Achtergestelde Innovatie Lening

Voor ondernemers met innovatieve ideeën

Bent u een ondernemer met een goed idee en zoekt u een lening voor de opstart van uw bv? Met een Achtergestelde Innovatie Lening (AIL) kunt u beginnen met de uitwerking van uw plannen, zodat u verder kunt groeien tot succesvolle onderneming.

 • Geldlening tussen € 25.000 en € 150.000
 • Achtergestelde lening voor een bv in de idee-plan of startfase
 • Eerste twee jaar aflossingsvrij
 • Voor bestaande en nieuwe klanten

Innovatie en ontwikkeling

Wij helpen graag met de financiering van innovaties. Ook als er nog geen bewezen resultaten zijn of onvoldoende cash flow. Bent u bezig met ontwikkelingen op het gebied van één van deze thema’s?

Circulaire economie: hergebruik van grondstoffen en onderdelen of het sluiten van de ketens
Food: vernieuwende toepassingen in de voedselindustrie zoals smart logistics en verticale landbouw
Renewables: slimme technologie voor hernieuwbare, recyclebare of herwinbare energiebronnen
Vitality: duurzame oplossingen binnen de zorgsector zoals medical tech of biopharmaceuticals

Vraag de brochure aan en deel uw plan met ons.

Kenmerken

Wat is het Innovatie Fonds Rabobank?

De missie van het Innovatie Fonds Rabobank is het stimuleren van innoverend en duurzaam Nederland. Met een Achtergestelde Innovatie Lening (AIL) krijgen Nederlandse startende ondernemers met een goed idee de kans tot verdere uitwerking van hun plannen. De Rabobank reserveert ieder jaar een bedrag om ondernemers in een vroege levensfases te ondersteunen. Hierbij geldt wel op=op. Mocht het maximum voor dit jaar in uw regio bereikt zijn dan zal de Rabobank u hierover zo spoedig mogelijk berichten.

Voor wie is een Achtergestelde Innovatie Lening bedoeld?

De Achtergestelde Innovatie Lening is bedoeld voor bv’s die (nog) niet in aanmerking komen voor een bancaire lening omdat er nog geen bewezen resultaten zijn en/of onvoldoende cash flow is. Zij moeten voldoen aan de criteria en voorwaarden die voor een Achtergestelde Innovatie Lening gelden. In deze vroege levensfase gaat het om het financieren van voorbereidende activiteiten dan wel de opstart van de activiteiten voor uw bv. Denk bijvoorbeeld aan het maken van een ontwerp of een andere vorm van productontwikkeling, het regelen van intellectuele eigendomsrechten, uitvoeren van marktonderzoek of het vinden van partners voor distributie.

Voorwaarden

Wat zijn de voorwaarden voor een Achtergestelde Innovatie Lening?

De Achtergestelde Innovatie Lening is een geldlening tussen EUR 25.000 en EUR 150.000 voor de financiering van innovatieve ideeën. De AIL heeft een looptijd van 7 jaar met een vaste jaarlijkse rente van 7,5% (maandelijkse betaling) en bestaat uit twee onlosmakelijk met elkaar verbonden geldleningen, verdeeld in twee gelijke delen:

 • Een lening die de eerste twee jaar aflossingsvrij is en vervolgens 20% per jaar wordt afgelost.
 • Een lening die gedurende de hele periode van 7 jaar aflossingsvrij is. LET OP: deze geldlening moet u aan het einde van de looptijd in één keer aflossen.

Voor beide geldleningen geldt :

 • Een achterstelling. Meer over achterstelling leest u onder ‘Aandachtspunten’.
 • Een niet-financieringsbepaling. Meer over deze bepaling leest u onder ‘Aandachtspunten’.
 • Geen zekerheden. Meer over deze bepaling leest u onder ‘Aandachtspunten’.
 • Geen afsluitkosten. U hoeft voor de AIL geen afsluitkosten te betalen.

Voorwaarden:

 • De totale hoofdsom van de Achtergestelde Innovatie Lening (dus beide geldleningen samen) is minimaal € 25.000,00 en maximaal € 150.000,00.
 • U bent een bv (niet zijnde in oprichting) en deze bv is in Nederland gevestigd.
 • Alle bestuurders van de bv zijn 18 jaar of ouder.
 • Er zijn geen zakelijke financieringen aan u verstrekt door een professionele financier voordat de AIL wordt verstrekt. Nadat aan u een AIL verstrekt is, mag u geen financieringsverplichtingen bij anderen aangaan zonder dat u daarvoor toestemming heeft van de Rabobank.
 • Er is nog geld beschikbaar voor het verstrekken van de beide geldleningen vanuit het door IFR voor uw regio gereserveerde budget. LET OP: Is er voor uw regio geen budget meer beschikbaar? Dan wordt aan u geen AIL verstrekt. Ook niet als u voor een AIL in aanmerking zou kunnen komen.
 • Daarnaast moet uw innovatie passen binnen één van de volgende vier door Rabobank geselecteerde thema’s: circulaire economie, food, renewables of vitality.

Aandachtspunten

Wat houdt de achterstelling in?

De beide geldleningen die de Rabobank aan u verstrekt, zijn achtergesteld. Is er sprake van ontbinding van uw bv, een akkoord na verlening van (voorlopige) surseance van betaling, een akkoord in faillissement of een akkoord buiten insolventie met betrekking tot u? Dan is alles wat u aan de Rabobank moet betalen in verband met de Achtergestelde Innovatie Lening achtergesteld bij alles wat u op dat moment aan andere schuldeisers moet betalen. U betaalt dus eerst uw schulden die u op dat moment aan andere schuldeisers heeft. En de schulden die u in verband met andere financieringen aan de Rabobank heeft. Pas daarna betaalt u de schulden die u in verband met de Achtergestelde Innovatie Lening aan de Rabobank heeft. Maar de Rabobank mag wel eventueel verrekenen. Wat de Rabobank daarmee bedoelt, leest u hierna. Bij een akkoord moet u denken aan een (betalings-) regeling die u treft met al uw schuldeisers.

De achterstelling geldt niet voor:

a. Uw schulden in verband met vorderingen die ook zijn achtergesteld bij uw schulden aan andere schuldeisers;
b. Uw schulden aan een (directe of indirecte) aandeelhouder in uw onderneming;
c. Uw schulden aan een (direct of indirect) aan u gelieerde vennootschap. Bijvoorbeeld een moeder-, zuster- of dochtervennootschap. 

LET OP: De AIL wordt dus niet achtergesteld bij de onder a, b en c genoemde schulden.

Wat bedoelen we met geen zekerheden?

De Rabobank vraagt geen zekerheden aan u maar u heeft misschien al zekerheden aan de Rabobank verstrekt. Die zekerheden kunnen zijn gevestigd door een bepaling in onze algemene voorwaarden. Of doordat u voorafgaand of na het sluiten van de Achtergestelde Innovatie Lening een andere overeenkomst met de Rabobank heeft gesloten. De Rabobank zal de zekerheden niet gebruiken voor deze Achtergestelde Innovatie Lening. De zekerheden kunnen wel worden gebruikt voor andere schulden die u of één van u aan de Rabobank heeft.

Wat betekent de Niet-financieringsbepaling?

Heeft u van de Rabobank een Achtergestelde Innovatie Lening gekregen? Dan mag u geen nieuwe financieringsverplichtingen bij anderen aangaan zonder dat u daarvoor toestemming heeft van de Rabobank. Dit geldt zo lang u nog enig bedrag in verband met de Achtergestelde Innovatie Lening aan de Rabobank moet betalen.

Welke risico’s zijn er aan verbonden voor u?

Naast de gebruikelijke risico’s die voor een financiering gelden moet u voor de Achtergestelde Innovatie Lening ook nog met het volgende rekening houden. Omdat u een startende ondernemer bent die nog geen cijfers over eerdere jaren kan geven kan de Rabobank moeilijk een inschatting maken van uw financiële mogelijkheden. LET OP: U moet het aflossingsvrije deel van de Achtergestelde Innovatie Lening meteen aan het einde van de looptijd in één keer aflossen.

Aanvragen

Hoe werkt het aanvraagproces?

 1. Een aanvraag voor een Achtergestelde Innovatie Lening begint met een informatieverzoek via deze website (zie Meer Informatie). Vul de gevraagde gegevens in op het formulier. 

 2. U ontvangt per email de klantbrochure en nadere informatie over het indienen van een aanvraag voor een Achtergestelde Innovatie Lening.
  In de klantbrochure leest u welke informatie en gegevens u dient aan te leveren om in aanmerking te komen voor een Achtergestelde Innovatie Lening. 

 3. Nadat de Rabobank alle informatie en gegevens van u ontvangen heeft, zal de Rabobank u binnen 5 werkdagen berichten of uw aanvraag verder in behandeling wordt genomen. Onderdeel hiervan zijn de gebruikelijke (klant) toetsen. Het kan zijn dat wij contact met u opnemen voor nadere informatie.

 4. Als de Rabobank uw aanvraag verder in behandeling neemt, wordt uw plan vervolgens beoordeeld. Een speciaal hiervoor ingerichte regionale IFR-commissie, die affiniteit heeft met innovatie, nodigt u uit om uw idee te komen pitchen. Deze regionale IFR-commissie vergadert één keer per kwartaal.

 5. Twee dagen nadat u uw pitch heeft gehouden zal de Rabobank u berichten over het besluit van de regionale IFR commissie.

 6. Wanneer de Rabobank u een aanbod doet voor een Achtergestelde Innovatie Lening, ontvangt u verdere informatie en het aanbod ter ondertekening van de Rabobank waar u klant bent of wordt.

Vraag meer informatie aan

Als u het formulier met uw gegevens invult, ontvangt u per e-mail nadere informatie en de uitgebreide klantbrochure. Hierin leest u meer informatie over de Achtergestelde Innovatie Lening en hoe u deze kunt aanvragen.

Contact

Rabobank