Pluimveehouder heeft jonge kip op hand

Pluimvee-update juli 2018

Verder op deze pagina:

  Vleespluimveesector profiteert van gunstige marktomstandigheden.

  In 2018 zijn de marktomstandigheden gunstig voor de pluimveevleesindustrie en Nederlandse pluimveehouders. De verwachting is dat de financiële prestaties boven het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar uitkomen. Hierdoor kunnen pluimveehouders financiële buffers versterken via extra aflossing of reservering en renovaties, modernisering en versnelde milieu-investeringen doorvoeren.

  Ook de vooruitzichten voor de tweede helft van 2018 zijn voor de Europese pluimvee-industrie gunstig. Door de marktomstandigheden ligt de Europese import substantieel lager en is de export licht gegroeid ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Vooral de Nederlandse vleespluimveehouderij plukt de vruchten van deze ontwikkelingen, dankzij: 

  de toegenomen vraag van slachterijen door capaciteitsuitbreidinghet aanbod van vleeskuikens in Noordwest-Europa, dat nauwelijks toeneemtlicht oplopende voerprijzen die gecompenseerd worden met hoge vleesprijzen

  Hogere marges door marktbalans

  De Europese pluimvee-industrie heeft, dankzij een goed marktevenwicht, in de eerste helft van 2018 boven verwachting gepresteerd. De vraag naar pluimveevlees is onverminderd goed en de productie neemt toe. In West-Europa breidt de productie nauwelijks uit. Dit komt door de opkomst van concepten met een lagere dierbezetting en door steeds verdergaande beperkingen om uit te breiden. Het aanbod van levende kuikens voor de slachterijen is relatief krap in relatie tot de slachtcapaciteit.

  “De grote vraag naar levende vleeskuikens en het beperkte aanbod, verbetert marktpositie.”

  In tegenstelling tot in West- Europa, breidt in Oost-Europa de sector steeds verder uit. De Europese markt is geholpen door de importbeperkingen voor Braziliaans pluimveevlees, als gevolg van issues bij slachterijen. De verwachting is dat dit voor langere tijd impact heeft. Ondernemers in de vleespluimveesector profiteren hier van door de hogere marktprijzen.

  Prijsstijgingen pluimveevlees door beperkt aanbod borstvlees

  De Europese pluimveevleesindustrie presteert goed bij een positief marktsentiment. Pluimveevleesprijzen zijn in het tweede kwartaal van 2018 gestegen (+3%) ten opzicht van het eerste kwartaal. Daarbij zijn de voerprijzen slechts 2% gestegen. Een belangrijke reden van de gestegen pluimveevleesprijzen is het beperkte aanbod van borstvlees in Europa. Dit leidde tot een stijging van de prijzen voor bevroren borstvlees van 10%. 

  De EU-importen zijn in het eerste kwartaal van 2018 met 8% gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2017. Door de EU zijn exportrestricties afgegeven aan twintig Braziliaanse slachterijen, vanwege overtreding van Europese richtlijnen voor monitoring van Salmonella. De laatste van deze restricties zijn pas in april dit jaar afgegeven, waardoor de impact op de importcijfers nog groter zal zijn. 

  Marktverbetering ook in Nederland zichtbaar

  In Nederland zijn de marges in de eerste helft van 2018 toegenomen ten opzichte van 2017. De brutomarge berekening (bron: vakblad Pluimveehouderij) laat een niveau zien van 46,8 cent per maand  over de eerste vier maanden van 2018. Dit is het hoogste niveau in vier jaar tijd. Opmerking daarbij is dat deze berekening van grondslag is veranderd door de overgang van de BCP notering naar de VCN. Het voer is over deze periode in 2018 0,5 cent per kg goedkoper geweest en de VCN notering lag 1,3 cent hoger. 

  "Naar verwachting wordt er dit jaar 100.000 ton minder pluimveevlees geïmporteerd in Europa."

  Doordat de vraag naar levende vleeskuikens op dit moment groter is dan het aanbod, is de marktpositie van pluimveehouders verbeterd. In Nederland geldt nog dat de sector gebonden is aan het bezit van pluimveerechten, een extra belemmering om de productie te kunnen verhogen.

  Prijzen broedeieren hersteld

  Begin 2018 hebben de broedeiprijzen een herstel laten zien ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De herstelde vraag en uitbreiding van bestaande afzetmarkten heeft hier een belangrijke bijdrage aan geleverd. Daarnaast is het aanbod verlaagd door een lagere opzet van moederdieren in Nederland. De vrije prijzen lagen 1,75 cent hoger en de NOP notering verbeterde met 0,34 cent. De markt lijkt hiermee weer beter in balans te zijn. 

  Export broedeieren EU in ontwikkeling

  De exportcijfers van de EU daalden over de eerste drie maanden van dit jaar met bijna 13.000 ton (-4%) ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De belangrijkste wijzigingen in de export zijn een verdere krimp van export naar Rusland met  circa 10.000 ton (-7%) en een daling van export richting Irak van bijna 16.000 ton (-23%). Deze dalingen zijn onder andere opgevangen door groei van export naar Oekraïne met ruim 7.000 ton (+68%) en overige landen met 11.000 ton (+18%). Ondanks de lagere exportcijfers vanuit Europa is de Nederlandse situatie licht verbeterd door hogere prijsniveaus.

  Grondstofprijzen: stabiel

  De prijs van voer was de laatste maanden vrij stabiel. Verwacht wordt dat de weersomstandigheden en handelsspanningen de komende maanden opwaartse druk leggen op de internationale markten. In de EU landen hebben de tarweprijzen tot nu toe weerstand geboden aan onzekere factoren op de internationale markt. Hierdoor verwachten we de volgende marktontwikkelingen:

  Ondanks de droogte zal in het Zwarte Zee gebied (Rusland/Oekraïne) de oogst toch nog licht onder het record uitkomen. De Rabobank verwacht stabiele prijzen voor de komende maanden met toenemende druk vanaf het derde kwartaal 2018, wanneer meer details bekend worden over de 2018 campagne.Door het hoge aanbod van mais en dus lagere prijzen, werkt dit in het voordeel van dierlijke productie in de US. Ook de ethanolfabrikanten verhogen hierdoor hun vraag.De sterke vraag naar sojabonen in de US zal aanhouden.Pluimvee-update-juli-2018_Figuur 1

  Vooruitzichten Europese markt positief

  Import EU daalt substantieel door restricties

  Naar verwachting neemt de Europese import dit jaar zeker met 100.000 ton af. Deze daling komt doordat alternatieve exporteurs naar de EU zoals Thailand, Oekraïne, Chili en Argentinië niet in staat zijn om de weggevallen importen uit Brazilië te compenseren. De verwachting is dan ook dat de prijzen voor borstvlees op een relatief hoog niveau blijven. De markt biedt daarmee weerstand tegen stijgende voerprijzen. Daarnaast geeft het ruimte voor een verwachte productiestijging van 2 tot 3% in Europa. De uitbreiding vindt met name plaats in Oost Europa.

  Export EU stijgt door opheffen restricties vogelgriep

  In het eerste kwartaal van 2018 is de export met 4% toegenomen ten opzichte van 2017. Ondanks dat er door de vogelgriep begin 2018 naar diverse landen buiten de EU exportrestricties golden. De export kan verder groeien doordat een deel van deze exportrestricties weer is opgeheven.   

  Factoren die bepalend zijn voor 2018

  Vogelgriep blijft een dreiging voor de sector. Enkele exportmarkten zijn nog steeds gesloten door eerdere uitbraken. Diverse markten gaan vertraagd weer open, ondanks dat Nederland weer vrij van vogelgriep is verklaard.Voerprijzen stijgen door een krappere grondstofmarkt.Heropening van de Europese markt voor Braziliaans pluimveevlees kan versneld druk op de marktbalans geven.

  Krap aanbod leidt tot stevige marges

  Beperkte productie uitbreiding zorgt voor een relatief krap aanbod in de Noordwest-Europese markt. Dit komt vooral door milieurestricties en de groei van concepten. Daarentegen is de verwerkingscapaciteit voor pluimvee de afgelopen jaren toegenomen. Dit leidt tot een stevigere marktpositie en daarmee tot hogere marges voor de vleeskuikenhouder, in ieder geval op de korte termijn.

  “Positie van vleeskuikenhouders in Noordwest-Europa versterkt.”

  De hogere marges stellen de sector in staat om versneld te voldoen aan maatschappelijke uitdagingen, zoals emissiereductie van fijnstof en ammoniak. Deze stappen dragen bij aan versteviging van het draagvlak in de maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan;

  het toepassen van ionisatiesysteem voor fijnstofreductiehet vervangen van asbestdakenhet plaatsen van zonnepanelen om meer zelfvoorzienend te worden

  Exportafhankelijkheid afgenomen door lagere productie broedeieren

  Dankzij een lagere productie van broedeieren heeft de sector weerstand kunnen bieden aan de teruglopende export. De exportafhankelijkheid is hiermee licht afgenomen. Exportrestricties als gevolg van de regionale uitbraak van de vogelgriep hebben een beperkt effect gehad op de exportpositie van Europa. De dreiging van vogelgriep blijft wel kritisch, ook voor de pluimveesector.

  Jeroen van den Hurk

  Jeroen van den Hurk

  • Sectorspecialist
  • Veehouderij
  030 21 605 11 LinkedIn
  Jan Peter van Ferneij

  Jan Peter van Ferneij

  • Senior analyst
  • Animal Protein
  06 22 54 78 98 LinkedIn