Basis- en voortgezet onderwijs

Basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs vormen samen het primair onderwijs, oftewel basisonderwijs.

Het voortgezet onderwijs omvat:

  • het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)
  • het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo)
  • het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo)
  • het praktijkonderwijs (pro)

Voor deze branche deelt de Rabobank recente cijfers en trends. We bespreken de ontwikkelingen op het gebied van:

Scholen krijgen nieuwe uitdagingen

Het aantal leerlingen blijft de komende jaren dalen vanwege het afnemend aantal geboorten.

Het aanbod aan leraren neemt de komende jaren af door minder instroom van jongeren in de lerarenopleidingen.

Scholen krijgen er naast hun primaire taak van het zorg dragen voor een brede ontwikkeling van leerlingen steeds meer taken en verantwoordelijkheden bij. Bijvoorbeeld op het gebied van onderwijshuisvesting en passend onderwijs.

Lees meer in de Referentieraming 2016 op Rijksoverheid.nl

Economie

Het aantal leraren neemt sterker af dan de afname van het aantal leerlingen. Dit komt vanwege de vergrijzing binnen het onderwijs en een terugloop in het aantal studenten dat kiest voor een lerarenopleiding.

Hierdoor ontstaat een tekort aan leraren, dat volgens de Rabobank wordt versterkt doordat de beloning voor leraren door overheidsbezuinigingen significant lager ligt dan in de marktsectoren. En vanwege de beperkte loopbaanmogelijkheden en de afgenomen status van het beroep van leraar.

Lees meer over de toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel op Rijksoverheid.nl

Duurzaamheid

Investeren in duurzame huisvesting biedt kansen, omdat dit exploitatiekosten verlaagt en hierdoor meer financiële middelen beschikbaar zijn voor onderwijs.

Ouders vinden een goede gezondheid van hun kinderen steeds belangrijker. Wat bij de schoolkeuze daarom steeds belangrijker wordt is:

  • gezonde voeding
  • meer bewegingsuren
  • een gezond en fris schoolgebouw

Lees meer over het schoolgebouw van de toekomst

De Rabobank verwacht dat scholen met aandacht voor duurzaamheid in zowel het onderwijsaanbod als de bedrijfsvoering beter zullen presteren.

Innovatie

Kinderen moeten vaardigheden worden geleerd die ze nodig hebben in de maatschappij van nu en de toekomst, zoals informatie- en ICT-vaardigheden. Daarnaast vinden werkgevers het belangrijk dat medewerkers niet alleen goed zijn in hun vak, maar ook creatief en kritisch denken en uitstekend kunnen samenwerken. Dit zijn vaardigheden die al op de basisschool moeten worden aangeleerd.

Maatschappij

Om tot goede leerprestaties te komen moeten jongeren worden uitgedaagd.

Kinderen moeten worden gestimuleerd om naar elkaar en naar volwassenen respectvolle taal te hanteren. Dit vraagt om goede leraren en schoolleiders.

Aanbod Rabobank

Rabobank als maatschappelijk partner
Goede educatie levert een belangrijke bijdrage aan onze welvaart en ons welzijn en is daarmee direct verbonden aan de missie van de Rabobank, Bankieren voor Nederland.

De Rabobank ondersteunt onderwijsinstellingen om invulling te geven aan goed onderwijs om kinderen voor te bereiden op deelname aan een duurzame maatschappij, zowel privé als in hun werk. Daarvoor verbinden we scholen met onze kennis en ons uitgebreide netwerk van bedrijven. Zo verzorgt de Rabobank lunchbijeenkomsten voor directie en bestuurders, en gastlessen voor kinderen in het kader van leren omgaan met geld.

Laatste update: januari 2018

Gerelateerde branches

Hoger onderwijs

Middelbaar beroepsonderwijs

Contact

Rabobank