Vissers aan het werk

Kottervisserij

Verder op deze pagina:

  Kottervisserij is een commerciële tak van de zeevisserij en kustvisserij, waarbij met behulp van sleepnetten vanaf kotters op kabeljauw, wijting, platvis en garnalen gevist wordt. Voor deze branche deelt de Rabobank recente cijfers en trends.

  Verdere verhoging quota

  De ontwikkeling van diverse diersoorten in zeeën en oceanen staat nadrukkelijk in de publieke belangstelling. Centrale thema’s zijn:

  het biologisch evenwicht van de visbestandenbeperking van de bodemberoeringbijvangsten en vangstmethodenMSC-certificering (Marine Stewardship Council)

  De prognose is dat er de komende drie tot vijf jaar ruimte is voor verdere verhoging van quota. De visbestanden in de Noordzee staan er goed voor en hebben vrijwel allemaal een biologisch verantwoorde omvang.

  Uitdagingen

  Met innovaties in visserijtechnieken en kotters (Masterplan Duurzame Visserij) werken ondernemers aan een verdere verlaging van de kostprijs. Met de aanlandplicht (discardban) die vanaf 1 januari 2016 geleidelijk is ingevoerd heeft de sector een forse uitdaging om het rendement te behouden. De visserijsector is volop bezig met wetenschappelijk onderzoek naar overleving en selectiviteit, om zodoende de financiële gevolgen te beperken.

  Kansen

  In de afzet gaat al jaren de aandacht uit naar het beter samenwerken en vermarkten van het product Noordzeevis. Hier liggen zeker kansen. De Rabobank verwacht door de verbeterde rendementen in het afgelopen jaar meer investeringen in de kottervloot.

  Cijfers Nederlandse kottervisserij

  De totale Nederlandse visserijbedrijfskolom kent ongeveer 3.000 ondernemingen. Dit is inclusief 450 bedrijven in de verwerkende industrie, groothandel en detailhandel.

  Verder zijn er 11 visafslagen. De afgelopen jaren waren er gemiddeld rond de 280 kotters actief onder Nederlandse vlag en 67 onder buitenlandse vlag.

  Economie

  Positie Nederlandse vissers 

  Wereldwijd groeit de behoefte aan (duurzame) vis als bron van eiwitten. Nederland is de draaischijf tussen vangst in Noord-Europa en consumptie in Zuid-Europa. De platvisbestanden in de Noordzee groeien, dus de aanvoer blijft goed. Daarnaast zorgen nieuwe vistechnieken voor (substantiële) verlaging van de kostprijs. Hiermee is de concurrentiepositie van de Nederlandse vissers goed.

  Visprijzen

  De sector is erg afhankelijk van gasolie- en visprijs. Door ontwikkelingen in de nieuwbouw van schepen en aanpassingen in de netten neemt het energieverbruik af. De visprijzen (met name schol) worden inmiddels in enige mate gereguleerd om voor eenieder een voordeel op te leveren. De keten is gebaat bij een stabiele prijs omdat er vaak sprake is van langlopende (verkoop)contracten. De vissers willen een eerlijke prijs voor hun natuurproduct.

  "Er zijn initiatieven om het imago van de platvissector te verbeteren en de consumptie in Nederland te verhogen."

  Duurzaamheid

  Grote visserijbedrijven en Greenpeace zitten op één lijn wat betreft duurzame visserij. Het doel is een duurzame (pelagische) visserij op onder meer haring en makreel, en een gezonde balans tussen visserij en zeenatuur.

   

  Visbestanden Noordzee 

  Het gaat goed met de belangrijkste visbestanden in de Noordzee. Jaarlijks wordt het visquotum zorgvuldig afgestemd op basis van de EU-visbestanden. Afhankelijk van de uitkomsten van Brexit kan de quotumverdeling wijzigen in het nadeel van de EU. Ook kunnen er toegangsbeperkingen komen in Britse wateren. Dit zal grote impact hebben op de Nederlandse kottervloot. 

   

  Lees meer over de mogelijke gevolgen van Brexit voor de visserijsector

  Innovatie

  De visserij is als energie-intensieve sector sterk afhankelijk van de olieprijs en dollarkoers. Daarom is er aandacht voor economische duurzaamheid, zoals innovatieve vangstmethoden die voor minder brandstofverbruik en bodemberoering zorgen. Denk bijvoorbeeld aan:

  flyshooterstwinriggerssumwingpulskor

  Onduidelijk is de toekomst van pulskor, aangezien het Europees Parlement op 16 januari 2018 tegen deze vistechniek heeft gestemd.

  Lees meer over innovaties in de visserijsector op Masterplanduurzamevisserij.nl

  Maatschappij

  Imago platvissector 

  Mensen associëren de platvissector nog steeds onterecht met leeggeviste zeeën. Er zijn verschillende initiatieven gaande om het imago van de sector te verbeteren en de consumptie in Nederland te verhogen

  Wet- en regelgeving

  Aanlandplicht

  Sinds 2016 geldt er een aanlandplicht voor een aantal visserijen. In 2019 moet de vloot verplicht alle discards, ondermaats gequoteerde vis en maatse vis waarvoor geen quotum beschikbaar is, aan wal brengen.

  De aanlandplicht kan een forse stempel drukken op de economische prestaties van de sector. Bepalende factoren hierbij zijn:

  de mogelijke uitzonderingen die de sector krijgt op de aanlandplichtde mogelijkheden om de visvangst te verminderen door innovatiesde effecten op de staat van visbestanden

  Daarnaast kan Brexit impact hebben op de toegang van visgronden.

  Lees wat de impact van Brexit is op Nederlandse ondernemers

  Aanbod Rabobank

  Rabobank als maatschappelijk partner&

  Vanuit Banking for Food is Rabobank Regio Den Haag in 2015 gestart met het initiatief van Scheveningse vis. Het doel is om de kwalitatief goede Noordzeevis beter en lokaal te vermarkten, wat bijdraagt aan een gezonder eetpatroon en hogere werkgelegenheid in en rondom de visafslag van Scheveningen.

  De community staat inmiddels op eigen benen en draagt positief bij aan de bewustwording en het imago van de visserijsector.

  Laatste update: januari 2018

  Gea Bakker-Smit

  Gea Bakker-Smit

  • Sectorspecialist
  • Akkerbouw - Visserij
  (06) 12 35 88 98 LinkedIn