man werkt op laptop aan tafel

Overzicht typen bankgaranties

Als je handelspartner risico's wil afdekken, kun je meer zekerheid bieden via verschillende soorten bankgaranties. Op deze pagina lees je welke typen bankgaranties er bestaan en wat ze betekenen. Weet je niet welke type bankgarantie je nodig hebt? Vraag dit na bij je klant of leverancier of neem voor advies contact op met je adviseur.

Vooruitbetalingsgarantie

Engelse term: Advance payment bond

Soms is het gebruikelijk dat een partij je vooruitbetaalt voor een dienst of product. Met deze garantie geef je je zakenpartner de zekerheid dat hij het vooruitbetaalde bedrag terugkrijgt als je niet presteert of levert.

Biedingsgarantie

Engelse term: Bid bond of Tender bond

Om zekerheid te bieden dat je jouw offerteverplichting, aanbieding of inschrijving kunt nakomen, dien je een biedingsgarantie af te geven. Deze garantiesoort is geschikt, wanneer je deelneemt aan (internationale) openbare inschrijvingen zogenaamde ‘tenders’. De biedingsgarantie kan geëist worden door de verkoper of aanbesteder, om te voorkomen dat partijen zich al te lichtvaardig inschrijven. Na toewijzing van de order wordt een biedingsgarantie vaak opgevolgd door een uitvoeringsgarantie.

Uitvoeringsgarantie

Engelse term: Performance bond

Een uitvoeringsgarantie biedt zekerheid dat je de levering van goederen, diensten of de uitvoering van projecten correct nakomt. Deze garantie geeft alleen recht op een financiële compensatie en niet de verplichting om je contract na te komen. De uitvoeringsgarantie vervangt vaak een eerder afgegeven biedingsgarantie, waarmee de biedingsgarantie komt te vervallen. Een uitvoeringsgarantie is geldig tot een einddatum, bijvoorbeeld tot de oplevering van je project of aflevering van de goederen.

Onderhoudsgarantie

Engelse term: Maintenance bond

Met een onderhoudsgarantie bied je zekerheid dat je de contractuele garantie- en onderhoudsverplichtingen van de geleverde goederen of werk nakomt. Deze garantie gaat in op het moment van levering van de goederen of voltooiing van de werkzaamheden. Een retentiegarantie is een bijzondere vorm van de onderhoudsgarantie. In ruil voor deze garantie wordt de laatste termijnbetaling (retentiebedrag) van de koper verkregen.

Betalingsgarantie

Engelse term: Payment bond

Om je leverancier zekerheid te geven dat hij zijn betaling ontvangt, kun je een betalingsgarantie gebruiken. De leverancier kan het garantiebedrag bij de bank opeisen, als je niet aan je betalingsverplichtingen voldoet. Door een betalingsgarantie te bieden, kun je veelal de betaaltermijn verlengen.

Ontbrekend cognossement

Engelse term: Letter of Indemnity

Deze garantiesoort kan gebruikt worden om een vervoerder te vrijwaren van de gevolgen van het ontbreken van vervoersdocumenten bij levering van goederen.

Huurgarantie

Engelse term: Rental guarantee

In bepaalde gevallen eisen verhuurders van de huurder een bankgarantie voor de betaling van de huur of eventuele schade.

Bereidverklaring

Engelse term: Letter of Intent

Als je inschrijft op een werk kan de begunstigde verlangen dat door de bank een bereidverklaring wordt afgegeven. Deze houdt in dat de bank zich onherroepelijk bereid verklaart een bankgarantie af te geven voor een (maximum) bedrag of voor een bepaald bedrag ter grootte van een bepaald percentage van de aanneemsom, zodra het werk aan de klant wordt gegund.

Douanegarantie

Engelse term: Customs bond

Je biedt de douane zekerheid dat je je verplichtingen nakomt uit hoofde van accijnzen en invoerrechten met een douanegarantie. Ook kosten voor opgeslagen goederen vallen hieronder.

Exportsubsidiegarantie

Engelse term: EU bond

Je biedt zekerheid dat het Ministerie van Economische Zaken onterecht uitbetaalde subsidies terugkrijgt. Deze situatie komt voor, als blijkt dat goederen niet buiten de EU zijn uitgevoerd, maar binnen de EU zijn verhandeld. Een exportsubsidiegarantie, voorheen productschapsgarantie, is uitsluitend van toepassing op de export van agrarische goederen, waarop de EU exportsubsidie verleent.

Beslag- en procesgarantie

Een procesgarantie wordt gesteld tot zekerheid voor de nakoming van een (nog uit te spreken) gerechtelijk vonnis, respectievelijk arbitrale uitspraak of minnelijke schikking tussen partijen. Soms dient een procesgarantie tot zekerheid voor de opheffing of ter voorkoming van een conservatoir beslag. Men spreekt dan van een beslaggarantie.