Verder op deze pagina:

  Potplantenteelt omvat de teelt van sierplanten, sierbomen en bloembollen, de teelt van perkplanten onder glas en de teelt van potplanten onder glas. Daarbij worden de planten mét substraat (potgrond, kokos, perliet, etcetera) verhandeld. Voor deze branche deelt Rabobank recente cijfers en trends.

  Stabiel of licht stijgend volume verwacht

  Voor de komende jaren verwachten wij een een stabiel of licht stijgend volume, door het toenemende bestedingsniveau in een aantal landen in Europa. Kansen zijn te benutten in de consumenten- en bedrijvenmarkt. Met name planten met een verhaal (onder andere luchtzuivering, gezondheid, werksfeer/klimaat) zijn in opmars en vertalen zich in goed financieel rendement. Daarnaast sluiten planten goed aan bij consumententrends in de woonbeleving. Er ontstaan nieuwe mogelijkheden doordat afzetpartijen zich richten op marktsegmenten met specifieke doelgroepen en aankoopmomenten. De afzet van phalaenopsis is inmiddels wél volgroeid. Het rendement in deze teelt staat onder druk.

  Afzet

  De afzet buiten de veiling om neemt toe, met name bij telers die perkplanten direct aan de supermarkten en bouwmarkten leveren. Telers organiseren zich (soms) verdergaand in een telersvereniging waarbij voorwaarts in de keten wordt samengewerkt.

  Afzet vindt plaats:

  via de klokvia bemiddeling (veilingen Royal FloraHolland, Rhein-Maas en Plantion)rechtstreeks via handelaren en exporteurs

  Bij alle afzetmethoden faciliteert de veiling de administratieve en financiële transactie.

  Export

  De export is gericht op de groot-Europese markt. De belangrijkste afzetlanden zijn Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Uitbreiding wordt gezocht in het Midden-Oosten en Oost-Europa. De sector is gevoelig voor geopolitieke ontwikkelingen zoals Brexit en de Ruslandsancties.

  Verduurzaming potplantenteelt 

  De sector staat voor verdere verduurzaming. Nederland heeft daarbij een goede uitgangspositie, vanwege:

  (gesloten) kasteeltrecirculatieomschakeling naar duurzame energiebronnen

  Visie op perspectief 

  Het areaal potplanten zal stabiliseren na een eerdere krimp. Planten dragen bij aan een beter werk- en leefklimaat (in huis, tuin en kantoor) waardoor leef- en werkprestatie tot 10% kunnen verbeteren. Dergelijke claims kunnen zorgen voor een consumptietoename. Op de belangrijkste markt, Duitsland, groeit de leeftijdsgroep die veel planten koopt nog steeds.

  Economie

  De verkoop van potplanten is afhankelijk van de economische ontwikkeling. Het is soms een impulsaankoop in de geschenkcategorie of een aankoop bij feestdagen (Moederdag, Valentijn, Allerheiligen, Russische vrouwendag bijvoorbeeld). Of de consument koopt planten die passen bij zijn interieur. Bij groene planten is ook de kantoren- en bedrijvenmarkt van belang. Perkplanten hebben een jaarlijkse vraag in de periode van april tot en met juni. Door de aantrekkende economie neemt de vraag toe, in zowel bestaande als nieuwe markten. Door de aantrekkende economie neemt de vraag toe, in zowel bestaande als nieuwe markten.

  De hang naar beleving wordt ook steeds groter. Planten zorgen voor sfeer en het is bewezen dat ze het woon- en werkklimaat verbeteren en de arbeidsprestatie verhogen. Deze extra effecten bieden kansen maar er wordt op dit moment nog niet zoveel op ingespeeld.

  Rabobank verwacht dat de afzetmarkt de komende jaren beperkt groeit. Productinnovatie in distributie (bij bestaande en nieuwe internetplatformen) en de aansluiting bij mode- en lifestyletrends kunnen zorgen voor extra consumptiegroei.

  Tuinbouwbranchepagina visual consumptie omvang europa 2017 vs 2016

  Duurzaamheid

  De consument stelt nog beperkte eisen aan de duurzaamheid van het product maar dit neemt wel toe. Er komt extra druk op maatschappelijk verantwoord produceren. Dit gaat om arbeidsomstandigheden, energie en gewasbescherming. Neonicotinoïden, die mogelijk bijen doden, zijn bijvoorbeeld niet gewenst.

  Milieu- en consumentenorganisaties dringen via de grootwinkelbedrijven aan op een verantwoorde productiewijze. De Nederlandse sector pakt dit op in het Platform Duurzame Sierteelt. Hierin zitten LTO, Flora Holland, VGB, KAVB, Anthos, Plantum en natuurlijk Rabobank.

  Tevens heeft de internationale sector haar krachten gebundeld in het FSI-initiatief. Dit platform heeft als doel om 90% van de mondiale sierteeltproductie en handel in 2020 duurzaam te laten zijn. Door bedrijfscertificering kan duurzaamheid worden aangetoond. Om dit te versnellen hebben Dutch Flower Group, Fleura Metz, Royal Lemkes, Waterdrinker en Flora Holland het versnellersinitiatief opgezet. Zo wordt de sector gestimuleerd om de benodigde duurzaamheidsstappen te zetten. Rabobank is partner van het FS- initiatief en staat hier voor 100% achter.

  Rabobank verwacht dat de internationale concurrentiepositie verbetert als de sector stappen zet op het gebied van duurzaamheid.

  Enkele retailers stellen duurzaamheidseisen aan telers en leveranciers via keurmerken en bedrijfscertificering om te mogen leveren; hiermee wordt duurzaamheid 'license to deliver'.

  "Competenties op het gebied van innovatie, samenwerken, klantfocus en verandervermogen horen in een toekomstgericht bedrijf."

  Innovatie

  De potplantensector is innovatief ingesteld en vooral op technologie gericht. Er valt nog te winst te behalen op het gebied van marktgerichte innovatie. Denk dan aan online-verkoop en data-uitwisseling in de keten. Ook kan er beter aan de veranderende klantvragen en het veranderende consumentengedrag voldaan worden.

  De orderomvang daalt door de onlinetrend, waardoor het aantal orders toeneemt. Grootschalige bedrijven zien zich uitgedaagd hierin te schakelen.

  Innovatie in belichting (SON-T en LED), sensortechnieken, de energieneutrale kas, de dag-licht kas, aardwarmte, warmtenetten, logistieke processen, moderne camera-sorteer- en verpakkingslijnen, circulaire afvalstromen, recirculatie van watergebruik en energieschermen horen bij modern ondernemerschap in de plantensector.

  Competenties op het gebied van innovatie, samenwerken, klantfocus en verandervermogen horen in een toekomstgericht bedrijf aanwezig te zijn.

  Maatschappij

  De samenleving stelt meer eisen aan het omgevingsbewustzijn van bedrijven. Zoals de vraag or er voorzieningen zijn om lichtuitstoot te verminderen. Hiervoor gelden wettelijke kaders.

  De potplantenondernemer maakt vaak gebruik van buitenlandse medewerkers, al dan niet door ze in te huren of via een gecertificeerd uitzendbureau.

  Wet- en regelgeving

  Er is een aantal zaken waar de branche rekening mee dient te houden.

  Duurzaamheidseisen drukken wettelijk en bovenwettelijk op de sector. Zie kopje Duurzaamheid hierboven.Voor nieuwbouw van kassen is een vergunning nodig. Rabobank geeft de voorkeur aan Groen Label kassen.Eisen voor het huisvesten van werknemers op het bedrijf of de huurlocatie verschillen per gemeente. Er is inmiddels een Agrarisch Keurmerk Flexwonen.Aan uitzendbureaus worden eisen gesteld via NEN 4401/4402-certificering.Afhankelijk van exportbestemming stelt de Retail eisen aan bedrijfscertificering, zoals MPS A-, B- of C-certificaat, of milieukeurcertificering. Bespreek dit met je klant. Het afzetkanaal bepaalt welk certificaat geldt.Met ingang van 1 januari 2018 mogen bedrijven in de glastuinbouw geen ongezuiverd drainwater meer lozen op het oppervlaktewater (zie hiervoor de website van Helpdesk water.)Door de aangescherpte verzekeringseisen is een brandwerend scherm voor alle teelten onder glas verplicht sinds 1 januari 2017.

  Lees meer over regelgeving voor glastuinbouw op Helpdeskwater.nl

  Aanbod Rabobank

  Rabobank als maatschappelijk partner 

  De Rabobank heeft goede contacten met de belangenbehartiger Glastuinbouw Nederland ( LTO Glaskracht). De bank is actief in het Coalitie HOT-traject (Herstructurering Ontwikkeling Tuinbouw) om het toekomstperspectief van de sector te verbeteren en een bijdrage te leveren aan de reconstructie.

  Op het gebied van duurzaamheid:

  zijn er goede contacten met de ngo'szijn we lid van Floriculture Sustainable Initiative (FSI)participeren we in het Platform Duurzame Sierteeltzijn we partner van Benefits of Nature (BON)

  We financieren nagenoeg alle aardwarmtebronnen in de glastuinbouw, omdat we zien dat de fossiele brandstoffen eindig zijn en aardwarmte een rendabel en duurzaam antwoord is.

  We hebben een sterk (inter)nationaal netwerk in de sierteelt en zijn daardoor in staat veel kennis op te doen. Deze kennis zetten we in om de juiste bedrijven te financieren en onze klanten succesvoller te laten zijn.

  Laatste update: juni 2019