Treasury

Bescherming tegen rentestijgingen met derivaten

 • Meer zekerheid over liquide middelen
 • Advies op maat van uw treasury specialist
 • Een renteplafond afspreken of de rente vastzetten

Renterisicomanagement: renterisico’s van een variabele rente managen

De risico’s van een variabele rente (Euribor) kunt u beheersen met derivaten. Daarmee kunt u een plafond instellen op een mogelijke stijging van de marktrente. U kunt een variabele rente ook tijdelijk inruilen voor een vaste rente, waardoor een stijging van de Euribor rente geen effect meer heeft op uw rentelast. Deze vorm van risicobeheersing is een onderdeel van het treasury management.

Kenmerken

Euribor rente

Euribor (Euro Interbank Offered Rate) is de geldmarktrente. Op basis van dit rentetarief verstrekken banken elkaar leningen. De Euribor wordt dagelijks vastgesteld door de Europese Centrale Bank (ECB) op basis van het gemiddelde van tarieven die banken dagelijks afgeven. Met de inzet van een rentederivaat kunt u de risico’s van stijgingen van de Euribor rente beheersen. De meest voorkomende producten die daar voor ingezet worden zijn de rente cap (renteplafond) of een rente swap (renteruil).

Rente cap (renteplafond)

 • u legt een plafond op de mogelijke stijging van de marktrente.
 • u betaalt de geldende marktrente totdat het plafond is bereikt. Dit betekent dat u nog kunt profiteren van een eventueel dalende marktrente.
 • de klantopslag die u betaalt over uw financiering, kan niet met een rente cap worden afgedekt.
 • voor een rente cap betaalt u premie, dit is het maximale verlies.
 • een rente cap heeft een marktwaarde die altijd groter of gelijk is aan nul.
 • bij een tussentijdse beëindiging wordt de marktwaarde verrekend. Deze is positief of nul.

Rente swap (renteruil)

 • een rentederivaat wordt ingezet om het renterisico te beperken, niet om te speculeren.
 • u wordt beschermd tegen ongewenste rentestijgingen (Euribor).
 • uw Euribor-rente wordt geruild tegen een vaste rente, exclusief opslagen.
 • u profiteert met een rente swap niet meer van rentedalingen.
 • voortijdige gedeeltelijke of gehele beëindiging van de onderliggende financiering kan gevolgen hebben voor het derivaat. Mogelijk moet het derivaat dan geheel of gedeeltelijk beëindigd worden.
 • een rente swap heeft een positieve of een negatieve marktwaarde. Dit is afhankelijk van de marktomstandigheden. Aan het einde van de looptijd is de marktwaarde nul.
 • Bij een voortijdige beëindiging (voor afloop van het rentecontract) wordt de marktwaarde verrekend.
 • De kosten of opbrengsten bij het voortijdig tegensluiten van het rentederivaat worden bepaald door de op dat moment geldende marktwaarde.

Als u met de Rabobank een derivatentransactie aangaat, ontstaan er op basis van deze derivatentransactie verplichtingen tussen u en Rabobank. Bij een eventueel faillissement, kan de Rabobank mogelijk niet meer aan deze verplichtingen voldoen. Eventuele vorderingen die u daardoor op Rabobank heeft, kunt u dan indienen bij de curator in het faillissement van de Rabobank. Omdat u dan een 'gewone' schuldeiser bent, is de kans aanwezig dat uw vordering niet of slechts voor een beperkt gedeelte wordt voldaan.

Kosten

Kosten derivaten

Aan derivaten zijn kosten verbonden. Wij kijken graag samen met u naar deze kosten en wat het u kan opleveren. Maak hiervoor een afspraak met uw Rabobank.

Voorwaarden

Voorwaarden financiële derivaten

Wij vertellen u graag meer over het afdekken van renterisico’s en andere prijsrisico’s die u loopt. U kunt via uw Rabobankadviseur een gesprek inplannen met een treasury specialist. Deze informeert u over de mogelijkheden, rekening houdend met uw situatie.

Lees meer op Rabotransact.nl

Contact

Rabobank