Groepje ICT dienstverleners overlegt in kantoor

ICT dienstverlening

Verder op deze pagina:

  De ICT-sector is een complexe sector waarbij veel elementen met elkaar verbonden zijn en verenigd kunnen zijn binnen een onderneming. Voor deze branche deelt de Rabobank recente cijfers en trends.

  Om zo veel mogelijk een overzicht in de ICT-sector te krijgen hanteert de Rabobank een indeling in segmenten, te weten:

  • connectivity
  • datacenters
  • hosting
  • hardware
  • software
  • ICT-consultancy

  Toenemende vraag ICT-dienstverlening

  Voor de korte termijn zijn onze verwachtingen positief. De huidige groei van de gehele ICT-sector van 3% blijft gehandhaafd. Ook voor de langere termijn zijn onze verwachtingen positief, ingegeven door de ingezette digitalisering en het gunstige economische klimaat.

  Digitale transformatie in vrijwel alle Nederlandse bedrijfstakken zorgt voor een toenemende vraag naar, en meer aanbod van ICT-dienstverlening. De concurrentie neemt toe doordat het aantal aanbieders sneller stijgt dan de vraag.

  Uitdagingen voor de branche liggen vooral op het gebied van:

  • het aantrekken van gekwalificeerd personeel
  • verlaging van energieverbruik
  • het voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van cybersecurity en privacy
  • (financieren van) groei
  Groothandel en reparatie hardware

  Hardware wordt steeds meer een commodity met lage(re) marges waarbij de markt volwassen en geconsolideerd is. Steeds meer wordt hardware geïntegreerd aangeboden in een as a Service (abonnementen-)model.

  Connectivity

  Deze markt wordt bediend door een aantal grote spelers (o.a. KPN/Reggefiber, Eurofiber en CIF) die vrijwel landelijke dekking hebben. Mogelijkheden tot groei liggen op lokale bedrijventerreinen.

  Datacenters

  Hier zijn twee bewegingen te zien. Enerzijds de centralisatie van datacenters (met name in het gebied in en rondom Amsterdam vanwege de snelle connectiviteit). Anderzijds zal de opkomst van het Internet of Things (IoT) en edge computing leiden tot de behoefte van kleinere, lokale datacenters.

  Edge computing is een methode om cloud computing systemen te optimaliseren door gegevensverwerking aan de rand van het netwerk te verrichten, in de buurt van de bron van de gegevens. Dit vermindert de communicatiebandbreedte die nodig is tussen sensoren en de centrale datacenters, door analyse en kennisgeneratie uit te voeren bij of nabij de bron van de data. Deze aanpak vereist hulpmiddelen die niet continu zijn verbonden met een netwerk, zoals laptops, smartphones, tablets en sensoren.

  Edge computing omvat een breed scala aan technologieën, waaronder:

  • draadloze sensornetwerken
  • mobiele dataverzameling
  • mobiele handtekeninganalyse
  • coöperatieve gedistribueerde ad hoc-netwerken en -verwerking per e-mail

  Door onder andere de forse toename van de hoeveelheid data en de ontwikkeling naar de cloud is er veel capaciteit in de markt benodigd en aanwezig.

  Hosting

  Hier verwachten we een verdergaande consolidatieslag gezien de standaardisatie van bepaalde infrastructurele ICT-diensten. Deze markt wordt beheerst door vier grote spelers:

  • Microsoft
  • Amazon
  • IBM
  • Google 
  Softwarebedrijven

  De verwachting is dat de zakelijke softwaremarkt in 2018 minimaal 5% zal groeien. Beslissingen over (de aanschaf van) softwaretoepassingen en het vaststellen van de budgetten verschuiven steeds meer van de IT-afdeling van bedrijven naar de business. Zo besluit de afdeling sales & marketing over de aanschaf van een CRM pakket. De ontwikkelde software moet zo snel mogelijk naar de markt kunnen worden gebracht en flexibel op bestaande IT-architectuur kunnen worden aangesloten. Ondernemingen die in staat zijn voornoemde te ontwikkelen en te managen zijn onderscheidend in de softwaremarkt.

  IT Consultancy

  Belangrijkste trend is dat de vendoren (fabrikanten) waarmee wordt samengewerkt veel standaard services ook rechtstreeks aan cliënten (gaan) aanbieden. Een voorbeeld: voor een beperkt bedrag per maand kunnen klanten rechtstreeks bij Microsoft online diensten als Skype en SharePoint aanschaffen. Dit betekent dat IT-consultants voldoende onderscheidend vermogen moeten bieden.

  Economie

  Door de digitale transformatie stijgen de ICT-investeringen in veel sectoren en neemt de vraag naar ICT-dienstverlening toe. Deze groei van de vraag naar ICT-dienstverlening heeft echter een ongecontroleerd karakter. Niet alle bedrijven binnen de ICT-dienstverlening zijn in staat van de groei te profiteren (zie Figuur 1).

  figuur1 ICT investeringen in Nederland

  Met de stijgende vraag naar ICT-diensten stijgt ook de vraag naar ICT-personeel. Voor ruim 30% van de bedrijven in de ICT-dienstverlening vormen personeelstekorten een probleem. Deze tekorten houden in de toekomst naar verwachting aan. Het gemiddelde loon in de sector stijgt (zie Figuur 2).figuur2 Het gemiddelde loon in de ICT-sector

  Naast de vraag stijgt ook het aantal ICT-bedrijven, vooral in de sectoren IT-advies en softwareontwikkeling (zie Figuur 3). De gemiddelde bedrijfsomvang is klein (minder dan 10 medewerkers). Per saldo neemt de concurrentie in de gehele ICT-sector toe. Hierdoor is het perspectief voor sommige bedrijven juist negatief.

  figuur3 Aantal bedrijven in de ICT dienstverlening t.o.v. de totale omzet

  Duurzaamheid

  De ICT-dienstverlening is een van de sectoren met het meeste energieverbruik. Dit is een belangrijk aandachtspunt. Zo voedt een naastgelegen windmolenpark het datacenter van Google in Eemshaven volledig met groene stroom. En de Dutch Data Center Association (DDA) coördineert een plan om restwarmte te gebruiken voor de verwarming van huizen en kantoren.

  Dienstverlenende ICT-bedrijven dienen de privacy en security rondom data en persoonsgegevens goed te borgen binnen de organisatie. De Rabobank verwacht voor organisaties die dit reeds hebben geborgd een betere concurrentiepositie.

  "In 2020 zijn 26 miljard 'dingen' digitaal verbonden."

  Innovatie

  Bij datacenters is men constant op zoek naar optimale inzet van koeling. De nieuwste techniek betreft vloeibare koeling. Met vloeibare koeling op alleen de CPU's (Central Processing Units) wordt de noodzaak om hele ruimtes te koelen weggenomen en kan meer (kosten-)efficiëntie worden bereikt.

  In 2020 zijn 26 miljard 'dingen' digitaal verbonden (Internet of Things). Dit leidt tot een enorme hoeveelheid data en de vraag naar advisering en oplossingen hieromtrent.

  Door de digitalisering ontstaat een enorme hoeveelheid data. Deze data stellen bedrijven in staat de klant beter te begrijpen. Hierdoor ontstaan nieuwe verdienmodellen

  Maatschappij

  De vraag naar ICT-dienstverlening wordt gedreven door een verschuiving onder consumenten van de nadruk op bezit naar de nadruk op gebruik. Dit uit zich in gemakkelijk benaderbare platforms waar consumenten onderling producten of diensten kunnen delen, ruilen of huren. De Rabobank verwacht dat de beweging naar gebruik in plaats van bezit door ICT-oplossingen verder doorzet.

  Wet- en regelgeving

  ICT-bedrijven krijgen te maken met de nieuwe privacywet, de General Data Protection Regulation (GDPR) die op 25 mei 2018 in de EU van kracht wordt. Deze GDPR (of AVG in Nederland) introduceert nieuwe wettelijke rechten voor individuen om hun persoonsgegevens beter te beschermen. ICT-dienstverleners die niet goed met deze wetten en regels omgaan, lopen het risico op boetes. Het is dus zaak deze regelgeving goed te integreren in de dienstverlening.

  Enkele relevante items:

  • beveilig (persoonlijke) data tegen verlies, beschadiging of vernietiging
  • heldere contractuele afspraken tussen eigenaar en gebruiker van de data
  • dataoverdracht moet op een legale en transparante wijze plaatsvinden

  Lees meer over de General Data Protection Regulation op Emerce.nl

  Aanbod Rabobank

  Rabobank als maatschappelijk partner

  We hebben partnerships met toonaangevende brancheverenigingen als Stichting DINL. Hierdoor zijn we nauw verbonden met maatschappelijke thema's in de sector.

  Laatste update: december 2017