Binnenlandse bankgarantie

Een bankgarantie biedt betalingszekerheid voor jou en je binnenlandse handelspartner.

Een bankgarantie zorgt voor vertrouwen bij beide partijen.Zekerheid van levering of betaling.Snel en eenvoudig je bankgarantie aanvragen of wijzigen.
Hoe werkt een bankgarantie

Zo werkt een bankgarantie

Het opstellen van een bankgarantie:

  1. Je hebt een contract met je handelspartner (begunstigde). Om extra zekerheid te bieden aan je handelspartner wordt een bankgarantie aangevraagd.
  2. Je neemt contact op met Rabobank voor het aanvragen van een bankgarantie en ontvangt daarna een concept bankgarantie en een definitieve contra garantie ter ondertekening.
  3. Rabobank stuurt de aangevraagde bankgarantie standaard naar de begunstigde.

De bankgarantie staat los van het contract dat je overeenkomt met jouw handelspartner zoals hiernaast in de vereenvoudigde afbeelding is toegelicht.

Online afhandelen

Met Rabo eTrade regel je eenvoudig en online jouw Trade zaken op een vertrouwde manier. Maak je regelmatig gebruik van binnenlandse bankgaranties of wil je bijvoorbeeld graag direct inzicht in de status van jouw producten?

Kijk dan op onze Rabo eTrade pagina voor informatie en meer voordelen

Productdetails

Binnenlandse bankgarantie aanvragen

Je regelt je binnenlandse bankgarantie via de Trade Service Desk. Onze medewerkers zitten op werkdagen van 8:00 uur tot 17:30 uur voor je klaar.

Voor het aanvragen van een binnenlandse bankgarantie hebben wij de volgende gegevens van je nodig:

Het rekeningnummer en KvK-nummer van je bedrijf. Het bedrag van de bankgarantie. Het type bankgarantie. De verschillende typen bankgaranties staan genoemd op onze website. De naam en het adres van je zakenpartner/klant. De gegevens uit het onderliggende contract met je zakenpartner/klant.
Bel de Trade Service Desk 030 - 216 36 00

Voldoende werkkapitaal

Zorg ervoor dat je voldoende werkkapitaal hebt om de bankgarantie te dekken. Dit werkkapitaal kan een krediet, een bankgarantiefaciliteit of een bedrag op je zakelijke (spaar)rekening zijn. Het garantiebedrag blokkeren wij totdat de bankgarantie vervalt. Heb je onvoldoende werkkapitaal om de bankgarantie te dekken? Neem dan eerst contact op met een adviseur van de Rabobank vestiging waar je bankiert.

Als je een bankgarantie wilt aanvragen, lees dan vooraf de bankvoorwaarden. Je kunt deze hieronder downloaden.

Binnenlandse bankgarantie wijzigen

Tijdens de looptijd van de bankgarantie kunnen bepaalde wijzigingen nodig zijn. Als opdrachtgever kun je een bankgarantie wijzigen. De volgende onderdelen kunnen onder andere worden gewijzigd:

De looptijd van de bankgarantie. Aanpassing van het in de bankgarantie genoemde bedrag. De tekst van de garantie.

Voor deze en overige wijzigingen kun je contact opnemen met de Trade Service Desk 030 - 216 36 00.

Let op! Aan het wijzigen van een bankgarantie kunnen kosten verbonden zijn. Tevens kan een wijziging betekenen dat de positie van de andere partij verandert. Dat kan ertoe leiden dat we deze partij om toestemming vragen.

Kosten voor het aanvragen of wijzigen van een bankgarantie

De behandelingskosten en bankgarantieprovisie die van toepassing zijn bij het aanvragen van een bankgarantie zijn terug te vinden in de tarievenfolder zakelijk betalingsverkeer.

Bankgarantieprovisie

De bankgarantieprovisie zijn kosten die als percentage over het lopende bankgarantiebedrag worden berekent. Deze provisie wordt ieder kwartaal van één van je zakelijke Rabobank rekeningen afgeschreven. Dit percentage is afhankelijk van de gekozen zekerheid de bijbehorende percentages zijn terug te vinden in de tarievenfolder zakelijk betalingsverkeer.

Als je bankgaranties aanvraagt waar tegenover de bankgarantiefaciliteit als zekerheid staat, wordt bij de aanvraag van de bankgarantiefaciliteit de hoogte van de bankgarantieprovisie bepaalt door te kijken naar de volgende factoren:

De hoogte van de financieringen die je eventueel al bij ons hebt. De waarde van de door jou te stellen of al gestelde zekerheden. Het risico dat wij lopen als wij geld aan je uitlenen (je risicoprofiel). De kosten- en winstdoelstellingen van Rabobank.

Veelgestelde vragen

Wat is een bankgarantie?

Met een bankgarantie laat je aan degene waar je zaken mee doet (de begunstigde) weten dat Rabobank garant staat voor een afgesproken bedrag. Bij het eerste schriftelijke verzoek van de begunstigde betalen wij dit bedrag aan hem of haar uit. Dit bedrag is een vergoeding voor het geval dat je de afspraken tussen jou en de begunstigde niet nakomt.

Met een bankgarantie geef je extra zekerheid en vertrouwen aan degene waarmee je zaken doet. Dat kan concurrentievoordeel opleveren of voordeel bieden bij inkoop. Je hoeft bijvoorbeeld geen aanbetaling te doen of je krijgt uitstel van betaling. Als je een bankgarantie aanvraagt, dan moet je voldoende werkkapitaal hebben om het garantiebedrag te dekken. Dit werkkapitaal kan een bestaand krediet of bankgarantiefaciliteit zijn, of een bedrag op je (spaar)rekening. Heb je extra werkkapitaal nodig, neem dan contact op met een adviseur van je eigen Rabobank voordat je de aanvraag hier start.

Claim:

Het kan gebeuren dat de begunstigde aan de bank het verzoek doet tot uitbetaling van de bankgarantie. In dat geval wordt er gesproken van een claim. De bank zal je daarvan op de hoogte stellen en, indien de claim aan de voorwaarden van de bankgarantie voldoet, overgaan tot uitbetaling. Aangezien een bankgarantie een onherroepelijke verbintenis van de bank is, mag de bank zich niet beroepen op de voorwaarden in het onderliggende contract om een claim af te wijzen. Let op dat de bank hiervoor kosten bij je in rekening brengt. De actuele tarieven zijn te vinden in de tarievenfolder (PDF).

Vind je lokale bank
Welke typen bankgaranties bestaan er?

Er bestaan verschillende typen bankgaranties. Dit zijn de meest voorkomende standaard bankgaranties:

Beslag- en procesgarantie (PDF): Een procesgarantie wordt gesteld tot zekerheid voor de nakoming van een (nog uit te spreken) gerechtelijk vonnis, respectievelijk arbitrale uitspraak of minnelijke schikking tussen partijen. Soms dient een procesgarantie tot zekerheid voor de opheffing of ter voorkoming van een conservatoir beslag. Men spreekt dan van een beslaggarantie. Bereidverklaring (PDF): Als je inschrijft op een werk kan de begunstigde verlangen dat door de bank een bereidverklaring wordt afgegeven. Deze houdt in dat de bank zich onherroepelijk bereid verklaart een bankgarantie af te geven voor een (maximum) bedrag of voor een bepaald bedrag ter grootte van een bepaald percentage van de aanneemsom, zodra het werk aan de klant wordt gegund. Betalingsgarantie (PDF): Hiermee geef je de leverancier zekerheid dat hij zijn betaling ontvangt. De leverancier kan het garantiebedrag bij Rabobank opeisen als je niet aan de betalingsverplichtingen voldoet. Huurgarantie (PDF): Met de bankgarantie voor huur geef je de verhuurder de zekerheid dat je de huur of eventuele schade betaalt. Onderhoudsgarantie (PDF): Met een onderhoudsgarantie geef je de zekerheid van een financiële compensatie als je de contractuele garantie- en onderhoudsverplichtingen van de geleverde goederen of het werk niet nakomt. Uitvoeringsgarantie (PDF): Een uitvoeringsgarantie biedt zekerheid van een financiële compensatie als je de levering van goederen, diensten of de uitvoering van projecten niet volgens afspraak nakomt. Vooruitbetalingsgarantie (PDF): Soms is het gebruikelijk dat een partij je vooruitbetaalt voor een dienst of product. Met deze garantie geef je je zakenpartner de zekerheid dat hij het vooruitbetaalde bedrag terugkrijgt als je niet presteert of levert.

Daarnaast zijn er diverse sector specifieke bankgaranties en is het mogelijk om een maatwerk tekst aan te leveren. Neem hiervoor contact op met de Trade Service Desk via 030 – 216 36 00

Hoe kan een bankgarantie worden verlaagd?

Indien een bankgarantie moet worden verlaagd en er geen datum in de tekst is aangegeven waarop dat automatisch gebeurt, dan dienen we een schriftelijke bevestiging daartoe van de begunstigde te ontvangen. Vervolgens kan de verlaging in behandeling worden genomen.

Hoe kan ik het bedrag van een bankgarantie verhogen en/of de looptijd verlengen?

Het bedrag van een bankgarantie kan worden verhoogd of de looptijd kan worden verlengd. Je kunt daarvoor telefonisch contact met ons opnemen waarna wij je een opdracht tot het wijzigen zullen toesturen, waarmee je tegelijkertijd een nieuwe contragarantie tekent voor het verhoogde bedrag en/of de langere looptijd.

Heb je onvoldoende financiële ruimte om de verhoogde bankgarantie te dekken? Neem dan eerst contact op met een adviseur van de Rabobank vestiging waar je bankiert.

Hoe kan een huurgarantie worden overgedragen?

Wanneer je een huurgarantie hebt lopen, dan kan de situatie zich voordoen dat de verhuurder wijzigt en dat deze dus in de rechten treedt van de vorige eigenaar en verhuurder van het pand. Onze standaard huurgaranties bevat al de voorwaarde dat de rechten onder de bestaande huurgarantie automatisch overgaan naar deze nieuwe rechtverkrijgende. In dat geval hoeft er geen nieuwe huurgarantie te worden gesteld wanneer je verhuurder wijzigt.

Indien deze situatie zich voordoet dan verzoeken we je wel om dit direct bij ons te melden. Bij deze melding ontvangen we graag een schriftelijke bevestiging van de voormalig verhuurder waarin deze verklaart dat de garantie is overgedragen op de rechtsopvolger en aangeeft per welke datum.

Hoe kan een bankgarantie beëindigd worden?

Een bankgarantie vervalt als de einddatum is bereikt. Heeft de bankgarantie geen einddatum of moet hij vóór de einddatum worden beëindigd? Rabobank heeft dan een dechargeverklaring nodig van de begunstigde.

Controleer in de tekst van je garantie wat daarin is bepaald ten aanzien van het beëindigen van de garantie. Als hierin opgenomen is dat de garantie na een bepaalde datum komt te vervallen, dan zal de bank deze garantie na zeven werkdagen na afloop van deze datum beëindigen (tenzij er voor die datum onder de garantie een claim is ingediend, die nog niet is afgewikkeld). Is er geen afloopdatum genoemd en is er bepaald dat de garantie komt te vervallen na retour ontvangst van de garantie en decharge door de begunstigde? Dan zal de garantie pas worden afgesloten, nadat wij de originele garantie retour hebben ontvangen vergezeld van een verklaring van decharge ondertekend door de begunstigde.
Voorbeeld dechargeverklaring (PDF)
Betreft het een huurgarantie en is die garantie tussentijds overgedragen naar een nieuwe verhuurder? In dat geval kan de bankgarantie vervallen wanneer deze rechtverkrijgende een getekende dechargeverklaring aanbiedt met de originele bankgarantie en hij tevens bewijs van eigendom kan overleggen van het desbetreffende pand (bijvoorbeeld het uittreksel van het kadaster).
Rabobank, afdeling Trade Services
Winthontlaan 1 (UW 5)
3526 KV Utrecht
Indien de garantie is gesteld door een buitenlandse bank onderworpen aan het lokale recht van die bank; neem dan telefonisch contact op met de Trade Service Desk 030 - 216 36 00 voor advies omtrent de beëindiging.
Kan ik mijn documenten digitaal ondertekenen?

Het is mogelijk om overeenkomsten en overige documenten digitaal te ondertekenen via de toepassing digital signing. Je ondertekent de overeenkomst via iDIN, met je particuliere pas, waarbij je inlogt en ondertekent met jouw bank naar keuze. Voor meer informatie over de toepassing en het gebruik klik je op onderstaande link.

Hoe kan ik de status van mijn zending volgen?

De status van je zendingen kun je volgen via de website van Parcel International op basis van het referentienummer van je product. Dit nummer vind je op de correspondentie van Rabobank. De referentienummers voor bankgaranties beginnen met GU of GB. De nummers voor Letter of Credit met LM of LX en voor documentaire incasso’s beginnen met CM of CX.

Volg je zending via parcelinternational.nl
Corona en binnenlandse bankgaranties

Vanwege de impact van het coronavirus kan het voorkomen dat koeriersdiensten documenten niet tijdig afleveren. Neem altijd vooraf contact op met jouw handelspartner over de mogelijkheden om zaken te doen.

Lees meer over de impact van het coronavirus
Ik heb een andere vraag over bankgaranties. Waar kan ik terecht?

Voor overige vragen kun je contact opnemen met Trade Service Desk 030 – 216 36 00 tussen 8:00 – 17:30 uur of mailen naar trade.servicedesk@rabobank.nl.