Herbeoordeling rentederivaten

Had je als MKB-klant tussen 1 april 2011 en 1 april 2014 een rentederivaat, dan kan het uniform herstelkader rentederivaten op jou van toepassing zijn. Als na toetsing blijkt dat je recht hebt op een vergoeding, ontvang je van ons een aanbiedingsbrief met een aanbod voor compensatie. We lichten deze brief graag op hoofdlijnen toe. Deze toelichting kun je vinden in een video op deze site.

Hoe voert de Rabobank het herstelkader uit voor haar klanten?

In deze video ontdek je hoe de Rabobank het herstelkader uitvoert, hoe wij in gesprek zijn met klanten en wat klanten van onze aanpak vinden.

Vraag & antwoord

Hoe werkt de herbeoordeling?

Eerst toetsen wij of jouw rentederivaat in aanmerking komt voor een herbeoordeling. We onderzoeken daarvoor bijvoorbeeld of je ‘professioneel’ of ‘deskundig’ was op het moment dat je het rentederivaat afsloot. In dat geval kom je namelijk niet in aanmerking voor een herbeoordeling volgens het herstelkader. 

Als blijkt dat je recht hebt op een compensatie, dan ontvang je een aanbiedingsbrief. Uiteraard ontvang je ook een bericht als je niet in aanmerking komt voor een herbeoordeling. 

In de animatie ‘herbeoordelingsproces rentederivaten’ leggen we uit hoe de Rabobank onderzoekt of je in aanmerking komt voor een herbeoordeling van jouw rentederivaat en welke stappen wij vervolgens doorlopen.

Waaruit bestaat de compensatie uit het herstelkader?

Het herstelkader bestaat uit vier stappen die samen leiden tot een compensatie:

  • In stap 1 maken we van complexe rentederivaten (anders dan een renteswap, rentecap of rentecollar) meer eenvoudige producten.
  • In stap 2 kijken we of je rentederivaat voldoende aansluit/aansloot bij je lening. Als dit niet zo is, bepalen we de compensatie en het herstel die we je bieden. Denk hierbij aan de looptijd of de hoogte van de hoofdsom van het rentederivaat die afwijkt van de looptijd of het bedrag van de lening.
  • In stap 3 bepalen we hoe hoog de eventuele coulancevergoeding is als je een renteswap en/of een rentecollar had of hebt. Dit gebeurt met de in stap 1 en 2 herstelde rentederivaten. Deze coulancevergoeding is maximaal 100.000 euro. Als je onderdeel uitmaakt(e) van een groep of bancair nauw verbonden bent/was wordt de coulancevergoeding verdeeld.
  • In stap 4 bepalen we de eventuele compensatie voor het onverwacht verhogen van de opslag van je lening die hoort bij het rentederivaat.

Meer informatie lees je op www.derivatencommissie.nl.

Wat is de planning?

Medio oktober 2017 hebben we aan de eerste klanten een brief gestuurd met ons aanbod. Het doel is om uiterlijk eind 2018 aan al onze klanten een aanbod te hebben verstuurd.

Klanten die volgens het herstelkader ‘professioneel’ of ‘deskundig’ waren toen zij het rentederivaat afsloten, komen niet in aanmerking voor een herbeoordeling volgens het herstelkader. Wij zijn in oktober begonnen met het versturen van brieven met dit bericht. De verwachting is dat we onze klanten hier in Q2 over hebben geïnformeerd.

Wat is de termijn voor de opt-in-regeling?

De Rabobank zal flexibel omgaan met de termijn voor de ‘opt-in regeling’. Tot het accepteren van het aanbod voor een compensatie kun je nog opt-in rentederivaten bij ons aanmelden. Dit wijkt af van het herstelkader waarin staat dat dit kan tot 30 september 2017. Op het moment dat je het aanbod voor compensatie accepteert, eindigt de opt-in termijn.

Als je van ons een brief ontvangt met het bericht dat je niet in aanmerking komt voor een herbeoordeling volgens het herstelkader, zijn je opt-in rentederivaten daar al in meegenomen. Dit geldt zowel voor de opt-in rentederivaten die je zelf bij ons hebt aangemeld als die waarvan je dat nog niet hebt gedaan.

Ik val onder Bijzonder Beheer, heeft dit invloed op mijn herbeoordeling?

De herbeoordeling van het derivatendossier verloopt voor alle klanten hetzelfde. Ook de regels voor de bepaling van de hoogte van de compensatie zijn gelijk. Wel moet de Rabobank Bijzonder Beheer-klanten volgens het herstelkader zoveel als mogelijk met voorrang behandelen. Zo krijgen deze klanten zo vroeg mogelijk uitsluitsel of zij in aanmerking komen voor een compensatie en zo ja, wat de hoogte van die compensatie is.

Hoe kan ik een klacht of bezwaar indienen over de uitvoering van het herstelkader?

Voor vragen, bezwaren of klachten over (de uitvoering van) het herstelkader kun je terecht bij het Contact Centrum Rentederivaten. Hier kun je ook terecht als je het niet eens bent met de toetsing van je rentederivatendossier of met het aanbod voor een compensatie volgens het herstelkader. Je kunt het Contact Centrum Rentederivaten bereiken via je Rabobank of door een e-mail te sturen aan: herbeoordeling.rentederivaten@rabobank.nl.

Hoe kan ik een klacht indienen over mijn rentederivaat?

Voor klachten over de behandeling van je rentederivatendossier kun je terecht bij:

Waarom heb ik nog geen antwoord gekregen op mijn eerdere klacht?

Als je eerder een klacht hebt ingediend over je rentederivaat, dan is deze klacht in beginsel niet verder in behandeling genomen in afwachting van de herbeoordeling van je rentederivaat volgens het herstelkader. Zodra de herbeoordeling van je rentederivaat volgens het herstelkader is afgerond, word je geïnformeerd over je eerdere klacht.

Klachten ten aanzien van rentederivaten die buiten het toepassingsgebied van het herstelkader vallen, nemen we in behandeling nadat wij je geïnformeerd hebben dat deze rentederivaten buiten het toepassingsgebied van het herstelkader vallen.

Wat zijn de regels voor verjaring van mijn klacht?

Als je rentederivaten binnen het toepassingsgebied van het herstelkader vallen, gelden voor jou de uniforme afspraken over verjaring zoals die staan in artikel 4.1.6 van het herstelkader. 

Liep de verjarings- of klachtplichttermijn van je klacht af tussen 1 maart 2016 en de verzenddatum van onze aanbiedingsbrief? Dan verlengen wij deze tot 13 weken na het versturen van onze aanbiedingsbrief waarin wij je een compensatieaanbod volgens het herstelkader doen. Als je ons aanbod voor compensatie niet accepteert en voorafgaand aan onze aanbiedingsbrief een klacht hebt ingediend, dan krijg je van ons nog een reactie op je klacht.

De herbeoordeling van rentederivaten die eerder (voor een deel of volledig) door de Rabobank zijn herbeoordeeld, maar buiten het toepassingsgebied van het herstelkader vallen, maken we af als deze nog niet is afgerond. Daarbij nemen we het geldende recht als uitgangspunt. Je ontvangt dan een brief over de uitkomst van deze herbeoordeling. Hierbij hanteren wij dezelfde afspraken over verjaring als voor klanten die binnen het toepassingsgebied van het herstelkader vallen. Dit betekent dat als de verjarings- of klachtplichttermijn na 1 maart 2016 en tot dertien weken na het versturen van de brief met genoemde herbeoordeling verloopt, deze termijn wordt verlengd tot dertien weken na het versturen van deze brief.

Heb je aanvullende vragen? Neem dan contact op met jouw Rabobank of het Contact Centrum Rentederivaten.

Voortgang

Voortgang herbeoordelingen volgens het uniform herstelkader per 30 augustus 2018

Actief betrokken MKB-klanten door bank*
10.628
Aantal verstuurde aanbiedingsbrieven
2.003
Aangeboden compensatiebedrag
€ 86.189.649
Totaalbedrag uitbetaalde compensatie€ 7.928.047
Aantal verstuurde voorschotbrieven9.285
Totaalbedrag uitbetaalde voorschotten€ 356.576.950

* Van deze klanten moet nog worden vastgesteld of zij daadwerkelijk in aanmerking komen voor een herbeoordeling volgens het uniform herstelkader rentederivaten MKB

Uitgebreide informatie over de voortgang zie je in de factsheet herbeoordeling rentederivaten:

Herstelacties

Heb je nog lopende rentederivaten op het moment dat je de afsluitende brief ontvangt met daarin het eindbedrag van de compensatie? Dan is het mogelijk dat jouw bestaande rentederivaat wordt omgezet naar een minder complex alternatief dat voor jou voordeliger is. Dit kan een renteswap, een rentecap of een rentecollar zijn.

Lees meer