Update

Gehandicaptenzorg richt zich op veranderende zorgvraag en krappe arbeidsmarkt

20 april 2022 9:00

De gehandicaptenzorg biedt zorg, ondersteuning en jeugdhulp aan mensen met een beperking. Deze groep wil vanuit huis behandeld worden en via onderwijs, werk en persoonlijke ontwikkeling echt onderdeel van de samenleving zijn. De cliënt staat dus centraal en dat vraagt om maatwerk, maar dat betekent ook een hogere werkdruk. Innovatie in de sector is dus nodig, net als een scherpe strategie en goed ondernemerschap. In deze update vertellen we je meer over de cijfers, trends en kansen in de gehandicaptenzorg.

Coronacrisis raakt de gehandicaptenzorg

De gevolgen van de coronacrisis zijn voor de gehandicaptenzorg ingrijpend geweest. In de gehandicaptenzorg gingen dagbestedingslocaties, school en werk op slot en was bezoek alleen bij hoge uitzondering mogelijk. Zorgaanbieders moesten maatregelen nemen om het virus zoveel als mogelijk buiten de deur te houden. Hierdoor hebben ze te kampen gehad met afgenomen inkomsten en extra kosten. Via overheidsregelingen is de sector op de been gehouden. De coronacrisis heeft ook geleid tot een toename van het ziekteverzuim. Omdat het moeilijk is om extra personeel aan te trekken, is de werkdruk in de sector verder toegenomen. De resultaten van 2021 en 2022 staat onder druk door achterblijvende productie, hoog ziekteverzuim en inhuur van duur personeel dat niet in loondienst zit.

“Zelfredzaamheid en participatie staan centraal in de gehandicaptenzorg.”

Anticiperen op een veranderende zorgvraag

Omdat mensen met een beperking vaker thuis wonen en meedoen in de samenleving, moeten gehandicaptenzorg-instellingen daarop inspelen. Het gevolg is namelijk dat minder mensen verblijven in instellingen en de vraag naar zorg vanuit huis groeit. We verwachten bovendien dat de vraag naar gehandicaptenzorg licht stijgt. Daarnaast zal de werkdruk stijgen omdat mensen met een beperking ouder worden en langer leven met vaak meerdere aandoeningen. Tegelijkertijd stijgen de budgetten nauwelijks. Om deze veranderingen aan te kunnen, moet gehandicaptenzorg veranderen en nauwer samenwerken met andere organisaties, disciplines en domeinen. Denk bijvoorbeeld bij zorg van laag volume en een hoge complexiteit aan vorming van gespecialiseerde expertisenetwerken. Voor aanbieders van gehandicaptenzorg is het verstandig hun strategie en middelen, zoals vastgoed en personeel, op bovenstaande punten (en op elkaar) afstemmen.

Krappe arbeidsmarkt vraagt om actieve aanpak

Ook komende jaren blijft krapte op de arbeidsmarkt aan de orde door een krimpende beroepsbevolking en hoge verzuim- en vertrekcijfers. Bijna 1 op de 3 werknemers is ouder dan 50 jaar en een groot deel hiervan denkt de AOW-leeftijd alleen te behalen door korter te werken. Gehandicaptenzorgorganisaties zoeken naar oplossingen om met deze krapte om te gaan. Zo worden zzp’ers en uitzendkrachten ingezet om de gaten op te vullen in roosters, is er meer aandacht voor modulair opleiden om zij-instromers sneller in te kunnen zetten en kijken organisaties naar duurzame en innovatieve oplossingen om personeel aan zich te binden en de werkdruk te verminderen. Instellingen met extra aandacht hiervoor krijgen gemakkelijker passend personeel en leveren daardoor betere zorg.

Verduurzaming steeds belangrijker

Steeds meer gehandicaptenzorgorganisaties werken aan verduurzaming. Initiatieven richten zich vooral op het plaatsen van zonnepanelen op het dak, het installeren van warmtepompen, inkoop van groene stroom, energiebesparing door lichtsensoren, minder vlees op het menu, een betere afvalscheiding en recycling en het voorkomen van verspilling. Omdat duurzaam gedrag tot zo’n 10 tot 15% aan besparing kan opleveren, worden ook cliënten betrokken bij het duurzaamheidsbeleid. Benieuwd naar suggesties over hoe je op korte en langere termijn invulling kunt geven aan het verduurzamen van zorginstellingen? Lees dit artikel.

Rabobank is een belangrijke maatschappelijke partner van zorginstellingen. Wij zetten in op zorgvastgoed met toekomstperspectief en nieuwe technologische ontwikkelingen in de zorg. Meer weten? Lees de laatste cijfers en trends.