Herbeoordeling rentederivaten

Voor wie is het herstelkader?

Wanneer u als MKB-klant tussen 1 april 2011 en 1 april 2014 een rentederivaat had, dan kan het herstelkader op u van toepassing zijn. U wordt dan door ons benaderd over de zogenoemde herbeoordeling. Had u een rentederivaat dat na 1 januari 2005 is aangegaan en tot na 1 april 2011 zou doorlopen maar voordien is beëindigd, dan kan het herstelkader ook van toepassing zijn. In dat geval moet u zich wel zélf aanmelden. Stuur hiervoor voor 30 september 2017 een e-mail naar herbeoordeling.rentederivaten@rabobank.nl. Vermeld daarin uw naam, de naam waarop het rentederivaat is afgesloten en het correspondentieadres en voeg de voor de herbeoordeling benodigde documenten toe.

Vraag & antwoord

Hoe werkt de herbeoordeling?

Als eerste wordt getoetst of uw rentederivaat voor een herbeoordeling in aanmerking komt. We onderzoeken of u ‘professioneel’ of ‘deskundig’ was op het moment dat het rentederivaat werd afgesloten. In dat geval komt u niet in aanmerking voor een herbeoordeling. Was u ‘niet-deskundig’ en ‘niet-professioneel’, dan bepalen we of wij u een compensatie mogen aanbieden, en zo ja welke. Als blijkt dat u recht heeft op een compensatie, dan ontvangt u een aanbiedingsbrief. Uiteraard ontvangt u ook een bericht als u niet in aanmerking komt voor een herbeoordeling. In de animatie herbeoordelingsproces rentederivaten leggen we uit in welke stappen Rabobank onderzoekt of u in aanmerking komt voor een herbeoordeling van uw rentederivaat en zo ja, hoe wij deze gaan herbeoordelen.

Waaruit bestaat de compensatie uit het herstelkader?

Het herstelkader bestaat uit vier stappen die samen leiden tot een compensatie:

 • In stap 1 maken we van complexe rentederivaten (anders dan een swap, cap of collar) meer eenvoudige producten.
 • In stap 2 kijken we of uw rentederivaat voldoende aansluit/aansloot bij uw lening. Als dit niet zo is, bepalen we de compensatie en het herstel die we u bieden. Denk hierbij aan de looptijd of de hoogte van de hoofdsom van het rentederivaat die afwijkt van de looptijd of het bedrag van de lening.
 • In stap 3 bepalen we hoe hoog de eventuele coulancevergoeding is als u een renteswap en/of een rentecollar had/heeft. Dit gebeurt met de in stap 1 en 2 herstelde rentederivaten. Deze coulancevergoeding is maximaal 100.000 euro.
 • In stap 4 bepalen we de eventuele compensatie voor het onverwacht verhogen van de opslag van uw lening die bij het rentederivaat hoort.

Meer informatie leest u op www.derivatencommissie.nl.

Wat is de planning?

Het herbeoordelingsproces bestaat uit verschillende stappen die wij zeer zorgvuldig doorlopen. Bovendien toetst de door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) verplicht gestelde onafhankelijke beoordelaar deze stappen. Het hele proces kan een behoorlijke tijd in beslag nemen. We beginnen met de klanten die onder Bijzonder Beheer vallen. Dit is ook verplicht vanuit het herstelkader. Daarna volgen de klanten met nog lopende rentederivaten en tot slot de overige klanten. Hierdoor krijgt een deel van onze klanten mogelijk pas in 2018 definitief uitsluitsel over de herbeoordeling. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Wanneer kom ik niet in aanmerking voor een herbeoordeling?

Er zijn verschillende redenen waarom een rentederivaat niet binnen de herbeoordeling van het herstelkader valt. Bijvoorbeeld:

 • u wordt volgens het herstelkader als ‘professioneel’ of ‘deskundig’ aangemerkt;
 • u heeft uw rentederivaat afgesloten voor 1 januari 2005 en/of had een oorspronkelijke looptijd voor 1 april 2011;
 • u heeft een rentederivaat afgesloten zonder dat dit rentederivaat het renterisico van een lening afdekte;
 • uit de gegevens die wij van u hebben, blijkt dat u op het moment dat u uw rentederivaat/aten afsloot niet woonachtig of statutair gevestigd was in Nederland of geen werkelijke vestiging van uw bedrijf in Nederland had (ongeacht de nationaliteit /rechtsvorm).

Meer hierover leest u op www.derivatencommissie.nl.

Wanneer is iemand volgens het herstelkader ‘professioneel’?

Het herstelkader zegt dat u professioneel was als u, of de groep waarvan u deel uitmaakte, op het moment van afsluiten van uw rentederivaat(aten) aan minimaal twee van de drie onderstaande criteria voldeed:

 • een balanstotaal van minimaal €20 miljoen;
 • een omzet van minimaal €40 miljoen;
 • een totaal eigen vermogen van minimaal € 2 miljoen.

Bij het toetsen kijken we naar uw (concept)jaarrekening, jaarcijfers die zijn gebruikt bij een financieringsaanvraag of financiële gegevens van Company Info. Daarbij gaat het om uw financiële situatie in het jaar voordat u uw rentederivaat(aten) afsloot. Als we deze gegevens niet kunnen vinden, gebruiken we de gegevens uit het jaar waarop u uw rentederivaat(aten) afsloot. Als u onderdeel uitmaakte van een groep op het moment van het afsluiten van het derivaat, worden de geconsolideerde jaarcijfers gehanteerd van deze groep. Indien deze niet beschikbaar zijn, worden alsnog de enkelvoudige cijfers gehanteerd. Het kan dus zo zijn dat u wél onderdeel uitmaakte van een groep, maar dat alsnog de enkelvoudige cijfers zijn gebruikt.

Waarom worden de financiële gegevens afgenomen bij Company Info?

Bij de toetsing op professionaliteit worden de jaarcijfers gebruikt die we van Company Info afnemen. Company Info is een bedrijf dat originele jaarrekeningen verzamelt uit websites van bedrijven en van de Kamer van Koophandel. Hierdoor weten we zeker dat de cijfers die we gebruiken, de door de klant zelf gedeponeerde cijfers zijn.

Ik ben het niet eens met de conclusie dat ik als ‘professioneel’ wordt aangemerkt

U kunt bezwaar maken als u het niet met onze conclusie eens bent. Lever hiervoor (financiële) gegevens aan van het moment waarop u het rentederivaat afsloot of zo dicht mogelijk op die datum. Wij bekijken uw situatie dan graag nog een keer. Dit geldt ook als u in plaats van de door ons gebruikte enkelvoudige gegevens beschikt over geconsolideerde gegevens. U kunt bezwaar maken via het Contact Centrum Rentederivaten (CCR). Dit is te bereiken via uw Rabobank.Als u een rentederivaat hebt afgesloten bij een andere bank en deze is later overgezet naar Rabobank, dan hebben wij bij onze toetsing of uw rentederivaten in aanmerking komt voor een herbeoordeling gekeken naar uw situatie op het moment dat uw rentederivaten naar de Rabobank zijn overgegaan. Het kan zijn dat u tijdens het afsluiten van uw rentederivaten bij de andere bank niet professioneel was. In dat geval komen uw rentederivaten wellicht wel in aanmerking voor een herbeoordeling. Als u ons uw financiële gegevens stuurt waaruit blijkt dat u toen niet professioneel was, bekijken wij uw situatie graag nog een keer. Wellicht kunt u voor (een deel van) deze gegevens terecht bij de bank waar u uw rentederivaten heeft afgesloten.Het herstelkader geldt voor rentederivaten die liepen in de periode tussen 1 april 2011 en 1 april 2014. Het kan ook zijn dat u uw rentederivaat bij de andere bank na 1 april 2005 heeft afgesloten en dat dit rentederivaat tot na 1 april 2011 zou doorlopen, maar voortijdig is beëindigd. In dat geval kunt u zich voor een mogelijke herbeoordeling van uw rentederivaten melden bij de bank waar u uw rentederivaten oorspronkelijk heeft afgesloten (het herstelkader noemt dit een opt-in). U kunt dit doen tot 30 september 2017.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Als u ontevreden bent over andere zaken dan de toetsing van uw rentederivatendossier, dan kunt u een klacht indienen. Dit kan via:

Ik heb nog geen antwoord gekregen op mijn klacht

Als u eerder een klacht bij ons heeft ingediend over uw rentederivaten, krijgt u zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie van ons.

Heeft het bericht dat mijn rentederivaat niet wordt herbeoordeeld invloed op de verjaringstermijn van klacht eerdere herbeoordeling?

Voor u gelden de uniforme afspraken over verjaring, die in artikel 4.1.6 van het herstelkader zijn vastgelegd. Aanvullend hierop zal Rabobank, als de verjaringstermijn verloopt binnen dertien weken na het versturen van de brief, deze termijn verlengen tot dertien weken na het versturen van de brief.

Is het eerdere herbeoordelingstraject van invloed op het herstelkader?

De uitkomsten van de eerdere herbeoordeling zijn inmiddels besproken met de meeste van de betrokken klanten. In bepaalde gevallen is een oplossing aangeboden. Wij zullen de rentederivaten opnieuw beoordelen als deze vallen binnen het toepassingsgebied van het herstelkader. De nieuwe beoordeling kan voor u leiden tot een andere uitkomst. Wanneer de Rabobank u al eerder compensatie toekende voor een rentederivaat, wordt dit op uw compensatie onder het herstelkader in mindering gebracht. Mocht een eerder geboden uitkomst voor u voordeliger zijn dan de uitkomst van de nieuwe beoordeling volgens het herstelkader, dan blijft de eerdere uitkomst van kracht. De gunstigste uitkomst voor de klant geldt.

Welke documenten moet ik meesturen als ik mij zelf moet aanmelden?

Als u een rentederivaat heeft afgesloten na 1 januari 2005 met een oorspronkelijke looptijd na 1 april 2011 maar dat voortijdig is beëindigd, moet u zich zelf aanmelden om voor een herbeoordeling in aanmerking te komen. Dit doet u door een e-mail te sturen naar: herbeoordeling.rentederivaten@rabobank.nl. Vermeld daarin het rentederivaat, de naam waarop het rentederivaat is afgesloten en uw correspondentieadres en voeg de voor de herbeoordeling benodigde documenten toe.Voor de herbeoordeling hebben we de volgende documenten van u nodig:

 1. Een bevestiging waaruit blijkt dat u het rentederivaat heeft afgesloten na 1 januari 2005 met een oorspronkelijke einddatum na 1 april 2011. Voorbeelden hiervan zijn een bevestigingsbrief van het afsluiten van het rentederivaat en een e-mail met het dealticket.

 2. De leningoffertes, leningafschriften, rekeningafschriften of financiële jaaroverzichten van de lening(en) die door het rentederivaat worden afgedekt. 

 3. Een (concept)jaarrekening of andere financiële gegevens van het jaar voorafgaand aan het afsluiten van het rentederivaat met daarin cijfers over de jaaromzet, het balanstotaal en het eigen vermogen. Als deze niet aanwezig zijn, dan stuurt u de gegevens van het jaar waarin het rentederivaat is afgesloten. Als u onderdeel uitmaakte van een groep toen het rentederivaat werd afgesloten, dan gaat het om de geconsolideerde jaarcijfers.

Ik val onder Bijzonder Beheer, heeft dit invloed op mijn herbeoordeling?

De herbeoordeling van het derivatendossier gebeurt bij Bijzonder Beheer-klanten op dezelfde manier als bij niet-Bijzonder Beheer. Ook de regels voor de bepaling van de hoogte van de uitkering zijn gelijk. Wel is het zo dat de Rabobank Bijzonder Beheer-klanten met voorrang moet behandelen volgens het herstelkader. Zo krijgen deze klanten zo vroeg mogelijk uitsluitsel of zij in aanmerking komen voor een uitkering en zo ja, wat de hoogte van die uitkering is.

Wat zijn de regels voor verjaring van mijn klacht?

Klachten van klanten die (buiten het toepassingsgebied van het herstelkader vallen en) niet eerder door ons zijn herbeoordeeld, nemen we in behandeling. Als wij uw klant gegrond achten, doen wij geen beroep op verjaring.

Voortgang herbeoordelingen volgens het Uniforme Herstelkader per 01 januari 2017

Totaal aantal MKB-klanten bij de Rabobank met een derivaat tussen 1 april 2011 en 1 april 2014.Aantal klanten dat een aanbod heeft ontvangen met coulance / schadevergoeding volgens het Uniforme Herstelkader Rentederivaten.
11.438*0

*Van deze klanten moet nog worden vastgesteld of zij daadwerkelijk in aanmerking komen voor een herbeoordeling volgens het Uniforme Herstelkader Rentederivaten MKB.

Contact

Rabobank