De ontwikkelingen in de sector duurzame energie gaan ontzettend snel. Innovatie, digitalisering en wereldwijde trends spelen daar een belangrijke rol in. Waar liggen kansen voor de energietransitie? En wat zijn de ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving? In welk deel van de sector je ook actief bent, wij praten je bij.

Coronavirus leidt tot forse omzetdaling

De maatregelen om verspreiding van het coronavirus in te dammen leiden tot sterk lagere omzetten voor bijna alle bedrijfssectoren in Nederland. De verwachting is dat voor veel sectoren de omzetdaling minimaal aanhoudt tot het laatste kwartaal van 2020.

Bekijk de omzetprognoses per sector

De energietransitie

Volgens de afspraken van het Klimaatakkoord, is de energieopgave voor Nederland een reductie van 49% fossiele brandstoffen in 2030 en een reductie van 95% in 2050. In Regionale Energie Strategieën (RES) worden de afspraken uit het Klimaatakkoord in een regionale plannen verwerkt. Voor het opstellen van een RES werken gemeenten en provincies samen met bijvoorbeeld netbeheerders en het bedrijfsleven. Het gaat dan om de opwekking van duurzame energie, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag- en energie-infrastructuur.

Gemeenten moeten uiterlijk in 2021 de warmtevisie voor hun gemeente opleveren waarin bepaald wordt hoe alle wijken uiteindelijk van het aardgas afgaan. In het kader van ‘Nederland aardgasvrij’ zijn er diverse initiatieven gestart proeven waarbij verschillende woonwijken worden voorzien van alternatieve vormen van warmte. Uiteindelijk moeten bijna 8 miljoen huizen en 1 miljoen utiliteitsgebouwen aardgasvrij worden.

Naast de reductie van fossiele brandstoffen, is het de ambitie van de overheid om de energie-opwekking te decentraliseren. 50% van de nieuwe duurzame energie wordt dan lokaal opgewekt en lokaal verbruikt. Daarnaast is deze opwek eigendom is van de lokale omgeving. Dit zal naar verwachting bijdragen aan een groeiend aantal energiecoöperaties waarin zowel bedrijven als burgers meedoen.

 

   Trends en ontwikkelingen

    

   In Nederland gaan we de komende jaren enkele verschuivingen zien in de groei van duurzame energie. Zonne-energie zit in een stroomversnelling door de steeds lagere kostprijs. 2019 was een recordjaar wat betreft het aantal geplaatste zonnepanelen. Naar verwachting is het totaal opgestelde vermogen zon in 2019 PV 6 GW.

   Windenergie blijft na biomassa veruit de grootste duurzame energiebron. Voor windenergie zal vooral vergunningverlening bepalend zijn of de absolute groei de komende jaren zonne-energie kan bijbenen.

   "Bijna de helft van de groene stroom wordt opgewekt met wind."
   • Aardwarmte is inmiddels ingehaald door zonne-energie maar blijft de komende jaren gestaag groeien;
   • Biogas gaat na jaren van stabilisatie licht groeien en de beschikbaarheid en prijs van biomassa gaat vooral bepalen hoeveel groei er in Nederland nog mogelijk is;
   • Nieuwe technieken zoals vergassing staan aan de deur te kloppen en zullen de komende jaren in de praktijk moeten aantonen dat ze bedrijfszeker zijn en bedrijfseconomisch kunnen concurreren.

   Zonne-energie

   Zonne-energie kan voor kleinverbruikers financieel interessant zijn voor opwekking voor eigen gebruik. De terugverdientijd is afhankelijk van fiscale capaciteit, ligging van het dak, investeringsniveau en het stroomtarief van de ondernemer. Voor grootschalige projecten is de SDE-subsidie leidend om rendabel stroom te leveren aan het net. De business case voor ondernemers wordt steeds interessanter met een terugverdientijd van ongeveer zeven à acht jaar. Door de steeds beter wordende concurrentiepositie van zonne-energie binnen de SDE zal het aandeel groene stroom met zonnepanelen verder toenemen.

   Zonnepanelen en verzekeren

   Op steeds meer daken van bedrijfsgebouwen komen zonnepanelen te liggen. Een mooie ontwikkeling voor het opwekken van duurzame energie, maar ook één die verzekeraars enige zorgen baart. Zo zien ze de risico's op brand en onveilige dakconstructies toenemen. Weten waar je op moet letten? We hebben een paar tips voor je op een rijtje gezet.

   Zonnepanelen combineren met asbestverwijdering

   Er staan in Nederland nog diverse gebouwen met asbest. Wil je de plaatsing van zonnepanelen combineren met asbestverwijdering? Bij verschillende provincies zijn er subsidieprogramma’s. Er zijn ook partijen die asbest saneren in ruil voor beschikbaarstelling van de daken voor het plaatsen van zonnepanelen.

   Biogas

   Biogas ontstaat doordat bacteriën in een zuurstofarme omgeving organisch materiaal omzetten in methaangas en CO2. Denk bijvoorbeeld aan levensmiddelen over de houdbaarheidsdatum, GFT-afval, mest of andere reststromen afkomstig van de food- en agri-keten. Biogas kan worden gebruikt voor het opwekken van energie in de vorm van elektriciteit, warmte, injectie in het gasleidingnet en transportbrandstof.

   De Nederlandse biogassector wordt steeds duurzamer doordat steeds meer laagwaardige reststromen worden gebruikt. De beschikbaarheid en prijs van reststromen zijn sterk bepalend voor de groeimogelijkheden voor de biogassector.

   Met de huidige SDE-tarieven en ontwikkeling van grondstofkosten, kan de sector beperkt groeien. Voor het voortbestaan van bestaande installaties aan het einde van hun subsidieperiode is het belangrijk dat er weer een SDE verlengde levensduur komt. Biogas inzetten voor de (zwaar)transportsector is een mogelijk alternatief. Het nieuwe beleid over deze biobrandstoffen (RED-2) zal het komend jaar bepalend zijn. Afnemers van biobrandstoffen zullen wel het prijsrisico over moeten nemen om biogasprojecten perspectief te bieden. 

    

   Windenergie

   Windenergie is in Nederland een belangrijke vorm van duurzame energie. Bijna de helft van de groene stroom wordt opgewekt met wind. Door de lage kostprijs op windrijke locaties is er nog veel potentieel. Vergunningverlening en het subsidiebeleid zijn bepalende factoren voor de groei van deze sector. Ondanks de lage kostprijs van windenergie op land is de SDE-subsidie noodzakelijk voor een rendabele bedrijfsvoering.

   Geothermie

   Aardwarmte wordt ook wel geothermische energie of diepe geothermie genoemd. Dit is energie die van meer dan vijfhonderd meter diep wordt onttrokken aan de aardkorst.

   De overheid bestempelt de glastuinbouw als topsector voor geothermie. Energiekosten lopen daar steeds verder op en geothermie biedt kansen om te verduurzamen. Het is daarnaast rendabel en biedt perspectief.

   Laatste update: december 2019

   Sectorspecialist duurzame energie

   Onze sectorspecialist is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in duurzame energie. Hij houdt je op de hoogte over ontwikkelingen per branche, wereldwijde trends en nieuws over de binnen- en buitenlandse economie. Heb je een vraag of wil je graag met hem in gesprek? Je kunt hem bereiken via onderstaande gegevens.

   Ivan Das

   Ivan Das

   • Director
   • Project Finance
   06 10 27 04 71 LinkedIn
   Hans van den Boom

   Hans van den Boom

   • Director
   • Project Finance
   030 21 30 841 LinkedIn