Scholieren middelbaar beroepsonderwijs werken aan project aan tafel

Middelbaar beroepsonderwijs

Verder op deze pagina:

  Middelbaar beroepsonderwijs (mbo) bereidt mensen voor op de beroepspraktijk of een vervolgopleiding in het hbo. Voor deze branche deelt de Rabobank recente cijfers en trends.

  Arbeidsmarkt mbo-leerlingen verandert

  Het aantal mbo-studenten zal de komende jaren dalen vanwege:

  het afnemend aantal geboorten.jongeren die na het vmbo via havo willen doorstromen naar het hbo.

  Economie

  De afname van de vraag naar mbo wordt bepaald door demografische, sociale en technologische ontwikkelingen. Een afname in het aantal geboorten betekent een afname van het aantal leerlingen. Bovendien kiezen steeds meer jongeren na het vmbo voor de havo en vervolgens voor het hbo. En tenslotte neemt het arbeidsmarktperspectief voor een deel van de mbo-jongeren af vanwege digitalisering en robotisering.

  Veranderingen op de arbeidsmarkt beïnvloeden de eisen die bedrijven aan de startkwalificaties van werknemers stellen. De vraag naar laag- en hoogopgeleid personeel neemt toe, de baankansen in het middensegment nemen af.

  De overheid financiert de instelling op basis van:

  instroomverblijfsduurslagingspercentages

  De Rabobank vindt dat financiering (tenminste deels) moet plaatsvinden op basis van arbeidsmarktperspectief.

  Daarnaast vindt de Rabobank dat instellingen die vakgerichte opleidingen met arbeidsmarktperspectief aanbieden de meeste studenten en beste docenten aan zich weten te binden, en daardoor de hoogste onderwijskwaliteit bieden.

  Lees ook de publicatie van Barbara Baarsma over een betere bekostiging van het mbo

  Duurzaamheid

  De toenemende vraag naar kennis over duurzaamheid op de arbeidsmarkt vereist meer aandacht voor duurzaamheid in het onderwijs en meer kennis van duurzaamheid bij docenten.

  Duurzame huisvesting verlaagt exploitatiekosten, waardoor meer financiële middelen beschikbaar zijn voor onderwijs.

  De Rabobank verwacht dat instellingen met aandacht voor duurzaamheid in zowel het onderwijsaanbod als de bedrijfsvoering beter zullen presteren.

  "Het arbeidsmarktperspectief voor jongeren met een mbo-diploma verschilt per opleidingsniveau en opleidingsrichting."

  Innovatie

  De arbeidsmarkt verwacht van jongeren dat zij up-to-date zijn op het gebied van kennis en vaardigheden. Jongeren en bedrijven verwachten daarom dat mbo-instellingen hun onderwijs hierop afstemmen. Dit vereist ook dat docenten op de hoogte zijn van de nieuwste kennis en vaardigheden.

  Daarnaast gaan nieuwe technologieën ook het onderwijsproces verrijken. Denk hierbij aan:

  big datamixed realityrobotica

  Door goede data-analyse is het mogelijk dat elk individu op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo kan leren (beter bekend als gepersonaliseerd leren). Bovendien kan door gebruik te maken van mixed reality een praktijkles nog realistischer worden.

  Op dit moment slaagt nog lang niet iedere mbo-instelling erin om studenten op te leiden voor de arbeidsmarkt van morgen.

  Maatschappij

  Het arbeidsmarktperspectief voor jongeren met een mbo-diploma verschilt per opleidingsniveau en opleidingsrichting. Zo is het perspectief voor technische opleidingen het beste en is het perspectief voor de niveaus 3 en 4 beter dan voor de niveaus 1 en 2.

  De Rabobank verwacht dat instellingen die goed zicht hebben op ontwikkelingen in de regionale arbeidsmarkt en actief samenwerken met gemeente en bedrijven, beter zullen presteren.

  Aanbod Rabobank

  Rabobank als maatschappelijk partner

  Goede educatie levert een belangrijke bijdrage aan onze welvaart en ons welzijn, en is daarmee direct verbonden aan de missie van de Rabobank, Bankieren voor Nederland.

  De Rabobank ondersteunt het middelbaar beroepsonderwijs om invulling te geven aan toekomstgericht onderwijs met arbeidsmarktperspectief, door hen te verbinden met onze kennis en ons uitgebreide netwerk van bedrijven.

  laatste update: april 2019

  Cijfers en trends per branche

  Basis- en voortgezet onderwijs Hoger onderwijs