Blog gezondheidszorg, Geert van der Heijden

Geert van der Heijden

Kansen voor ggz-ondernemers, ondanks de turbulentie

Begin deze maand hebben wij een special over de ggz uitgebracht. De reden hiervoor is dat de ggz-sector afgelopen twee jaar sterk is veranderd. Sinds 2014 is de huisarts met ggz-praktijkondersteuning hét aanspreekpunt voor behandeling en doorverwijzing in de ggz. Tevens is sinds begin dit jaar de jeugd-ggz ondergebracht in één jeugdwet. De regie over de uitvoering van de jeugdwet ligt bij de gemeenten.

Prestatieafspraken

De ggz moet prestatieafspraken maken met steeds meer stakeholders; de gespecialiseerde ggz met de zorgverzekeraars en de jeugd-ggz met gemeenten in het werkgebied. De geleverde prijs/prestatie-verhouding is daarbij leidend. Dit vraagt van de sector een scherpe en onderscheidende strategie en permanente sturing op kwaliteit, exploitatieresultaat en liquiditeit. Potentiële winnaars zijn volgens ons ondernemingen met een aantal pijlers:

 • Een heldere en onderbouwde strategie 
  Omzetmaximalisatie staat daarbij niet centraal, maar de burger en kwaliteit van leven. Het verschil in de zorg maakt de ggz door zorg te voorkomen en anders door zo effectief en efficiënt mogelijk te behandelen. Voorbeelden zijn een ketenbenadering met partners, een niche-specialisme of een strategie met de focus op effectiviteit.
 • Aantoonbare kwaliteit en resultaat van de aangeboden behandelingen
  Dit moet bepaald worden aan de hand van Routine Outcome Monitoring. Vanzelfsprekend tegen een acceptabel tarief.
 • Ggz gericht op kostenbesparing
  Toegevoegde waarde is hierbij cruciaal. Denk daarbij aan intensieve ambulante zorg en e-health.
 • Helder en tijdig inzicht in inkomsten en uitgaven
  Dit inzicht moet flexibel blijven door voldoende bijsturingsmogelijkheden in te bouwen. Bij inkomsten gaat het vooral om declarabele uren en onder uitgaven verstaan we voornamelijk personeelskosten.
 • Kostenbelading en afspraken met inkopende partijen
  Tot slot moet een goede ggz-organisatie een flexibele kostenbelading kennen in zowel personeel als in vastgoed. Met inkopende partijen zouden meerjarenafspraken en –contracten gemaakt moeten worden.

Strategie en sturing

Gegeven de financiële krapte en de toenemende concurrentie om de klant zijn volgens ons strategie en sturing voor ggz-ondernemers de belangrijkste voorwaarden om in deze hectische markt te kunnen ondernemen. Ondanks de turbulentie zien wij volop kansen. Laten we juist dáárin met elkaar investeren.

Bezinning

Ik nodig u van harte uit om te reageren op deze blog en/of andere onderwerpen in onze netwerkgroep op LinkedIn..

Blog, 23 april 2015