Vrouw legt uit aan leerling

Basis- en voortgezet onderwijs

Verder op deze pagina:

  Basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs vormen samen het primair onderwijs, oftewel basisonderwijs. Daarnaast is er het voorgezet onderwijs. Voor deze branche deelt de Rabobank recente cijfers en trends.

  Het voortgezet onderwijs omvat:

  het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo)het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo)het praktijkonderwijs (pro)

  Scholen krijgen nieuwe uitdagingen

  Het aantal leerlingen blijft de komende jaren dalen vanwege het afnemend aantal geboorten.Het aanbod aan leraren neemt de komende jaren af door minder instroom van jongeren in de lerarenopleidingen.Scholen krijgen er, naast hun primaire taak van het zorg dragen voor een brede ontwikkeling van leerlingen, steeds meer taken en verantwoordelijkheden bij. Bijvoorbeeld op het gebied van onderwijshuisvesting en passend onderwijs.

  Economie

  Het aantal leraren neemt sterker af dan de afname van het aantal leerlingen. Dit komt vanwege de vergrijzing binnen het onderwijs en een terugloop in het aantal studenten dat kiest voor een lerarenopleiding.

  Hierdoor ontstaat een tekort aan leraren, dat volgens de Rabobank wordt versterkt doordat de beloning voor leraren door overheidsbezuinigingen significant lager ligt dan in de marktsectoren. En vanwege de beperkte loopbaanmogelijkheden en de afgenomen status van het beroep van leraar.

  Lees meer over de toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel op Rijksoverheid.nl

  "Om tot goede leerprestaties te komen moeten jongeren worden uitgedaagd."

  Duurzaamheid

  Investeren in duurzame huisvesting biedt kansen, omdat dit exploitatiekosten verlaagt en hierdoor meer financiële middelen beschikbaar zijn voor onderwijs.

  Ouders vinden een goede gezondheid van hun kinderen steeds belangrijker. Wat bij de schoolkeuze daarom steeds belangrijker wordt is:

  gezonde voedingmeer bewegingsureneen gezond en fris schoolgebouw

  De Rabobank verwacht dat scholen met aandacht voor duurzaamheid in zowel het onderwijsaanbod als de bedrijfsvoering beter zullen presteren.

  Lees meer over het schoolgebouw van de toekomst

  Innovatie

  Kinderen moeten vaardigheden worden geleerd die ze nodig hebben in de maatschappij van nu en de toekomst, zoals informatie- en ICT-vaardigheden. Daarnaast vinden werkgevers het belangrijk dat medewerkers niet alleen goed zijn in hun vak, maar ook creatief en kritisch denken en uitstekend kunnen samenwerken. Dit zijn vaardigheden die al op de basisschool moeten worden aangeleerd.

  Maatschappij

  Om tot goede leerprestaties te komen moeten jongeren worden uitgedaagd.

  Kinderen moeten worden gestimuleerd om naar elkaar en naar volwassenen respectvolle taal te hanteren. Dit vraagt om goede leraren en schoolleiders.

  Aanbod Rabobank

  Rabobank als maatschappelijk partner

  Goede educatie levert een belangrijke bijdrage aan onze welvaart en ons welzijn en is daarmee direct verbonden aan de missie van de Rabobank, Bankieren voor Nederland.

  De Rabobank ondersteunt onderwijsinstellingen om invulling te geven aan goed onderwijs om kinderen voor te bereiden op deelname aan een duurzame maatschappij, zowel privé als in hun werk. Daarvoor verbinden we scholen met onze kennis en ons uitgebreide netwerk van bedrijven. Zo verzorgt de Rabobank lunchbijeenkomsten voor directie en bestuurders, en gastlessen voor kinderen in het kader van leren omgaan met geld.

  laatste update: april 2019

  Cijfers en trends per branche

  Hoger onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs