Groothandels

Een groothandel verkoopt goederen die niet door de eigen onderneming zijn geproduceerd aan andere ondernemingen (b2b). De sector is verdeeld in branches en subbranches op basis van producten waarin wordt gehandeld.

Voor deze sector deelt de Rabobank recente cijfers en trends. We bespreken de ontwikkelingen op het gebied van:

Concurrentie zal verder toenemen

Groothandels opereren in een sterk concurrerende omgeving, waarbij de concurrentie niet alleen komt van andere groothandels maar ook van klanten en leveranciers die de groothandel proberen uit te schakelen en van andere sectoren zoals logistiek en (online) retail.

De concurrentie zal verder toenemen omdat iedereen het speelveld van de groothandel kan betreden, ondersteund door technologische ontwikkelingen, waaronder internet. Dit leidt tot druk op prijzen en marges.

Om te overleven in de sterk concurrerende markt zullen groothandels moeten werken aan twee zaken.

 • Een duidelijke en onderscheidende waardepropositie, ondersteund door bedrijfsprocessen en kritieke middelen (personeel, ICT).
 • Het voortdurend oprekken van de grenzen van het bedrijfsmodel via ketenintegratie, internationalisatie, samenwerking, assortimentsuitbreiding en omnichannel.

Economie

De groothandel is een conjunctuurgevoelige sector en afhankelijk van de economische groei in Nederland en andere landen. De afnemers van de Nederlandse groothandel zitten voornamelijk in het buitenland. Ongeveer 75% van de verdiende waarde komt van buitenlandse afnemers. De overige 25% van de producten en diensten wordt door Nederlandse bedrijven afgenomen. Hierdoor is de Nederlandse groothandel voor een groot deel afhankelijk van internationale vraag.

De trend van internationalisering zal verder doorzetten omdat veel klanten van groothandels internationaliseren en groothandels hen moeten volgen. Voor de komende jaren verwachten we een lichte groei die is gekoppeld aan de groei van de economie.

De sector omvat groothandels in zeer uiteenlopende producten. De groothandel is daarmee zowel afhankelijk van de groeivooruitzichten in al die verschillende eindmarkten als van de mate waarin de zakelijke leveranciers en afnemers bereid zijn om via de groothandel te handelen. Daarom is het belangrijk dat groothandels inspelen op de wensen van zowel de directe leveranciers/afnemers als wensen van de eindgebruikers.

Groeivooruitzichten
De groeivooruitzichten voor komend jaar voor de groothandel zijn positief, vooral gedreven door de export. Voor de sector als geheel verwachten wij een omzetgroei van circa 5% voor 2018. Per onderdeel van de groothandel kunnen de groeicijfers verschillen, afhankelijk van onder meer de ontwikkeling in de eindmarkten (bouw, industrie, detailhandel, food en agri), en de prijsontwikkeling van commodities zoals olie en staal.

Lees meer in de Groothandel sectorprognose 2018

Competitieve markt

Groothandels opereren in een zeer competitieve markt. De grenzen binnen de sector en tussen groothandels en andere sectoren vervagen steeds meer, mogelijk door technologische ontwikkelingen waaronder internet. Concurrentie komt van vele kanten waaronder:

 • bestaande groothandels in dezelfde productcategorie
 • groothandels in andere productcategorieën die hun assortiment uitbreiden, bijvoorbeeld een kantoorartikelengroothandel die ook kantoormeubilair gaat verkopen
 • producenten die rechtstreeks aan bedrijven gaan verkopen en daarmee de groothandel omzeilen
 • zakelijke klanten die rechtstreeks bij producenten/merkeigenaren gaan inkopen

We verwachten dat de concurrentie verder toeneemt, wat leidt tot druk op prijzen en marges.

Inspelen op concurrentie

Om in te spelen op de concurrentie en de margedruk moeten groothandels vooral aan twee dingen werken. Ten eerste moeten zij meer toegevoegde waarde leveren, bijvoorbeeld door het:

 • bieden van kennis over producten, leveranciers en toepassingsmogelijkheden
 • helpen van klanten en leveranciers om de kosten te verlagen, bijvoorbeeld door te zorgen voor meer efficiënte inkoop of lagere voorraden
 • ontzorgen van klanten en leveranciers door taken over te nemen

Ten tweede moeten zij hun positie in de waardeketen versterken, door bijvoorbeeld:

 • schaalvergroting
 • verbreding van assortimenten
 • het toevoegen van diensten aan producten
 • voorwaartse en/of achterwaartse integratie

Overige elementen die belangrijke invloed kunnen hebben op het resultaat van groothandels zijn:

 • koersen van vreemde valuta in verband met internationale inkoop- en verkoopmarkten
 • prijsontwikkeling van grondstoffen (transactie- en voorraadresultaten)

Duurzaamheid

Klanten van groothandels en eindgebruikers hechten steeds meer belang aan duurzaamheid. Inspelen op het thema duurzaamheid biedt de sector daarom ook verschillende kansen.

 • Ontwikkelen en laten maken van eigen producten met een duurzaamheidsclaim.
 • Verbeteren van de bedrijfsvoering, leidend tot bijvoorbeeld minder energieverbruik of minder vervoer en daarmee tot lagere kosten.
 • Ontzorgen van de klant door ketenverantwoordelijkheid te nemen voor herkomst van producten en omstandigheden waaronder deze zijn gemaakt, inclusief issues als kinderarbeid.

Innovatie

Nieuwe producten en diensten
Innovatie is belangrijk om toegevoegde waarde te kunnen blijven leveren aan zowel klanten als leveranciers. Daarom moeten groothandels op verschillende terreinen innoveren. Denk bijvoorbeeld aan voortdurende ontwikkeling van nieuwe producten en diensten om te blijven inspelen op veranderende behoeften van klanten en eindgebruikers.

ICT-systemen
Groothandels kunnen ook innoveren door middel van ICT-systemen, die op diverse terreinen van belang zijn.

Denk aan:

 • WMS-systemen om de logistiek efficiënter te regelen en/of voorraden te verlagen
 • volledig geautomatiseerde en/of gerobotiseerde orderpicking om tot snellere, meer betrouwbare en/of goedkopere leveringen te komen
 • systemen die een omnichannel propositie voor klanten mogelijk maken (geïntegreerde klantenservice via verkopers, vestigingen, online, mobiel, sociale media, callcenter)

Data
Groothandels beschikken over veel data (big data) en kunnen hun klanten en leveranciers helpen door deze om te zetten in smart data. Daarmee kunnen ze bijvoorbeeld vraagvoorspelling ondersteunen.

Personeel
Personeel is nodig om de waardepropositie te ondersteunen. De competenties moeten op de waardepropositie aansluiten en groothandels moeten hier voortdurend in investeren.

Maatschappij

De businessmodellen van groothandels worden steeds meer ICT-gedreven. Daarom hebben groothandels behoefte aan ICT-personeel, waar voorheen meer de nadruk lag op verkoop- en logistiek personeel.

Op de arbeidsmarkt komen groothandels daarmee in een ander concurrentieveld terecht. Voor personeel met ICT-kennis moet de groothandel immers concurreren met andere sectoren waar ICT-personeel kan werken, waaronder bedrijven op het gebied van ICT-service, hightech en (online) retail.

Wet- en regelgeving

Geopolitieke veranderingen, zoals de op handen zijnde Brexit, kunnen leiden tot nieuwe handelsbarrières of juist het verdwijnen daarvan. Veel groothandels begeven zich met in- en verkoop in een internationaal speelveld. Het ontstaan of verdwijnen van handelsbarrières leidt daarmee tot kansen en/of risico's.

Aanbod Rabobank

Rabobank als financiële dienstverlener
Groothandels hebben vaak een belangrijke financieringsfunctie in de supply chain, zowel voor klanten als voor leveranciers. Supplier Finance kan hierbij ondersteunen.

Internationale expansie is een issue in de sector om goed in te spelen op internationaliserende klanten. De Rabobank kan klanten helpen via de international desks.

De Rabobank heeft een Circulaire Economie (CE)-programma om klanten te begeleiden in de transitie naar de circulaire economie, eventueel in combinatie met de impactlening.

Laatste update: januari 2018

Gerelateerde branches

Detailhandel non-food

Groothandels in AGF

Groothandels in voedingsmiddelen

Contact

Rabobank