Kottervisserij is een commerciële tak van de zeevisserij en kustvisserij, waarbij met behulp van sleepnetten vanaf kotters op kabeljauw, wijting, platvis en garnalen gevist wordt. Voor deze branche deelt de Rabobank recente cijfers en trends.

Coronavirus leidt tot forse omzetdaling

De maatregelen om verspreiding van het coronavirus in te dammen leiden tot sterk lagere omzetten voor bijna alle bedrijfssectoren in Nederland. De verwachting is dat voor veel sectoren de omzetdaling minimaal aanhoudt tot het laatste kwartaal van 2020.

Bekijk de omzetprognoses per sector

Verdere verhoging quota

De ontwikkeling van diverse diersoorten in zeeën en oceanen staat nadrukkelijk in de publieke belangstelling. Centrale thema’s zijn:


  • Het biologisch evenwicht van de visbestanden;
  • Beperking van de bodemberoering;
  • Bijvangsten en vangstmethoden;
  • MSC-certificering (Marine Stewardship Council).

De prognose is dat er de komende drie tot vijf jaar ruimte is voor verdere verhoging van quota. De visbestanden in de Noordzee staan er goed voor en hebben vrijwel allemaal een biologisch verantwoorde omvang.

Uitdagingen

Het innovatieproject Masterplan Duurzame Visserij (MDV) is erop gericht om baanbrekende innovaties te onderzoeken en te realiseren in de Nederlandse visserijsector. Met als doel de realisatie van een ecologisch en economisch duurzaam verdienmodel. Herstructurering van de visserijvloot is gewenst omdat de huidige vissersschepen sterk verouderd. Ook is er sprake van een risicovol verdienmodel dat zeer gevoelig is voor externe factoren, zoals de olieprijs. Er wordt dus gestreefd naar verduurzaming door innovaties in schip en vangstmethoden. Door de komst van windmolenparken worden visgronden verder ingeperkt.

Kansen

In de afzet gaat al jaren de aandacht uit naar het beter samenwerken en vermarkten van het product Noordzeevis. Hier liggen zeker kansen. De Rabobank verwacht door de verbeterde rendementen in het afgelopen jaar meer investeringen in de kottervloot.

Cijfers Nederlandse kottervisserij

De totale Nederlandse visserijbedrijfskolom kent ongeveer 3.000 ondernemingen. Dit is inclusief 450 bedrijven in de verwerkende industrie, groothandel en detailhandel.

Verder zijn er 11 visafslagen. In 2018 waren er rond de 290 kotters actief onder Nederlandse vlag en daarnaast tientallen onder buitenlandse vlag.

Economie

Positie Nederlandse vissers 

Wereldwijd groeit de behoefte aan (duurzame) vis als bron van eiwitten. Nederland is de draaischijf tussen vangst in Noord-Europa en consumptie in Zuid-Europa. De platvisbestanden in de Noordzee groeien, dus de aanvoer blijft goed. Daarnaast zorgen nieuwe vistechnieken voor (substantiële) verlaging van de kostprijs. Hiermee is de concurrentiepositie van de Nederlandse vissers goed.

Binnen de kottervisserij is een verschuiving naar grotere bedrijven en verdere ketenintegratie te zien. Een betere of andere vermarketing van het product wordt steeds belangrijker. De opvolging binnen familiebedrijven vormt een belangrijke kwestie.

Visprijzen

De sector is erg afhankelijk van gasolie- en visprijs. Door ontwikkelingen in de nieuwbouw van schepen en aanpassingen in de netten neemt het energieverbruik af. De visprijzen fluctueren terwijl de keten gebaat is bij een stabiele prijs omdat er vaak sprake is van langlopende (verkoop)contracten richting retail. De vissers willen een eerlijke prijs voor hun natuurproduct.

"Er zijn initiatieven om het imago van de platvissector te verbeteren en de consumptie in Nederland te verhogen."

Duurzaamheid

Grote visserijbedrijven en Greenpeace zitten op één lijn wat betreft duurzame visserij. Het doel is een duurzame (pelagische) visserij op onder meer haring en makreel, en een gezonde balans tussen visserij en zeenatuur.

Visbestanden Noordzee

Het gaat goed met de belangrijkste visbestanden in de Noordzee. Jaarlijks wordt het visquotum zorgvuldig afgestemd op basis van de EU-visbestanden. Afhankelijk van de uitkomsten van Brexit kan de quotumverdeling wijzigen in het nadeel van de EU. Ook kunnen er toegangsbeperkingen komen in Britse wateren. Dit zal grote impact hebben op de Nederlandse kottervloot.

Lees meer over de mogelijke gevolgen van Brexit voor de visserijsector

Innovatie

De visserij is als energie-intensieve sector sterk afhankelijk van de olieprijs en dollarkoers. Daarom is er aandacht voor economische duurzaamheid, zoals innovatieve vangstmethoden die voor minder brandstofverbruik en bodemberoering zorgen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Flyshooters;
  • Twinriggers;
  • Sumwing.

Lees meer over innovaties in de visserijsector op Masterplanduurzamevisserij.nl

Maatschappij

Imago platvissector

Mensen associëren de platvissector nog steeds onterecht met leeggeviste zeeën. Er zijn verschillende initiatieven gaande om het imago van de sector te verbeteren en de consumptie in Nederland te verhogen.

Wet- en regelgeving

Aanlandplicht

De Brexit kan impact hebben op de toegang van visgronden. Sinds 1 januari 2019 is de aanlandplicht volledig ingevoerd in alle visserijen en geldt deze voor alle vissoorten waarvoor quota of andere vangstbeperkingen gelden. Tegelijkertijd met deze invoering gelden een aantal (tijdelijke) uitzonderingen op basis van hoge overleving of de minimis. Het lijkt goed werkbaar met de uitzonderingen.

Lees wat de impact van Brexit is op Nederlandse ondernemers

Aanbod Rabobank

Rabobank als maatschappelijk partner

Vanuit het initiatief ‘Banking for Food’ ondersteunt de Rabobank Regio Den Haag het platform 'Scheveningse Vis'. Het doel is de kwalitatief goede Noordzeevis beter en lokaal te vermarkten, wat bijdraagt aan een gezonder eetpatroon en hogere werkgelegenheid in en rondom de visafslag van Scheveningen. De community staat inmiddels op eigen benen en draagt positief bij aan de bewustwording en het imago van de visserijsector voor een breder publiek. Ook bij andere visserijbanken zijn soortgelijke initiatieven vanuit de Rabobank gefaciliteerd. Meer weten?

Meer over het initiatief ‘Banking for Food’

Laatste update: december 2019

Gea Bakker-Smit

Gea Bakker-Smit

  • Sectorspecialist
  • Akkerbouw - Visserij
(06) 12 35 88 98 LinkedIn