Vleespluimvee twee kippen

Vleespluimveehouderij

Verder op deze pagina:

  De vleespluimveehouderij richt zich op het fokken en houden van pluimvee, en het opfokken en/of houden van vleeskuikens. Voor deze branche deelt de Rabobank recente cijfers en trends.

  Vleeskuikensector heeft goed perspectief

  Nederland is de grootste im- en exporteur van pluimveevlees in Europa. De Nederlandse vleesindustrie importeert bewerkt pluimveevlees (bevroren, gezouten en gekookt) vanuit lagekostenlanden als Brazilië, Thailand en Oekraïne.

  Visie korte termijn

  De vraag naar pluimveevlees groeit de komende jaren naar verwachting door met circa 1,5% per hoofd van de bevolking in de EU. Pluimveevlees profiteert van:

  • de trend naar gemaksvoeding
  • het gezonde imago
  • de vrij lage prijs
  • het feit dat pluimveevlees geen geloofsbeperkingen kent

  Door de veranderingen in de Europese markt is het korte termijn perspectief goed. De vleeskuikenhouders kunnen deze situatie gebruiken om hun positie te versterken door extra af te lossen of investeringen in bijv. emissiebeperking of asbestsanering versneld door te voeren. Bedrijven versterken hiermee hun concurrentie en maatschappelijke positie.

  Visie lange termijn

  De vleeskuikensector heeft volgens de Rabobank een goed perspectief. Voorwaarde is dat de sector:

  • transparanter wordt
  • proactief acteert op dierenwelzijn
  • minder uitstoot (geur, ammoniak, fijnstof en endotoxinen) genereert
  • zich richt op consumentenvoorkeuren in Noordwest-Europa (hiermee kan de kostprijsconcurrentie binnen Europa worden ontlopen)

  Ondernemers in de vleespluimveehouderij moeten het productaanbod verder differentiëren naar bijvoorbeeld ready-to-eat, garneringen en pluimvee zonder bot.

  De groei in Nederland is beperkt doordat de omvang is gebonden aan productierechten. Er moet meer afstemming binnen de keten plaatsvinden om optimaal aan te sluiten op de wensen vanuit de markt.

  Productie traag groeiende vleeskuikens

  De productie van traag groeiende vleeskuikens met een lagere bezetting per m2 is de standaard voor de Nederlandse retail. Ongeveer 35 procent van de Nederlandse productie is traag groeiend. Afzet buiten Nederland van dit vlees is beperkt. Groei van dit segment gaat langzaam.

  Productie van traag groeiende vleeskuikens vindt plaats in korte, meer gesloten ketens. Redenen waarom ondernemers in de productie van traag groeiende vleeskuikens zijn gestapt, zijn:

  • vraag vanuit de Nederlandse retail
  • resultaten reguliere vleeskuikens vielen tegen
  • aantrekkelijke contractvoorwaarden
  • eenvoudiger management
  • overtuiging dat vleesproductie duurzamer/diervriendelijker moet
  • opvang tekort aan pluimveerechten

  Vraag en aanbod van traag groeiende vleeskuikens is in balans. Toetreding is nu beperkt.

  “De vraag naar welzijnsvriendelijker geproduceerd pluimveevlees groeit sterker dan de totale markt.”

  Economie

  De vraag naar pluimveevlees groeit in de EU met 1,5% per jaar. Het aanbod stijgt harder dan de vraag, vooral vanuit Oost-Europa. In Polen, Hongarije en Roemenië groeit de sector snel.

  Door de toegenomen productie van pluimveevlees in Centraal- en Oost-Europa neemt de druk op de kostprijs toe. Er is een toenemende concurrentie op kostprijsniveau. De productie (geslacht gewicht) groeit in Nederland.

  De vraag naar welzijnsvriendelijker geproduceerd pluimveevlees groeit sterker dan de totale markt. Het aanbod stijgt echter harder dan de vraag. De Rabobank verwacht daarom dat de saldo’s in de diverse segmenten, gebaseerd op m2 staloppervlak, gelijkwaardig zullen zijn.

  Duurzaamheid

  Dierenwelzijn

  • De trend is een lagere bezetting in stallen met trager groeiende dieren.
  • Het aandeel Beter Leven keurmerk in het supermarktkanaal is in 2016 met 53% gestegen.
  • Verruiming en verrijking van huisvesting (meer leefoppervlak per vleeskuiken).

  Impact op milieu en omgeving

  • Het verlagen van emissies (NH3 en fijnstof) is key.
  • Toename van methoden van energiebesparing, zoals zonne-energie en biomassaketels.
  • Mestverbranding is een kans (productie van groene energie) en draagt bij aan een gesloten kringloop (circulaire economie) door behoud en recycling van fosfor en kalium.
  • De vogelgriepdreiging eist een hoge biosecuritystandaard.

  Voedselveiligheid

  • Antibiotica-afname 2017: 70 procent ten opzichte van 2009. Vleeskuikensector heeft een reductie behaald van 74 procent in 2017. Verdere reductie blijft aandacht vragen.
  • Salmonella: toekomstige kosten voor de verwerking van besmet vlees zijn voor rekening van de pluimveehouder.

  Maatschappij

  Een belangrijke trend is maatschappelijke aandacht voor dierenwelzijn. Toename hiervan vergroot de sociale acceptatie. Er is zorg over uitstoot van fijnstof en ammonia, en de impact daarvan op de volksgezondheid.

  Door de concentratie van intensieve veehouderijbedrijven in met name Noord-Brabant en Gelderland is de maatschappelijke weerstand gegroeid.

  • In Noord-Brabant gelden aanvullende maatregelen om bedrijfsontwikkeling mogelijk te maken: de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV).
  • In Gelderland wordt het Gelders Plussen Systeem (GPS) gehanteerd, waarbij ondernemers bij bedrijfsontwikkeling 8% van de bouwsom extra moeten investeren in bovenwettelijke maatregelen.

  Wet- en regelgeving

  De overheid drukt op verschillende manieren haar stempel op de pluimveesector.

  • Meer aandacht voor dierenwelzijn (maximale bezettingsdichtheid bij vleeskuikens, maximum levend gewicht per m2) en duurzaamheid.
  • In 2027 moet de fijnstofuitstoot met 50% zijn gereduceerd (bij nieuwe bedrijven zelfs met 70%).

  Aanbod Rabobank

  Rabobank als maatschappelijk partner

  De Rabobank heeft goede banden met sectororganisaties, zoals de:

  • Land- en Tuinbouworganisatie (LTO)
  • Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders (NOP)
  • Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP)

  Ook onderhouden we intensieve contacten met Dutch Poultry Centre (DPC), waarin de toeleverende industrie is vertegenwoordigd.

  De Rabobank is betrokken bij de organisatie van het Nationaal Pluimveecongres.