Verder op deze pagina:

  Krijg inzicht in het landschap waar je bedrijf zich in 2030 zal bevinden.

  Als melkveehouder krijgen de specifieke onderwerpen die vandaag en morgen spelen vaak de meeste aandacht. Toch is het net zo belangrijk een compleet beeld te vormen van het landschap waarin het bedrijf zich in 2030 zal bevinden. Hiervoor willen we nog enkele ontwikkelingen onder de aandacht brengen:

  de afname aantal bedrijvende overdracht landbouwgrondhet vraaggedreven produceren binnen de productiebeperkingende toeslagen op melkgelden steeds belangrijkerde duurzaamheid en circulaire bedrijfsvoeringde maatschappelijke blik en transparantie

  Nederland blijft aantrekkelijk zuivelland


  Het lange termijnvooruitzicht voor de mondiale zuivelmarkt is positief. Nederland blijft een aantrekkelijk land voor de productie van zuivel als gevolg van de mogelijkheden voor ondernemerschap, klimaat en infrastructuur. Voor de Nederlandse zuivelketen is het de uitdaging om zijn goede positie in de afzetmarkten te behouden.

  Aantal bedrijven neemt af

  Tussen 2000 en 2012 nam het aantal bedrijven met melk- en kalfkoeien gemiddeld af met 3,5% per jaar (zie Figuur 7). De afgelopen jaren nam deze daling af als gevolg van de hoge melkprijs en afwachtende houding rondom regelgeving. De dalende trend zal zich herstellen, waardoor er rond 2030 nog maximaal 10.000 bedrijven met melk- en kalfkoeien in Nederland zijn. Door de stoppersregeling en de prijsniveaus van fosfaatrechten zal de aankomende twee jaar een inhaalslag gemaakt worden in aantal bedrijfsstakers. Dit compenseert het lagere aantal bedrijfsbeëindiging tijdens de periode van 2013 tot 2016. Verplichte asbestverwijdering en regionaal verplichte investeringen in emissiearme huisvesting kunnen in de aanloop naar de periode tussen 2020 en 2024 voor ondernemers een reden zijn om hun bedrijf vroegtijdig te beëindigen.Aantal bedrijven melk- en kalfkoeien

  Overdracht landbouwgrond

  Door de afname van het aantal bedrijven zal naar verwachting tot 2030 een ‘gebruikstiteloverdracht’ van 20% tot 25% van het huidige areaal plaatsvinden van stoppende bedrijven naar voornamelijk ‘ambitieuze ontwikkelaars’. Dit zal deels in de vorm van volledig eigendom zijn. Daarnaast zal overdracht van de gebruikstitel plaatsvinden door pachtconstructies met de huidige eigenaren en partijen die grond opkopen en beschikbaar stellen aan de melkveehouderij.

  Vraaggedreven model en diversiteit in melkstromen

  De afgelopen vijf jaar lag de focus vooral op het produceren van meer melk. De aankomende jaren zal de aandacht verschuiven richting de optimale verwaarding van melk binnen de productiebeperkingen. Om beter in te kunnen spelen op de marktomstandigheden en optimaal gebruik te maken van de beschikbare verwerkingscapaciteit, is een betere vraaggedreven afstemming binnen de zuivelketen noodzakelijk. Een toenemende diversiteit in melkstromen en het inspelen op nichemarkten zal hier een onderdeel van zijn. 

  Toeslagen steeds belangrijker voor de melkprijs

  In de opbouw van de uitbetaalde melkgelden zullen toeslagen een steeds belangrijker onderdeel worden, bijvoorbeeld voor weidegang, biodiversiteit en andere duurzaamheid. Daarnaast zal een toenemende diversiteit aan melkstromen ook leiden tot grotere verschillen in de uitbetaalde melkprijzen.

  “Circulaire bedrijfsvoering en regionale grondgebondenheid worden steeds belangrijker.”

  Duurzaamheid

  In de toekomst blijft weidegang een ‘license to produce’. Circulaire bedrijfsvoering en regionale grondgebondenheid worden nog belangrijke thema’s binnen de melkveehouderij. De mogelijkheden voor (ruw)voervoorziening en de afzet van mest worden zoveel mogelijk beperkt tot de regio waarin het bedrijf zich bevindt, om onnodige transportbewegingen terug te dringen. Eigendom of gebruikstitel voor de benodigde grond is hiervoor niet strikt noodzakelijk, maar geeft wel een goede waarborging. Samenwerking en regionale invulling is het belangrijkst. Door investeringen in duurzame energie kan de melkveehouderij uitgroeien tot een ‘netto’ energieleverancier. Verder gaan regelgeving en sectorinitiatieven ertoe leiden dat biodiversiteit een integraal onderdeel wordt van de bedrijfsvoering. 

  Maatschappelijke blik en transparantie

  Toekomstgerichte melkveehouders weten de komende jaren hun aantrekkelijke positie te behouden door een open maatschappelijke blik en het integreren van duurzaamheidsvraagstukken. Een breed gedragen formulering van sectordoelen kan hierbij helpen. Een intensievere samenwerking tussen overheid, onderzoek, bedrijfsleven en transparantie naar de maatschappij zal hierbij het fundament verstevigen.

  Melkveevisie zuivelmarkt

  De zuivelmarkt, van nu tot 2022

  De mondiale zuivelmarkt groeit nog steeds, vooral door opkomende economieën. Dit biedt kansen voor exportlanden. De Nederlandse melkproductie wordt geremd door de beperkte beschikbaarheid van land en het fosfaatrechtensysteem.

  Lees meer...

  Melkveevisie lening benutten

  Benut de lening van de markt

  In de toekomst zullen de melkprijzen blijven schommelen. Bouw daarom financiële reserves op vanuit jouw reserveringscapaciteit. Bovengemiddelde melkprijzen zijn een lening van de markt, deze buffer is nodig als de prijzen later weer dalen.

  Lees meer...

  Fosfaat header

  Fosfaat: boerenverstand gevraagd

  Pas op met risicovolle investeringen in fosfaatrechten. Dit kan een bedreiging vormen voor de financiële weerbaarheid van je bedrijf. In dit artikel geven we een uitgebreid rekenvoorbeeld van de financiering van investeringen in fosfaatrechten.

  Lees meer...

  Klimaat- en emissiedoelstellingen

  Klimaat- en emissiedoelstellingen

  Door de klimaatdoelstellingen in het nieuwe regeerakkoord moet de zuivelsector in 2030 aan scherpere emissiedoelstellingen voldoen. De zuivelketen kan kiezen: nu al zelf initiatieven opzetten of wachten op de dwingende hand van de overheid.

  Lees meer...

  Marijn Dekkers

  Marijn Dekkers

  • Sectorspecialist
  • Melkveehouderij
  030 21 63203 LinkedIn
  Richard Schepers

  Richard Scheper

  • Zuivelanalist RaboResearch
  • Food & Agriculture
  +31 30 71 23788 LinkedIn