Kwartaalbericht Pluimvee 4e kwartaal 2017

Samenvatting: Evenwichtige pluimveemarkt geeft gunstig vooruitzicht

Het jaar 2017 zal de boeken ingaan als bovengemiddeld jaar voor de Nederlandse vleespluimveesector. Hiermee continueert de sector haar goede financiële prestaties die al sinds 2014 aanhouden. De broedeisector toonde herstel na de terugval sinds medio 2016 die werd veroorzaakt door vraaguitval in met name Rusland. De sector wist met succes nieuwe afzetmarkten op te zoeken. Export blijft echter een fragiele markt. Volgens de Rabobank is een structurele verlaging wenselijk van de exportafhankelijkheid en spreiding in exportbestemming.

Positieve vooruitzichten
De vooruitzichten voor de wereldwijde pluimvee-industrie in 2018 zijn gunstig. Belangrijk is hierbij dat het aanbod gelijkmatig meegroeit met een langzamere groei van de vraag. De verwachting voor het eerste halfjaar van 2018 is dat de voerkosten laag zullen blijven door goede oogstverwachtingen in het zuidelijk halfrond. De marges blijven hierdoor op peil. 

Vogelgriep en wegvallen POR-regeling zorgen voor onzekerheid
Onzekere factoren zijn mogelijke nieuwe uitbraken van vogelgriep in het noordelijk halfrond. In Europa ligt de verwachte groei van de vraag hoger dan die van de rest van de wereld. Groei van het aanbod vormt hierbij een uitdaging door de verhoogde druk van vogelgriep. In Nederland is het wegvallen van de POR-regeling een onzekere factor die kostprijsverhogend kan werken.

Terugblik 3e kwartaal 2017: Sterke prestaties ondanks uitdagingen

De Europese pluimvee-industrie heeft het afgelopen kwartaal goed gepresteerd door het evenwicht te bewaken tussen vraag en aanbod. Deze balans wordt deels bereikt door de vertraagde groei van het aanbod door de eerdere vogelgriepuitbraken en beperkte uitbreidingsmogelijkheden door milieubeperkingen in Noordwest-Europa.

Marktbalans zorgt voor stevige marges
Door de aanhoudend hoge vraag naar pluimveevlees en de stabiele voerkosten liggen de marges boven het historisch gemiddelde. De Europese vraag naar pluimveevlees groeide dit jaar met 1,6% ten opzichte van vorig jaar, terwijl de export groeide met 2,5%. Deze exportgroei is een bijzondere prestatie, gezien de vele exportbelemmeringen door de vogelgriepuitbraken. De ruim 2.000 uitbraken van vogelgriep leidden lange tijd tot gesloten grenzen voor Europees pluimveevlees in onder meer Zuid-Afrika, een van de belangrijkste afzetmarkten. Desondanks lagen de prijzen voor vleeskuikens 4% tot 5% boven het niveau van vorig jaar.

Dalende voerprijzen zorgen ook in Nederland voor betere marges
In Nederland zijn de marges in het derde kwartaal toegenomen door een dalende voerprijs (LEI-notering) tot € 30,95 (-2%), ondanks een relatief stabiele BCP-notering voor de vleeskuikens van € 0,57. Het positieve marktsentiment binnen Europa komt vooral naar voren in de gestegen toeslagen op de BCP-notering. 

Aanbod in Europa groeit stevig door en differentieert
Vooral in Oost-Europa blijft het aanbod stevig doorgroeien. Polen (+8%) en Roemenië (+10%) noteerden de sterkste groei, terwijl Hongarije nog vooral bezig is met herstel na de eerdere vogelgriepuitbraken. In West-Europa groeit het aanbod nauwelijks en is dan ook stabiel . In Nederland wordt dit veroorzaakt door de omschakeling naar meer concepten met trager groeiende vleeskuikens en de beperkingen door het pluimveerechtenstelsel en de omgevingsdruk. Hierdoor is uitbreiden lastiger geworden. Binnen Europa is op dit moment naar verwachting 7% van de productie concept gerelateerd, in Nederland is dit zo’n 40%.

Prijzen broedeieren hersteld
In het derde kwartaal hebben de broedeiprijzen een seizoensmatig herstel laten zien door de hogere vraag voor de opleg richting kerst en daarnaast lagen de vrije prijzen met € 0,19 ruim boven het niveau van vorig jaar (+ € 0,038 cent). De markt lijkt hiermee wat beter in balans te zijn. 

Ontwikkeling export EU
De exportcijfers van de EU stegen met 65.000 ton ten opzichte van vorig jaar naar bijna een miljoen ton. De belangrijkste wijzigingen in de export zijn de verdere krimp van export naar Rusland met 50.500 ton (-12%). Dit is opgevangen door groei van export naar Irak met 68.000 ton (+45%) en overige landen met 33.000 ton (+21%). De NOP/NVP-notering voor broedeieren is in het derde kwartaal stabiel gebleven op € 0,1724.

Vooruitzicht: positief voor de het nieuwe jaar

Het vooruitzicht voor de Europese pluimvee industrie in 2018 ziet er positief uit. Een belangrijke randvoorwaarde is voldoende aandacht voor marktbalans met een gepaste groei van de productie. De groei van de wereldvraag zal naar verwachting rond 1,3% liggen. Deze groei wordt geremd door de voorspelde daling van de Chinese vraag met 4,5%. Andere markten in Zuidoost-Azië en Afrika zullen naar verwachting een groei van meer dan 5% laten zien. 

Factoren die bepalend zijn voor 2018

  • Vogelgriep zal voor de sector een blijvende dreiging vormen. Ondernemingen in hoog risicogebieden (denk aan waterrijke gebieden met veel trekvogels) zullen hun businessmodellen en -strategieën hier meer op af moeten stemmen. Belangrijke aandachtspunten zijn strikte hygiënemaatregelen op de bedrijven en beperking van het insleeprisico.
  • De positieve marktverwachtingen worden ondersteund door een stabiele voerprijs. Tot medio 2018 worden slechts marginale veranderingen in prijsvorming verwacht (zie hieronder).
  • Door het toenemend aanbod van varkensvlees en daardoor competitievere prijsniveaus komt er vanuit deze hoek neerwaartse druk op de prijsvorming. Gematigde groei van de productie in pluimveevlees kan hieraan deels weerstand bieden, doordat de markt beter in balans blijft.

Grondstofprijzen: stabiel

De prijsvoorspelling van de Rabobank voor voedergrondstoffen laat een marginaal stijgende lijn zien. Figuur 1 toont de prijsvoorspelling van graan, maïs, sojabonen en sojameel.

  • Op het noordelijk halfrond is de tarweoogst voorbij. De verwachting is dat voor het vijfde jaar op rij de wereldwijde tarwevoorraad zal stijgen. Daarnaast zijn alle ogen in de markt gericht op de ontwikkeling van wintertarwe wereldwijd.
  • De wereldwijde prijzen voor maïs staan op korte termijn licht onder druk door gunstige gewasopbrengsten in de Verenigde Staten. Ondanks verwachting dat de Braziliaanse maïsproductie met 9% zal afnemen naar 90 miljoen ton, is onze voorspelling dat prijzen op termijn marginaal stijgen, vanwege de huidige ruime maïsvoorraad die beschikbaar is op de wereldmarkt.
  • De markt voor soja laat op dit moment weinig volatiliteit zien. Er zijn voldoende voorraden aanwezig en er is op dit moment geen sprake van marktverstoringen die prijzen significant laten stijgen.

Verwachtingen Rabobank: Kansen op groei in West-Europa beperkt

In de lijn van de verwachte positieve ontwikkelingen op de wereldmarkt voorziet de Rabobank beperkte ruimte voor groei op de Europese en Nederlandse markt. De vraag groeit in Europa met 2%, waarbij de komende wintermaanden een beperkte uitbreiding van de productie wordt verwacht door de aanhoudende vogelgriepdreiging. In West-Europa zijn de groeimogelijkheden beperkt door toenemende milieurestricties. Daarbij zal de productie in de regio meer verschuiven naar minder intensieve productie met bijvoorbeeld langzamer groeiende vleeskuikens en een lagere bezetting per vierkante meter. Door de beperktere afzetmogelijkheden van dit concept pluimveevlees is strikte bewaking van vraag en aanbod een voorwaarde voor behoud van marges. 

Vermeerderingssector 
Voor de broedeisector is het belangrijk om verder te werken aan verlaging van de exportafhankelijkheid.  Door de blijvende dreiging van vogelgriep in een groot deel van Europa kan de export haperen bij grootschalige uitbraken. Door een sterke ketenregie binnen deze relatief kleine sector kunnen deze risico’s beperkt worden.

Uitdaging door afschaffing POR-rechten
Zonder politieke ingreep zal de POR-regeling aan het eind van dit jaar ophouden te bestaan. Hierdoor komt

er de ontheffing voor 1,5 miljoen pluimveerechten te vervallen. De komende jaren komen er door de afloop van de vrijstellingen van de POR 1 regeling nog meer pluimveerechten te vervallen; in totaal zo’n 2,4 miljoen. Dit is te vergelijken met 6 miljoen vleeskuikenplaatsen, 2,7 miljoen leghennen of 1,8 miljoen moederdieren. 

Binnen de pluimveebranches zal krimp optreden om te blijven voldoen aan wet- en regelgeving. Het bezitten van pluimveerechten wordt daarmee een nog belangrijker onderdeel van de individuele bedrijfsstrategie. Maak in voorkomende situatie een analyse wat de impact hiervan is op uw onderneming en vervolgens hoe dit risico te ondervangen. Uw accountmanager van de Rabobank is hierbij graag uw sparringspartner. 

Contact

Het Kwartaalbericht Vleespluimvee is gebaseerd op het Rabobank-rapport ‘Global Poultry Quarterly Q4 2017’. Wilt u meer informatie over de laatste stand van zaken in de pluimveehouderij? Neem dan contact op met onze sectorspecialist.

Lees de thema-update ‘Focus op verandering’ (PDF)

Lees het Kwartaalbericht Pluimvee 3e Kwartaal 2017

Contact

Rabobank