Rentederivaten actueel

Een overzicht van de ontwikkelingen rondom de herbeoordeling van de rentederivaten.

AFM: 'De praktische uitwerking van het UHK neemt de nodige tijd in beslag'

8 december 2017

De minister van Financiën heeft de voortgangsrapportage van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) over de uitvoering door banken van het Uniform Herstelkader rentederivaten (UHK) naar de Tweede Kamer gestuurd. De AFM meldt over de voortgang: 'De praktische uitwerking van het UHK neemt de nodige tijd in beslag en is minder vergevorderd dan verwacht'.

Omdat de herbeoordeling van de rentederivaten langer duurt dan gewenst, biedt de Rabobank haar mkb-klanten een voorschot aan op het aanbod voor compensatie volgens het UHK. Zo wil de Rabobank de last van de vertraging zoveel mogelijk beperken voor haar klanten. Dit geldt uiteraard niet als je dit jaar een definitief aanbod voor compensatie ontvangt.

Ruim zesduizend brieven met aanbod voorschot verstuurd
Inmiddels heeft de Rabobank ruim zesduizend brieven met een aanbod voor een voorschot verstuurd en per eind november bijna € 250 miljoen aan voorschotten uitgekeerd. In oktober zijn ook de eerste brieven met een definitief aanbod verstuurd. Aan het einde van het jaar zal de Rabobank een bedrag van circa € 300 miljoen aan voorschotten hebben aangeboden. Dat is bijna vijftig procent van de totale compensatie die de Rabobank naar verwachting zal uitkeren voor compensatie aan haar klanten.

De Rabobank probeert het merendeel van haar klanten vóór halverwege 2018 een aanbieding te doen. Naar verwachting zijn eind volgend jaar ook de complexe dossiers afgerond.

Zeshonderd manjaren
In totaal moeten ruim tienduizend dossiers zorgvuldig worden beoordeeld. De behandeltijd van één dossier bedraagt zo'n tien dagen, wat resulteert in zeshonderd manjaren aan werk. Voor de behandeling van elk individueel derivaat moet een tijdreis worden gemaakt om de situatie van de klant bij het afsluiten van zijn derivaat accuraat in beeld te krijgen. Het gemiddeld aantal documenten bij een dossier is 750, met enkele uitschieters tot meer dan duizend documenten.

Kwetsbare klanten
De Rabobank biedt alle kwetsbare klanten, net als 'gewone' klanten, naar verwachting voor eind 2017 een voorschot aan. Als zij voor eind maart nog geen definitief aanbod hebben ontvangen, kunnen zij een aanvullend voorschot krijgen. Zij ontvangen in december een brief waarin het eventueel aanvullend voorschot wordt aangekondigd. Dat voorschot ontvangen zij uiterlijk maart 2018.

Lees hier de voortgangsrapportage van het AFM

Nieuwsarchief:

Definitief Herstelkader medio december verwacht

De Derivatencommissie streeft er naar om medio december het definitieve Herstelkader vast te stellen. Waar eerder het streven was om rond 15 november het definitieve herstelkader te publiceren, is dit niet haalbaar gebleken. Dit betekent dat banken – en dus ook de Rabobank – nog niet kunnen starten met het herbeoordelen van de rentederivatencontracten. Wanneer er meer duidelijkheid is over de planning, sturen wij alle betreffende klanten een brief met meer informatie.

De commissie heeft een bericht op haar site geplaatst waarin zij aangeeft wat er in de afgelopen maanden sinds de publicatie van het UHK (juli 2016) is gebeurd. Zij geeft daarbij aan dat meer tijd nodig is om tot een goed uitvoerbaar herstelkader te komen. De commissie benadrukt dat in de pilotfase alleen de uitvoering van het herstelkader centraal heeft gestaan en niet de centrale uitgangspunten van het herstelkader.

Meer informatie op Derivatencommissie.nl

Nieuwe voortgangsbrief met aangepaste planning

6 oktober 2017

Door vertraging in het herbeoordelingsproces duurt het helaas langer voordat wij je duidelijkheid kunnen geven over de voortgang van de herbeoordeling van je rentederivaten. In een nieuwe voortgangsbrief meldden wij je op 6 oktober daarom dat we aan een deel van onze klanten alvast een voorschot uitkeren. Lees meer over voorschotten.

Volgens de nieuwe planning ontvangen de eerste klanten naar verwachting eind oktober 2017 een aanbiedingsbrief. We denken in het tweede kwartaal van 2018 het gros van de aanbiedingsbrieven te hebben verstuurd. Als je niet in aanmerking komt voor een herbeoordeling, dan krijg je daarover naar verwachting nog voor eind 2017 een bericht van ons. Klanten die volgens het herstelkader ‘professioneel’ en/of ‘deskundig’ waren toen zij het rentederivaat afsloten, komen niet in aanmerking voor een herbeoordeling volgens het herstelkader.

AFM rapporteert over voortgang herbeoordeling rentederivaten

Minister Dijsselbloem heeft op 30 juni de voortgangsrapportage van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) over de uitvoering door banken van het uniform herstelkader rentederivaten (UHK) naar de Tweede Kamer verstuurd. Uit de rapportage blijkt dat het proces van herbeoordelen nu is gestart. Zie ook het bericht van de AFM.

De AFM schrijft: “De praktische uitwerking van het UHK heeft de nodige tijd in beslag genomen. De voortgang van de uitvoering van het UHK is daarom minder ver gevorderd dan tijdens de publicatie van het UHK op 19 december 2016 werd verwacht. In de afgelopen periode heeft de Derivatencommissie ruim 200 vragen van banken, externe dossierbeoordelaars en belangenorganisaties beantwoord en gepubliceerd. De AFM heeft de minister voorgesteld over vier maanden opnieuw een voortgangsrapportage te sturen.”

Rabobank is net als andere banken gestart met werkzaamheden aan rentederivatendossiers van kwetsbare MKB-klanten. Verwacht wordt dat we kwetsbare klanten pas na september 2017 een compensatieaanbod te kunnen doen. Om er voor te zorgen dat klanten geen acute en grote financiële problemen krijgen doordat een eventuele compensatie vanuit het UHK te laat voor ze zou komen, gaan we deze klanten een voorschot aanbieden.

Zoals eerder in een brief aan onze klanten al is geschreven, verwacht Rabobank vanaf juli klanten een brief te sturen met het aanbod voor compensatie. Ook is aangegeven dat we er rekening mee houden dat een deel van onze klanten pas in 2018 een aanbod tot herstel zal ontvangen. Met de AFM wordt verkend of we klanten die niet in 2017 een aanbodbrief krijgen een voorschot kunnen bieden. Hierbij wordt meegewogen of het toekennen van een voorschot niet leidt tot onevenredige vertraging.

Rabobank sluit zich aan bij herstelkader rentederivaten

Rabobank sluit zich aan bij herstelkader rentederivaten De Rabobank heeft zich op 7 juli aangesloten bij het Uniform Herstelkader Rentederivaten MKB (het ‘herstelkader’) van de Derivatencommissie. De Rabobank neemt haar verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan een oplossing van dit dossier en neemt in haar besluit mee dat het kader op brede maatschappelijke steun kan rekenen. Het besluit om het herstelkader te onderschrijven is genomen met het oog op de belangen van de klanten van de Rabobank met een rentederivatencontract. Met de aanpak die het kader voorschrijft, krijgen zij zo snel als mogelijk duidelijkheid. Het herstelkader heeft betrekking op circa 11.000 zakelijke klanten van Rabobank, met samen ongeveer 16.000 derivatencontracten. Dit is ruim 1% van onze in totaal 800.000 zakelijke klanten. Op 19 december heeft de Derivatencommissie het definitieve herstelkader gepresenteerd. Met het definitieve kader gaan wij de rentederivatencontracten beoordelen van klanten die tot de doelgroep van het herstelkader behoren en bieden wij een vergoeding aan klanten die daarvoor in aanmerking komen.

Derivatencommissie presenteert definitieve Uniform Herstelkader

19 december 2016

Op 19 december 2016 heeft de Derivatencommissie het definitieve Uniform Herstelkader Rentederivaten MKB gepresenteerd. Met het definitieve kader gaan wij de rentederivatencontracten herbeoordelen van klanten die tot de doelgroep van het herstelkader behoren en bieden wij een vergoeding aan klanten die daarvoor in aanmerking komen. Op de site van de Derivatencommissie vindt u het persbericht van de Derivatencommissie over het definitieve kader, het kader zelf en een brochure.

Ga naar Derivatencommissie.nl

In de afgelopen periode is een plan gemaakt voor de manier waarop we het herstelkader uitvoeren. Dit is gedaan in afstemming met de toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) en een door de AFM verplicht gestelde onafhankelijke beoordelaar.

Als eerstvolgende stap bepalen we vanaf februari 2017 of klanten tot de doelgroep behoren die voor een herbeoordeling van de rentederivatencontracten in aanmerking komen. Vervolgens gaan we de rentederivatencontracten herbeoordelen die in aanmerking komen voor het herstelkader. Na deze herbeoordeling weten we óf klanten in aanmerking komen voor een eventuele compensatie, hoe hoog deze is en welke herstelacties nodig zijn.

Wanneer de herbeoordeling is verricht en de onafhankelijke beoordelaar die heeft gecontroleerd, ontvangen klanten een brief van ons met de uitkomst van de herbeoordeling. De eerste brieven met de uitkomst versturen we aan het einde van het tweede kwartaal van 2017. Onze inschatting is dat we eind 2017 de meeste brieven hebben verstuurd. Mogelijk krijgt een deel van onze klanten pas in 2018 uitsluitsel over de herbeoordeling.