SFDR: Sustainable Finance Disclosure Regulation

De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) is een Europese verordening gericht op een betere informatievoorziening over de rol van duurzaamheidsaspecten bij financiële instrumenten. SFDR is effectief vanaf 10 maart 2021 en maakt deel uit van het ‘Actieplan: duurzame groei financieren’ dat is opgesteld door de Europese Commissie. Dit alles is gericht op het behalen van de klimaat doelstellingen zoals geformuleerd in de Overeenkomst van Parijs. SFDR brengt verplichtingen met zich mee voor beleggingsondernemingen en kredietinstellingen die adviesdienstverlening aanbieden. Hieronder informeren we je in hoeverre SFDR van toepassing is op de rentederivaten adviesdienstverlening bij Rabobank (LEI DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62). Laatste update: 1 januari 2023

Duurzaamheidsrisico’s bij advies dienstverlening

Met rentederivaten kun je het renterisico op je financiering geheel of gedeeltelijk afdekken. Afhankelijk van je situatie sluit je een rentederivaat af met óf zonder advies. Omdat dit advies zich kwalificeert als beleggingsadvies onder MiFID II wetgeving, valt onze adviesverlening bij rentederivaten binnen het bereik van SFDR. SFDR verplicht de Rabobank om haar klanten te informeren over de rol die duurzaamheidsrisico’s hierbij spelen. Duurzaamheidsrisico’s, of ESG-risico’s, zijn alle risico’s die voortkomen uit milieu-, sociale, of governance factoren, en een negatief effect op de waarde van het product kunnen veroorzaken.

In het algemeen geldt voor hedging diensten dat duurzaamheidsrisico's niet relevant zijn tenzij een duurzaamheidsrisico het specifieke risico is dat wordt afgedekt. Duurzaamheidsrisico’s houden verband met een werkelijk of mogelijk negatieve impact op het investeringsrendement en waarde van de belegging. Investeringsrendement en waarde vermeerdering van belegging zijn niet het doel van hedging. Het doel van hedging is het beperken of minimaliseren van een bepaald risico in uw portefeuille.

Ongunstige effecten van beleggingsadvies op duurzaamheidsfactoren niet in aanmerking genomen

Op grond van de SFDR moet de bank aangeven of bij het opstellen van het advies rekening wordt gehouden met ongunstige effecten van een beleggingsbeslissing op duurzaamheidsfactoren. Duurzaamheidsfactoren zijn factoren op het gebied van ecologie, sociale zaken, werkgelegenheid, mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping. Rabobank richt zich echter uitsluitend op het risico dat je wil afdekken. Daarom is het renterisico in je portefeuille en de mogelijkheden om dit risico af te dekken leidend in ons advies en spelen ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren hierbij geen rol. In het advies houden we rekening met je financiële situatie, je doelstellingen, en je risicobereidheid ten aanzien van renterisico’s. Ook kijken we naar je kennis en ervaring met rentederivaten. Op basis van deze informatie bepalen we of een product past bij jouw situatie en doen we voorstellen voor productoplossingen.

Beloningsbeleid: de rol van duurzaamheidsrisico’s bij het verlenen van advies

Rabobank geef haar klanten geen advies over investeringen maar over het af te dekken renterisico. Duurzaamheidsrisico’s zoals bedoeld in de SFDR zijn geen risico’s die worden afgedekt of waarover Rabobank advies geeft. Daarom zijn duurzaamheidsrisico’s geen onderdeel van het beloningsbeleid voor medewerkers die advies geven over het afdekken van renterisico’s met rentederivaten.

phone

Hulp nodig?