot een vermogen van € 102.010. Boven dit bedrag gaat het fictieve rendement omhoog.

Fictief rendement

In onderstaand overzicht ziet u hoe het fictief rendement is opgebouwd in 2018.


Box 3 vermogen* Heffingsvrij vermogen Rendement sparen 0,36% Rendement beleggen 5,38% Rendement per schijf (afgerond) Tarief Belasting
druk
1 € 0 - € 100.800 -/-
€ 30.000
67% 33% 2,017% 30% 0,61%
2 > € 100.800 - € 1.008.000 21% 79% 4,326% 30% 1,30%
3 > € 1.008.000 0% 100% 5,38% 30% 1,61

Voor 2019 ziet dit er als volgt uit:


Box 3 vermogen Heffingsvrij vermogen Rendement sparen 0,13% Rendement beleggen 5,6% Rendement per schijf (afgerond) Tarief Belasting
druk
1 € 0 - € 102.010 -/-
€ 30.360
67% 33% 1,94% 30% 0,58%
2 > € 102.010 - € 1.020.096 21% 79% 4,45% 30% 1,34%
3 > € 1.020.096 0% 100% 5,60% 30% 1,68%

Voorbeeld

Stel, u heeft nu € 120.000 op een spaar- en/of beleggingsrekening staan. De belasting over dit tegoed wordt als volgt berekend:


Spaardeel Beleggingsdeel Belastingdruk Heffing (€) 2019 Heffing (€) 2018
1 67% x (€ 102.010 - € 30.360) =
€ 48.005
33% x (€ 102.010 - € 30.360) =
€ 23.644
0,58% € 415 € 428
2 21% x € 17.990 =
€ 3.777
79% x € 17.990 =
€ 14.212
1,34% € 241 € 249
3 0% x 0 100% x 0 1,68% - -
Totale
heffing


€ 656 € 677

Lees meer over belasting en box 3

Inkomen

Wat betekenen de wijzigingen voor uw inkomen en uw koopkracht?

Tariefschijven inkomstenbelasting: vanaf 2021 naar twee schijven

De hoogste tariefschijf start nu bij een inkomen van € 68.507. Het voorstel is om dit bedrag de gehele kabinetsperiode (tot 2021) gelijk te houden. In het nieuwe stelsel vanaf 2021 is er voor mensen die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt geen sprake meer van vier schijven, maar van twee schijven:

  • een tarief van 37,05% in de eerste schijf voor inkomens tot € 68.507 en;
  • een tarief van 49,5% in de tweede schijf voor inkomens vanaf € 68.507.

Wie de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, krijgt dan te maken met drie schijven.

Aftrekposten

In het Regeerakkoord is aangekondigd om met ingang van 1 januari 2020 het tarief waartegen aftrek van bepaalde kosten mogelijk is, gelijk te trekken met het dan geldende aftrektarief voor de (hypotheek)rente. Het aftrektarief komt in 2023 uit op 37,05%. Dat geldt ook voor persoonsgebonden aftrek en giften.

Verhoging heffingskortingen

De algemene heffingskorting wordt vanaf 2019 verhoogd. Dit leidt tot een uiteindelijke verhoging met € 358 in 2021. Op grond van de huidige fiscale wetgeving geldt voor de arbeidskorting een maximum bedrag. Vanaf een bepaald (verzamel)inkomen wordt de arbeidskorting afgebouwd. Met ingang van 2019 wordt het maximum bedrag verhoogd met € 111 en de afbouw versneld. Deze verhoging betekent dat u er wat netto inkomen betreft op vooruit kunt gaan.

Verhoging lage btw-tarief van 6% naar 9%

Het lage btw-tarief van 6% wordt vanaf 2019 verhoogd naar 9%.

Beperkte koopkrachtstijging in 2019

Het kabinet trekt zoals verwacht de portemonnee om huishoudens volgend jaar mee te laten profiteren van de economische groei. Iedere inkomensgroep gaat er volgend jaar op vooruit, werkenden en gepensioneerden profiteren het meest. De mediane koopkracht neemt toe met 1,5% (bron: CPB). De koopkrachtstijging blijft volgend jaar beperkt door hogere zorgkosten, matige loonontwikkeling en de btw-verhoging.

Bereken uw koopkracht in 2019 met de Koopkrachtberekenaar van het Nibud

Geld opzij zetten voor straks

Gaat u erop vooruit? Mooi! Uit onderzoek van Rabobank, dat is uitgevoerd door het Nibud, blijkt dat de helft van de Nederlanders zich zorgen maakt over hun financiële toekomst. Toch zet slechts twee op de vijf van de ondervraagden geld opzij voor straks. Doe de check om inzicht te krijgen welk bedrag u mogelijk nodig heeft voor later.

Alle wijzigingen onder voorbehoud van goedkeuring door de Tweede Kamer.

Contact

Rabobank