Geen herbeoordeling?

Veelgestelde vragen

Wanneer kom ik niet in aanmerking voor een herbeoordeling?

Er zijn verschillende redenen waarom een rentederivaat niet wordt herbeoordeeld:

  • het rentederivaat liep niet (gedurende enige periode) tussen 1 april 2011 en 1 april 2014;
  • u wordt volgens het herstelkader als ‘professioneel’ aangemerkt;
  • u wordt volgens het herstelkader als ‘deskundig’ aangemerkt;
  • uit de gegevens die wij van u hebben, blijkt dat u op het moment dat u de rentederivaten afsloot niet woonachtig of statutair gevestigd was in Nederland en geen werkelijke vestiging van het bedrijf in Nederland had (ongeacht de nationaliteit /rechtsvorm).

Meer hierover leest u op www.derivatencommissie.nl.

Wanneer ben ik volgens het herstelkader ‘professioneel’?

Het herstelkader zegt dat u professioneel was als u, of de groep waarvan u deel uitmaakte, op het moment van afsluiten van uw rentederivaat aan minimaal twee van de drie onderstaande criteria voldeed:

  • een balanstotaal van minimaal €20 miljoen;
  • een omzet van minimaal €40 miljoen;
  • een totaal eigen vermogen van minimaal €2 miljoen.

Bij het toetsen kijken we naar uw (concept)jaarrekening, jaarcijfers die zijn gebruikt bij een financieringsaanvraag of financiële gegevens van Company Info. Daarbij gaat het om uw financiële situatie in het jaar voordat u uw rentederivaten afsloot. Als we deze gegevens niet kunnen vinden, gebruiken we de gegevens uit het jaar waarin u uw rentederivaten afsloot. Als u onderdeel uitmaakte van een groep op het moment van het afsluiten van het rentederivaat, hanteren we de geconsolideerde jaarcijfers van deze groep. Als deze niet beschikbaar zijn, worden alsnog de enkelvoudige cijfers gehanteerd. Het kan dus zo zijn dat u wél onderdeel uitmaakte van een groep, maar dat alsnog de enkelvoudige cijfers zijn gebruikt.

Waarom worden de financiële gegevens afgenomen bij Company Info?

Bij de toetsing op professionaliteit worden de jaarcijfers gebruikt die we van Company Info afnemen. Company Info verzamelt originele jaarrekeningen uit websites van bedrijven en van de Kamer van Koophandel. Hierdoor weten we zeker dat de cijfers die we gebruiken door de klant zelf gedeponeerd zijn.

Ik ben het niet eens met de conclusie dat mijn rentederivaten niet worden herbeoordeeld

Als u het niet met onze conclusie eens bent, kunt u hiertegen bezwaar maken tot 12 weken na het versturen van de brief waarin wordt gemeld dat uw rentederivaten niet worden herbeoordeeld. Lever hiervoor (financiële) gegevens aan van het moment waarop u het rentederivaat afsloot of zo dicht mogelijk op die datum. Wij bekijken uw situatie dan graag nog een keer. Dit geldt ook als u beschikt over geconsolideerde gegevens in plaats van de door ons gebruikte enkelvoudige gegevens. U kunt bezwaar maken via het Contact Centrum Rentederivaten. Dit is te bereiken via uw Rabobank en per e-mail: herbeoordeling.rentederivaten@rabobank.nl.

Heeft u een rentederivaat afgesloten bij een andere bank en is deze later overgezet naar de Rabobank? Dan hebben wij bij onze toetsing of uw rentederivaat in aanmerking komt voor een herbeoordeling gekeken naar uw situatie op het moment dat uw rentederivaten naar de Rabobank zijn overgegaan. Het kan zijn dat u tijdens het afsluiten van uw rentederivaten bij de andere bank ‘niet-professioneel’ was. In dat geval komen uw rentederivaten wellicht wel in aanmerking voor een herbeoordeling. Als u ons uw financiële gegevens stuurt waaruit blijkt dat u toen ‘niet-professioneel’ was, bekijken wij uw situatie graag nog een keer. Wellicht kunt u voor (een deel van) deze gegevens terecht bij de bank waar u uw rentederivaten heeft afgesloten.

Wanneer is iemand volgens het herstelkader ‘deskundig’?

Er zijn verschillende redenen waarom u als ‘deskundig’ kan worden aangemerkt zoals:

Opt-up (paragraaf 3.1.12 a uit het herstelkader)
Volgens het herstelkader bent u ‘deskundig’ als u een zogenaamde ‘opt-up’ heeft gekregen zoals bedoeld in artikel 4:18c van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en daarmee geclassificeerd bent als ‘professioneel belegger’.

Vastgoed en effecten (paragraaf 3.1.12 b uit het herstelkader)
Volgens het herstelkader bent u ‘deskundig’ als op het moment van afsluiten van de rentederivaten minimaal € 10 miljoen van het vermogen bestond uit vastgoed (bestaand en/of in ontwikkeling), financiële activa gerelateerd aan vastgoed en/of uit effecten.

Treasury-statuut/beleid (paragraaf 3.1.12 c uit het herstelkader)
Volgens het herstelkader bent u ‘deskundig’ als u op het moment van afsluiten van de rentederivaten een treasury-statuut en/of een schriftelijk treasury-beleid had waarin expliciet vermeld staat hoe u omgaat met het gebruik van rentederivaten.

Treasury-ervaring (paragraaf 3.1.12.d(i), e en f uit het herstelkader)
Volgens het herstelkader bent u ‘deskundig’ als u op het moment van afsluiten van de rentederivaten minstens vijf jaar specialistische treasury-ervaring heeft opgedaan bij een bank, treasury-adviesorganisatie, vermogensbeheerder en/of treasury-afdeling van een grootzakelijke onderneming.

Onafhankelijk adviseur (paragraaf 3.1.12d(ii) uit het herstelkader)
Volgens het herstelkader bent u ‘deskundig’ als u op het moment van afsluiten van de rentederivaten werd bijgestaan door een van de bank onafhankelijk adviseur met minstens vijf jaar specialistische treasury-ervaring. Deze ervaring moet zijn opgedaan bij een bank, treasury-adviesorganisatie, vermogensbeheerder en/of treasury-afdeling van een grootzakelijke onderneming.

Contact

Rabobank