Twee jonge mannen in de industrie aan het werk achter latop

Industrie – algemeen

De industrie is de absolute koploper als het gaat om de waarde van de geproduceerde producten en diensten. Voor deze sector deelt de Rabobank recente cijfers en trends.

Toegevoegde waarde voor Nederlandse economie groot

Het belang van de industrie voor onze economie is groot. Naast het directe belang is er ook een groot indirect belang: de industrie is namelijk grootafnemer van goederen en diensten van andere bedrijfstakken. Als we dit meenemen is 20% van de toegevoegde waarde die binnen de Nederlandse economie wordt geproduceerd gerelateerd aan de industrie. Daarnaast is de industrie goed voor 60% van de exportwaarde. De industrie deed het de afgelopen jaren goed, met een forse jaar op jaar groei.

Toename arbeidsproductiviteit

De arbeidsproductiviteit van de industrie is de afgelopen vijftig jaar bijna vervijfvoudigd. Dit was ook noodzakelijk omdat de industrie vooral internationaal concurreert: van elke euro wordt €0,70 in het buitenland verdiend. Behalve een economische bijdrage levert de industrie ook een belangrijke maatschappelijke bijdrage. De industrie is hofleverancier van oplossingen voor betaalbare zorg, voor duurzame energie en voor veilig en betaalbaar voedsel.

De Rabobank ziet de komende jaren het industrielandschap sterk veranderen door internationale concurrentie, veranderende klantwensen, technologische ontwikkeling, de verduurzamingsopgave en de veranderende arbeidsmarkt. Deze onderwerpen lichten we hieronder kort toe.

Internationale concurrentie

De afgelopen jaren is de exportafhankelijkheid van de Nederlandse industrie flink gestegen. Meer dan 70% wordt namelijk afgezet binnen Europa. China en Zuidoost-Azië gaan als exportbestemmingen winnen aan belang. Tegelijkertijd zien we dat de concurrentie vanuit deze regio’s toeneemt.

Veranderende klantwensen

Bedrijven zullen veel meer dan nu het geval is in staat moeten zijn om klantspecifieke oplossingen te maken in plaats van aanbod gestuurde standaardproducten. De gemiddelde levensduur van producten neemt af en het aantal productvarianten neemt toe. Dit vraagt dan ook om slimme investeringen en flexibiliteit van bedrijven. Het slim benutten van data biedt nieuwe mogelijkheden om klanten aan je te binden en de dienstverlening uit te breiden.

Technologische ontwikkelingen

De ontwikkelingen op het gebied van big data, connectivity, robotisering, artificial intelligence, internet of things en elektrificatie gaan snel. Het slim verzamelen en gebruiken van data wordt een belangrijke waarde. Daarnaast ontstaan nieuwe verdienmodellen. Om als industrieel bedrijf mee te kunnen in deze ontwikkeling moet fors worden geïnvesteerd in digitalisering en Research & Development.

Verduurzaming

Vele ogen zijn gericht op de industrie als het gaat om het reduceren van broeikasgassen en circulair ondernemen. De afgelopen jaren heeft de industrie al nodige stappen gezet maar extra inzet is noodzakelijk. De maatschappelijke druk neemt toe. Zo is er behoefte aan een oplossing om de uitstoot terug te dringen en is er behoefte aan circulaire business modellen. De Rabobank is ervan overtuigd dat innovatie op dit gebied kan zorgen voor internationale vermarkting van de kennis.

De arbeidsmarkt

Er is op dit moment een enorm tekort aan technisch geschoold personeel. De verwachting is dat deze krapte niet snel wordt opgelost. Er is in de industrie zowel sprake van een kwantitatieve als een kwalitatieve mismatch. Bedrijven in de industrie hebben behoefte aan mensen met meer kennis op het gebied van automatisering en robotisering.

Veel bedrijven uit de industrie geven aan dat het personeelstekort een rem zet op hun groei. Enerzijds is sprake van vergrijzing van de werkende populatie, anderzijds is het nieuwe aanbod vanuit de opleidingen ontoereikend. Steeds meer bedrijven kiezen daarom voor eigen praktijkgerichte scholingsprogramma’s en imagocampagnes om te laten zien dat werken in de industrie aantrekkelijk is.

 

Laatste update: december 2019