Privacy en cookies

Privacy statement

De Rabobank Groep verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door de Rabobank en onze groepsonderdelen in Nederland.

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze wet heeft als doel om de privacy van burgers te verbeteren. Als Rabobank zijn wij blij met deze ontwikkeling, omdat we veel waarde hechten aan uw privacy. De huidige digitale tijd maakt ook dat er nieuwe afspraken en regels nodig zijn. Als gevolg van de nieuwe wet wijzigt binnenkort ons privacy statement. Zodra dit beschikbaar is informeren wij u daarover via een persoonlijk bericht.

Van wie verwerkt de Rabobank persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn dus bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

 • Klanten en hun vertegenwoordigers.
 • Mensen die interesse tonen in onze producten en diensten.
 • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Let op

Als uw bedrijf of organisatie persoonsgegevens van medewerkers aan ons doorgeeft, bent u verplicht om uw medewerkers hierover te informeren. U kunt dit privacy statement aan hen geven. Uw medewerkers kunnen dan zien hoe wij met hun persoonsgegevens omgaan.

Om uw en onze belangen te beschermen kunnen wij persoonsgegevens verwerken van derden. Dit doen wij bijvoorbeeld in het kader van fraudebestrijding.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens

Alle onderdelen van de Rabobank Groep verwerken persoonsgegevens. De Rabobank Groep bestaat uit de Rabobank, lokale Rabobanken en verschillende dochterondernemingen. Waar wij in dit privacy statement spreken over de Rabobank, bedoelen wij de Rabobank Groep.

De belangrijkste onderdelen van de Rabobank in Nederland zijn:

 • Coöperatieve Rabobank U.A.
 • Rabohypotheekbank N.V.
 • Rabo Groen Bank B.V.
 • Rabo Financieringsmaatschappij B.V.
 • Rabo Herverzekeringsmaatschappij N.V.
 • Rabo Vastgoedgroep (waaronder Rabo Bouwfonds Holding N.V., Bouwfonds Investment Management B.V., Bouwfonds Property Development B.V. en Rabo Eigen Steen Holding B.V.)
 • De Lage Landen International B.V.
 • Obvion N.V.
 • Orbay B.V.

Wilt u weten welk onderdeel van de Rabobank verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met het onderdeel van de Rabobank waar u zaken mee doet. Bijvoorbeeld uw eigen Rabobank.

Waarvoor verwerkt de Rabobank persoonsgegevens?

a. Om een relatie met u te kunnen aangaan

Als u klant bij ons wilt worden of wanneer u een nieuw product of een nieuwe dienst wilt afnemen, hebben wij persoonsgegevens nodig. Zo moeten wij bijvoorbeeld een onderzoek doen om te beoordelen of wij u als klant kunnen accepteren, of dat wij u een krediet kunnen verstrekken. Hiervoor kunnen wij ook gegevens over u gebruiken die wij van anderen krijgen. Bijvoorbeeld van het Bureau Krediet Registratie (BKR). De gegevens die wij van u ontvangen en over u hebben vastgelegd kunnen wij ook gebruiken om analyses te maken om te beoordelen of u in aanmerking komt voor een bepaald product. Ook mogen wij bij het aangaan van een relatie een kopie van uw identiteitsbewijs maken.

b. Om de relatie met u te onderhouden en opdrachten uit te voeren

Als u klant bij ons bent, willen wij u goed van dienst zijn. Hiervoor verwerken wij persoonsgegevens. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden. Wij leggen ook opnamen vast, bijvoorbeeld van telefoongesprekken, camera’s en chatsessies. Dit doen wij onder meer voor criminaliteitsbestrijding en kwaliteitsbewaking of in het kader van bewijsvoering. Ook hebben wij uw naam nodig om uw betalingen te kunnen doen. Wij kunnen uw naam dan ook aan anderen doorgeven. Bijvoorbeeld In het kader van het betalingsverkeer.

c. Om uw en onze belangen te beschermen

Om uw en onze belangen en die van de financiële sector te beschermen kunnen wij persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld om fraude tegen te gaan of te onderzoeken. Voor dit doel kunnen wij de incidentenregisters en waarschuwingssystemen van de financiële sector raadplegen en hier persoonsgegevens in vastleggen. Ook kunnen wij voor dit doel openbare bronnen raadplegen zoals openbare registers, kranten en het internet. Wij kunnen – ter bestrijding van cybercrime zoals botnets – gegevens van u doorgeven aan derde partijen die zich bezig houden met de bestrijding van cybercrime. Wij doen dat alleen als wij met deze partijen afspraken hebben gemaakt over het zorgvuldige gebruik van uw gegevens.

d. Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten

Om u goed van dienst te blijven zijn, werken wij voortdurend aan de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten. In sommige gevallen verwerken wij hiervoor persoonsgegevens. Bijvoorbeeld als u een vraag stelt over een product.

e. Voor promotie- en marketingdoeleinden

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om u te informeren over een nieuw product dat mogelijk interessant voor u is. Of om beter op uw wensen te kunnen inspelen. Wilt u niet benaderd worden voor commerciële doeleinden? Dan kunt u dit aangeven bij het onderdeel van de Rabobank waar u zaken mee doet. Wij kunnen uw gebruik van onze website koppelen aan de informatie die bij ons over u bekend is om onze dienstverlening te verbeteren en om voor u relevante advertenties te tonen. Wij kunnen de gegevens die wij van u hebben vastgelegd ook gebruiken om analyses uit te voeren. Met behulp van deze analyses kunnen wij de dienstverlening aan u verbeteren. We kunnen de analyses ook gebruiken om inzicht te geven aan onze klanten ten behoeve van benchmarkonderzoek.

f. Om overeenkomsten met leveranciers en zakelijke klanten aan te gaan en uit te voeren

Als u voor uw werk contact heeft met de Rabobank kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld om vast te kunnen stellen of u uw bedrijf mag vertegenwoordigen. Of om u toegang te kunnen geven tot onze kantoren.

g. Om wettelijke verplichtingen na te komen

Wij moeten op basis van bepaalde (internationale) wet- en regelgeving gegevens over u verzamelen. Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) moeten wij bijvoorbeeld een (nader) onderzoek instellen als u een bepaald vermogen heeft of als er een ongebruikelijke transactie met uw rekening gedaan wordt. Ook moeten wij op basis van de WWFT vaststellen wie de uiteindelijke eigenaar (UBO) van een bedrijf is waar wij een relatie mee hebben. 

Wet- en regelgeving kan ons er ook toe verplichten om (geanalyseerde) gegevens over u aan een overheidsinstelling, een belastingautoriteit of aan een toezichthouder binnen of buiten Nederland door te geven. Bijvoorbeeld aan de Belastingdienst, de Autoriteit Financiële Markten of De Nederlandsche Bank. Daarnaast moeten wij op basis van onze zorgplicht persoonsgegevens verwerken als daar aanleiding toe is.

h.Voor onze bedrijfsvoering

Als financiële dienstverlener vinden wij het belangrijk en is het noodzakelijk dat wij een goed overzicht hebben van onze klantrelaties. Daar hoort ook bij dat wij weten of u samenwerkt met andere partijen die een risico kunnen opleveren. Om dit overzicht te krijgen en vervolgens maatregelen te kunnen nemen, verwerken wij persoonsgegevens. Bijvoorbeeld om te bepalen welk risico wij lopen bij een krediet en of wij daarvoor een verzekering willen afsluiten.

i. Voor archiefdoeleinden

Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de bovengenoemde doeleinden. Als wij de gegevens niet bewaren voor die doeleinden kunnen wij de gegevens toch nog bewaren voor archiefdoeleinden. Dat wil zeggen dat de gegevens alleen nog maar bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt.

Verwerkt de Rabobank ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens. Bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Gegevens over uw gezondheid

Om onze rol als bemiddelaar voor verzekeringen goed te kunnen vervullen, verwerken wij soms gegevens over uw gezondheid. Bijvoorbeeld als u een arbeidsongeschiktheidsverzekering wilt afsluiten.

Strafrechtelijke gegevens

De Rabobank neemt deel aan de incidentenregisters en waarschuwingssystemen van de financiële sector en kan hiervoor strafrechtelijke gegevens verwerken. Het doel van een incidentenregister of waarschuwingssysteem is om de belangen van financiële instellingen en hun klanten te beschermen. Bijvoorbeeld door fraude op te sporen.

Overige bijzondere persoonsgegevens

Verder verwerken wij alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met uw toestemming of als u ons dat vraagt. Vraagt u ons om bijzondere persoonsgegevens over u vast te leggen of maakt u deze gegevens zelf openbaar? Dan verwerken wij deze gegevens alleen als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

Hoe gaat de Rabobank met mijn persoonsgegevens om?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Binnen de Rabobank kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Uitwisseling van persoonsgegevens binnen de Rabobank

Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauw verwantschap bestaat. Wanneer u bijvoorbeeld een hypotheek bij ons afsluit, kan dit worden doorgeven aan de verzekeringsafdeling om te kijken of dit gevolgen heeft voor uw verzekeringsportefeuille. Tussen de afname van dit nieuwe product en het onderhoud van de verzekeringsportefeuille bestaat namelijk een nauwe samenhang. Uw persoonsgegevens kunnen ook tussen de onderdelen van de Rabobank worden uitgewisseld. Maar alleen wanneer dit verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Gegevens waarmee uw identiteit is vastgesteld kunnen bijvoorbeeld ook gebruikt worden door een andere Rabobank waarmee u zaken wilt gaan doen. Als wij optreden als tussenpersoon moeten wij persoonsgegevens uitwisselen. Bijvoorbeeld met een verzekeraar waarbij u via ons een verzekering heeft afgesloten.

Uitwisseling aan derden

Soms schakelen wij derden in die in onze opdracht persoonsgegevens bewerken. Bijvoorbeeld een drukkerij die voor ons een klantmailing verzorgt en naam en adresgegevens op enveloppen drukt. Wij kunnen alleen derden inschakelen als dit past bij het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt. Bijvoorbeeld voor promotie- en marketingdoeleinden. Daarnaast kan deze derde alleen onze opdracht krijgen als hij aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen heeft genomen en geheimhouding garandeert. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden uitgewisseld met derden die wij inschakelen bij onze bedrijfsvoering of de uitvoering van onze diensten. Dit kan, onder meer in het kader van het betalingsverkeer, doorgifte meebrengen aan derden in landen die niet hetzelfde beschermingsniveau van persoonsgegevens kennen als Nederland. Uw persoonsgegevens kunnen zowel tijdens als na de verwerking voorwerp zijn van onderzoek door bevoegde nationale autoriteiten van de landen waar dergelijke gegevens zich vanwege het verwerkingsproces bevinden. Uw persoonsgegevens worden niet verkocht of verhuurd.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens

Bij de verwerking van persoonsgegevens in Nederland is de Rabobank onder meer gebonden aan:

 • De Wet bescherming persoonsgegevens.
 • De Gedragscode verwerking persoonsgegevens financiële instellingen. 
 • Het Protocol incidenten waarschuwingssysteem financiële instellingen.
 • De Telecommunicatiewet.

De Gedragscode verwerking persoonsgegevens financiële instellingen en het Protocol incidenten waarschuwingssysteem financiële instellingen zijn goedgekeurd door het College Bescherming Persoonsgegevens. Waar nodig is de verwerking van persoonsgegevens door de verschillende onderdelen van de Rabobank aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Kan ik zien welke persoonsgegevens de Rabobank van mij verwerkt?

Ja, u kunt een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die over u zijn verwerkt bij het onderdeel van de Rabobank waar u zaken mee doet. Bijvoorbeeld uw eigen Rabobank.

Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of vindt u het niet nodig dat zij zijn verwerkt? Dan kunt u een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering indienen bij het onderdeel van de Rabobank waar u zaken mee doet. Bijvoorbeeld bij uw eigen Rabobank.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door de Rabobank kunt u terecht bij het onderdeel waar u zaken mee doet. Bijvoorbeeld uw eigen Rabobank.

Kan Rabobank dit document wijzigen?

Ja, ons privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Als er nieuwe gegevensverwerkingen zijn, dan passen wij het privacy statement daarop aan. En als deze wijzigingen ook voor u van belang zijn, dan attenderen wij u daarop of maken wij de wijzigingen op een opvallende manier aan u kenbaar. De meest actuele versie van ons privacy statement kunt u steeds terugvinden op www.rabobank.nl. Eerdere versies kunt u ook inzien via onze website.

Verklaring van woorden

Wij gebruiken bepaalde woorden in dit privacy statement. Hieronder leest u wat wij met een aantal van deze woorden bedoelen:

 • Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam en adres, maar ook uw inkomen.
 • Verwerken: alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van uw gegevens uit onze administratie.

Informatie downloaden

De Rabobank houdt zich bij het verwerken van persoonsgegevens aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen.

Download de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens

Download Privacy Statement 2017 (NL)

Download Privacy Statement 2016 (NL)

Cookies

De relatie met u staat bij de Rabobank voorop. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, maakt deze website van de Rabobank gebruik van cookies. Cookies worden gebruikt voor functionaliteiten op de website en voor meer gebruiksgemak.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die wij op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen als u onze website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over uw websitebezoek bijgehouden. Bij uw volgende bezoek met hetzelfde apparaat wordt de informatie in dit tekstbestand geraadpleegd, zodat wij u kunnen herkennen.

Veilig en vertrouwelijk

De informatie die is opgeslagen in de cookies worden gebruikt voor deze website en kunnen worden gebruikt door derden om persoonsgegevens te verzamelen zoals uw IP adres en u te volgen als u naar een andere website gaat.  Dit gebeurt alleen als u toestemming hebt gegeven voor de cookies uit de categorie ‘optimaal’.

Minimale cookies

Sommige cookies zijn nodig om de primaire functies van de website te kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld om taalinstellingen te onthouden, maar ook om te voorkomen dat de website overbelast raakt. Deze cookies worden altijd geplaatst en zijn noodzakelijk voor de werking van de website. Wij gebruiken ook cookies om te analyseren hoe vaak de website bezocht wordt en welke delen van de website meer bezocht worden. We gebruiken deze informatie om de website te verbeteren. Deze informatie zal niet gebruikt worden om persoonlijke profielen te maken. Ook voor het plaatsen en lezen van deze cookies hoeven wij geen toestemming te vragen.

Persoonlijke cookies

Ook zetten we cookies in om de website persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken. Wij noemen dit persoonlijke cookies. Voor het gebruik van persoonlijke cookies vragen wij uw toestemming. Bijvoorbeeld als wij weten dat u een spaarrekening bij ons heeft, krijgt u op de website geen informatie te zien over de spaarrekening. En heeft u een hypotheek bij ons en speelt er iets dat hiermee verband houdt? Dan zullen we u daar dankzij de cookies op attenderen.

Optimale cookies

Deze cookies gebruiken wij voor het tonen van passende advertenties, ook op externe websites en het verbeteren van de communicatie op basis van uw klantprofiel. Met deze cookies volgen wij en derden uw internetgedrag en worden er persoonsgegevens verzameld; bijvoorbeeld uw IP adres en bezochte webpagina’s. Derden (zoals Google) kunnen ook een analyse uitvoeren of een video tonen en hierbij cookies plaatsen. Voor al deze cookies vragen wij uw toestemming. Als u ervoor kiest deze cookies niet te accepteren, dan is het nog steeds mogelijk gebruik te maken van Rabobank.nl

Doeleinden cookies

De informatie die wij uit cookies krijgen, gebruiken wij voor de volgende doelen:

 • om u op een betere en meer persoonlijke manier te kunnen informeren over onze diensten en producten
 • voor het maken van analyses voor onderzoek
 • om de website te verbeteren
 • voor veiligheidsdoeleinden
 • om onze relatie met u als klant te beheren.

Instellingen cookies veranderen

U kunt voorkomen dat websites cookies plaatsen op uw computer, tablet of mobiele telefoon. Dit doet u door uw browserinstellingen aan te passen. U kunt hier ook andere instellingen voor cookies aanpassen, bijvoorbeeld een waarschuwing ontvangen als er cookies worden geplaatst. U moet deze instellingen voor iedere browser die u gebruikt apart aanpassen. Als u cookies van Rabobank.nl niet accepteert, kan het zijn dat u bij ieder bezoek de vraag krijgt of u cookies accepteert.

Overzicht van de cookies op Rabobank.nl

In onderstaand overzicht ziet u de cookies die worden gebruikt op Rabobank.nl. De namen komen overeen met bestanden die worden geplaatst op uw computer, tablet of mobiele telefoon.

Overzicht van minimale cookies

Cookie Doel van het cookie
TS Cookies waarvan de naam begint met TS zijn nodig voor veilig gebruik van Rabo Internetbankieren en Rabo Mobielbankieren. Wij bewaren dit cookie maximaal één jaar.
QPRD Cookies waarvan de naam begint met QPRD zijn nodig voor veilig gebruik van Rabo Internetbankieren en Rabo Mobielbankieren. Wij bewaren dit cookie maximaal één jaar.
XPRD Cookies waarvan de naam begint met XPRD zijn nodig voor veilig gebruik van Rabo Internetbankieren en Rabo Mobielbankieren. Wij bewaren dit cookie maximaal één jaar.
x12 Dit cookie is nodig voor veilig gebruik van Rabo Internetbankieren. Wij verwijderen dit cookie nadat u bent uitgelogd.
RABOXSRFP Dit cookie is nodig voor veilig gebruik van Rabo Internetbankieren. Wij verwijderen dit cookie nadat u bent uitgelogd.
RaboTS Dit cookie zorgt voor de technische werking van bepaalde onderdelen van de website, zoals de webformulieren. Wij verwijderen dit cookie nadat u bent uitgelogd.
browserInfo Dit cookie is nodig voor veilig gebruik van Rabo Internetbankieren. Wij verwijderen dit cookie nadat u bent uitgelogd.
BIGipServer Cookies waarvan de naam begint met 'BIGipServer' worden gebruikt om verkeer te verdelen over de diverse computersystemen van de Rabobank. Wij verwijderen dit cookie nadat u bent uitgelogd.
RABOBANK_BEZOEKER Met dit cookie houden wij bij welke informatie er op onze website wordt bekeken. Het doel hiervan is om de kwaliteit van onze website te verbeteren. Wij bewaren dit cookie twee jaar. Uw anonimiteit wordt hierbij gewaarborgd.
RABOBANK_BEZOEK Met dit cookie houden wij bij hoe we de kwaliteit van onze website kunnen verbeteren. Uw anonimiteit wordt hierbij gewaarborgd. Wij bewaren dit cookie drie maanden.
optimizely* Cookies waarvan de naam begint met 'optimizely' worden gebruikt om de kwaliteit van de website te verbeteren. Uw anonimiteit is hierbij gewaarborgd.
RABOBANK_
COOKIEMELDING_NIETNU
Met dit cookie onthouden wij dat u heeft gekozen voor de optie 'Lees meer over cookies'. Hierdoor wordt tijdens hetzelfde bezoek niet telkens de vraag gesteld of u cookies wilt accepteren. Wij verwijderen dit cookie nadat u bent uitgelogd.
KLANTINFO Dit cookie bevat uw naam als u klant bent van de Rabobank. Uw naam wordt in Rabo Internetbankieren getoond. Wij verwijderen dit cookie nadat u bent uitgelogd.
RABOINFO Dit cookie onthoudt bij welke segment u bankiert. Ook is in dit cookie opgenomen bij welke lokale Rabobank u bankiert. Zo kunnen we de gegevens van uw eigen bank tonen wanneer dat op de website van belang is. Wij bewaren dit cookie één jaar.
RABOBANK_SESSIE Bij elk bezoek aan rabobank.nl gebruiken wij dit cookie om de diverse verzoeken die u aan de website doet (bijvoorbeeld het opvragen van de volgende pagina) aan elkaar te relateren. Ieder nieuw bezoek aan de website krijgt een nieuw, willekeurig bepaald nummer. Wij verwijderen dit cookie nadat u bent uitgelogd.
RABOASD Dit cookie houdt bij of u een Random Reader Comfort of Rabo Scanner heeft om te kunnen bankieren. Wij bewaren dit cookie tien jaar.
RABOBANK_OPTINOUT Dit cookie gebruiken wij om de keuze of u wel/geen prijs stelt op niet noodzakelijke cookies, op te slaan. Wij bewaren dit cookie zes maanden.
RABOBANK_BTSESSIE Dit cookie gebruiken wij om te zien of u tijdens een bezoek al een keer bent ingelogd. Wij bewaren dit cookie één dag.
CHAT_SESSIE Dit cookie gebruiken wij tijdens uw chatsessie en wordt verwijderd aan het einde van het chatgesprek. Wij verwijderen dit cookie nadat u bent uitgelogd.
RABOLANG Voorkeurstaal van de gebruiker. Wij bewaren dit cookie vijf jaar.
BREKNR Dit cookie is nodig voor veilig gebruik van Rabo Mobielbankieren. Wij verwijderen dit cookie nadat u bent uitgelogd.

allow_cookie

Dit cookie gebruiken wij om de keuze of u het wel of niet op prijs stelt om niet noodzakelijke cookies op te slaan. Wij bewaren dit cookie zes maanden.
RBOR Dit cookie gebruiken wij om controleren of u uw browser geregistreerd heeft voor Internet.
Rabo_PSL Dit cookie gebruiken wij om de keuze welke klantervaring u wenst op de site op te slaan. 
Wanneer u inlogt op de Rabobank Bankieren omgeving, wordt deze cookie-instelling bij uw klantprofiel opgeslagen.
- Logt u vanuit meerdere apparaten / browsers in op de Rabobank Bankieren omgeving, dan wordt de laatste gekozen cookie-instelling bewaard in uw klantprofiel. 
- Logt u niet in, dan wordt de gekozen cookie-instelling alleen op uw apparatuur / browser bewaard.
RABO_UT Dit cookie houdt het aantal ingelogde klanten bij zodat er onderscheidt gemaakt kan worden tussen aantal tellingen van bezoekers en klanten. Wij bewaren dit cookie één jaar.
RABOBANK_WIDGETS Met dit cookie onthouden wij of de widgetbalk binnen het huishoudboekje open- of dichtgeklapt is. Wij bewaren dit cookie één jaar.    
_ga* 
_gid*
_utm*
Cookies die beginnen met _ga, _gid en _utm zijn afkomstig van Google Analytics en worden gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken. Uw anonimiteit wordt hierbij gewaarborgd. Wij bewaren dit cookie twee jaar.
utag_* Dit cookie wordt gebruikt door onze tagmanagementsysteem om de klantervanring te meten en verbeteren. Uw webadres wordt automatisch onherkenbaar gemaakt, zodat er geen persoonlijk terug te leiden gegevens worden opgeslagen. Wij bewaren dit cookie één jaar.

Overzicht van persoonlijke cookies

Bij persoonlijke cookies worden naast de minimale cookies, de volgende persoonlijke cookies ook geplaatst.

CookieDoel van het cookie
RABOBANK_SURVEYWij vragen 10% van onze bezoekers om mee te doen aan ons online klanttevredenheidsonderzoek met als doel onze website te verbeteren. Met dit cookie onthouden wij of, en zo ja wanneer, wij u voor het laatst hebben uitgenodigd. Wij bewaren dit cookie zes maanden.

Overzicht van optimale cookies

Bij optimale cookies worden naast de minimale cookies en persoonlijke cookies, de volgende optimale cookies ook geplaatst.

Cookie Doel van het cookie

id
IDE

Deze cookies zijn van Google DoubleClick en worden gebruikt om gepersonaliseerde advertenties te tonen die gebaseerd zijn op eerdere bezoeken aan onze website.

act
p
presence

Cookies die beginnen met presence, p of act zijn afkomstig van Facebook. Deze worden gebruikt om het advertentie aanbod op Facebook te optimaliseren. Wij verwijderen dit cookie nadat u bent uitgelogd.
sb Cookies die beginnen met sb zijn afkomstig van Facebook. Deze worden gebruikt om het advertentie aanbod op Facebook te optimaliseren. Wij bewaren dit cookie twee jaar.

csm
c_user
fr
s
xs

Cookies die beginnen met s, csm, fr, xs of c_user zijn afkomstig van Facebook. Deze worden gebruikt om het advertentie aanbod op Facebook te optimaliseren. Wij bewaren dit cookie twee maanden.
_ga* Rabobank maakt gebruik van de functie User ID. Google biedt de mogelijkheid om surfgedrag van verschillende apparaten en meerdere sessies te koppelen aan één bezoeker. Hierdoor krijgt Rabobank een samenhangend beeld van haar bezoekers en het surfgedrag zodat Rabobank op basis hiervan haar website kan verbeteren. Wij bewaren dit cookie twee jaar.

datr
lu

Cookies die beginnen met lu en datr zijn afkomstig van Facebook. Deze worden gebruikt om het advertentie aanbod op Facebook te optimaliseren. Wij bewaren dit cookie elf maanden.

c
tuuid
uuid_last_update

Cookies die beginnen met uuid_last_update, tuuid of c zijn afkomstig van Bidswitch.net. Deze worden gebruikt door onze partner Platform 161 om het online advertentie aanbod te optimaliseren. Op de website van Platform 161 ziet u alle cookies van Bidswitch.net en kunt u zich hiervoor afmelden.
BizoID
BizoData
BizoUserMatchHistory
Cookies die beginnen met BizoID, BizoData en BizoUserMatchHistory zijn afkomstig van LinkedIn. Deze worden gebruikt om het advertentie aanbod op LinkedIn te optimaliseren. Wij bewaren dit cookie 6 maanden.
Guest_id
Twid
muc
Cookies die beginnen met guest_id, twid en muc zijn afkomstig van Twitter. Deze worden gebruikt om het advertentie aanbod op Twitter te optimaliseren. Wij bewaren dit cookie twee jaar.
optimizely* Cookies waarvan de naam begint met 'optimizely' worden gebruikt om de kwaliteit van de website te verbeteren. Uw anonimiteit is hierbij gewaarborgd.
mindsparktb_*
mindsparktbsupport_*
mindspark_extension_*
Diverse cookies gezet door browser extensies. Mindspark is een bedrijf dat verschillende werkbalken en extensies ontwikkelt voor Internet Explorer, Google Chrome en MozillaFirefox. Gebruikers kunnen deze browser plugins downloaden bij Mindspark, maar meestal worden deze samen met gratis software gedownload.

RABO_UT

Dit cookie houdt het aantal ingelogde klanten bij zodat er onderscheidt gemaakt kan worden tussen aantal tellingen van bezoekers en klanten. Daarbij kunnen we uw surfgedrag op Rabobank.nl volgen ten behoeve van webstatistieken. Het volgen van uw surfgedrag gebeurd alleen als uw voor optie 3 kiest. Wij bewaren dit cookie één jaar.

Google Analytics

Rabobank gebruikt Google Analytics om bezoekersstatistieken te verzamelen om de site verder te kunnen verbeteren. Hiervoor is een data bewerkingsovereenkomst met Google gesloten.  Gegevensuitwisseling met andere Google diensten is uitgeschakeld en IP adressen worden geanonimiseerd. Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken. 

Privacy & solliciteren

U kunt via deze website solliciteren op vacatures van de Rabobank Groep. De Rabobank Groep onderschrijft de NVP-Sollicitatiecode. Deze sollicitatiecode bevat basisregels die arbeidsorganisaties naar het oordeel van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP) in acht behoren te nemen bij werving en selectie. Als sollicitant heeft u recht op:

 • een eerlijke kans op aanstelling
 • informatie
 • privacy
 • een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens
 • een doelmatige sollicitatieprocedure
 • toegang tot een geschillenregeling

Test: persoonlijke berichten in de Rabo Bankieren App

Op dit moment doen wij een test in de Rabo Bankieren App met het versturen van persoonlijke, relevante berichten. Een kleine groep klanten kan deze berichten de komende weken ontvangen in het rekeningoverzicht in de app. 

Heeft u zo’n persoonlijk bericht ontvangen, maar wilt u gedurende de looptijd van de test geen verdere berichten ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden. De verwerking duurt ongeveer 1 week.

Contact

Rabobank