UW Coöperatiefonds

Wat is het UW Coöperatiefonds*?
UW Coöperatiefonds

Een veilige en prettige leefomgeving is goed voor iedereen. Daarom stort Rabobank Utrechtse Waarden e.o. jaarlijks een deel van haar winst in het UW Coöperatiefonds. Vanuit het fonds worden in de eigen, directe leefomgeving van de bank maatschappelijke projecten ondersteund.  Het is bij dergelijke projecten belangrijk dat de aanvraag betrekking heeft op het stimuleren, ontwikkelen, activeren of ondersteunen van duurzame, vernieuwende lokale maatschappelijke activiteiten. Initiatieven voor jongeren krijgen hierbij speciale aandacht. Ondersteuning kan plaatsvinden in de vorm van een financiële bijdrage, maar ook in combinatie met het beschikbaar stellen van onze middelen, onze kennis, ons netwerk of de inzet van onze medewerkers.

Fondsvorming

Rabobank Utrechtse Waarden e.o. schenkt jaarlijks een percentage van haar nettowinst aan het Coöperatiefonds. Het aan het fonds toegekende bedrag wordt verdeeld ten behoeve van projecten in de gemeenten IJsselstein, Lopik, Schoonhoven, Montfoort, Oudewater en Linschoten.

Organisatie

De commissie Coöperatiefonds, bestaande uit leden van de Ledenraad, toetst alle binnengekomen projectaanvragen aan de vastgestelde criteria. Leden bepalen dus welke projecten of initiatieven financiële steun krijgen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over UW Coöperatiefonds?

UW Coöperatiefonds 2014

Projecten indienen

Leden en klanten van de bank kunnen projecten bij de bank voordragen voor een bijdrage uit het fonds. Aanvragen kunnen vier maal per jaar ingediend worden. Om iedere aanvrager gelijke kansen te geven hanteert de bank vaste inzendtermijnen. De aanvraag kan via het hiervoor bestemde aanvraagformulier ingediend worden.  Aanvragers ontvangen altijd een ontvangstbevestiging.

Na de sluiting van de inzendtermijn behandelt de commissie Coöperatiefonds de aanvragen.  Aanvragers ontvangen daarna bericht of hun aanvraag al dan niet in behandeling is genomen. Afwijzingen zijn in alle gevallen voorzien van een motivatie.

Inzendtermijnen 2014

Projecten indienen*
1ste kwartaal t/m 10/01
2e kwartaal t/m 11/04
3e kwartaalt/m 27/06
4e kwartaalt/m 03/10

* Projecten die buiten de inzendtermijn zijn ingediend schuiven automatisch door naar de eerstvolgende periode.

UW Coöperatiefonds 2014

Voorwaarden

Voorwaarden

Aanvragen voor projecten worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

 1. De aanvragende organisatie bankiert bij en is lid van Rabobank Utrechtse Waarden en Omstreken.
 2. De aanvrager is een stichting, instelling of vereniging. Individuen komen niet voor een bijdrage in aanmerking.
 3. De aanvragende organisatie heeft zelf, aantoonbare, inspanning geleverd om (een deel van) het gevraagde bedrag bijeen te brengen.
 4. Een organisatie kan in principe éénmaal per twee jaar een aanvraag indienen; de aanvraag kan echter wel een meerjarig karakter hebben (maximaal 3 jaar)
 5. Indien de aanvragende organisatie op enigerlei wijze de publiciteit opzoekt voor een project dat (deels) met ondersteuning van het UW Coöperatiefonds is gerealiseerd, dient, in het geval van vermelding van de naam van de bank of het fonds, te allen tijde vooraf contact met de bank opgenomen te worden.
 6. De aanvraag heeft betrekking op het stimuleren, ontwikkelen, activeren en/of ondersteunen van duurzame, vernieuwende, lokale  maatschappelijke activiteiten met een uitstraling binnen het werkgebied van de bank. Initiatieven voor jongeren  krijgen hierbij speciale aandacht.
 7. De aanvraag betreft een project in de gemeenten IJsselstein, Lopik, Schoonhoven, Montfoort, Oudewater of Linschoten.
 8. Het project waarvoor de aanvraag gedaan wordt moet binnen één jaar gestart zijn. Verzoeken die nog in de ideeënfase zitten, vallen buiten het fonds.
 9. Elke aanvraag dient  door middel van het aanvraagformulier (beschikbaar op de internetsite van de bank) te worden ingediend en wordt afzonderlijk beoordeeld. Daarnaast dient de aanvraag onder andere voorzien te zijn van een solide begroting. Een eerdere toewijzing aan een gelijksoortig project kan nimmer maatstaf zijn voor een positief advies van de commissie.
 10. De aanvraag wordt ingediend tijdens de vaste inzendtermijnen (vier maal per jaar).
 11. Rabobank Utrechtse Waarden e.o. is de enige financiële dienstverlener die het project ondersteunt.
 12. Het UW Coöperatiefonds keert pas uit als zeker is dat het totale project echt wordt gerealiseerd. Uitkering is mogelijk tot twee jaar na toezegging van de bijdrage. Hierna moet de aanvrager een nieuw verzoek indienen.
 13. Voor alles waarin in het reglement niet wordt voorzien, wordt het advies van de Commissie UW Coöperatiefonds voorgelegd aan de directie, die de uiteindelijke beslissing zullen nemen.
 14. Niet in aanmerking komen:
 • Aanvragen die redelijkerwijs thuishoren in de jaarbegroting of die de exploitatietekorten van de aanvragende organisatie dekken.
 • Aanvragen voor salarisvergoedingen/onkostenvergoedingen van bestuursleden van verenigingen of stichtingen.
 • Aanvragen voor bijdragen in de kosten van (jubileum)feesten of (studie)reizen. Wel kunnen verenigingen en stichtingen een aanvraag doen voor een éénmalige donatie voor nieuwe activiteiten(evenementen); deze bijdrage moet gezien worden als een aanmoedigingsbijdrage. 
 • Aanvragen die betrekking hebben op het uitdragen van politieke of religieuze standpunten
 • Aanvragen die betrekking hebben op een (primaire) overheidstaak, zoals basiszorg of veiligheid.
 • Commerciële- of winstgerichte aanvragen

Meer weten?

Wilt u meer weten over UW Coöperatiefonds?