Rabo Ondernemersacademie

Kennis en Innovatie agenda – Circulaire Economie (KIA CE)

Houdt jouw bedrijf zicht bezig met onderzoek, ontwikkeling of innovaties om invulling te geven aan een circulaire economie? Dan kun he mogelijk gebruik maken van de subsidieregeling uit de Kennis en Innovatie Agenda Circulaire Economie (KIA CE). De KIA CE stimuleert de ontwikkeling van kennis en innovatie voor de circulaire economie.

Rabobank

KIA CE in het kort

  Voor innovaties om producten, processen en diensten circulair te maken Projecten moeten passen in het thema consumptiegoederen of maakindustrie Niet voor projecten gericht op recycling en recover, biomassa of voedsel Maximaal € 500.000 subsidie per project Een project mag maximaal 2 jaar duren

KIA CE: Voor wie

KIA CE is een regeling voor samenwerkingsprojecten. Er moet minimaal één MKB ondernemer bij het project betrokken zijn. Werk je samen met een kennisinstelling? Dan kan dat een positief effect hebben op de beoordeling van je aanvraag.

KIA CE: Waarvoor krijg je subsidie?

De vraag naar primaire grondstoffen (grondstoffen die direct in de natuur voorkomen zoals olie, gas, erts en gesteente) moet in 2030 met 50% zijn afgenomen. In 2050 moet onze economie helemaal circulair zijn. In een circulaire economie is afval de nieuwe grondstof. Om het doel in 2050 te behalen, zijn innovatieve circulaire producten, processen of diensten nodig.

Het gaat binnen KIA CE om projecten waarbij sprake is van een innovatie en die nog in de onderzoeks- en ontwikkelingsfase zitten om te komen tot een circulaire economie. KIA CE biedt subsidie voor 3 type projecten:

 1. Technologisch onderzoek naar en ontwikkeling van een nieuw of sterk verbeterd product, dienst en/ of proces;
 2. Onderzoek naar gedrag van consumenten, bedrijfs- of verdienmodellen (of een combinatie hiervan). Deze activiteiten moeten helpen bij de ontwikkeling van een nieuw circulair product, dienst of proces;
 3. Combinatie van 1 en 2.

Het project moet passen binnen een van de productgroepen in de transitieagenda’s bouw, maakindustrie en consumptiegoederen en moet hoog op de R-ladder staan. Wat de R ladder inhoudt? De R-ladder geeft de mate van circulariteit aan. De R-ladder heeft 9 tredes (R1 tot en met R9) die verschillende strategieën van circulariteit weergeven. Projecten die zich richten op recycling (R8) en recover (R9) komen niet in aanmerking. Het einddoel is een circulair product, dienst of proces.

KIA CE: Hoeveel subsidie kun je krijgen?

De maximale subsidie per project is € 500.000.

KIA CE: Beoordeling

Bij de beoordeling van projecten wordt onder meer gekeken naar de volgende 4 criteria:

 1. Het voorstel helpt de doelen van de KIA CE-regeling te halen:
  Verhoging van de grondstoffenefficiëntie;
  Kleinere ecologische footprint;
  Minder CO2- en/of andere uitstoot van broeikasgassen in Nederland;
  Het project verbetert de leveringszekerheid van kritieke grondstoffen.
 2. De aanvraag scoort hoger als de slaagkans van het project groot is in de markt en de maatschappij.
 3. Het project scoort hoger als deze vernieuwender is in vergelijking met internationaal onderzoek of een bestaande internationale techniek.
 4. Als het resultaat van de aanpak en methodiek goed worden uitgelegd dan scoort het project hoger op de kwaliteit van het projectplan. Denk daarbij aan vragen als: Hoe wordt met risico’s omgegaan? Hoe wordt slim en effectief met de beschikbare middelen omgegaan? Welke bijdrage levert een onderzoeksorganisatie aan het totale project?

KIA CE: Aanvragen

Check de site van RVO voor meer informatie en het indienen van een aanvraag. Daar is ook een modelprojectplan terug te vinden wat je nodig hebt voor het aanvragen.

Het is ook mogelijk om vooraf een advies te krijgen voor het projectidee. Dat vergroot de slaagkans van een aanvraag.

Aan de slag met circulair ondernemen

Aan de slag gaan met circulair ondernemen kan op veel manieren. Op lokaal en regionaal niveau bieden we verschillende mogelijkheden die kunnen leiden tot nieuwe business en samenwerking. Benieuwd wat we voor jouw circulaire ambities kunnen betekenen? Neem contact op met je accountmanager of de Circulair Ondernemen Desk.

Mail de Rabo Circulair Ondernemen Desk