Treasury

Wil je jezelf beschermen tegen een stijging van de marktrente? Met derivaten kun je een renteplafond instellen. Ook is het mogelijk om de rente vast te zetten.

 • meer zekerheid over liquide middelen
 • advies op maat van je treasury specialist
 • een renteplafond afspreken of de rente vastzetten

Renterisicomanagement: renterisico’s van een variabele rente managen

De risico’s van een variabele rente (Euribor) kun je beheersen met derivaten. Daarmee kun je een plafond instellen op een mogelijke stijging van de marktrente. Je kunt een variabele rente ook tijdelijk inruilen voor een vaste rente, waardoor een stijging van de Euribor-rente geen effect meer heeft op je rentelast. Deze vorm van risicobeheersing is een onderdeel van het treasury management.

Herbeoordeling rentederivaten

Had je als mkb-klant tussen 1 april 2011 en 1 april 2014 een rentederivaat? Dan kan het uniform herstelkader rentederivaten op jou van toepassing zijn. Via de onderstaande link vind je informatie en veelgestelde vragen over de herbeoordeling van rentederivaten volgens het herstelkader.

Lees meer over de herbeoordeling van rentederivaten

Wat zijn de kenmerken van treasury?

Euribor rente

Euribor (Euro Interbank Offered Rate) is de geldmarktrente. Op basis van dit rentetarief verstrekken banken elkaar leningen. De Euribor wordt dagelijks vastgesteld door de Europese Centrale Bank (ECB) op basis van het gemiddelde van tarieven die banken dagelijks afgeven.

Met de inzet van een rentederivaat kun je de risico’s van stijgingen van de Euribor-rente beheersen. De meest voorkomende producten die daar voor ingezet worden zijn de rente cap (renteplafond) of een rente swap (renteruil).

Rente cap (renteplafond)

 • Je legt een plafond op de mogelijke stijging van de marktrente.
 • Je betaalt de geldende marktrente totdat het plafond is bereikt. Dit betekent dat je nog kunt profiteren van een eventueel dalende marktrente.
 • De klantopslag die je betaalt over je financiering, kan niet met een rente cap worden afgedekt.
 • Voor een rente cap betaal je premie, dit is het maximale verlies.
 • Een rente cap heeft een marktwaarde die altijd groter of gelijk is aan nul.
 • Bij een tussentijdse beëindiging wordt de marktwaarde verrekend. Deze is positief of nul.

Rente swap (renteruil)

 • Een rentederivaat wordt ingezet om het renterisico te beperken, niet om te speculeren.
 • Je wordt beschermd tegen ongewenste rentestijgingen (Euribor).
 • Je Euribor-rente wordt geruild tegen een vaste rente, exclusief opslagen.
 • Je profiteert met een rente swap niet meer van rentedalingen.
 • Voortijdige gedeeltelijke of gehele beëindiging van de onderliggende financiering kan gevolgen hebben voor het derivaat. Mogelijk moet het derivaat dan geheel of gedeeltelijk beëindigd worden.
 • Een rente swap heeft een positieve of een negatieve marktwaarde. Dit is afhankelijk van de marktomstandigheden. Aan het einde van de looptijd is de marktwaarde nul.
 • Bij een voortijdige beëindiging (voor afloop van het rentecontract) wordt de marktwaarde verrekend.
 • De kosten of opbrengsten bij het voortijdig tegensluiten van het rentederivaat worden bepaald door de op dat moment geldende marktwaarde.

Als je met de Rabobank een derivatentransactie aangaat, ontstaan er op basis van deze derivatentransactie verplichtingen tussen jou en Rabobank. Bij een eventueel faillissement, kan de Rabobank mogelijk niet meer aan deze verplichtingen voldoen. Eventuele vorderingen die je daardoor op de Rabobank hebt, kun je dan indienen bij de curator in het faillissement van de Rabobank. Omdat je dan een 'gewone' schuldeiser bent, is de kans aanwezig dat je vordering niet of slechts voor een beperkt gedeelte wordt voldaan.


  Wat zijn de kosten?

  Kosten derivaten

  Aan derivaten zijn kosten verbonden. Wij kijken graag samen met je naar deze kosten en wat het je kan opleveren. Maak hiervoor een afspraak met je Rabobank.

  Voorwaarden

  Voorwaarden financiële derivaten

  Wij vertellen je graag meer over het afdekken van renterisico’s en andere prijsrisico’s die je loopt. Je kunt via je Rabobank een gesprek inplannen met een treasury specialist. Deze informeert je over de mogelijkheden op basis van jouw situatie.